Zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím

Termín 2. 4. 2013 nie je iba lehotou na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických a právnických osôb za rok 2012 a zaplatenie dane, podnikatelia si v tomto termíne musia splniť aj ďalšie povinnosti. Niektoré z nich vyplývajú zo zákona o službách zamestnanosti a týkajú sa zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím.

Kto je občan so zdravotným postihnutím

Občan so zdravotným postihnutím je občan uznaný za invalidného podľa § 71 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Občan so zdravotným postihnutím preukazuje invaliditu a percentuálnu mieru poklesu jeho schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť z dôvodu telesnej poruchy, duševnej poruchy alebo poruchy správania rozhodnutím alebo oznámením Sociálnej poisťovne alebo posudkom útvaru sociálneho zabezpečenia (podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov v znení neskorších predpisov).

O zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím v roku 2019 prinášame bližšie informácie v článku Zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím v roku 2019

Povinnosti zamestnávateľa pri zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje povinnosti zamestnávateľa pri zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím.

Zamestnávateľ je povinný:

  • zabezpečovať pre občanov so zdravotným postihnutím, ktorých zamestnáva, vhodné podmienky na výkon práce,
  • vykonávať zaškoľovanie a prípravu na prácu občanov so zdravotným postihnutím a venovať osobitnú starostlivosť zvyšovaniu kvalifikácie počas ich zamestnávania,
  • viesť evidenciu občanov so zdravotným postihnutím,
  • zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím, ak zamestnáva najmenej 20 zamestnancov a ak úrad v evidencii uchádzačov o zamestnanie vedie občanov so zdravotným postihnutím, v počte, ktorý predstavuje 3, 2 % z celkového počtu jeho zamestnancov.
Článok pokračuje pod reklamou

Zamestnávateľovi, ktorý zamestnáva občana so zdravotným postihnutím, ktorý má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť vyšší ako 70 %, si na účely plnenia povinného podielu zamestnávania zamestnancov so zdravotným postihnutím započítava, ako keby zamestnával troch takých občanov.

Celkový počet zamestnancov, z ktorého je treba pri výpočte vychádzať, je priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách za kalendárny rok. Do celkového počtu zamestnancov sa nezapočítavajú zamestnanci, ktorí plnia úlohy zamestnávateľa v zahraničí.

Zistený počet občanov so zdravotným postihnutím, ktorých je zamestnávateľ povinný zamestnávať, a skutočný počet občanov so zdravotným postihnutím, ktorých zamestnávateľ zamestnáva, sa zaokrúhľuje na celé čísla od 0, 5 vrátane smerom nahor.

Zamestnávateľ preukazuje plnenie povinného podielu počtu občanov so zdravotným postihnutím na celkovom počte svojich zamestnancov za predchádzajúci kalendárny rok do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka na tlačive predpísanom ústredím. Tento rok pripadne termín na 2. apríla 2013. Vzor ročného výkazu o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím nájdete tu.

Zadávanie zákaziek na účely plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím

Povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím vo výške povinného podielu môže zamestnávateľ plniť aj zadaním zákazky vhodnej na zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím alebo zadaním zákazky občanovi so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť.

Zákazka je dodanie tovaru alebo poskytnutie služby s peňažným plnením realizovaná medzi zamestnávateľom, ktorý si ňou plní povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím vo výške povinného podielu a chránenou dielňou alebo chráneným pracoviskom alebo občanom so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť.

Prečítajte si tiež

Výška zákazky na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím je 0,8-násobok celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom zamestnávateľ plní povinnosť zadaním zákazky. Výsledná suma sa zaokrúhľuje na euro nadol. Celková cena práce na rok 2012 je 1 034,27 eura. Výška zákazky na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím na dodanie výrobkov alebo služieb pre rok 2012 je 827 eur (0,8 x 1 034,27 eura).

Zamestnávateľ, ktorý nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, započítava do ceny zákazky aj daň z pridanej hodnoty. Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, nezapočítava do ceny zákazky daň z pridanej hodnoty vo výške, v akej mu vznikne nárok na jej odpočítanie podľa zákona o DPH.

Ak chránená dielňa alebo občan so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť, realizujú činnosti spojené s nákupom a predajom výrobkov, ktoré nezhotovujú, tak sa zamestnávateľovi, ktorý odoberá takéto výrobky, započítava výška 10 % peňažného plnenia bez započítania dane z pridanej hodnoty.

Plnenie povinnosti zadaním zákazky za rok 2012 je zamestnávateľ povinný preukázať úradu práce, sociálnych vecí a rodiny najneskôr do 2. apríla 2013.

Odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím

Zamestnávateľ, ktorý nezamestnáva určený povinný podiel počtu občanov so zdravotným postihnutím na celkovom počte svojich zamestnancov, je povinný najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka odviesť na účet úradu za každého občana, ktorý mu chýba do splnenia povinného podielu počtu občanov so zdravotným postihnutím, odvod vo výške 0, 9-násobku celkovej ceny práce. Výsledná suma sa zaokrúhľuje na euro nadol. Za rok 2012 je tento odvod po zaokrúhlení vo výške 930 eur (0,9 x 1 034,27 eura).

Čísla príjmových účtov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny nájdete tu.

Povinnosť zamestnávateľa zamestnávať povinný podiel občanov so zdravotným postihnutím môže teda zamestnávateľ plniť vzájomnou kombináciou plnenia povinností, a to:

  • zamestnávaním občanov so zdravotným postihnutím,
  • zadaním zákazky,
  • úhradou odvodu za neplnenie.

Do 2. 4. 2013 sú podnikatelia, ktorí majú povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím, povinní:

  • preukázať na predpísanom tlačive úradu plnenie povinného podielu počtu občanov so zdravotným postihnutím na celkovom počte svojich zamestnancov za rok 2012,
  • preukázať úradu na účely plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím za rok 2012 cenu za realizovanú zadanú zákazku,
  • uhradiť odvod za neplnenie povinného podielu za rok 2012 (platí pre zamestnávateľa, ktorý nezamestnáva určený povinný podiel počtu občanov so zdravotným postihnutím na celkovom počte svojich zamestnancov. Odvod sa platí za každého občana, ktorý mu chýba do splnenia povinného podielu počtu občanov so zdravotným postihnutím.)

Aké príspevky možno získať na zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím, ich výšku a podmienky nájdete v článku Príspevky na zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím v roku 2020.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Reakcie uchádzačov na pracovné ponuky: zamestnávatelia čakajú na 10 životopisov aj týždeň

Ako dlho trvá, kým sa firmy na Slovensku dostanú aspoň k dvojcifernému množstvu uchádzačov o zamestnanie? O aké pracovné pozície je najväčší záujem a aké sú regionálne rozdiely?

Koncesionárske poplatky zamestnávateľa: dočkajú sa firmy zmeny?

Do pripomienkovania putuje návrh zákona, ktorý nastaví objektívnejšie parametre určujúce výšku úhrady za služby RTVS v prípade podnikateľských subjektov. Čo by malo platiť po novom?

Peňažné dávky pre rodiča v roku 2023

V prehľadných tabuľkách vám prinášame informácie o peňažných dávkach pre rodiča, v ktorých nájdete, kto, za akých podmienok a v akej výške môže v roku 2023 tieto dávky získať.

Aké mzdové dokumenty možno zasielať zamestnancom elektronicky?

Niektoré dokumenty medzi zamestnancom a zamestnávateľom je možné zasielať elektronicky. O ktoré ide, čo je pre to potrebné urobiť a pri ktorých dokumentoch to možné nie je?
Videonávod podania návrhu na zápis údajov do obchodného registra

Ako zvládnete zápis do 30.9.2022 svojpomocne krok po kroku.

Zistiť viac
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky