Uvoľnenie opatrení od 19. apríla 2021: prehľad zmien

Aké povinnosti musia byť dodržané v otvorených prevádzkach a ako sa menia podmienky vstupu do priestorov zamestnávateľa?

Od polovice decembra 2020 bolo z dôvodu zlej pandemickej situácie Slovensko v tzv. lockdowne. Situácia sa ale postupne zlepšuje a 19. apríla 2021 tak došlo k uvoľneniu niekoľkých opatrení. Pozrite si prehľad pravidiel, ktoré musia dodržať prevádzkovatelia obchodov a služieb.

Otvorenie prevádzok od 19.4.2021

Úrad verejného zdravotníctva SR informoval o vydaní Vyhlášok č. 186 a 187, ktoré upravujú obmedzenia prevádzok a hromadných podujatí aj režim vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa.

Na základe Vyhlášky č. 186 sa ani od 19. apríla 2021 neotvára:

 • prírodných a umelých kúpalísk,
 • prevádzky poskytujúce služby wellness (sauny, vírivky, kúpele, zábaly,
 • fitness centrá,
 • prevádzky divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení,
 • prevádzky verejného stravovania - naďalej však môžu vydávať jedlá so sebou alebo formou donáškovej služby.

Z uvedených zatvorených druhov prevádzok je niekoľko výnimiek. Otvorené teda môžu byť:

 • kuchyne a výdajne stravy v zdravotníckych zariadeniach, školách a zariadeniach sociálnych služieb, zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a v zdravotníckych zariadeniach, za dodržania nariadených protiepidemických opatrení, ak nie je možné v týchto zariadeniach spoločného stravovania zabezpečiť konzumáciu jedál inak.
 • prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne, ktoré vykonávajú liečebné procedúry na základe návrhu lekára podľa zákona o zdravotnej starostlivosti;
 • kúpaliská a plavárne môžu otvoriť v prípade, že stanovia maximálnu kapacitu prevádzky na 6 zákazníkov a dodržia ďalšie podmienky uvedené vo vyhláške.

Od pondelka, 19. apríla 2021 môžu svoje „brány“ otvoriť napr. obchodné domy, butiky, hračkárstva, obuv, autoškoly, ubytovacie zariadenia, múzeá, galérie či zoologické záhrady. Dodržané však musia byť viaceré protiepidemické opatrenia. Napríklad pre múzeá, galérie a výstavné siene okrem iného platí, že môžu organizovať výlučne individuálne prehliadky.

Maximálny počet zákazníkov v prevádzke od 19.4.2021

V obchodných domoch a obchodoch je stanovený počet na 1 osobu/15 m2 z plochy určenej pre zákazníkov. Ak plocha určená pre zákazníkov nedosahuje 15 metrov štvorcových, môže byť v prevádzke naraz len jeden zákazník. Do týchto limitov sa nezapočítavajú deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby.

Pokiaľ ide o teoretické časti vzdelávacích kurzov či autoškôl, tak platí, že ak plocha prevádzky nedosahuje 90 m2, môže sa v miestnosti nachádzať 6 účastníkov.

V platnosti naďalej zostávajú vyhradené nákupné hodiny pre osoby nad 65 rokov a pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo ich sprievodcov. Nákupný čas len pre tieto skupiny zákazníkov je nezmenený: pondelok až piatok, od 9.00 hod. do 11.00 hod.

Ďalšie povinné opatrenia platné pre všetky prevádzky od 19.4.2021

Všetkým prevádzkovateľom zariadení a zákazníkom sa nariaďuje dodržiavať:

 • vstup a pobyt vo vonkajších aj vnútorných priestoroch prevádzky umožniť len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami; táto povinnosť sa nevzťahuje na čas potrebný na konzumáciu nápojov a pokrmov,
 • pri vchode do prevádzky aplikovať vstupujúcim osobám dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
 • na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia,
 • vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom,
 • zabezpečiť zachovávanie odstupov v radoch osôb minimálne 2 m; uvedené neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti alebo osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a ich asistentov,
 • zákaz pre zákazníkov konzumovať pokrmy a nápoje v interiérových alebo exteriérových častiach prevádzky či v blízkosti prevádzky.

Pravidlá pre obchodné domy platné od 19.4.2021

Podľa vyhlášky sa za obchodný dom považuje vymedzený uzavretý priestor, stály architektonický objekt, ktorý tvorí súbor predajní alebo priestorov určených na poskytovanie služieb a predaj tovaru vrátane ostatných verejne prístupných priestorov. Pre obchodné domy od pondelka, 19.4.2021 platí, že musia:

 • vybaviť hygienické zariadenia prevádzky tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • do priestorov obchodného domu umožniť vstup iba osobe s telesnou teplotou najviac 37 °C,
 • vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu,
 • zabezpečiť, aby prevádzky verejného stravovania v obchodnom dome podávali pokrmy a nápoje len v zabalenom stave,
 • zakazuje sa konzumovať pokrmy a nápoje v priestoroch obchodného domu,
 • zabezpečiť uzavretie sedacích sekcií a detských kútikov,
 • obmedziť počet zákazníkov podľa vyššie uvedených pravidiel (1 zákazník na 15 m2).

Pravidlá pre taxislužby od 19.4.2021

Dopravná obsluha, konkrétne taxislužby, musia dodržať zásadu, že cestujúci môžu sedieť najviac dvaja v jednom rade. Navyše sú prevádzkovatelia tejto služby povinní vykonať dezinfekciu priestorov pre zákazníkov, a to po každom zákazníkovi. Využiť je potrebné dezinfekčný prostriedok s virucídnym účinkom.

Pravidlá pre autoškoly a školiace strediská od 19.4.2021

ÚVZ SR informoval, že Vyhláška č. 186 upravuje pravidlá pre praktickú výučbu autoškôl a školiace strediská inštruktorov vykonávajúcich inštruktorské kurzy a iné registrované osoby pre vykonávanie kurzov povinnej základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku, takto:

 • účastník kurzu a inštruktor musia mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom bez výdychového ventilu,
 • po každom výcviku vedenia vozidla a výcviku na trenažéri, musí byť interiér, najmä volant a rýchlostná páka, vydezinfikovaný dezinfekčným prostriedkom,
 • pri výcviku na vedenie motocyklov musí mať každý z frekventantov tohto kurzu vlastnú prilbu a ostatné ochranné pomôcky
 • počas výučby teórie a konania záverečných skúšok musí byť v učebni minimálne dvojmetrová vzdialenosť medzi účastníkmi kurzu; to sa nevzťahuje na inštruktora, lektora a skúšobného komisára,
 • počas praktického výcviku nesmie byť vo vozidle okrem inštruktora a účastníka kurzu žiadna ďalšia osoba; to sa nevzťahuje na skúšobného komisára počas výkonu záverečných skúšok.

Pravidlá pre hotely a ubytovacie zariadenia od 19.4.2021

Svoje dvere môžu pre zákazníkov od pondelka, 19. apríla 2021, otvoriť aj hotely, penzióny a iné krátkodobé ubytovacie služby. Aj pre tie platia isté pravidlá:

 • každý ubytovaný klient starší ako 10 rokov musí pri ubytovaní predložiť negatívny výsledok antigénového alebo RT-PCR testu nie starší ako 72 hodín,
 • konzumácia jedál a nápojov v spoločných priestoroch prevádzky nie je povolená, donáška do izby povolená je,
 • hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • maximálna kapacita izieb je stanovená na 2 dospelé osoby alebo členov jednej domácnosti.

Dobré správy prišli aj pre prevádzkovateľov lanoviek a vlekových dráh. Aprílové počasie na mnohých miestach ešte umožňuje lyžovačku, športoví nadšenci tak môžu využiť túto šancu. Pravidlá pre lanovky a vlekové dráhy sú nasledovné:

 • prevádzka kabínových lanoviek nie je povolená,
 • všetky osoby využívajúce lanovky alebo vleky sa musia preukázať negatívnym výsledkom antigénového alebo RT-PCR testu nie starším ako 48 hodín, táto povinnosť neplatí pre deti do 10 rokov,
 • hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami a dezinfikovať sa každú hodinu.

Pravidlá pre prevádzky starostlivosti o ľudské telo od 19.4.2021

„Zariadenia prevádzok starostlivosti o ľudské telo budú musieť po každom zákazníkovi dezinfikovať pracovné miesto, čomu majú prispôsobiť aj časový harmonogram prevádzky. Toalety budú musieť byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,“ informoval Úrad verejného zdravotníctva.

ÚVZ SR navyše informovalo, že na čas nevyhnutný na úpravy v tvárovej časti si zákazník môže dočasne zložiť respirátor.

Pravidlá pre hromadné podujatia od 19.4.2021

Hromadné podujatia sa opäť môžu organizovať, avšak len do 6 osôb

Iné podmienky sú pre bohoslužby, obrady krstu, cirkevné a civilné obrady sobáša či pohrebu. Tu platí, že:

 • počet návštevníkov v kostole alebo obdobnom priestore v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden návštevník na 15 m2 z plochy priestoru určeného pre návštevníkov,
 • ak táto plocha nedosahuje 90 m2, môže sa tu nachádzať najviac 6 návštevníkov,
 • do počtu zúčastnených sa nezapočítavajú deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby.

„V prípade športových podujatí sa upresnilo, že do limitu počtu osôb sa nezapočítava jeden tréner,“ informovalo ÚVZ SR.

Vstup do prevádzok a priestorov zamestnávateľa od 19.4.2021

Jednou zo zásadných zmien, ktoré priniesla nová Vyhláška č. 187 na základe uznesenia vlády SR, je predĺženie časového intervalu výnimky po prekonaní COVID-19. Ten, kto prekonal toto ochorenie, bude mať výnimku, napríklad z testovania na prítomnosť „kovidu“, nie tri mesiace, ale pol roka (180 dní). „Rovnako platí aj, že výnimka týkajúca sa časového intervalu pri doklade o diagnostikovaní ochorenia COVID-19 sa predlžuje z troch mesiacov na 180 dní. Za takýto doklad možno napríklad považovať email či sms o pozitivite,“ informovala Daša Račková za ÚVZ SR.

Zákaz vstupu do prevádzok a zákaz vstupu zamestnancov na pracovisko sa nebude vzťahovať, okrem iného, na:

 • osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní,
 • osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako 180 dní,
 • osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období nie dávnejšom ako 180 dní od okamihu vstupu,
 • osoby po druhej dávke mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní,
 • osoby po prvej dávke vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne,
 • osoby po prvej dávke vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní, ak bola táto dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID – 19,
 • osoby nad 65 rokov,
 • dieťa do 10 rokov,
 • vstup osoby do maloobchodnej predajne/prevádzky alebo obdobného miesta za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb (najmä nákup potravín, liekov, zdravotníckych prostriedkov a pomôcok, hygienického tovaru, drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt).

Tzv. home office, ktorý bol od polovice decembra prikázaný v tých zamestnaniach, kde to bolo možné, už bude po novom len odporúčaný.

„Vyhláška ďalej reflektuje na uznesenie vlády SR v zavedení výnimky pre vstup do zariadení za účelom na účasti na bohoslužbe a individuálnej duchovnej starostlivosti. Návšteva týchto zariadení nie je podmienená  preukazovaním sa negatívnym výsledkom testu,“ uvidelo ÚVZ SR. Všetky výnimky zo zákazu vstupu do vnútorných a vonkajších priestorov zariadení sú uvedené vo Vyhláške č. 187.

Ostatné ustanovenia vo vyhláške ostávajú v platnosti v doterajšom znení.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Elektronické aukcie – nákup tovarov a služieb aukčným postupom

Najjednoduchší spôsob obstarávania bežných tovarov a služieb nakupovaných z verejných zdrojov umožňuje elektronické trhovisko. Čo to je a ako sa do elektronických aukcií zapojiť?

Limity na platby v hotovosti

Podnikateľ môže vykonať platbu v hotovosti, len ak jej hodnota neprevyšuje 5 000 €. Čo sa však považuje za platbu v hotovosti a aké sú výnimky zo zákona?

Zálohovanie plastových PET fliaš a plechoviek – novela od 15. 11. 2021

Zálohovanie plastových PET fliaš a plechoviek bolo zákonom zavedené koncom roka 2019 a v praxi má byť spustené od 1. januára 2022. Medzitým dôjde ešte k zmenám v dôsledku novely účinnej od 15. 11. 2021. Prinášame ich stručný prehľad.

Nové pravidlá pre cestovanie a návrat na Slovensko od 19.7.2021

Nová vyhláška pre pravidlá na hraniciach je známa. Čo sa mení, kto musí ostať v karanténe a kto je považovaný za plne zaočkovanú osobu?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky