Obchodujete so zahraničím? Využite doložky INCOTERMS

Čo sú to doložky INCOTERMS, na čo a kedy sa používajú?

Odosielate tovar vašim obchodným partnerom do zahraničia alebo ste naopak jeho príjemcom? V tom prípade sú dôležitou súčasťou zmluvných vzťahov s vašimi zahraničnými partnermi podmienky prepravy a dodania tovaru. Osvedčené riešenie tohto problému predstavujú doložky INCOTERMS, vydávané Medzinárodnou obchodnou komorou.

Čo sú doložky INCOTERMS

INCOTERMS, čiže medzinárodné obchodné termíny (InternationalCommercialTerms) sú súbory zmluvných podmienok, ktorých zmyslom je v medzinárodnom obchode uľahčiť riešenie právnych problémov spojených s cezhraničnými dodávkami tovaru. Najmä menej skúseným obchodníkom sa totiž môže stať, že na úpravu niektorého dôležitého aspektu zabudnú. Doložky INCOTERMS však nenahrádzajú celý zmluvný vzťah, pokrývajú nasledujúce oblasti transakcie:

 • Miesto dodania
 • Balenie a kontrola tovaru
 • Zabezpečenie vývozných / dovozných povolení (doklady, clá)
 • Povinnosti týkajúce sa dopravy (zabezpečenie dopravy tovaru a jej nákladov, prípadne poistenie prepravovaného tovaru)
 • Prechod nebezpečenstva poškodenia (kedy za prípadnú škodu na tovare zodpovedá predávajúci a kedy kupujúci)

Doložky sa tak uplatnia najmä v kúpno-predajných a zámenných zmluvách (barterových obchodoch) medzi podnikateľmi, prípadne v rámci distribúcie.

Doložky sú pravidelne upravované a vydávané v nových verziách. Podnikateľom však nič nebráni využiť aj staršie typy doložiek, pokiaľ im stále vyhovujú. Naposledy boli doložky INCOTERMS vydané v r. 2010 (označované ako „INCOTERMS 2010“).

Ako včleniť doložku INCOTERMS do zmluvy

Výhodou doložiek INCOTERMS je ich medzinárodná známosť a uznávanie prakticky každým súdom či arbitrážnym orgánom. V prípade vtelenia príslušnej doložky INCOTERMS tak majú zmluvné strany istotu v tom, že ich zmluvný vzťah je v uvedených ohľadoch ošetrený podrobnými podmienkami s jasnou interpretáciou. To všetko bez toho, aby na tieto detaily museli myslieť zmluvné strany a vystavovali sa riziku neúplnosti zmluvnej úpravy.

Jednoduchosť ukotvenia doložky INCOTERMS do zmluvy spočíva v tom, že to nevyžaduje žiadne zdĺhavé klauzuly. Postačuje výslovný odkaz spočívajúci v uvedení

 • konkrétneho typu vybranej doložky, označenej skratkou z veľkých písmen,
 • samotného termínu „INCOTERMS“, s uvedením verzie, o ktorú ide (INCOTERMS 2000, INCOTERMS 2010 atď.)
 • geografického určenia riešených bodov (miesto prechodu povinnosti hradiť prepravné náklady, miesto dodania, atď.)

Príklad: Strany chcú zvoliť dodanie tak, že vzhľadom na výraznú zľavu si kupujúci tovar na vlastné náklady odoberie priamo z podniku predávajúceho, ktorý sa nachádza na adrese Košická 33, Bratislava. Môžu k tomu využiť znenie doložky: „EXW, Košická 33, Bratislava, INCOTERMS 2010“.

Doložky si samozrejme zmluvné strany môžu podľa uváženia meniť či bližšie doplňovať, v takom prípade by však mali dbať na to, aby netypické zmeny boli v zmluve vysvetlené.

Príklad: Ak by obchodníci v uvedenom prípade použili napríklad doložku „EXW loaded Košická 33, Bratislava, INCOTERMS“, išlo by bez ďalšieho vysvetlenia o nejasnú doložku. Jednak nie je zrejmé, či myslia doložku EXW v znení posledných INCOTERMS 2010 alebo niektorý z jej starších variantov a jednak je nejasné, čo znamená doplnok „loaded“. Ten totiž môže znamenať len spresnenie informácie pre odberateľa o tom, že uvedená adresa je miestom, kde si má tovar naložiť (load), avšak môže ísť aj o zmenu obvyklého významu doložky „EXW“ v tom, že dodatok „loaded“ značí, že naloženie tovaru bude na uvedenom mieste poskytnuté dodávateľom.

Článok pokračuje pod reklamou

Aké poznáme typy doložiek INCOTERMS

Doložky INCOTERMS sú rozdelené do 4 skupín podľa toho, ako rozdeľujú povinnosti a náklady na dodanie tovaru medzi odosielateľa (predávajúceho) a príjemcu (kupujúceho). Použitie určitej doložky by malo byť zrkadlom dohodnutej ceny, a zároveň by malo pre každú zmluvnú stranu signalizovať potenciálnu rizikovosť transakcie.

Skupiny termínov sú označované podľa začiatočného - spoločného písmena pre danú skupinu:

 • E : Minimálna miera povinností a nákladov pre predávajúceho.
 • F : Rozdelenie povinností a nákladov medzi zmluvné strany. Exportér zaisťuje vývozné formality a dopravuje tovar na dohodnuté miesto v krajine vývozu, kde ho prevezme príjemcom určený dopravca, ktorý následne zaisťuje hlavnú časť dopravy.
 • C : Zvláštnosť tejto skupiny spočíva v tom, že rozlišuje medzi okamihom prechodu nebezpečenstva škody na tovare a povinnosti niesť náklady na dopravu tovaru. Predávajúci totiž oproti skupine F zaisťuje dopravu až do určeného miesta v dovoznej krajine, avšak zodpovednosť za poškodenie tovaru prestáva niesť už po opustení vývoznej krajiny. Túto skupinu je vhodné využívať v prípade transportu cez rizikové oblasti.
 • D : Minimálna miera povinností a nákladov pre kupujúceho.

Základný prehľad doložiek INCOTERMS 2010

V tabuľke ponúkame základný prehľad rozdelenia povinností a rizík u jednotlivých typov doložiek INCOTERMS 2010. Ide o rozdelenie základné, každá z doložiek obsahuje podrobnú interpretáciu, ako aj viacero variantov, v ktorých sa môže vyskytovať (napríklad podľa miery poistného rizika v prípade poistenia tovaru).

Zároveň je pri výbere doložky nutné si uvedomiť, že nie všetky doložky sú vhodné pre všetky typy dopravy. Doložky FAS, FOB, CFR a CIF totiž upravujú podmienky len pre lodnú dopravu.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Oliver Uraz
Oliver Uraz

Zameriava sa na oblasť súkromného práva, najmä na riešenie obchodných záležitostí a komplexnú správu pohľadávok. Absolvoval Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne a pôsobí ako advokátsky koncipient v kancelárii Havel, Holásek & Partners.


Dohoda o voľnom obchode s Vietnamom: aké výhody ponúka?

Z obchodnej dohody medzi Vietnamom a EÚ môžu vyťažiť aj slovenské firmy - ušetriť môžu tisícky eur. Aké sú pravidlá a čo možno výhodne z Vietnamu doviezť?

Extra náklady v medzinárodnej preprave: ako ich eliminovať?

Pozor treba dať na špekulatívne praktiky obchodníkov, nevypláca sa ani nepripravenosť dokumentácie či nedbalosť pri balení tovaru. Tipy, ako si zbytočne nenavýšiť náklady.

Výber prepravy v medzinárodnom obchode: čo zvažovať?

Aký typ prepravy zvoliť pri dovoze tovaru z iných krajín či vývoze do zahraničia a na čo dať pozor, aby sa export/import zbytočne nepredražil?

Nekalé praktiky a podvody pri obchodovaní s ázijskými firmami

Na čo si dať pozor pri obchodných partneroch a výrobcoch z Ázie, ako spoznať podvodného dodávateľa a neprísť o financie, čas aj nervy?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky