Čo musia obsahovať obchodné podmienky eshopu?

Čo nezanedbať pri tvorbe (všeobecných) obchodných podmienok eshopu a ktorým bodom by mali majitelia eshopov venovať zvýšenú pozornosť.

Prevádzkovatelia eshopov si obvykle nevedia rady s naformulovaním obchodných podmienok, preto sa radšej inšpirujú konkurenciou, podmienkami na iných webových stránkach alebo si vypomáhajú rôznymi vzorovými dokumentami. Výsledkom sú tak časté chyby a následné pokuty ukladané Slovenskou obchodnou inšpekciou. Prinášame prehľad dôležitých informácií o obchodných podmienkach eshopu a ich povinných náležitostiach.

Musí mať eshop obchodné podmienky?

Mnoho prevádzkovateľov eshopov si kladie otázku: „Na čo vôbec potrebujem obchodné podmienky?“ Obchodné podmienky ako také v skutočnosti nie sú zo zákona povinné, existuje však množstvo informačných povinností voči spotrebiteľom, ktoré si podnikatelia plnia práve za pomoci obchodných podmienok.

Okrem povinných informácií pre spotrebiteľov môžu obchodné podmienky navyše upravovať rôzne práva a povinnosti medzi prevádzkovateľom eshopu a zákazníkom, pravidlá účasti v spotrebiteľských súťažiach, pravidlá ochrany osobných údajov a pod.

Čo musí eshop uvádzať v obchodných podmienkach?

Keď hovoríme o povinných náležitostiach obchodných podmienok eshopu, máme tým na mysli informácie, ktoré musí prevádzkovateľ eshopu povinne oznamovať spotrebiteľom ešte pred uzatvorením zmluvy (pred prijatím záväznej objednávky). Medzi povinné informácie, a teda najčastejšie súčasti obchodných podmienok eshopu, patria:

  1. Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa eshopu - v zmysle spotrebiteľskej legislatívy, zákona o elektronickom obchode a obchodného zákonníka by malo ísť o obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania, IČO, IČ DPH, ak ide o platiteľa DPH, označenie registra, v ktorom je podnikateľ zapísaný, telefónne číslo, adresu elektronickej pošty a adresu, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu.
  2. Informácia o orgáne dozoru - v obchodných podmienkach eshopu musí byť ďalej uvedený názov a adresa orgánu dozoru alebo dohľadu, ktorému činnosť prevádzkovateľa eshopu podlieha. Príklad: Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, so sídlom Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27
  3. Platobné a dodacie podmienky - pokiaľ tieto podmienky nie sú dostatočne špecifikované v rámci procesu objednávky v eshope, mali by byť popísané v obchodných podmienkach, s ktorými sa spotrebiteľ oboznámi ešte pred odoslaním objednávky. V rámci týchto podmienok bývajú uvedené predovšetkým spôsoby platby a dopravy, dodacie lehoty a ďalšie dôležité informácie.
  4. Reklamačný poriadok, t.j. informácie o tom, ako reklamovať zakúpený tovar či službu - t ak ako v kamennej predajni, aj v eshope musia byť spotrebiteľovi sprístupnené reklamačné podmienky o tom, kde a akým spôsobom uplatniť prípadnú reklamáciu, aké práva spotrebiteľovi prináležia, ako a do kedy bude reklamácia vybavená.
  5. Informácia o možnosti odstúpiť od zmluvy a vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy - spotrebiteľ má zo zákona (až na určité výnimky) právo na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru objednaného cez internet. Na túto skutočnosť musí byť spotrebiteľ vopred upozornený, vrátane vzorového formulára pre odstúpenie od zmluvy. Pozor! Prevádzkovatelia eshopov si časti zamieňajú reklamáciu a odstúpenie od zmluvy. Zatiaľ čo zmyslom reklamácie je uplatnenie práv z vadného plnenia (namiesto červených topánok spotrebiteľovi prišli žabky, topánky v inej farbe, poškodené červené topánky a pod.), dôsledkom čoho je napríklad oprava alebo výmena tovaru, zmyslom odstúpenia je ukončenie zmluvy a s tým spojená povinnosť vrátenia tovaru a peňazí.
  6. Informácia o možnosti využitia alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov - spotrebiteľ má zo zákona možnosť obrátiť sa na orgán alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorý je (i keď len nezáväzne) oprávnený posudzovať prípadné spory medzi zákazníkom a prevádzkovateľom eshopu. Aj na túto skutočnosť musí byť spotrebiteľ vopred upozornený.
  7. Informácia o ochrane osobných údajov – spotrebiteľovi nakupujúcemu v eshope by mali byť poskytnuté informácie o tom, že jeho osobné údaje budú spracované pre účely doručenia objednaného tovaru či služby, ako i o tom, komu môžu byť tieto údaje poskytnuté (napr. prevádzkovateľovi doručovacej služby a účtovníkovi).

Ostatné údaje ako sú informácie o tovare, jeho dostupnosti, vlastnostiach, cene (vrátane DPH) a pod. sú síce taktiež zo zákona povinné, obvykle však bývajú uverejnené už v katalógu eshopu, preto sa o nich v obchodných podmienkach nič viac nepíše.

Článok pokračuje pod reklamou

Je možné vyžadovať súhlas spotrebiteľa s obchodnými podmienkami eshopu v rámci odoslania (uskutočnenia) objednávky?

Podľa názoru Slovenskej obchodnej inšpekcie, konkrétne podľa jej rozhodnutia SK/0677/99/2015, nie je možné vyžadovať súhlas (zaškrtávacie políčko) spotrebiteľa s obchodnými podmienkami, pretože spotrebiteľ nemá možnosť ovplyvniť a následne preukázať ich obsah. Eshopy preto pod hrozbou pokuty namiesto formulácie „Zákazník súhlasí z obchodnými podmienkami“ pri zaškrtávacom políčku používajú radšej text v znení „Zákazník bol s obchodnými podmienkami oboznámený“. Napriek spomínanému rozhodnutiu Slovenskej obchodnej inšpekcie máme za to, že vyžadovanie súhlasu spotrebiteľa s obchodnými podmienkami by malo byť možné za predpokladu, že:

  • Obchodné podmienky neobsahujú zakázané a neprimerané dojednania, ktoré by zhoršovali postavenie spotrebiteľa (napr. o zmluvnej pokute alebo skrátení lehoty na odstúpenie od zmluvy);
  • Text obchodných podmienok je spotrebiteľovi zaslaný spolu s potvrdením jeho objednávky alebo je vždy archivovaný na webových stránkach eshopu (ak eshop aktualizuje svoje podmienky k 1.1.2017, znenie účinné do 31.12.2016 by malo byť na webe archivované a verejne dostupné.

Aké sankcie hrozia eshopu za nesprávne obchodné podmienky?

Pokiaľ si prevádzkovateľ eshopu nesplní svoju oznamovaciu povinnosť voči spotrebiteľovi alebo v obchodných podmienkach uvedie takú podmienku, ktorá je považovaná za zakázanú, Slovenská obchodná inšpekcia mu môže udeliť pokutu do výšky 66 400 eur – pokuty ukladané prevádzkovateľom menších eshopov sa však v praxi pohybujú na úrovni niekoľkých stoviek eur. Opakované porušovanie zákona môže viesť k pokute až do výšky 166 000 eur a v závažnejších prípadoch až k strate živnostenského oprávnenia.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Nový zákon o ochrane spotrebiteľa od 1. 7. 2024 – prehľad zmien

Parlament schválil nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Aké zmeny prinesie pre spotrebiteľov a obchodníkov vrátane e-shopov? Pripravili sme stručný prehľad tých najdôležitejších zmien.

Poštovné od 1. 7. 2024: zmeny v cenníku poštových služieb

Ako sa zmenia ceny zaslania listov, balíkov či za použitie poštových poukazov? Prehľad aktuálne platného aj nového cenníka.

Google analytics 4 (GA4): čo treba vedieť?

V čom sa Google Analytics 4 líši od predošlých verzií, aké výhody prináša firmám a marketérom, na čo pri nastavení nezabudnúť a akú rolu má v zbere dát umelá inteligencia? Podstatné info v kocke.

Informačné povinnosti e-shopu

Čo musí obsahovať webová stránka online obchodu a na aké informácie nezabudnúť v prípade obchodných podmienok či reklamačného poriadku?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky