Priamy marketing a jeho právna úprava od 1. 2. 2022

Od februára 2022 je účinný nový zákon o elektronických komunikáciách, ktorý prináša zmeny týkajúce sa aj tzv. nevyžiadanej komunikácie. Aké pravidlá platia pre priamy marketing?

Od 1. 2. 2022 nadobudol účinnosť nový zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, ktorým došlo k zrušeniu pôvodne platného zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách. Týmto novým zákonom bola do slovenského právneho poriadku prenesená smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1972 z 11. decembra 2018 – tzv. Európsky kódex elektronických komunikácií. Táto úprava priniesla aj nové požiadavky na získanie súhlasu a podmienky vykonávania priameho marketingu.

Čo je priamy marketing?

Priamy marketing (z anglického výrazu „direct marketing“) vo všeobecnosti predstavuje spôsob marketingovej komunikácie, v rámci ktorej sú zákazníci (klienti) oslovovaní priamou formou (napr. e-mailom, telefonicky či osobne).

Dá sa teda povedať, že ide o druh reklamy, na základe ktorej môžu firmy komunikovať priamo so svojimi zákazníkmi. V praxi to znamená, že ide o kontaktovanie potenciálnych zákazníkov prostredníctvom textovej, hlasovej, zvukovej alebo obrazovej správy. Väčšinou ide o tzv. nevyžiadanú poštu (nevyžiadanú komunikáciu).

Priamy marketing využíva databázy klientov, ktoré môžu obsahovať napríklad ich meno, priezvisko, adresu i ďalšie údaje, ktoré umožnia lepšie cielenie reklamy.

Príklad, kedy ide o priamy marketing

Firma AB s.r.o. zasiela svojim existujúcim i potenciálnym zákazníkom ponuku svojich produktov (prírodnej kozmetiky) prostredníctvom e-mailu (tzv. reklamný e-mail).    

Nevyžiadaná komunikácia podľa nového zákona o elektronických komunikáciách

Nový zákon o elektronických komunikáciách v § 116 obsahuje ustanovenia týkajúce sa nevyžiadanej komunikácie. Jej úprava v tomto zákone odráža potrebu ochrany jednotlivca pred praktikami predávajúcich a poskytovateľov služieb, ktorí na marketingové účely oslovujú potenciálnych zákazníkov, čím vykonávajú tzv. priamy marketing.

Zákon zaviedol definíciu priameho marketingu, ktorým rozumie akúkoľvek formu prezentácie tovarov alebo služieb v písomnej forme alebo ústnej forme, zaslanú alebo prezentovanú prostredníctvom verejne dostupnej služby priamo jednému alebo viacerým účastníkom alebo užívateľom. Pojem nevyžiadaná komunikácia nedefinuje.

Súčasne určuje, že na účely priameho marketingu je dovolené používanie automatických volacích a komunikačných systémov bez ľudského zásahu, telefaxu, elektronickej pošty a služby krátkych správ voči účastníkovi alebo užívateľovi len s jeho predchádzajúcim preukázateľným súhlasom získaným pred kontaktovaním účastníka alebo užívateľa.

Súhlas musí byť preukázateľne získaný pred zaslaním e-mailu alebo telefonátom, ktorého obsahom je priamy marketing.

To znamená, že predpokladom na realizovanie priameho marketingu je udelenie (získanie) predchádzajúceho súhlasu účastníka alebo užívateľa, pričom tento súhlas musí spĺňať náležitosti podľa nariadenia GDPR. Ide teda o všeobecný zákaz vykonávania priameho marketingu bez predchádzajúceho súhlasu účastníka alebo užívateľa.

Upozornenie: Zákonný súhlas na účely priameho marketingu (napr. na predaj tovaru e-mailom) nie je možné získať priamo pri kontaktovaní zákazníka, ale musí byť udelený (získaný) už vopred. Súhlas sa dá vopred získať napríklad jeho aktívnym udelením zákazníkom v rámci objednávkového systému (napr. pri objednaní tovaru z e-shopu) alebo pri prihlásení sa k odberu newslettra.

Vypustenie pojmu „volanie“ zo všeobecného zákazu vykonávania priameho marketingu

Do 31. 1. 2022 platilo, že na účely priameho marketingu bolo dovolené volanie alebo používanie automatických volacích a komunikačných systémov bez ľudského zásahu, telefaxu, elektronickej pošty vrátane služby krátkych správ účastníkovi alebo užívateľovi, avšak len s jeho predchádzajúcim súhlasom. Výnimkou z tejto zásady (kedy nebolo treba predchádzajúci súhlas) boli dva prípady, keď išlo o:

  1. elektronickú poštu zaslanú existujúcim zákazníkom v rámci režimu vlastných podobných tovarov a služieb za splnenia ďalších podmienok a
  2. kontaktovanie užívateľa alebo účastníka, ktorý bol právnickou osobou.

Od 1. februára 2022 naďalej platí všeobecný zákaz vykonávania priameho marketingu bez predchádzajúceho súhlasu, t. j. na účely priameho marketingu je dovolené používanie automatických volacích a komunikačných systémov bez ľudského zásahu, telefaxu, elektronickej pošty a služby krátkych správ voči účastníkovi alebo užívateľovi len s jeho predchádzajúcim preukázateľným súhlasom získaným pred kontaktovaním účastníka alebo užívateľa. Avšak je zrejmé, že novým zákonom došlo k vypusteniu pojmu „volanie“ z tohto všeobecného zákazu vykonávania priameho marketingu bez predchádzajúceho súhlasu účastníka alebo užívateľa.

Po novom bude volanie za účelom priameho marketingu zakázané len vtedy, keď bude kontaktovaná fyzická osoba zapísaná v tzv. Robinsonovom zozname, alebo ak táto osoba namietne volanie priamo u subjektu, ktorý ju telefonicky kontaktuje.

Zákon zavedie zoznam, do ktorého môžu fyzické osoby zapísať svoje telefónne číslo, ak si neprajú byť kontaktované na účely marketingu

Pokiaľ ide o Robinsonov zoznam, tak nový zákon ho zavádza ako novinku v súvislosti s ochranou osobných údajov. Ide o zoznam zakázaných telefónnych čísel, v ktorom budú uvedené telefónne čísla fyzických osôb, ktoré vyjadrili nesúhlas s volaním na účely priameho marketingu (do neho sa bude môcť bezplatne zapísať každý užívateľ alebo účastník). Účinný má byť až od 1. 11. 2022. Zriadi ho Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb na svojej webovej stránke.

Upozornenie: Po účinnosti Robinsonovho zoznamu bude osoba vykonávajúca priamy marketing povinná vždy si vopred overiť, či sa konkrétne telefónne číslo fyzickej osoby nachádza v tomto zozname a až po zistení, že v tomto zozname nie je zapísané, môže túto osobu za účelom priameho marketingu telefonicky kontaktovať. Takéto overenie bude spoplatnené.

Zároveň sa má zaviesť špeciálna predvoľba pre telefónne čísla, z ktorých sa bude vykonávať priamy marketing, vďaka ktorej sa bude dať dopredu vedieť, že ide o volajúceho z oblasti priameho marketingu.

Okrem uvedených zákon prináša aj ďalšiu výnimku zo všeobecného zákazu vykonávania priameho marketingu bez predchádzajúceho súhlasu, t. j. z povinnosti získania súhlasu kontaktovanej osoby, a to v situácii, ak je elektronická pošta adresovaná na zverejnené kontaktné údaje účastníka alebo užívateľa, ktorý je fyzickou osobou podnikateľom (napr. živnostníkom) alebo právnickou osobou (napr. s.r.o.). Čiže ak má podnikateľ na svojej webovej stránke zverejnený e-mail, môže mu osoba vykonávajúca priamy marketing zaslať správu o ponuke predaja tovarov bez potreby získania jeho predchádzajúceho súhlasu.

Článok pokračuje pod reklamou

Práva a povinnosti pri vykonávaní priameho marketingu

Podľa nového zákona o elektronických komunikáciách účinného od 1. 2. 2022 má osoba vykonávajúca priamy marketing povinnosť pri získavaní súhlasu informovať účastníka alebo užívateľa o spôsobe, akým je možné súhlas odvolať, s tým, že účastník alebo užívateľ môže svoj predchádzajúci súhlas kedykoľvek odvolať alebo namietnuť volanie za účelom priameho marketingu alebo získania súhlasu. 

Osoba, ktorej bol súhlas udelený, je povinná uchovávať trvanlivý nosič, na ktorom je zaznamenaný súhlas účastníka alebo užívateľa, po dobu najmenej štyroch rokov od odvolania súhlasu účastníkom alebo užívateľom.   

Súhlas – aké podmienky musí spĺňať a kedy sa nevyžaduje?

Súhlas účastníka alebo užívateľa na účely priameho marketingu musí spĺňať niekoľko predpokladov:

  • musí mať náležitosti podľa GDPR (t. j. musí byť slobodný, určitý, zrozumiteľný a informovaný),
  • musí byť preukázateľný (t. j. užívateľ alebo účastník jednoznačne súhlasí s priamym marketingom),
  • osoba vykonávajúca marketing musí poučiť účastníka alebo užívateľa o možnosti a spôsobe odvolania súhlasu,
  • osoba vykonávajúca marketing ho musí zaznamenať na trvalom nosiči (napr. na pevnom disku) a uchovávať najmenej štyri roky od odvolania súhlasu.

Súhlas na propagáciu výrobkov a služieb prostredníctvom priameho marketingu sa nevyžaduje od:

  1. existujúcich zákazníkov za predpokladu, že ich kontaktné údaje boli získané v súvislosti s predchádzajúcim poskytovaním podobných služieb a tovarov,
  2. fyzických osôb – podnikateľov (napr. živnostníkov) alebo právnických osôb, ktorých kontaktné údaje sú zverejnené.

Aké sankcie hrozia za porušenie zákonných povinností?

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi za porušenie povinností súvisiacich s nevyžiadanou komunikáciou pokutu od 200 eur do 5 % z obratu za predchádzajúce účtovné obdobie. Takáto pokuta bude hroziť aj v prípade, že firma po 1. 11. 2022 zrealizuje priamy marketing na telefónne číslo fyzickej osoby zapísané v tzv. Robinsonovom zozname.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Google analytics 4 (GA4): čo treba vedieť?

V čom sa Google Analytics 4 líši od predošlých verzií, aké výhody prináša firmám a marketérom, na čo pri nastavení nezabudnúť a akú rolu má v zbere dát umelá inteligencia? Podstatné info v kocke.

Povinnosti podnikateľa/účtovníka v januári 2024

Ukončenie roka so sebou prináša množstvo povinností. Čo všetko musia podnikatelia, príp. ich účtovníci stihnúť (spravidla) do 31. januára 2024?

Umelá inteligencia v marketingu: ako ju využiť?

Nové technológie menia nákupné správanie zákazníkov, prispôsobiť sa tomu musia aj firmy a marketéri. S čím vie pomôcť umelá inteligencia v reklamných nástrojoch?

Odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku v praxi

Kedy spotrebiteľ (ne)môže odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku bez udania dôvodu? Aké sú podmienky vrátenia tovaru a peňazí? Praktické informácie a príklady.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky