Chystáte sa otvoriť si jasle? Pripravte sa na prísne podmienky

Chystáte sa otvoriť si jasle? Pripravte sa na prísne podmienky
Petra Satinová

Pôsobím ako právnička pre Centrum lepšej regulácie, kde posudzujeme vplyvy navrhovaných legislatívnych opatrení na mikro, malé a stredné podniky (MSP). Vykonávame Test MSP, navrhujeme alternatívne riešenia v prospech podnikateľov. Analyzujeme náklady a prínosy už existujúcej legislatívy a hodnotíme gold-plating, t. j. presah európskych smerníc v slovenskom právnom poriadku.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Parlament schválil novelu zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorá prichádza s výraznou reguláciou detských jaslí ako aj výkonu práce opatrovateľa detí do troch rokov.

Kým doteraz bolo poskytovanie starostlivosti v detských jasliach a starostlivosti opatrovateľky v domácom prostredí dieťaťa resp. v domácom prostredí opatrovateľky a po novom aj v pracovnom prostredí rodiča realizované spravidla na základe živnostenského oprávnenia ako voľná živnosť, nová úprava zaradila túto starostlivosť o deti do existujúceho systému sociálnych služieb s viacerými podmienkami. Zaužívaný pojem „jasle“ možno v novelizovanom zákone nájsť v § 32b ako „Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa“ a podmienky pre opatrovateľov detí do troch rokov v § 32a pod názvom „Služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života."

Prijaté zmeny možno rozlišovať vzhľadom k tomu, koho sa tieto týkajú – či subjektov, ktoré poskytujú starostlivosť o dieťa do troch rokov, pričom ich právna forma nie je rozhodujúca, čiže zmeny sa týkajú aj občianskych združení, zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, t. j. jaslí alebo priamo rodičov detí do troch rokov.

Nové kvalifikačné požiadavky a povinná registrácia

Čo sa týka nových podmienok pre subjekty, ktoré poskytujú starostlivosť o dieťa do troch rokov - či už opatrovateľka na „voľnej nohe“ alebo majiteľ jaslí – títo budú musieť po novom absolvovať zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb na príslušnom vyššom územnom celku, za ktorý uhradia správny poplatok 66 Eur. Benevolentnejší termín majú na zápis osoby, ktoré sú opatrovateľmi k 31.12.2016 a to do konca roka 2017, noví opatrovatelia automaticky. V prípade opomenutia tejto povinnosti im hrozí pokuta až do výšky 35 000 €.

Kým podľa súčasnej právnej úpravy môže byť opatrovateľom detí do troch rokov ako aj majiteľom či prevádzkovateľom jaslí každý na základe voľnej živnosti (t. j. 18 rokov, bezúhonnosť, spôsobilosť na právne úkony), podľa tejto novely sa kvalifikačné predpoklady významne sprísňujú. Noví majitelia jaslí, ktorí sa rozhodnú otvoriť si ich od 1.1.2017 budú musieť byť VŠ vzdelaní (II. stupeň), resp. mať zodpovedného vedúce (na TPP) s VŠ II. stupňa. Ak už máte jasle otvorené alebo to stihnete do konca roka, vyhnete sa tejto prísnej podmienke.

Opatrovatelia detí do troch rokov budú zase musieť byť SŠ odborne vzdelaní s maturitou (t. j. zdravotník alebo pedagogické minimum) alebo aspoň SŠ všeobecne vzdelaní s maturitou a k tomu budú povinní absolvovať akreditovaný kurz v rozsahu 220 hodín, ktorého cena sa podľa údajov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny bude pohybovať okolo 250 Eur. Pre tých, u ktorých maturita absentuje a majú 50 a viac rokov sa na poslednú chvíľu vyrokovali liberálnejšie podmienky v podobe akceptovania trojročnej praxe v kombinácii s akreditovaným kurzom. Podľa prechodných ustanovení majú na splnenie týchto podmienok súčasní opatrovatelia čas do konca roka 2019, na nových opatrovateľov (od 1.1.2017) sa vzťahujú už automaticky.

TIP: Chcete si vybaviť špeciálne povolenia, licencie alebo registrovácie? Informujte sa o službách v oblasti vybavenia povolení, licencií a registrácií pre váš podnik.

Technické požiadavky na jasle za stovky Eur

Nové kritériá pribudli aj samotným jasliam ako zariadeniam, ktoré budú musieť po novom spĺňať priestorové podmienky v podobe pravidla maximálne 12 detí v jednej dennej miestnosti, ktorá spĺňa funkciu herne a spálne, s možnosťou plus ďalšie tri deti, ak sa v dennej miestnosti alebo v priestoroch spálne a herne neposkytuje starostlivosť o dieťa mladšieho ako jeden rok. Túto podmienku budú musieť existujúce jasle splniť najneskôr do 31. decembra 2019, nové jasle automaticky.

Čo sa týka personálnych štandardov, po novom je zadefinovaný maximálny počet piatich detí v jasliach na jedného zamestnanca a minimálne 75 % podiel odborných zamestnancov na celkový počet zamestnancov, to znamená, že 25 % zamestnancov môžu tvoriť obslužní zamestnanci napr. upratovačka či kuchárka. Povinnosť je účinná najneskôr od 1.1.2018, ak boli jasle do 31.12.2017 zapísaná do registra, v opačnom prípade spolu s dňom zápisu.

V jasliach musia byť splnené i ďalšie požiadavky a to na priestorové usporiadanie, funkčné členenie, vybavenie, prevádzku, režim dňa, režim stravovania a pitný režim a na náležitosti prevádzkového poriadku analogicky k už dnes existujúcim požiadavkám na zariadenia pre deti a mládež podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Ide o detailné kritériá, ktoré sú obsahom vyhlášky Ministerstva zdravotníctva č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež. Po novom budú teda na jasle kladené rovnaké požiadavky, aké sú dnes kladené na materské škôlky.

Spomedzi týchto požiadaviek najväčšiu pozornosť vzbudila novinka, ktorou je bezbariérový prístup. Charakteristika všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a na stavby užívané fyzickými osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie je obsahom § 143 ods. 1 písm. d) zákona č. 50/1976 Zb. stavebný zákon. Termín na splnenie bezbariérovosti sa v poslednej fáze legislatívneho procesu posunul na 1.1.2019 pre tie jasle, ktoré fungujú ku koncu tohto roka. Nové jasle už musia byť bezbariérové hneď.

Článok pokračuje pod reklamou

Výročná správa povinná už aj pre jasle

Nakoľko zákon o sociálnych službách ustanovuje povinnosť všetkým poskytovateľom vypracovať a uložiť do verejnej časti registra účtovných závierok výročnú správu o činnosti a hospodárení poskytovateľa sociálnej služby za predchádzajúci kalendárny rok do 15. júla príslušného kalendárneho roka, táto povinnosť sa bude týkaj po novom aj jaslí ako novej kategórie sociálnej služby. Prvýkrát za kalendárny rok 2018, t. j. do 15.7.2019.

Požiadavky na rodiča a vek dieťaťa

Čo sa týka prístupu rodičov k službám starostlivosti o ich dieťa do troch rokov, prvou zmenou je skutočnosť, že podľa zákonnej definície starostlivosti poskytovanej v zariadení či opatrovateľom obe možno poskytnúť len v prípade, ak rodič tohto dieťa resp. iná osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti študuje na SŠ resp. VŠ, pripravuje sa na trh práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť (t. j. je zamestnaný alebo podniká). Z toho vyplýva, že napr. osamelý rodič na materskej či rodičovskej dovolenke tieto kritériá nespĺňa. Otázne je, akou formou sa bude splnenie týchto kritérií kontrolovať. Rodičia rovnako vyjadrili obavu nad podmienkou, že dané služby možno poskytovať len do konca kalendárneho roka, v ktorom dieťa dovŕši tri roky veku, nakoľko koniec školského roka nie je totožný s koncom toho kalendárneho a pri deťoch narodených v neskorších mesiacoch roka je následne významne sťažená možnosť umiestniť dieťa do materskej školy počas už prebiehajúceho školské roka.

Neregistrované zariadenia sa nerušia

Od účinnosti jednotlivých ustanovení novely sa však (zatiaľ) nerušia zariadenia, ktoré sa z nejakého dôvodu (napr. absencie kritérií) nezaregistrujú do povinného registra. Tie môžu fungovať naďalej, avšak bez používania slovného spojenia „zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov“ v rámci svojho názvu a bez ich uvedenia v Centrálnom registri sociálnych služieb. Rodič si bude môcť v rámci možností sám vybrať, do akého zariadenia svoje dieťa umiestni. Nová regulácia však týmto vytvorí dve skupiny zariadení – tie, ktoré spĺňajú zákonné požiadavky a tie, ktoré ich oficiálne nespĺňajú. Aj faktor akejsi „zákonnej garancie“ bude prítomní u rodičov pri výbere vhodného zariadenia pre dieťa. Môže sa tak reálne stať, že výborne fungujúce jasle, ktorých majiteľka má „len“ maturitu alebo odmieta vynaložiť tisíce Eur na kúpu bezbariérovej plošiny či zvyšovať ceny jaslí pre náklady so zaškolovaním opatrovateliek s 20-ročnou praxou, prestanú byť pre nových rodičov atraktívne a dostanú sa do skupiny jaslí, ktoré jednoducho neplnia prísne zákonné štandardy. Na druhej strane ich cena bude pravdepodobne oveľa nižšia ako tých, ktoré sa rozhodnú prísne kritériá splniť.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Petra Satinová
Petra Satinová

Pôsobím ako právnička pre Centrum lepšej regulácie, kde posudzujeme vplyvy navrhovaných legislatívnych opatrení na mikro, malé a stredné podniky (MSP). Vykonávame Test MSP, navrhujeme alternatívne riešenia v prospech podnikateľov. Analyzujeme náklady a prínosy už existujúcej legislatívy a hodnotíme gold-plating, t. j. presah európskych smerníc v slovenskom právnom poriadku.


Letné detské tábory z hľadiska legislatívy

Ako organizovať detský tábor, aké povinnosti vyplývajú zo zákonov, v čom sa líšia pravidlá pre pobytové a denné tábory a čo musia dodržiavať organizátori?

Odpustenie či zníženie pokuty: zmeny v ukladaní sankcií od 1. 7. 2024

Od 1.7.2024 platí nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Aké zmeny priniesol v oblasti sankcií?

Registrácia pre DPH od roku 2025

Od roku 2025 nastávajú výrazné zmeny v pravidlách registrácie za platiteľa DPH. Aké nové výšky obratu budú rozhodujúce pre podanie žiadosti o registráciu od 1. januára 2025?

Prechodný pobyt na účel zamestnania: ako ho získať?

Aby mohla firma zamestnať cudzinca na Slovensku, musí mu byť udelený prechodný pobyt pre tento účel. Aké doklady treba k jeho získaniu a čo rieši zamestnávateľ?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky