Uvoľnenie Covid opatrení od 6.4.2022 a odporúčania hygienika

Od 6.4.2022 sa mení režim na hraniciach a upravujú pravidlá nosenia respirátorov či rúšok. Pozrite si prehľad noviniek aj odporúčaní hlavného hygienika SR.

Napriek stále rýchlo šíriacemu sa koronavírusu, sa uvoľňujú ďalšie opatrenia. Od 6. apríla 2022 dochádza k úprave režimu na hraniciach aj v pravidlách prekrytia dýchacích ciest. Napriek uvoľneniam je potrebné zostať v strehu, preto hlavný hygienik SR vydal odporúčania pre prevádzky obchodu a služieb či pre organizovanie hromadných podujatí.

Zrušenie vyhlášky k režimu na hraniciach od 6.4.2022

Od 6. apríla 2022 sa ruší vyhláška, ktorou sa upravoval režim na hraniciach. Zaniká tak povinnosť registrácie na eHranici aj povinná karanténa pre nezaočkované osoby. Úrad verejného zdravotníctva však naďalej odporúča obozretnosť, sledovať svoj zdravotný stav a v prípade objavenia sa príznakov COVID-19 kontaktovať svojho všeobecného lekára, resp. pediatra.

Zmena vyhlášky k prekrytiu horných dýchacích ciest od 6.4.2022

Od 6. apríla 2022 sa ruší povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest v exteriéri (táto povinnosť platila, ak ste sa nachádzali menej ako dva metre od osoby mimo spoločnej domácnosti).

Naďalej však ostáva povinnosť nosiť respirátor:

 • na hromadných podujatiach ako v interiéri, tak aj v exteriéri,
 • vo všetkých interiéroch verejných budov - úrady, obchody, prevádzky služieb, budovy športových a kultúrnych podujatí, pracoviská a podobne,
 • v prostriedkoch verejnej dopravy - MHD, vlaky, prímestské a diaľkové autobusy,
 • v preprave s osobami, ktoré nie sú členmi spoločnej domácnosti - taxislužby, lanovky, vozidlá prepravujúce napr. pracovníkov do zamestnania alebo ubytovania.

Rozsah výnimiek zostáva bez zmeny, podrobný zoznam je uvedený vo vyhláške.

Zrušenie obmedzení neznamená poľavenie v obozretnosti

Hlavný hygienik SR vydal odporúčania, ako by mali fungovať prevádzky či hromadné podujatia po zrušení plošných obmedzení. To totiž v praxi znamená, že za ochranu vlastného zdravia a zdravia svojich najbližších musí prevziať zodpovednosť každý jeden človek sám. „Okrem zaočkovania sa proti COVID-19 (vrátane dôležitej posilňujúcej dávky) a povinného nosenia respirátora v rizikových situáciách preto naďalej odporúčame priebežne dodržiavať aj vybrané postupy, ktoré boli dlhodobo súčasťou stratégie prevencie šírenia nákazy v každodennom živote,“ uvádza hlavný hygienik.

Početné opatrenia, ktoré sa nachádzali vo vyhláškach ÚVZ SR, už od istého času nie sú povinné. V čase, kedy však stále pretrvávajú vysoké denné prírastky nových prípadov ochorenia, má ich dodržiavanie naďalej význam, a preto ich Úrad verejného zdravotníctva SR zapracoval do odporúčaní hlavného hygienika SR. Zvýšený hygienický štandard je totiž relatívne jednoduchou cestou, ako znižovať riziko nákazy a šírenia ochorenia COVID-19, ako aj iných respiračných infekcií.

Jednotlivé postupy majú odporúčací charakter a pomôžu znižovať riziko infekcie v špecifických situáciách či prevádzkach.

Odporúčania pre hromadné podujatia

Všeobecné odporúčania pre hromadné podujatia

Pre výkon hromadných podujatí v interiéri a exteriéri sa odporúča organizátorovi hromadného podujatia nasledovné:

 • v prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri sa odporúča organizátorovi vyhradiť priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup,
 • pokiaľ je to možné, zabezpečiť fixné sedenie alebo státie,
 • vykonávať častú dezinfekciu priestorov, najmä dotykových plôch, kľučiek, podláh v interiéri a predmetov,
 • vybaviť hygienické zariadenia tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • zabezpečiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia funkčné dezinfekčné prostriedky, naplnené dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a následnú dezinfekciu rúk,
 • pri vstupe na hromadné podujatie zabezpečiť oznam o aktuálne účinných osobitných predpisoch o povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, o odporúčaní prekrytia horných dýchacích ciest, ak takáto povinnosť nie je účinná,
 • v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) by sa takáto osoba nemala hromadného podujatia zúčastniť,
 • ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia (zvýšená teplota, nádcha, kašeľ, bolesť hlavy a pod.), by táto osoba mala okamžite opustiť miesto hromadného podujatia a telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára,
 • neodporúča sa podávanie rúk, ani iné fyzické interakcie,
 • pri účasti na hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia dodržiavať rozostupy dva metre medzi osobami mimo spoločnej domácnosti,
 • dostatočne a často vetrať spoločné priestory.

Odporúčania pre výkon bohoslužieb, cirkevné alebo civilné verzie sobášneho obradu, pohrebného obradu a obradu krstu

Pre výkon bohoslužieb, cirkevné alebo civilné verzie sobášneho obradu, pohrebného obradu a obradu krstu sa odporúča nasledovné:

 • dezinfikovať použité predmety slúžiace účelom obradu,
 • tesne pred rozdávaním prijímania/hostií si rozdávajúca osoba má vydezinfikovať ruky,
 • v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si rozdávajúci vydezinfikuje ruky; pri prijímaní „pod obojím“ sa odporúča použiť pri každom prijímajúcom vždy novú lyžičku,
 • nepoužívať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou,
 • odporúča sa uprednostniť prijímanie na ruku, nie do úst,
 • v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady, odstrániť nádoby s vodou, s ktorými má kontakt viac osôb,
 • neodporúča sa podávanie rúk.

Odporúčania pre výkon hromadných podujatí kultúrneho charakteru

Pre výkon hromadných podujatí kultúrneho charakteru sa odporúča nasledovné :

 • nepraktikovať fyzický kontakt a interakciu s publikom,
 • vytvoriť zóny pre jednotlivé umelecké súbory tak, aby dochádzalo k minimálnej interakcii a stretávaniu sa umelcov z jednotlivých súborov medzi sebou.
Článok pokračuje pod reklamou

Odporúčania pre prevádzky obchodu a služieb

Všeobecné odporúčania ku všetkým prevádzkam

Všetkým prevádzkovateľom zariadení maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby (vrátane napr. zariadení verejného stravovania, obchodných domov, fitness a wellness centier, lanových dráh a vlekov, ubytovacích zariadení, atď.) sa odporúča dodržiavať nasledovné opatrenia:

 • zabezpečiť oznámenie o aktuálne účinných osobitných predpisoch o povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest; ak takáto povinnosť nie je účinná, zabezpečiť oznámenie o odporúčaní prekrytia horných dýchacích ciest,
 • pri vstupe do prevádzok zabezpečiť funkčné dezinfekčné prostriedky, naplnené dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a zabezpečiť následnú dezinfekciu rúk, alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
 • vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu,
 • vybaviť hygienické zariadenia prevádzky tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • zabezpečiť zachovávanie odstupov v radoch minimálne 2 metre od osôb z inej ako spoločnej domácnosti,
 • vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom,
 • zabezpečiť vo vnútornom priestore prevádzok maximálnu možnú cirkuláciu vzduchu s čerstvo nasávaným vonkajším vzduchom (prirodzené vetranie, vzduchotechnika alebo rekuperácia) bez recirkulácie vzduchu; v prípade rekuperácie zaistiť, aby cez entalpické výmenníky vlhkosti nedochádzalo ku kontaktu odchádzajúceho a vstupujúceho vzduchu,
 • v rámci možností zabezpečiť vzájomný odstup zákazníkov, ktorí nesedia za jedným stolom.

Odporúčania pre prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo

Všetkým prevádzkovateľom zariadení starostlivosti o ľudské telo sa odporúča dodržiavať nasledovné:

 • upraviť časový harmonogram prevádzky tak, aby medzi jednotlivými zákazníkmi bol vždy priestor na vetranie, upratanie priestoru a dezinfekciu pracovného miesta,
 • po každom zákazníkovi vykonávať dezinfekciu miesta kde sa zdržiaval - ležal, sedel - dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom, vykonať dezinfekciu pomôcok, ktoré sa opakovane používajú u zákazníka (napr. ochranné okuliare pri ošetrení pleti, ochranný plášť pri strihaní vlasov).

Odporúčania pre zariadenia autoškôl a školiacich stredísk inštruktorov

Všetkým prevádzkovateľom autoškôl a školiacim strediskám inštruktorov vykonávajúcim inštruktorské kurzy a iných registrovaných osôb pre vykonávanie kurzov povinnej základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku sa odporúča nasledovné:

 • po každom výcviku vedenia vozidla a výcviku na trenažéri vydezinfikovať interiér, najmä volant a rýchlostnú páku, kľúč od vozidla,
 • pri výcviku zameranom na vedenie motorových vozidiel skupín A (motorky) sa odporúča každému z frekventantov používať vlastnú prilbu a príslušné ochranné pomôcky, ktoré sa pri takomto výcviku pri vedení tohto typu vozidla používajú,
 • počas prebiehajúcej výučby teórie a konania záverečných skúšok sa odporúča zabezpečiť v učebni minimálne 2 m vzdialenosť medzi účastníkmi príslušného kurzu,
 • zabezpečiť, aby počas praktického výcviku vo vedení vozidla nebola vo vozidle okrem inštruktora a účastníka kurzu žiadna ďalšia osoba.

Odporúčania pre prevádzky umelých kúpalísk

Všetkým prevádzkovateľom umelých kúpalísk sa odporúča nasledovné:

 • obsah voľného chlóru a iných vedľajších produktov dezinfekcie sa odporúča udržiavať pri hornej hranici povolených limitných hodnôt podľa požiadaviek právnych predpisov pre umelé kúpaliská; frekvencia prevádzkovej kontroly týchto ukazovateľov sa zvýši na dvojnásobok,
 • zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom, hygienické zariadenia prevádzky sa odporúča vybaviť tekutým mydlom a papierovými utierkami.

Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva SR a regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Letné detské tábory z hľadiska legislatívy

Ako organizovať detský tábor, aké povinnosti vyplývajú zo zákonov, v čom sa líšia pravidlá pre pobytové a denné tábory a čo musia dodržiavať organizátori?

Odpustenie či zníženie pokuty: zmeny v ukladaní sankcií od 1. 7. 2024

Od 1.7.2024 platí nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Aké zmeny priniesol v oblasti sankcií?

Prechodný pobyt na účel zamestnania: ako ho získať?

Aby mohla firma zamestnať cudzinca na Slovensku, musí mu byť udelený prechodný pobyt pre tento účel. Aké doklady treba k jeho získaniu a čo rieši zamestnávateľ?

Zákon o ochrane spotrebiteľa od 1.7.2024: koniec fiktívnych zliav

Ako musí obchodník postupovať pri poskytnutí zľavy z ceny tovaru podľa nového zákona o ochrane spotrebiteľa účinného od 1. 7. 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky