Zákon o (súdnych) znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch od 1.7.2016

Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch sa v uplynulom období trikrát novelizoval. Prinášame Vám prehľad o tých najvýznamnejších zmien, ktoré sa udiali legislatíve upravujúcej činnosť týchto profesií.

Činnosť znalcov (niekedy sa nesprávne označujú zastaraným výrazom „súdni znalci“), tlmočníkov a prekladateľov patrí medzi takzvané slobodné povolania. Ide o osoby, ktoré sú zapísané v príslušnom zozname vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR a sú splnomocnené štátom na vykonávanie príslušných úkonov (spracovanie znaleckých posudkov, prekladov, tlmočenie) pre súdy, iné organy verejnej moci alebo pre firmy či bežných občanov.

Zmeny v legislatíve upravujúcej činnosť znalcov, tlmočníkov a prekladateľov zavádzajú elektronický denník

Základná legislatívna norma, ktorá upravuje činnosť znalcov, tlmočníkov a prekladateľov je zákon č. 382/2004 Z. z. Tento zákon bol od 1.6.2010 (t. j. takmer 5 rokov) v nezmenenej podobe. Hoci sa v odborných kruhoch už niekoľko rokov diskutovalo o novele resp. vytvorení úplne nového zákona, k zmene došlo až koncom roka 2015 a to tzv. nepriamou novelou (keď sa zmenili niektoré paragrafy prostredníctvom novely zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii, čo neumožnilo znalcom, tlmočníkom či prekladateľom jeho pripomienkovanie. Následne v roku 2016 bol zákon pozmenený ešte prostredníctvom dvoch nepriamych noviel, ktoré však už nepriniesli žiadne zásadné úpravy.

Podstatou spomínaných noviel bola zmena spôsobu, formy a obsahu znaleckého, tlmočníckeho a prekladateľského denníka a jeho vedenia v elektronickej podobe. V zmysle tejto novely sú znalci povinní o všetkých úkonoch, ktoré vznikli po 1.7.2016, viesť evidenciu v elektronickej podobe prostredníctvom elektronického denníka, ktorý schválilo Ministerstvo spravodlivosti – možno ho nájsť na tomto odkaze: https://obcan.justice.sk/vstup/dennik-znalca.

Ďalším prínosom je ustanovenie uvedené v § 2 ods. 8, v zmysle ktorého je priamo v zákone uvedené, že znalec, tlmočník alebo prekladateľ spracúva osobné údaje zadávateľov a iných fyzických osôb v rozsahu nevyhnutnom na výkon činnosti v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Nie je teda potrebné vyžadovať od zadávateľa či iných osôb žiadne ďalšie dokumenty, ktoré by sa týkali spracovávania osobných údajov a z toho vyplývajúcich povinností.

Na prelome rokov 2015 a 2016 zaslalo ministerstvo všetkým znalcom, tlmočníkom a prekladateľom prihlasovacie údaje do elektronického denníka a koncom júna organizuje dobrovoľné školenia na jeho používanie. Viac o elektronickom denníku sa dočítate v článku Elektronický denník znalca, tlmočníka a prekladateľa.

Pre činnosť znalcov, tlmočníkov a prekladateľov je dôležitá aj vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 490/2004 Z. z., ktorou sa samotný zákon o znalcoch vykonáva. Zavedenie elektronického denníka malo dopad aj na znenie tejto vyhlášky. Od 1.3.2016 platí znenie novelizované vyhláškou č. 107/2006 Z. z.

Článok pokračuje pod reklamou

Znalecká legislatíva zavádza súkromný znalecký posudok a mení znaleckú doložku

Z najdôležitejších zmien, ktoré uvedené právne normy priniesli, vyberáme:

  1. Kontrolu vedenia denníka vykoná ministerstvo spravidla raz za rok. Výsledok kontroly denníka, dátum začatia a dátum ukončenia kontroly ministerstvo oznámi znalcovi, tlmočníkovi alebo prekladateľovi po ukončení kontroly. Zmenilo sa teda ustanovenie, ktoré pôvodne prikazovalo znalcovi, tlmočníkovi a prekladateľovi predložiť na kontrolu v listinnej podobe kedykoľvek, keď by bol o to požiadaný. Zároveň po zavedení elektronického denníka už nemusia znalci, tlmočníci a prekladatelia zasielať ministerstvu výpis z denníka.
  2. Zmenil sa zoznam odborov, v ktorých musia potenciálni znalci absolvovať špecializované vzdelávanie. Ide o odbory: doprava cestná, ekonómia a manažment, elektrotechnika, stavebníctvo, strojárstvo a kriminalistika. Len pripomíname, že doteraz spomínanú povinnosť museli splniť aj znalci, ktorí sa chceli zapísať v rámci odborov elektronické komunikácie, lesníctvo, poľnohospodárstvo. Naopak, kriminalistika medzi týmito odbormi v minulosti nefigurovala.
  3. Upravilo sa znenie znaleckej doložky, ktoré je uvedené v osnove znaleckého posudku (príloha č. 4 vyhlášky).

Znalecká́ doložka fyzickej osoby

Znalecký posudok som vypracoval ako znalec zapísaný́ v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý́ vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pre odbor ...... a odvetvie .........., evidenčné́ číslo znalca ............

Znalecký posudok je v denníku zapísaný́ pod číslom .......

Podpis znalca

Znalecká́ doložka právnickej osoby

Znalecký posudok bol vypracovaný́ znaleckou organizáciou/znaleckým ústavom zapísaným v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý́ vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pre odbor ...... a odvetvie ........, evidenčné́ číslo znaleckej organizácie/znaleckého ústavu ..............

Znalecký posudok je v denníku zapísaný pod číslom .......

Podpis štatutárneho orgánu Podpis osoby zodpovednej za výkon znaleckej činnosti v danom odbore

Zmena teda nastala v záverečnej časti znaleckej doložky, kde sa pri poradovom čísle znaleckého úkonu už neuvádza číslo znaleckého denníka. V doložke sa už taktiež neuvádzajú údaje o vyúčtovaní odmeny znalca.

Určitá zmena nastala aj v dôsledku prijatia nového zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (náhrada Občianskeho súdneho poriadku), ktorý od § 206 upravuje znalecké dokazovanie v civilných sporoch. Zaviedol sa termín súkromný znalecký posudok (je to znalecký posudok, ktorý predložila niektorá zo strán bez toho, aby znalecké dokazovanie nariadil súd). K takémuto posudku sa bude pristupovať, ako keby išlo o znalecký posudok súdom ustanoveného znalca (znalec zároveň pri jeho spracovaní môže nahliadať do súdneho spisu). Súkromný znalecký posudok musí podľa § 209 ods. 2 spomínaného zákona obsahovať doložku (Ministerstvo spravodlivosti ju odporúča uviesť ako vyhlásenie pod znaleckou doložkou) s textom:

„Znalec si je vedomý následkov vedome nepravdivého znaleckého posudku.“

  1. V § 18, ktorý sa venuje podrobnostiam o osnove, vzore titulnej strany a obsahu znaleckého posudku a iných znaleckých úkonov, tlmočníckych úkonov alebo prekladateľských úkonov došlo k viacerým spresneniam, ktoré napr. upravujú povinnosti znalca pri vytvorení kópie znaleckého úkonu, doplnenia znaleckého úkonu a spresňujú miesta, kam môže znalec, tlmočník a prekladateľ použiť odtlačok svoje úradnej pečiatky.
  2. Do vyhlášky bola doplnená príloha č. 6 a 7, ktorá uvádza titulnú stranu prekladu a osnovu prekladu. Doteraz mali prekladatelia v prílohe č. 6 uvedené iba znenie prekladateľskej doložky.

Najvýznamnejšou zmenou pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov sa v rámci novelizovaných predpisov stáva určite zavedenie elektronického denníka a povinnosti používať ho pri všetkých úkonoch, ktoré vzniknú od 1.7.2016.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zdaňovanie a odvody z príjmov autorov v roku 2024

Akými spôsobmi si môžu vysporiadať daň z príjmov autori? Aké si môžu uplatniť výdavky? Môže z tohto príjmu vzniknúť povinnosť uhrádzať mesačne odvody na sociálne a zdravotné poistenie?

Zdaňovanie príjmov športových odborníkov od 1.1.2024

Od roku 2024 bude možné zdaniť príjmy športových odborníkov aj zrážkou, podobne ako to v platí pre autorov. Úprava má znížiť administratívu, avšak nie je zrejmé, koľko športových odborníkov ju využije.

Zdaňovanie príjmov autorov v roku 2022

Ako sa zdaňujú príjmy autorov v roku 2022? Kedy budú vysporiadané zrážkovou daňou a kedy sa naopak uvádzajú v daňovom priznaní? Aké sú výhody a nevýhody týchto spôsobov?

Zdaňovanie príjmov autorov v roku 2021

Autori môžu svoje príjmy zdaňovať dvomi spôsobmi, a to zrážkovou daňou alebo v podanom daňovom priznaní. Ktorý je pre nich výhodnejší v roku 2021?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky