Kolektívne zmluvy vyššieho stupňa v roku 2014

Kolektívne zmluvy vyššieho stupňa v roku 2014
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Od 1. januára 2014 nadobudla účinnosť nová úprava rozširovania záväznosti kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa. Ktorých odvetví a firiem v nich podnikajúcich sa zatiaľ dotkla?

Novela zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o kolektívnom vyjednávaní”) s účinnosťou od 1. januára 2014 upravila podmienky pre rozširovanie záväznosti kolektívnych zmlúv. Od 1. januára 2014 zamestnávateľ nemôže nesúhlasiť s rozšírením záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa. Rozšírenie sa nebude vzťahovať napríklad na zamestnávateľov s menej ako 20 zamestnancami. Taktiež zásadná bola zmena definície odvetvia a zadefinovanie časti odvetvia.

Definícia odvetvia a časti odvetvia odkazuje na štatistickú klasifikáciu ekonomických činností NACE Rev. 2. Na účely zákona o kolektívnom vyjednávaní a v súlade so štatistickou klasifikáciou ekonomických činností NACE Rev. 2 sa rozumie:

 • časťou odvetvia ekonomická činnosť na úrovni kódu skupiny (do 31. decembra 2013 odvetvie),
 • odvetvím ekonomická činnosť na úrovni kódu divízie.

V rámci sekcií (najvyšší stupeň členenia ekonomických činností) ekonomická činnosť na úrovni divízie zahŕňa ekonomické činnosti na úrovni skupín.

Poznámka: Zákon o kolektívnom vyjednávaní pri klasifikácii ekonomických činností odkazuje na klasifikáciu ekonomických činností podľa nariadenia Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 1893/2006.

Tabuľka 1: Ukážka štatistickej klasifikácie ekonomických činností NACE Rev. 2

Divízia Skupina Trieda   ISIC Rev. 4
      SEKCIA C - PRIEMYSELNÁ VÝROBA  
24     Výroba a spracovanie kovov  
  24.1   Výroba surového železa a ocele a ferozliatin  
    24.10 Výroba surového železa a ocele a ferozliatin 2410*

Od 1. januára 2014 sa kolektívna zmluva vyššieho stupňa sa uzatvára pre odvetvie (divíziu) alebo časť odvetvia (skupinu). Keďže divízia zahŕňa niekoľko skupín, kolektívna zmluva uzatvorená na pre odvetvie môže upravovať pracovné a mzdové podmienky väčšieho počtu zamestnávateľov a zamestnancov. Taktiež záväznosť kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa uzatvorenej pre odvetvie možno rozšíriť pre celé odvetvie alebo časť, resp. časti odvetvia.

Zamestnávateľ musí zaradiť svoju činnosť do určitého odvetvia (divízie) alebo časti odvetvia (činnosti). Legálne nie je upresnené aké ukazovatele má zamestnávateľ sledovať, aby vedel spoľahlivo zaradiť svoju činnosť do konkrétneho odvetvia (divízie) alebo časti odvetvia (skupiny). Reprezentatívne sú najmä tržby a podiel tržieb (príjmov) z rôznych činností na celkových tržbách (príjmoch).

Viac informácií o zmenách od roku 2014 nájdete v článku Kolektívne zmluvy vyššieho stupňa budú povinné.

Čo je kolektívna zmluva vyššieho stupňa

Po obsahovej stránke neexistuje legálna definícia kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa je kolektívnou zmluvou. Kolektívnou zmluvou sa upravujú individuálne a kolektívne vzťahy medzi zamestnávateľmi a zamestnancami a práva a povinnosti zmluvných strán. Kolektívne zmluvy môžu uzatvárať príslušné odborové orgány a zamestnávatelia, prípadne ich organizácie. Kolektívne zmluvy vyššieho stupňa sú uzatvárané pre väčší počet zamestnávateľov. Uzatvárajú sa medzi príslušným vyšším odborovým orgánom alebo príslušnými vyššími odborovými orgánmi a organizáciou alebo organizáciami zamestnávateľov.

Príklad: Kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa môže uzatvoriť zväz zamestnávateľov z odvetvia stavebného priemyslu a vyšší odborový orgán pôsobiaci v odvetví stavebného priemyslu.

V kolektívnej zmluve vyššieho stupňa možno upraviť napríklad:

 • výhodnejšie mzdové podmienky,
 • zvýhodnenia za prácu nadčas,
 • zvýhodnenia za nočnú prácu,
 • zvýhodnenia za prácu vo sviatok,
 • výhodnejšie odstupné,
 • zabezpečenie zdravotnej starostlivosti zamestnancov,
 • zabezpečenie stravovania zamestnancov,
 • benefity zo sociálneho fondu,
 • výhodnejší a prednostný nákup nepotrebného majetku - prvá ponuka je pre zamestnancov,
 • prísnejšie zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (v prospech zamestnanca).

Jednou kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa sa upravia pracovné, mzdové a iné podmienky aj pre niekoľko desiatok zamestnávateľov. Nakoľko ide o veľký počet zúčastnených subjektov, podmienky by nemali byť upravené príliš podrobne. Podrobnú úpravu pracovných, mzdových a iných podmienok môže zamestnávateľ dohodnúť s príslušným odborovým orgánom alebo príslušnými odborovými orgánmi v podnikovej kolektívnej zmluve. Aby boli podmienky platné, musia byť pre zamestnanca výhodnejšie než tie, ktoré sú dohodnuté v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa.

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa môže predstavovať pre zamestnávateľov aj riziko a to v podobe rozšírenia záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa. Od 1. januára 2014 opäť nie je potrebný súhlas zamestnávateľa s rozšírením záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa. Jedným z nástrojov, ktorým sa môže zamestnávateľ brániť pred nechceným rozšírením záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, je ten, že už bude pre neho záväzná iná kolektívna zmluva vyššieho stupňa.

Rozšírenia kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa v roku 2014

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len “ministerstvo”) je orgánom, ktorý môže rozšíriť záväznosť kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, ak sú splnené zákonné podmienky.

Podmienky možno rozdeliť na dve skupiny:

 • vecné, resp. hmotné a
 • formálne, resp. procesné.

Vecnou podmienkou je podmienka, aby už existujúca kolektívna zmluva vyššieho stupňa, ktorej záväznosť sa navrhuje rozšíriť, bola pre konkrétne odvetvie alebo konkrétnu časť odvetvia reprezentatívna. Podľa § 7 ods. 1 je reprezentatívnou kolektívna zmluva len vtedy, ak zamestnávatelia, pre ktorých je záväzná, zamestnávajú v odvetví alebo v časti odvetvia (ak sa navrhuje rozšírenie záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na časť odvetvia) väčší počet zamestnancov ako zamestnávatelia združení v inej organizácii zamestnávateľov, ktorá v tom istom odvetví alebo v tej istej časti odvetvia uzatvorila inú kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa.

K formálnym podmienkam paria požiadavky zákona o kolektívnom vyjednávaní na návrh na rozšírenie kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, ktorými sú:

 • podpis zmluvných strán na tej istej listine,
 • podpis zmluvnej strany (ak návrh podáva jedna zo zmluvných strán),
 • názov kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, ktorej záväznosť sa navrhuje rozšíriť,
 • označenie odvetvia alebo časti odvetvia, na ktoré sa navrhuje rozšíriť záväznosť kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.

Nesplnenie formálnych podmienok má za následok odmietnutie návrhu ministerstvom, i keď by vecné podmienky boli naplnené.

Primerane sa to vzťahuje aj na rozšírenie dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa, ktorej záväznosť bola rozšírená.

Ministerstvo rozširuje záväznosť kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa alebo záväznosť dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa všeobecne záväzným právnym predpisom (výnosom), ktorý sa vyhlási uverejnením jeho úplného znenia v Zbierke zákonov SR. V roku 2014 bolo v Zbierke zákonov SR uverejnených 5 takýchto výnosov. Záväznosť kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa sa rozširovala v týchto odvetviach alebo častiach odvetví.

Odvetvia a časti odvetví, na ktoré sa v roku 2014 rozšírila záväznosť príslušnej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa

Tabuľka č. 2: Odvetvia a časti odvetvia, na ktoré bola rozšírená záväznosť príslušných kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa

Zbierka zákonov (čiastka) Účinnosť od (dátum) Časť odvetvia (kód) Odvetvie (kód)
210/2014 1.9.2014 24.1 - výroba surového železa a ocele a ferozliatin  
    24.4 - výroba drahých a ostatných neželezných kovov  
    71.2 - technické testovanie a analýzy  
    82.9 - pomocné obchodné činnosti inde nezaradené  
211/2014 1.8.2014 49.3 - ostatné osobná pozemná doprava  
221/2014 1.9.2014 25.4 - výroba zbraní a munície  
    28.3 - výroba strojov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo  
    29.1 - výroba motorových vozidiel  
244/2014 1.10.2014 23.6 - výroba výrobkov z betónu, sadry a cementu 41 - výstava budov
      42 - inžinierske stavby
      43 - špecializované stavebné práce
245/2014 1.10.2014 25.7 - výroba nožiarskych výrobkov, náradia a železiarskeho tovaru  
    27.4 - výroba elektrických svietidiel  
    27.9 - výroba ostatných elektrických zariadení  

 

Ako je zrejmé z uvedenej tabuľky, v roku 2014 bola záväznosť kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa rozšírená v troch odvetviach a v 12 častiach odvetví.

Oslobodenie od rozšírenia záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa

Na zamestnávateľa, ktorému by mohli podmienky dohodnuté v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa spôsobiť problémy, sa rozšírenie jej záväznosti nebude vzťahovať. Zákon o kolektívnom vyjednávaní uvádza presne a vyčerpávajúco, že ide len o zamestnávateľa:

 • pre ktorého je záväzná iná kolektívna zmluva vyššieho stupňa ku dňu účinnosti rozšírenia,
 • ktorý je v úpadku ku dňu účinnosti rozšírenia,
 • ktorý je v likvidácii ku dňu účinnosti rozšírenia,
 • u ktorého bol zavedený ozdravný režim alebo bola zavedená nútená správa ku dňu účinnosti rozšírenia,
 • ktorý zamestnáva menej ako 20 zamestnancov podľa priemerného evidenčného počtu zamestnancov vypočítaného za kalendárny mesiac predchádzajúci kalendárnemu mesiacu, v ktorom rozšírenie nadobudlo účinnosť,
 • ktorý zamestnáva viac ako 10 % osôb so zdravotným postihnutím z priemerného evidenčného počtu zamestnancov vypočítaného za kalendárny mesiac predchádzajúci kalendárnemu mesiacu, v ktorom rozšírenie nadobudlo účinnosť,
 • ktorého postihla mimoriadna udalosť, ktorej následky ku dňu účinnosti rozšírenia trvajú,
 • ktorý vykonáva podnikateľskú činnosť menej ako 24 mesiacov ku dňu účinnosti rozšírenia, ak nejde o zamestnávateľa, ktorý je právnym nástupcom iného zamestnávateľa a ktorý vykonáva podnikateľskú činnosť v súčte s podnikateľskou činnosťou tohto iného zamestnávateľa najmenej 24 mesiacov.

Poznámka: Počet zamestnancov sa má na účely zákona o kolektívnom vyjednávaní vypočítať ako priemerný evidenčný počet zamestnancov. Do evidenčného počtu zamestnancov sa nezahŕňajú napríklad zamestnanci zamestnaní na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Preplácanie dioptrických okuliarov zamestnancom

Zamestnávate zamestnancov, ktorí pracujú so zobrazovacími jednotkami? Máte ako zamestnávateľ povinnosť takýmto zamestnancom preplácať dioptrické okuliare a podlieha takéto plnenie zdaneniu?

Zamestnávanie cudzincov z tretích krajín v priemysle: povinnosti a postup

Čo musí splniť zamestnávateľ, ktorý chce zamestnať občana z tretej krajiny, kedy proces zjednodušujú národné víza, ako ich získať a aké povinnosti čakajú zamestnanca – cudzinca?

Hľadanie práce a nábor zamestnancov s využitím umelej inteligencie

Napísať životopis a motivačný list, vytvoriť lákavú pracovnú ponuku či dobre sa pripraviť na pracovný pohovor – s čím ďalším pomôže AI a ako ju môžu využiť uchádzači o prácu či firmy?

Subdodávateľská zodpovednosť – vysielanie zamestnancov od 1. 8. 2024

Novela Zákonníka práce účinná od 1. 8. 2024 prináša viaceré zmeny v pracovnom práve, napríklad možnosť vyplatenia mzdy dodávateľom služby aj v rámci SR i výkon práce maloletým zamestnancom.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky