Zákon o (súdnych) znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch od 1.7.2016

Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch sa v uplynulom období trikrát novelizoval. Prinášame Vám prehľad o tých najvýznamnejších zmien, ktoré sa udiali legislatíve upravujúcej činnosť týchto profesií.

Činnosť znalcov (niekedy sa nesprávne označujú zastaraným výrazom „súdni znalci“), tlmočníkov a prekladateľov patrí medzi takzvané slobodné povolania. Ide o osoby, ktoré sú zapísané v príslušnom zozname vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR a sú splnomocnené štátom na vykonávanie príslušných úkonov (spracovanie znaleckých posudkov, prekladov, tlmočenie) pre súdy, iné organy verejnej moci alebo pre firmy či bežných občanov.

Zmeny v legislatíve upravujúcej činnosť znalcov, tlmočníkov a prekladateľov zavádzajú elektronický denník

Základná legislatívna norma, ktorá upravuje činnosť znalcov, tlmočníkov a prekladateľov je zákon č. 382/2004 Z. z. Tento zákon bol od 1.6.2010 (t. j. takmer 5 rokov) v nezmenenej podobe. Hoci sa v odborných kruhoch už niekoľko rokov diskutovalo o novele resp. vytvorení úplne nového zákona, k zmene došlo až koncom roka 2015 a to tzv. nepriamou novelou (keď sa zmenili niektoré paragrafy prostredníctvom novely zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii, čo neumožnilo znalcom, tlmočníkom či prekladateľom jeho pripomienkovanie. Následne v roku 2016 bol zákon pozmenený ešte prostredníctvom dvoch nepriamych noviel, ktoré však už nepriniesli žiadne zásadné úpravy.

Podstatou spomínaných noviel bola zmena spôsobu, formy a obsahu znaleckého, tlmočníckeho a prekladateľského denníka a jeho vedenia v elektronickej podobe. V zmysle tejto novely sú znalci povinní o všetkých úkonoch, ktoré vznikli po 1.7.2016, viesť evidenciu v elektronickej podobe prostredníctvom elektronického denníka, ktorý schválilo Ministerstvo spravodlivosti – možno ho nájsť na tomto odkaze: https://obcan.justice.sk/vstup/dennik-znalca.

Ďalším prínosom je ustanovenie uvedené v § 2 ods. 8, v zmysle ktorého je priamo v zákone uvedené, že znalec, tlmočník alebo prekladateľ spracúva osobné údaje zadávateľov a iných fyzických osôb v rozsahu nevyhnutnom na výkon činnosti v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Nie je teda potrebné vyžadovať od zadávateľa či iných osôb žiadne ďalšie dokumenty, ktoré by sa týkali spracovávania osobných údajov a z toho vyplývajúcich povinností.

Na prelome rokov 2015 a 2016 zaslalo ministerstvo všetkým znalcom, tlmočníkom a prekladateľom prihlasovacie údaje do elektronického denníka a koncom júna organizuje dobrovoľné školenia na jeho používanie. Viac o elektronickom denníku sa dočítate v článku Elektronický denník znalca, tlmočníka a prekladateľa.

Pre činnosť znalcov, tlmočníkov a prekladateľov je dôležitá aj vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 490/2004 Z. z., ktorou sa samotný zákon o znalcoch vykonáva. Zavedenie elektronického denníka malo dopad aj na znenie tejto vyhlášky. Od 1.3.2016 platí znenie novelizované vyhláškou č. 107/2006 Z. z.

Článok pokračuje pod reklamou

Znalecká legislatíva zavádza súkromný znalecký posudok a mení znaleckú doložku

Z najdôležitejších zmien, ktoré uvedené právne normy priniesli, vyberáme:

  1. Kontrolu vedenia denníka vykoná ministerstvo spravidla raz za rok. Výsledok kontroly denníka, dátum začatia a dátum ukončenia kontroly ministerstvo oznámi znalcovi, tlmočníkovi alebo prekladateľovi po ukončení kontroly. Zmenilo sa teda ustanovenie, ktoré pôvodne prikazovalo znalcovi, tlmočníkovi a prekladateľovi predložiť na kontrolu v listinnej podobe kedykoľvek, keď by bol o to požiadaný. Zároveň po zavedení elektronického denníka už nemusia znalci, tlmočníci a prekladatelia zasielať ministerstvu výpis z denníka.
  2. Zmenil sa zoznam odborov, v ktorých musia potenciálni znalci absolvovať špecializované vzdelávanie. Ide o odbory: doprava cestná, ekonómia a manažment, elektrotechnika, stavebníctvo, strojárstvo a kriminalistika. Len pripomíname, že doteraz spomínanú povinnosť museli splniť aj znalci, ktorí sa chceli zapísať v rámci odborov elektronické komunikácie, lesníctvo, poľnohospodárstvo. Naopak, kriminalistika medzi týmito odbormi v minulosti nefigurovala.
  3. Upravilo sa znenie znaleckej doložky, ktoré je uvedené v osnove znaleckého posudku (príloha č. 4 vyhlášky).

Znalecká́ doložka fyzickej osoby

Znalecký posudok som vypracoval ako znalec zapísaný́ v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý́ vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pre odbor ...... a odvetvie .........., evidenčné́ číslo znalca ............

Znalecký posudok je v denníku zapísaný́ pod číslom .......

Podpis znalca

Znalecká́ doložka právnickej osoby

Znalecký posudok bol vypracovaný́ znaleckou organizáciou/znaleckým ústavom zapísaným v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý́ vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pre odbor ...... a odvetvie ........, evidenčné́ číslo znaleckej organizácie/znaleckého ústavu ..............

Znalecký posudok je v denníku zapísaný pod číslom .......

Podpis štatutárneho orgánu Podpis osoby zodpovednej za výkon znaleckej činnosti v danom odbore

Zmena teda nastala v záverečnej časti znaleckej doložky, kde sa pri poradovom čísle znaleckého úkonu už neuvádza číslo znaleckého denníka. V doložke sa už taktiež neuvádzajú údaje o vyúčtovaní odmeny znalca.

Určitá zmena nastala aj v dôsledku prijatia nového zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (náhrada Občianskeho súdneho poriadku), ktorý od § 206 upravuje znalecké dokazovanie v civilných sporoch. Zaviedol sa termín súkromný znalecký posudok (je to znalecký posudok, ktorý predložila niektorá zo strán bez toho, aby znalecké dokazovanie nariadil súd). K takémuto posudku sa bude pristupovať, ako keby išlo o znalecký posudok súdom ustanoveného znalca (znalec zároveň pri jeho spracovaní môže nahliadať do súdneho spisu). Súkromný znalecký posudok musí podľa § 209 ods. 2 spomínaného zákona obsahovať doložku (Ministerstvo spravodlivosti ju odporúča uviesť ako vyhlásenie pod znaleckou doložkou) s textom:

„Znalec si je vedomý následkov vedome nepravdivého znaleckého posudku.“

  1. V § 18, ktorý sa venuje podrobnostiam o osnove, vzore titulnej strany a obsahu znaleckého posudku a iných znaleckých úkonov, tlmočníckych úkonov alebo prekladateľských úkonov došlo k viacerým spresneniam, ktoré napr. upravujú povinnosti znalca pri vytvorení kópie znaleckého úkonu, doplnenia znaleckého úkonu a spresňujú miesta, kam môže znalec, tlmočník a prekladateľ použiť odtlačok svoje úradnej pečiatky.
  2. Do vyhlášky bola doplnená príloha č. 6 a 7, ktorá uvádza titulnú stranu prekladu a osnovu prekladu. Doteraz mali prekladatelia v prílohe č. 6 uvedené iba znenie prekladateľskej doložky.

Najvýznamnejšou zmenou pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov sa v rámci novelizovaných predpisov stáva určite zavedenie elektronického denníka a povinnosti používať ho pri všetkých úkonoch, ktoré vzniknú od 1.7.2016.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zdaňovanie príjmov športových odborníkov od 1.1.2024

Od roku 2024 bude možné zdaniť príjmy športových odborníkov aj zrážkou, podobne ako to v platí pre autorov. Úprava má znížiť administratívu, avšak nie je zrejmé, koľko športových odborníkov ju využije.

Zdaňovanie príjmov autorov v roku 2022

Ako sa zdaňujú príjmy autorov v roku 2022? Kedy budú vysporiadané zrážkovou daňou a kedy sa naopak uvádzajú v daňovom priznaní? Aké sú výhody a nevýhody týchto spôsobov?

Zdaňovanie príjmov autorov v roku 2021

Autori môžu svoje príjmy zdaňovať dvomi spôsobmi, a to zrážkovou daňou alebo v podanom daňovom priznaní. Ktorý je pre nich výhodnejší v roku 2021?

Odvádzanie príspevkov do umeleckých fondov v roku 2021

Autori literárnych, výtvarných či hudobných diel nemusia do príslušného umeleckého fondu v roku 2021 odvádzať inokedy povinné príspevky. Novela zákona o umeleckých fondoch tiež dočasne zmenila podmienky pre dedičov autorských práv.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky