Európske regulácie a ich vplyv na podnikanie a inovácie

Niektoré európske regulácie namiesto voľného trhu a podnikania skôr podporujú pravý opak. Prinášame niekoľko príkladov.

Sloboda voľného pohybu osôb, tovaru, služieb a kapitálu - to sú hlavné myšlienky Európskej únie. Tento projekt mal pôvodne pomáhať tak bežným občanom, ako aj podnikateľom. Niektoré regulácie Európskej únie však častokrát znamenajú pre nich presný opak. Znižujú prosperitu a obmedzujú slobodu ľudí, pre podnikateľov prinášajú administratívne zaťaženie a potláčajú podnikanie. Združenie podnikateľov Slovenska a Nadácia F. A. Hayeka s podporou Friedrich Neuman Stiftung vypracovali publikáciu 45 nezmyselných opatrení a nápadov Európskej únie. V nasledujúcom texte vám prinášame z tejto publikácie niekoľko príkladov nezmyselných regulácií s negatívnym vplyvom na spotrebiteľov a podnikanie.

Zákaz štandardných žiaroviek

Európska únia v rokoch 2009 až 2012 vo väzbe na minimálne požiadavky pre energetickú efektívnosť postupne zakázala výrobu a dovoz klasických žiaroviek. V roku 2009 boli zakázané žiarovky s výkonom 100 W, v roku 2010 s výkonom 75 W, v roku 2011 s výkonom 60 W a napokon v roku 2012 žiarovky s výkonom 40 W a menej. Cieľom tohto opatrenia má byť šetrenie peňazí v domácnostiach z dôvodu nižších poplatkov za spotrebu elektrickej energie a boj EÚ s klimatickými zmenami. To všetko vďaka vyššej výdrži a nižšej energetickej náročnosti moderných typov žiaroviek.

Následkom uvedeného zákazu klasických vláknitých žiaroviek je, že spotrebiteľ siahne po najdostupnejšom riešení, ktorým sú úsporné žiarovky. Úsporné žiarovky so sebou prinášajú aj niekoľko zdravotných rizík. Obsahujú nebezpečnú ortuť a ich výrobný proces je v porovnaní so štandardnými žiarovkami oveľa energeticky náročnejší. Ich celkový dopad na životné prostredie je preto veľmi otázny. Zároveň touto reguláciou Európska únia obmedzuje právo slobodnej voľby spotrebiteľov aj podnikateľov a v konečnom dôsledku sa tak zvýšia náklady spotrebiteľom aj podnikateľom.

Zákaz nosenia podpätkov, šperkov a hodiniek pre kaderníčky

Európska únia navrhla opatrenie, ktoré predstavuje zákaz kaderníčkam pri práci nosiť topánky s podpätkami, šperky a hodinky. Ďalej ukladá povinnosť kaderníčkam, ktoré pracujú s chemickými látkami chrániť si kožu, dýchacie ústrojenstvo a zabezpečiť dostatočný priestor a vetranie. Od uvedenej regulácie EÚ očakáva zlepšenie pracovných podmienok kaderníčiek a zníženie výskytu chorôb z povolania. Bezpečné a zdravé prostredie pre výkon tohto povolania má viesť aj k výhodám pre zamestnávateľov v podobe nižších absencií a nižšej fluktuácie.

Ak by to bola skutočne pravda, zamestnávatelia by lepšie pracovné podmienky uvádzali do praxe bez potreby regulácie zo strany Európskej únie. V skutočnosti by im takýto návrh len zvýšil náklady. Potvrdzuje to aj britská Národná federácia kaderníkov, podľa ktorej by toto opatrenie zvýšilo náklady len v rámci Veľkej Británie o tri milióny libier ročne. Zvýšené náklady sa potom samozrejme prenesú do zvýšených cien pre bežných občanov.

Povinné kvóty pre ženy v riadiacich orgánoch spoločností

Európska únia schválila návrh, podľa ktorého musí byť v spoločnostiach kótovaných na burze podiel nedostatočne zastúpeného pohlavia v riadiacich pozíciách aspoň 40 %. Cieľom tohto opatrenia je zrovnoprávniť postavenie žien vo vrcholových pozíciách kótovaných spoločností. V súčasnosti je podiel žien v nevýkonných orgánoch 15 %, vo výkonných orgánoch je to 8,9 % žien. Priemerne sa zastúpenie žien v týchto pozíciách zvyšuje tempom 0,6 % ročne, čo sa zdá Európskej únii nízke. Termín na splnenie kvóty vo výške 40 % nedostatočne zastúpeného pohlavia v pozícii nevýkonných riadiacich zamestnancov spoločností kótovaných na burze je pre štátne podniky do roku 2018, pre súkromné spoločnosti do roku 2022. Dotkne sa približne 5 000 podnikov v EÚ. Spoločnosti, ktoré toto nariadenie nebudú spĺňať, budú musieť do riadiacich orgánov prijímať pracovníkov na základe porovnávacej analýzy kvalifikácie každého kandidáta. V prípade rovnosti kvalifikácie sú povinné prijať kandidáta s nedostatočne zastúpeného pohlavia.

Toto nariadenie sa dočkalo veľkej kritiky nielen z radov mužov, ale aj samotných úspešných žien. Lindy Brown, riaditeľka Institute of Directors, hovorí, že ženy sa chcú dostať do riadiacich orgánov na základe vlastných zásluh a nie z povinnosti. Vychádzala pritom z prieskumu, kde by takéto kvóty odmietlo až 70 % žien.

Obmedzenie príkonu vysávačov

Od septembra 2014 plánuje Európska únia zakázať vysávače s príkonom nad 1600 W a o tri roky neskôr, od septembra 2017 aj vysávače s príkonom nad 900 W. Od uvedeného opatrenia si EÚ sľubuje šetrenie elektrickej energie pre spotrebiteľov, nakoľko podľa jej výpočtov je priemerný príkon nakupovaných vysávačov na úrovni 1800 W. Energetická náročnosť vysávačov sa bude označovať stupnicou A až G, podobne ako pri iných spotrebičoch. Tento návrh sleduje aj zámer Európskej únie bojovať proti klimatickým zmenám.

Vysávanie pri nižšom výkone však vedie k neefektívnosti a predĺženiu času vysávania, čím by bola spotreba elektrickej energie ešte väčšia.. Rovnako ako v prípade zákazu klasických žiaroviek, aj na toto opatrenie doplatia výrobcovia vysávačov, aj bežní spotrebitelia. Zvýšené náklady neobídu ani firmy zaoberajúce sa čistiacimi prácami, ale aj všetky hotely a iné ubytovacie zariadenia.

Prísnejšie pravidlá kontroly technického stavu vozidiel

Európska únia sprísňuje systém kontrol technického stavu motorových vozidiel. Podľa tohto návrhu sa okrem iného ustanovuje aj povinná každoročná technická kontrola vozidla staršieho ako šesť rokov. EÚ sa týmto opatrením snaží zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky. Podľa jej štúdie majú technické poruchy na motorových vozidlách výrazný podiel na nehodách. V prípade automobilov nevyhovujúci technický stav spôsobuje 6 % všetkých nehôd, v prípade motocyklov 8 % dopravných nehôd. Evidenciou najazdených kilometrov sa Európska únia snaží bojovať s manipuláciou týchto počítadiel.

Nové automobily navštívia stanicu technickej kontroly prvý krát najneskôr po štyroch rokoch, potom po dvoch rokoch a následne, od veku šesť rokov každoročne. V súčasnosti na Slovensku nové vozidlo absolvuje prvú technickú kontrolu po štyroch rokoch a následne až každé dva roky.

Je opodstatnené predpokladať, že prínos z odhalenia chýb bude výrazne menší ako náklady na vykonávanie každoročných kontrol. Pochybnosť vyvolávajú aj štatistiky EÚ, podľa ktorých bol nevyhovujúci technický stav automobilov príčinou až 6 % všetkých nehôd, zatiaľ čo na Slovensku to bolo v roku 2012 podľa Policajného zboru SR len 0,34 % (48 z 13 936 nehôd), čo je zásadný rozdiel.

Skutočný prípad projektu „AUTOPLUH“

O tom, ako Európske regulácie obmedzujú podnikanie ste sa dozvedeli z niekoľkých príkladov popísaných v predchádzajúcich riadkoch. Na tomto mieste by sme vám však chceli popísať projekt, ktorý nemôže byť zrealizovaný do finálnej podoby práve kvôli európskym reguláciám. Príčinou je prakticky byrokratická prekážka, akých môžu byť v legislatíve stovky a dôsledkom je potláčanie inovácií v podnikaní.

Autopluh a jeho využitie

Za projektom Autopluh stojí Martin Novák so svojou spoločnosťou UNICARBACK. V roku 2012 sa stal jedným z TOP 10 projektov v Podnikateľskom nápade roka. V súčasnosti má tento produkt aj patentovaný. Autopluh je snehová radlica pripojená k ťažnému zariadeniu osobných áut slúžiaca na odhŕňanie snehu. Montáž jeho uchytenia je v prvom bode k ťažnému zariadeniu a v druhom bode k ťažnému oku, ktoré slúži na ťažné lano. Pre montáž autopluhu nie je potrebný teda žiadny zásah do vozidla, postačí štandardné ťažné zariadenie.

Autopluh má vzhľadom na svoju univerzálnosť a jednoduchú manipuláciu veľmi široké využitie. Je vhodný pre firemné parkoviská; pre menšie obce, ktorým rozpočty nedovoľujú nákup ťažkej techniky na zabezpečenie zimnej údržby; pre osoby vlastniace pozemky, ktoré sú príliš veľké na ručné odhŕňanie, no príliš malé, aby sa oplatilo kupovať ťažkú techniku.

Prečo sa autopluh nemôže používať

Veľký potenciál autopluhu chcel Martin Novák zužitkovať na celom území Európskej únie. Využiť skvelý inovatívny nápad naplno však nebolo vôbec jednoduché. Na to, aby mohol byť autopluh uvedený do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách je potrebné získať pre daný produkt typové schválenie ES alebo udelenie homologizácie.

Prečítajte si tiež

V tejto snahe Martin Novák spolupracoval aj s viacerými akreditovanými inštitúciami a spoločnosťami. K podmienkam získania príslušného schválenia pre autopluh sa tieto inštitúcie niekoľkokrát informovali na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. Mnohokrát sa o to pokúšal aj sám Martin Novák. V každom prípade však dostali rovnakú negatívnu odpoveď. Dôvod zamietavého postoja ministerstva objasňuje sám Martin Novák: „Normy hovoria, že za vozidlá kategórie M a N môže byť pripojené jedine vozidlo kategórie O (prívesný vozík) a autopluh vozidlom kategórie O nie je. Čiže neexistuje norma, ani smernica, podľa ktorej by sa mohol autopluh homologizovať.“ Rovnako neúspešne dopadla aj snaha získať aspoň výnimku na typové schválenie autopluhu na použitie v premávke na pozemných komunikáciách na Slovensku.

Ako sa autopluh predáva a aký je záujem

Podľa stanoviska Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, ktoré získal Martin Novák sa autopluh síce môže predávať, ale nesmie sa používať na verejných komunikáciách. Aj keď autopluh zatiaľ nie je oficiálne schválený, o produkt bol veľký záujem aj bez jeho propagácie. O projekte sa dokonca dozvedeli a začali sa oň zaujímať aj veľké zahraničné spoločnosti z Európy. Spresňuje Martin Novák: „Rakúska spoločnosť, jedna z najväčších vo svojom segmente pôsobiaca v celej EÚ, má záujem o rozbeh predaja v Rakúsku. Nórska spoločnosť mala záujem o výhradné zastúpenie pre Nórsko, Švédsko, Fínsko a Dánsko. Jedna z najväčších spoločností zaoberajúcou sa výrobou komunálnej techniky v SR a ČR má záujem o spoluprácu, pretože ako tvrdia, je to vyplnená diera na trhu. Všetky tieto dopyty však stoja kvôli nehomologizácii autopluhu.“

Ako pokračovať ďalej

Záujem viacerých spoločností len zdôrazňuje širokú využiteľnosť autopluhu nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Jediným problémom autopluhu je nemožnosť získania homologizácie kvôli predpisom Európskej únie. Martin Novák je však presvedčený, že sa mu podarí potrebné schválenie získať a bude môcť expandovať do zahraničia a pomôcť obciam alebo bežným ľuďom lacno odpratávať sneh. O tom, ako v tomto smere ďalej postupuje a či sa pokúšal spojiť s niekým zo zahraničia, aby mu s problémom pomohol, Martin Novák dodáva: „V súčasnej dobe pracujeme na tom, aby sa autopluh mohol používať na verejných komunikáciách, a tým pádom by som mohol začať expandovať. Nespájal som sa s nikým mimo SR, pretože si myslím, že som ešte nevyskúšal všetky možnosti a nerád by som pripravil Slovenskú republiku o možnosť zlegalizovať taký vynikajúci produkt.“

Zdroj: Nadácia F. A. Hayeka a Združenie podnikateľov Slovenska - 45 nezmyselných opatrení a nápadov Európskej únie a www.podnikatelskynapadroka.sk

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Kandidáti do europarlamentu 2024: čo sú priority pre podnikateľské prostredie?

Kto z kandidátok parlamentných strán bude v prípade zvolenia do europarlamentu hájiť záujmy slovenských podnikateľov a v čom vidia priestor na zlepšenie?

Minimálna mzda podľa nového vzorca očami odborníkov

Aké povinnosti vyplývajú SR zo smernice o minimálnej mzde EÚ, je naozaj nevyhnutné meniť vzorec jej výpočtu a čo môže schválenie navrhovaných zmien priniesť v praxi?

20 rokov Slovenska v EÚ: čo nám členstvo prinieslo?

Ekonomický rast, vyššia zamestnanosť či sloboda cestovania. Na druhej strane stoja regulácie či zvyšovanie byrokracie. Súhrn prínosov členstva v EÚ v niekoľkých dátach.

Právo veta v EÚ a jeho význam: čo by znamenalo jeho obmedzenie v praxi?

Sú obavy z obmedzenia práva veta opodstatnené alebo ide len o strašenie? Prečo je zmena v spôsobe hlasovania v EÚ opakovane témou a aké sú jej prínosy a riziká?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky