Pravidlá pre cestovanie a návrat na Slovensko od 9.7.2021

Od 9. júla začínajú platiť nové pravidlá po príchode zo zahraničia na Slovensko. Koho sa netýka karanténa a ako majú postupovať pendleri?

Aktualizácia k 14.7.2021: Ústavný súd dočasne pozastavil novú vyhlášku ÚVZ SR o režime na hraniciach. Úrad uvádza, že rozhodnutie Ústavného súdu reštpektuje a o ďalšom postupe rokuje. O výsledku a následnom nastavení podmienok na hraniciach bude verejnosť informovaná. Zatiaľ stále platí režim na hraniciach podľa ostatnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 226, a to do momentu zverejnenia rozhodnutia ÚS SR v zbierke zákonov. Prosíme občanov, aby pri prekračovaní hraníc rešpektovali pokyny kontrolných zložiek. Osoby, ktoré majú stanovený termín na PCR testovanie, by ho mali využiť."

Od 9. júla 2021 by si všetci cestujúci mali dať pozor na nové podmienky návratu na Slovensko. Kto sa musí registrovať do e-hranice, kto musí zostať v karanténe a na čo slúži COVID preukaz EÚ? Novú formu podpory dostanú aj pandémiou výrazne zasiahnuté cestovné kancelárie. V čom pomoc spočíva?

Povinná registrácia do e-hranice od 9.7.2021

Každá osoba, ktorá od 9. júla 2021 vstúpi na územie SR, sa musí registrovať na http://korona.gov.sk/ehranica. Registrovať sa nemusia deti do 12 rokov a osoby vykonávajúce tranzit cez územie Slovenska.

Registrovať sa treba pri každom vstupe na územie SR. Pri opakovanom prekročení hraníc sa registrovať nemusia: 

 • plne zaočkovaní, ktorým prvá registrácia platí nasledujúcich 6 mesiacov,
 • osoby po zaočkovaní prvou dávkou ktorejkoľvek vakcíny - týmto osobám platí prvá registrácia do 9. augusta,
 • osoby od 12 do 18 rokov, ktorým prvá registrácia platí do 9. augusta,
 • osoby cestujúce za diagnostikou alebo liečbou, ktorým prvá registrácia platí 1 týždeň.

Jedna registrácia postačí do 1. septembra

 • osobám, ktoré majú trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku a miesto výkonu práce v susedných štátoch, krajinách EÚ alebo na Islande, v Nórsku, Lichtenštajnsku alebo Švajčiarsku, pričom za posledných 14 dní navštívili iba tieto krajiny a cestujú iba za prácou
 • majú trvalý pobyt alebo pobyt v krajinách Európskej únie, na Islande, v Nórsku, Lichtenštajnsku alebo vo Švajčiarsku a v prípade Ukrajiny do 100 km cesty od otvoreného hraničného priechodu, miesto výkonu práce na území SR a cestujú iba za prácou
 • občanom SR, ktorí bývajú v prihraničných oblastiach susedných štátov do 100 km od otvoreného hraničného priechodu.

Karanténa pri návrate zo zahraničia od 9.7.2021

Od 9. júla sa menia aj pravidlá domácej izolácie po návrate zo zahraničia, a to nasledovne:

 • Všetky osoby, ktoré od 9. júla od 6:00 vstúpia na územie SR, sú povinné ísť do karantény, ktorá sa pri bezpríznakovom priebehu bez otestovania skončí dovŕšením 14. dňa.
 • Karanténu je možné ukončiť negatívnym výsledkom RT-PCR testu, ktorý je možné vykonať najskôr na 5. deň.
 • Deti do 12 rokov nie je potrebné testovať, karanténa im skončí vtedy, keď ostatným členom spoločnej domácnosti.
 • Karanténa platí aj pre členov spoločnej domácnosti, ktorí necestovali - končí sa vtedy, keď ostatným členom.

Karanténa nie je povinná pre:

 • plne zaočkovaných ľudí
 • osoby od 12 do 18 rokov veku, ak nikto iný v spoločnej domácnosti nemá povinnú karanténu - prechodne do 9. augusta,
 • osoby, ktoré zo zdravotných dôvodov nemôžu byť zaočkované; tieto musia predložiť potvrdenie podľa vzoru v prílohe vyhlášky, zároveň musia mať negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 72 hodín,
 • nezaočkovaných občanov SR, ktorí majú trvalý alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach susedného štátu do 100 km od otvoreného hraničného priechodu na územie SR - musia predložiť negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 7 dní,
 • nezaočkované osoby, ktoré mali výnimku aj doteraz, presný zoznam a prípadnú potrebu preukazovania sa negatívnym výsledkom testu na COVID-19 stanovuje vyhláška; tieto osoby sa stále musia registrovať na e-hranici.
 • Registrovať sa na e-hranici nebudú musieť:
  posádky nákladnej dopravy, autobusovej dopravy, členovia leteckého personálu, posádky v lodnej doprave, rušňovodiči, vozmajstri, vlakové čaty a obslužní pracovníci v železničnej doprave, vodiči a posádky zdravotnej služby, ktorí vykonávajú transport pacienta alebo prevážajú orgány určené na transplantáciu, krv a krvné náhrady, zamestnanci pohrebných služieb, ktorí vykonávajú medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov na pochovanie alebo spopolnenie.

Ďalšie zmeny vo výnimkách z karantény:

 • Vstup na územie SR pre vybrané profesijné skupiny (napr. delegácie zastupujúce SR, poslanci Európskeho parlamentu či zamestnanci medzinárodných organizácií) a v niektorých životných situáciách vznikla povinnosť preukázať sa pri vstupe na Slovensko negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 72 hodín. (Podmienky sú podrobne rozpísané v § 7 vyhlášky).
 • Povinnosť karantény sa po novom týka aj nezaočkovaných osôb, ktoré krátkodobo vstupujú alebo opúšťajú územie Slovenskej republiky za účelom účasti na uzavretí manželstva vrátane blízkych osôb snúbencov. Výnimka pre krátkodobý vstup za účelom účasti na pohrebe blízkej osoby však ostáva zachovaná, ak sa nezaočkovaná osoba preukáže negatívnym RT-PCR testom nie starším ako 72 hodín.

Aktualizované 12.7.2021

Informácia k režimu detí pri prechode cez hranice

 • Deti do 12 rokov sa nemusia registrovať na eHranici
 • Osoby od 12 do 18 rokov sa na eHranici registrovať musia, stačí sa im však zaregistrovať jedenkrát a táto registrácia im platí do 9. augusta (prechodné obdobie)
 • Ak osoby do 18 rokov prechádzajú cez hranice výlučne so zaočkovanými členmi spoločnej domácnosti (alebo členmi spoločnej domácnosti na ktorých sa vzťahuje iná výnimka z karantény), povinnosť karantény sa na ne nevzťahuje. Pre deti od 12 do 18 rokov toto platí do 9. augusta (prechodné obdobie).
 • Ak deti do 12 rokov prechádzajú hranice s nezaočkovanými členmi spoločnej domácnosti, deti sa po príchode na územie SR nemusia dať testovať na COVID-19. Karanténa im skončí vtedy, keď ostatným členom spoločnej domácnosti.
 • Ak deti do 12 rokov prechádzajú hranice s členmi spoločnej domácnosti, z ktorých jeden je napríklad zaočkovaný a ďalší nezaočkovaný, deti zostávajú v karanténe s nezaočkovanými osobami. Domáca karanténa sa im skončí vtedy, keď ostatným nezaočkovaným členom spoločnej domácnosti.
 • Ak sú osoby od 12 do 18 rokov zaočkované aspoň prvou dávkou vakcíny, hľadí sa na ne ako na zaočkované osoby a po príchode na Slovensko nemusia ísť do karantény (prechodne do 9. augusta).
 • Ak osoby od 12 do 18 rokov nie sú zaočkované a prechádzajú hranice s členmi spoločnej domácnosti, z ktorých jeden je zaočkovaný a druhý nezaočkovaný, osoby zostávajú v karanténe s nezaočkovanými osobami. Domáca karanténa sa im skončí vtedy, keď ostatným nezaočkovaným členom spoločnej domácnosti.
 • Ak prechádzajú cez hranice deti do 18 rokov bez sprievodu členov spoločnej domácnosti (napríklad rodičov), nie je pre ne povinná domáca karanténa. Karanténa nie je povinná ani pre členov spoločnej domácnosti.
 • Ak deti do 12 rokov prichádzajú na územie SR letecky z krajín, ktoré nie sú uvedené vo vyhláške, na rozdiel od starších spolucestujúcich sa nemusia preukazovať negatívnym výsledkom PCR testu.

Deti v sprievode pendlerov a zahraničných Slovákov

 • Ak prechádzajú cez hranice deti do 12 rokov v sprievode pendlerov alebo zahraničných Slovákov do 100 km, dieťa nemusí byť registrované na ehranici a nemusí mať negatívny výsledok PCR testu.
 • Ak prechádzajú cez hranice deti od 12 rokov do 18 rokov v sprievode pendlerov alebo zahraničných Slovákov do 100 km, dieťa musí byť registrované na ehranici pravidlom jednej registrácie do 9. augusta, ale nemusí mať negatívny výsledok PCR testu. Toto platí do 9. augusta (prechodné obdobie).

Po návrate z dovolenky do karantény môžete požiadať o pandemickú PN

Sociálna poisťovňa informuje, že poistenci, ktorí sa vrátia po dovolenke zo zahraničia späť na Slovensko a musia podstúpiť povinnú karanténu, môžu lekára požiadať o vystavenie pandemickej PN. Títo poistenci majú nárok na pandemické nemocenské zo Sociálnej poisťovne, čiže tzv. „péenku“. Pri vystavení pandemickej PN si lekár od poistenca môže vyžiadať potvrdzujúce doklady – po návrate zo zahraničia na Slovensko napríklad doklad o pobyte v zahraničí, v prípade ochorenia na COVID-19 doklad o pozitívnom teste. 

Kým lekár zašle do Sociálnej poisťovne potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti poistenca, aj samotný poistenec si musí o pandemickú PN požiadať. Rýchlo a jednoducho tak urobí pomocou elektronickej žiadosti zverejnenej na webe Sociálnej poisťovne. Úspešné podanie žiadosti poistencovi potvrdí SMS správa.

O vystavenie pandemickej PN poistenec nežiada, ak ďalej čerpá dovolenku alebo pracuje z domu (home office). Aj v takýchto prípadoch, ak má nariadenú karanténu, je naďalej povinný dodržiavať zásady izolácie.  

Definícia plne zaočkovanej osoby

 • najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii druhej dávky dvojdávkovej vakcíny,
 • najmenej 21 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii jednodávkovej vakcíny
 • najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky vakcíny, ak bola podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
 • po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou alebo dvojdávkovou schémou (okamžite po podaní prvej dávky) - prechodne do 9. augusta

Okrem COVID-preukazu EÚ alebo potvrdenia o absolvovaní očkovania na Slovensku je možné preukazovať sa aj potvrdeniami z iných krajín. Podmienkou je, aby toto potvrdenie bolo v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku.

Režim pre ľudí cestujúcich za prácou, ktorí nie sú zaočkovaní - platí do 1. septembra 2021

Karanténa sa na nich nevzťahuje, ak spĺňajú všetky tieto podmienky:

 • za posledných 14 dní navštívili iba krajiny Európskej únie, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko alebo Ukrajinu a zároveň
  • majú trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku a miesto výkonu práce v krajinách Európskej únie, na Islande, v Nórsku, Lichtenštajnsku, Švajčiarsku alebo Ukrajine alebo
  • majú trvalý pobyt alebo pobyt v krajinách Európskej únie, na Islande, v Nórsku, Lichtenštajnsku alebo vo Švajčiarsku a v prípade Ukrajiny do 100 km cesty od otvoreného hraničného priechodu, a miesto výkonu práce na území SR, 
 • majú potvrdenie od zamestnávateľa o mieste výkonu práce,
 • majú negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 7 dní.

Študenti vstupujúci na územie Slovenska, ktorí majú nad 12 rokov a navštevujú materskú, základnú, strednú alebo vysokú školu v susedných štátoch (alebo naopak majú pobyt v týchto krajinách a navštevujú školu na Slovensku) nemusia podstúpiť karanténu, ak majú potvrdenie o prezenčnom štúdiu a zároveň majú negatívny výsledok RT-PCR alebo antigénového testu nie starší ako 7 dní. Podmienky sa vzťahujú aj na jednu sprevádzajúcu osobu, tá sa okrem negatívneho testu musí vedieť preukázať potvrdením o statuse sprevádzajúcej osoby.

ÚVZ SR zdôrazňuje, že študenti musia prekračovať hranice z dôvodu aktívneho štúdia (to znamená, že musí prebiehať prezenčná výučba, režim si študenti nemôžu uplatniť v období, kedy je prerušená ako napr. počas letných prázdnin).

Článok pokračuje pod reklamou

Vstup na územie SR leteckou dopravou od 9.7.2021

Nasledujúce podmienky sa vzťahujú na prílet na letisko na území Slovenska:

 • Každá osoba musí vyplniť formulár na stránke https://www.mindop.sk/covid/.
 • Pri prílete z krajín, ktoré nie sú uvedené v zozname, sa treba preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 72 hodín - platí aj pre zaočkované osoby. Táto podmienka je stanovená preto, že cestujúci prichádzajú rizikovým typom dopravy z krajiny, v ktorej hrozí zvýšené riziko nákazy epidemiologicky závažným variantom vírusu SARS-CoV-2. Kombináciou registrácie a testovania sa významne znižuje riziko zavlečenia a následného nekontrolovaného šírenia nových nebezpečnejších variantov pandemického vírusu.

Aktualizované 12.7.2021

Zoznam krajín, z ktorých netreba negatívny test:

 • Albánsko, Andorra, Arménsko, Austrália, Azerbajdžan,
 • Bielorusko, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko,
 • Čierna Hora, Čína, Česká republika, Chorvátsko, Cyprus,
 • Dánsko,
 • Estónsko,
 • Fínsko, Francúzsko,
 • Grécko, Gruzínsko,
 • Holandsko, Hongkong,
 • Írsko, Island, Izrael,
 • Japonsko, Jordánsko,
 • Kanada, Južná Kórea, Kosovo, Kuba,
 • Libanon, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko,
 • Macau, Maďarsko, Malta, Mexiko, Moldavsko, Monako,
 • Nemecko, Nórsko, Nový Zéland,
 • Poľsko, Portugalsko,
 • Rakúsko, Rumunsko,
 • San Marino, Severné Macedónsko, Singapur, Slovinsko, Španielsko, Srbsko, Švajčiarsko, Švédsko,
 • Taliansko, Taiwan, Turecko,
 • USA, Ukrajina.
Zdroj: ÚVZ SR
Zdroj: ÚVZ SR

Pre tranzit, teda prejazd územím SR naďalej platí, že treba prejsť bez zastavenia s výnimkou čerpania pohonných látok.

 • Tranzit treba vykonať do 8 hodín.
 • Pre tranzit sa netreba vopred registrovať.
 • Pre tranzit sú určené koridory, ktorými je možné prechádzať:

Ukrajina – Česká republika

 • Trasa Ukrajina – Česká republika je stanovená v smere hraničný priechod Vyšné Nemecké - Užhorod, Sobrance, Michalovce, Prešov, Poprad, Ružomberok, Žilina, cez hraničný priechod Makov - Bílá-Bumbálka/Starý Hrozenkov - Drietoma

Česká republika – Ukrajina

 • Trasa Česká republika – Ukrajina je stanovená v smere hraničný priechod Makov - Bílá-Bumbálka/Starý Hrozenkov - Drietoma, Žilina, Ružomberok, Poprad, Prešov, Michalovce, Sobrance, hraničný priechod Vyšné Nemecké – Užhorod

Rakúska republika - Ukrajina

 • Trasa Rakúska republika - Ukrajina je stanovená v smere cestný priechod Bratislava -Jarovce – Kittsee, Bratislava, Prešov, Žilina, Ružomberok, Poprad, Prešov a cez hraničný priechod Vyšné Nemecké – Užhorod alebo hraničný priechod Ubľa – Maly Bereznyj

Poľsko – Rakúsko/Maďarsko  

 • Trasa Poľsko - Rakúsko/Maďarsko je stanovená v smere hraničný priechod Trstená – Chyžné, Dolný Kubín, Martin, Žilina, Nové Mesto nad Váhom, Bratislava  hraničný priechod (Bratislava -Jarovce – Kittsee/ Čunovo – Rajka).
 • Trasa Poľsko - Maďarsko je stanovená v smere hraničný priechod Trstená – Chyžné, Dolný Kubín, Ružomberok, Banská Bystrica, Zvolen, hraničný priechod Šahy – Parassapuszta.
 • Trasa Poľsko - Rakúsko/Maďarsko je stanovená v smere hraničný priechod Skalité – Zwardoň, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Žilina, Nové Mesto nad Váhom, Bratislava  hraničný priechod (Bratislava -Jarovce – Kittsee/ Čunovo – Rajka).
 • Trasa Poľsko - Maďarsko je stanovená v smere hraničný priechod Vyšný Komárnik – Barwinek – Svidník, Giraltovce, Prešov, Košice, hraničný priechod Milhosť – Tornyosnémeti.

Rakúsko/Maďarsko - Poľsko

 • Trasa  Rakúsko/Maďarsko – Poľsko je stanovená v smere hraničný priechod (Bratislava -Jarovce – Kittsee/ Čunovo – Rajka), Bratislava, Nové Mesto nad Váhom, Žilina, Martin, Dolný Kubín, hraničný priechod Trstená – Chyžné.
 • Trasa Maďarsko - Poľsko je stanovená v smere hraničný priechod Šahy – Parassapuszta,  Zvolen,  Banská Bystrica,  Ružomberok,  Dolný Kubín, hraničný priechod Trstená – Chyžné.
 • Trasa  Rakúsko/Maďarsko – Poľsko je stanovená v smere hraničný priechod (Bratislava -Jarovce – Kittsee/ Čunovo – Rajka), Bratislava, Nové Mesto nad Váhom, Žilina, Kysucké Nové Mesto, Čadca, hraničný priechod Skalité – Zwardoň.
 • Trasa Maďarsko – Poľsko je stanovená v smere hraničný priechod Milhosť – Tornyosnémeti, Košice, Prešov, Giraltovce, Svidník, hraničný priechod Vyšný Komárnik – Barwinek.

Česká republika - Rakúsko/Maďarsko

 • Trasa po D2 v smere hraničný priechod Břeclav- Brodské, Bratislava, hraničný priechod (Bratislava -Jarovce – Kittsee/ Čunovo – Rajka).

Rakúsko/Maďarsko - Česká republika

Trasa po D2 v smere hraničný priechod (Bratislava-Jarovce – Kittsee/ Čunovo – Rajka), Bratislava, hraničný priechod Břeclav - Brodské.

Zdroj: ÚVZ SR
Zdroj: ÚVZ SR

Digitálny COVID preukaz EÚ a obmedzenia na SR

Od 1. júla 2021 platí v Európskej únii nariadenie o digitálnom COVID preukaze. Znamená to, že občania EÚ a osoby s trvalým pobytom v EÚ budú majú možnosť nechať si vystaviť a overiť digitálne COVID preukazy v celej EÚ.

Cieľom digitálneho COVID preukazu EÚ je uľahčiť bezpečný a voľný pohyb v rámci EÚ počas pandémie COVID-19. Všetci Európania majú aj bez preukazu právo na voľný pohyb, ale pre držiteľov preukazu je cestovanie ľahšie, pretože sa na nich nevzťahujú obmedzenia, ako je karanténa.

Digitálny COVID preukaz EÚ je dostupný pre všetkých a:

 • zahŕňa očkovanie proti ochoreniu COVID-19, testovanie a prekonanie ochorenia,
 • je bezplatné a dostupné vo všetkých jazykoch EÚ,
 • je k dispozícii v digitálnom a papierovom formáte,
 • je zabezpečené a obsahuje digitálne podpísaný kód QR.

Európska komisia upozorňuje, že v rámci nových pravidiel členské štáty nesmú pre držiteľov digitálneho COVID preukazu EÚ zavádzať ďalšie cestovné obmedzenia, pokiaľ takéto opatrenia nie sú potrebné a primerané v záujme ochrany verejného zdravia.

Nová podpora pre cestovné kancelárie

Keďže pandémiou a s ňou súvisiacimi opatreniami boli výrazne zasiahnuté cestovné kancelárie, parlament 30. júna 2021 schválil vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov. V rámci neho prijali rozšírenie finančných opatrení na zmiernenie vplyvov koronakrízy, a to o finančnú pomoc na zabezpečenie likvidity cestovných kancelárií.

V dôvodovej správe k zákonu sa uvádza: „Nakoľko pandémia tohto vírusu spôsobila a ešte stále spôsobuje rozsiahle negatívne dopady na európsku aj domácu ekonomiku, je nevyhnutné ďalej prijímať opatrenia na zmiernenie týchto dopadov na hospodárstvo SR a na podnikateľské prostredie. Novela zákona č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch priniesla čiastočné riešenie vo forme ochrany práv spotrebiteľov, a to vrátením zálohových platieb vo forme vystavených oznámení o náhradnom zájazde v zmysle  § 33a zákona. Dohodnúť sa s klientom na náhradnom zájazde sú však cestovné kancelárie povinné do 31.08.2021. Ak k takejto dohode v stanovenom termíne nedôjde, do nasledujúcich 14 dní sú cestovné kancelárie povinné vrátiť klientom plné zálohy. Celkový objem takýchto záloh predstavuje cca 60 mil. eur.“

Nové opatrenie preto umožní cestovným kanceláriám preklenúť časové obdobie aktuálneho nedostatku likvidity potrebnej na vrátenie záloh klientom za stornované zájazdy. Do uplynutia konečnej doby splatnosti návratných finančných výpomocí sa cestovným kanceláriám podarí vysporiadať doterajšie zálohy so zahraničnými hotelmi, a to buď ich využitím v budúcom (náhradnom) ubytovacom termíne, alebo ich vrátením cestovnej kancelárií, ak sa so zahraničným hotelom nedohodne ubytovanie v náhradnom termíne. Na základe toho bude možné tieto návratné finančné výpomoci postupne, ale aj cez predčasné splátky reálne splácať.

Opatrenie však nerieši problematiku prevádzkových nákladov cestovných kancelárií, ale zabezpečuje likviditu cestovných kancelárií pre potreby vrátenia záloh spotrebiteľom, ak pre nich nebudú zrealizované náhradné zájazdy. „Cestovné kancelárie pomocou návratnej finančnej výpomoci vyplatia klientom všetky nevyčerpané zálohy za rok 2020 a návratnú finančnú výpomoc budú splácať postupným využitím kapacít v zahraničí, kde sú zrealizované predplatby z roku 2020. V súčasnej dobe sa odhaduje, že 82 cestovných kancelárií musí vyplatiť zálohové platby viac než 200 000 klientom.“

Zdroj: ÚVZ SR, Európska komisia, NR SR, Sociálna poisťovňa

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Evidencia a správa registratúry

Čo znamená pre podnikateľov povinnosť evidovať registratúrne záznamy a ako si túto povinnosť splniť? Ako následne ukladať a ochraňovať už zaevidované registratúrne záznamy?

Registratúra – kto je pôvodca registratúry a aké má povinnosti

Registratúra sa spája so všetkými záznamami, ktoré z činnosti určitého subjektu vznikli a ktoré je potrebné podľa pravidiel evidovať, uchovávať a vyraďovať. Koho sa tieto povinnosti týkajú?

Opatrenia platné od 18.10.2021: sumár pravidiel a rozdelenie okresov

Horšia pandemická situácia sa odzrkadlí aj na činnosti prevádzok najmä v bordových a čiernych okresoch. Za akých podmienok môžu fungovať reštaurácie, hotely či taxislužby?

Vyraďovanie a likvidácia firemných dokumentov

Akým spôsobom môže podnikateľ vyradiť a zlikvidovať firemné dokumenty a aké podmienky musia byť splnené v zmysle legislatívy?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky