Športoví odborníci majú na novú povinnosť čas len do 28. februára 2017

Športoví odborníci majú na novú povinnosť čas len do 28. februára 2017
Petra Satinová

Pôsobím ako právnička pre Centrum lepšej regulácie, kde posudzujeme vplyvy navrhovaných legislatívnych opatrení na mikro, malé a stredné podniky (MSP). Vykonávame Test MSP, navrhujeme alternatívne riešenia v prospech podnikateľov. Analyzujeme náklady a prínosy už existujúcej legislatívy a hodnotíme gold-plating, t. j. presah európskych smerníc v slovenskom právnom poriadku.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Živíte sa ako osobný tréner či inštruktor skupinových cvičení? Viete o tom, že do zajtra, t. j. 28. februára 2017 ste povinný oznámiť určité údaje Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR, aby ste mohli legálne podnikať?

Od 1. januára 2016 nadobudol účinnosť nový zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o športe“), ktorý zaviedol úplne nové pravidlá v existencii a práci trénerov či inštruktorov skupinových, pričom od 1. januára 2017 pribudli ďalšie zmeny schválené novelou koncom roka 2016. Tento článok sa venuje tým športovým odborníkom, ktorí začali podnikať najskôr 1. januára 2016, resp. športovým odborníkom, ktorí získali oprávnenie vykonávať viazanú živnosť pred 31. decembrom 2016 na základe odbornej spôsobilosti vyštudovaním príslušného odboru na strednej, resp. vysokej škole.

Živnostenské oprávnenie už nepotrebujete

Pôvodne, t. j. do 31. decembra 2015 bol tréner či inštruktor skupinových cvičení živnostníkom, t. j. vykonával svoju podnikateľskú činnosť na základe zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (ďalej len „živnostenský zákon“) ako viazanú živnosť (bod 30. Prílohy č. 2 k živnostenskému zákonu – „Výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry okrem horskej vodcovskej činnosti“). Za preukaz spôsobilosti na získanie oprávnenia na prevádzkovanie tejto viazanej živnosti bol ustanovený doklad o získanej odbornej spôsobilosti. Tréner bol povinný pri ohlásení viazanej živnosti živnostenskému úradu preukázať získanie odbornej spôsobilosti buď vzdelávaním v akreditovanom vzdelávacom zariadení, alebo vyštudovaním príslušného odboru na stredne, resp. vysokej škole. Od 1. januára 2016 však činnosť športového odborníka už výslovne nie je živnosťou (§ 3 ods. 1 písm. e) živnostenského zákona).

Oprávnenie podnikať vzniká až zápisom do registra športových odborníkov a oznámením ministerstvu

Od 1. januára 2016 vzniká oprávnenie vykonávať činnosť športového odborníka až momentom zápisu športového odborníka do registra fyzických osôb v športe (§ 6 ods. 2 a 4 zákona o športe). Tréner či inštruktor skupinového športu, ktorý začal svoju činnosť vykonávať po 1. januári 2016 je teda povinný zapísať sa do registra fyzických osôb v rámci Slovenského športového portálu (sport.iedu.sk). Až týmto momentom je oprávnený vykonávať povolanie trénera. Rovnako je to u trénerov, ktorí získali odbornú spôsobilosť vyštudovaním príslušného odboru na strednej, resp. vysokej škole a na základe tejto prevádzkovali viazanú živnosť, táto živnosť zanikla ku dňu 31. decembra 2015 a sú povinní sa registrovať, ak od akéhokoľvek dátumu počnúc 1. januárom 2016 chcú vykonávať činnosť trénera. O zápis do registra je potrebné požiadať Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo“), a to vyplnením žiadosti a predložením ďalších dokladov (osvedčenie o odbornej spôsobilosti – napr. scan diplomu, čestné prehlásenie o bezúhonnosti).

Okrem toho je od 1. januára 2017 doplnená úprava v tom zmysle, že týmto zápisom do registra športových odborníkov však tréner získava iba oprávnenie vykonávať činnosť športového odborníka v pracovnoprávnom vzťahu (alebo v obdobnom pracovnom vzťahu), či ako dobrovoľník a bez zmluvy.

Prečítajte si tiež

Na oprávnenie podnikať ako športový odborník (napr. tréner či inštruktor skupinových cvičení) je potrebná navyše žiadosť o zápis oprávnenia na podnikanie na ministerstvo – tzv. oznámenie údajov podľa § 106b zákona o športe (§ 6 ods. 4 zákona o športe). Žiadosť o zápis oprávnenia na podnikanie možno podať aj prostredníctvom okresného úradu, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta. Podľa prechodného ustanovenia (§ 106b ods. 1 zákona o športe) športový odborník-podnikateľ písomne oznámi ministerstvu údaje ako dátum vzniku, doba pozastavenia či dátum ukončenia podnikania najneskôr do 28. februára 2017. Aj na web stránke má ministerstvo zverejnené upozornenie, že len samotný zápis do registra fyzických osôb v športe neoprávňuje športového odborníka vykonávať svoju činnosť ako podnikanie. Ak chce športový odborník podnikať, musí ministerstvu oznámiť údaje podľa § 106b zákona o športe elektronicky ako aj písomne. Prílohou písomnej žiadosti je Potvrdenie o zápise športového odborníka do registra fyzických osôb v športe podľa § 80 ods. 11 zákona o športe, ktoré bolo do zákona o športe doplnené s účinnosťou od 1. januára 2017 s tým, že ho vydá športovému odborníkovi príslušná športová organizácia alebo ministerstvo školstva. Vykonalo váš zápis ministerstvo a takýmto potvrdením nedisponujete? Nie, nezanedbali ste postup, podľa pravidiel v roku 2016 totiž takéto potvrdenie zákon o športe neupravoval, pričom ako príloha k žiadosti na ministerstvo nie je podľa slov jeho zástupcov potrebné, ak zápis žiadateľa do registra fyzických osôb v športe vykonalo samotné ministerstvo.

Príklady:

  1. Pred 31. decembrom 2015 ste podnikali ako tréner prevádzkovaním viazanej živnosti na základe absolvovania vzdelávania v akreditovanom vzdelávacom zariadení, po 1. januári 2016 v tomto podnikaní pokračujete bez zmeny, až do momentu, kým platnosť vášho dokladu nevyprší. Až od tohto momentu ste povinný byť registrovaný v registri fyzických osôb v športe. Športový odborník, ktorý je živnostníkom podľa predpisov účinných do 31. decembra 2016, sa považuje za podnikateľa podľa predpisov účinných od 1. januára 2017 a oznámenie podľa § 106b zákona o športe nie je povinný predložiť ministerstvu.
  2. Pred 31. decembrom 2015 ste podnikali ako tréner prevádzkovaním viazanej živnosti na základe vyštudovania príslušného odboru na strednej, resp. vysokej škole, po 1. januári 2016 v tomto podnikaní pokračujete s významnou zmenou, nakoľko od tohto momentu ste povinný byť registrovaný v registri fyzických osôb v športe a zároveň oznámiť ministerstvu údaje podľa § 106b zákona o športe do 28. februára 2017 (údaje k začatiu príp. prerušeniu či ukončeniu tohto podnikania).
  3. Odbornú spôsobilosť trénera ste získali až po 1. januári 2016, a teda už nie ste povinný byť držiteľom živnostenského oprávnenia na výkon podnikania športového odborníka, postačuje Vám splniť si povinnosť zápisu v registri fyzických osôb v športe a zároveň oznámiť ministerstvu údaje podľa § 106b zákona o športe do 28. februára 2017 (údaje k začatiu príp. prerušeniu či ukončeniu tohto podnikania).

Preto ak podnikáte ako športový odborník a začali ste najskôr od 1. januára 2016, resp. ste podnikali aj predtým ako živnostník na základe vyštudovania príslušného odboru na strednej či vysokej škole, nezabudnite si do zajtra, 28. februára 2017 splniť svoju oznamovaniu povinnosť voči ministerstvu. V opačnom prípade bude totiž Vaše podnikanie v rozpore s definíciou zákonného podnikania podľa zákona Obchodného zákonníka. Osoba, ktorá bez oprávnenia na podnikanie vykonáva túto činnosť totiž zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobila, pričom prípadné ďalšie následky upravuje aj osobitný predpis, v tejto situácii zákon o športe, ktorý však sankcie pri absencii povinnosti oznámenia ministerstvu neupravuje.

TIP: Chcete si vybaviť špeciálne povolenia, licencie alebo registrovácie? Informujte sa o službách v oblasti vybavenia povolení, licencií a registrácií pre váš podnik.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Petra Satinová
Petra Satinová

Pôsobím ako právnička pre Centrum lepšej regulácie, kde posudzujeme vplyvy navrhovaných legislatívnych opatrení na mikro, malé a stredné podniky (MSP). Vykonávame Test MSP, navrhujeme alternatívne riešenia v prospech podnikateľov. Analyzujeme náklady a prínosy už existujúcej legislatívy a hodnotíme gold-plating, t. j. presah európskych smerníc v slovenskom právnom poriadku.


Zdaňovanie príjmov športových odborníkov od 1.1.2024

Od roku 2024 bude možné zdaniť príjmy športových odborníkov aj zrážkou, podobne ako to v platí pre autorov. Úprava má znížiť administratívu, avšak nie je zrejmé, koľko športových odborníkov ju využije.

Prihlásenie zamestnanca do Sociálnej poisťovne v roku 2022 – platí už aj pre športovcov

Nová povinnosť pre zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú športovcov – prihlásiť ich do registra Sociálnej poisťovne a odvádzať za nich poistné na sociálne poistenie. Ako postupovať?

Zdaňovanie príjmov športovcov

Zdanenie príjmov športovcov závisí od typu príjmu. Zatriedenie príjmov športovcov a športových odborníkov podľa zákona o dani z príjmov nájdete v prehľadných tabuľkách.

Príspevky pre športovcov a športové kluby v súvislosti s koronavírusom

Praktická pomôcka pre športovcov, ktorí sa potrebujú zorientovať v príspevkoch na preklenutie korona krízy a tom, na ktoré z príspevkov majú nárok.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky