Obchodujete so zahraničím? Využite doložky INCOTERMS

Čo sú to doložky INCOTERMS, na čo a kedy sa používajú?

Odosielate tovar vašim obchodným partnerom do zahraničia alebo ste naopak jeho príjemcom? V tom prípade sú dôležitou súčasťou zmluvných vzťahov s vašimi zahraničnými partnermi podmienky prepravy a dodania tovaru. Osvedčené riešenie tohto problému predstavujú doložky INCOTERMS, vydávané Medzinárodnou obchodnou komorou.

Čo sú doložky INCOTERMS

INCOTERMS, čiže medzinárodné obchodné termíny (InternationalCommercialTerms) sú súbory zmluvných podmienok, ktorých zmyslom je v medzinárodnom obchode uľahčiť riešenie právnych problémov spojených s cezhraničnými dodávkami tovaru. Najmä menej skúseným obchodníkom sa totiž môže stať, že na úpravu niektorého dôležitého aspektu zabudnú. Doložky INCOTERMS však nenahrádzajú celý zmluvný vzťah, pokrývajú nasledujúce oblasti transakcie:

 • Miesto dodania
 • Balenie a kontrola tovaru
 • Zabezpečenie vývozných / dovozných povolení (doklady, clá)
 • Povinnosti týkajúce sa dopravy (zabezpečenie dopravy tovaru a jej nákladov, prípadne poistenie prepravovaného tovaru)
 • Prechod nebezpečenstva poškodenia (kedy za prípadnú škodu na tovare zodpovedá predávajúci a kedy kupujúci)

Doložky sa tak uplatnia najmä v kúpno-predajných a zámenných zmluvách (barterových obchodoch) medzi podnikateľmi, prípadne v rámci distribúcie.

Doložky sú pravidelne upravované a vydávané v nových verziách. Podnikateľom však nič nebráni využiť aj staršie typy doložiek, pokiaľ im stále vyhovujú. Naposledy boli doložky INCOTERMS vydané v r. 2010 (označované ako „INCOTERMS 2010“).

Ako včleniť doložku INCOTERMS do zmluvy

Výhodou doložiek INCOTERMS je ich medzinárodná známosť a uznávanie prakticky každým súdom či arbitrážnym orgánom. V prípade vtelenia príslušnej doložky INCOTERMS tak majú zmluvné strany istotu v tom, že ich zmluvný vzťah je v uvedených ohľadoch ošetrený podrobnými podmienkami s jasnou interpretáciou. To všetko bez toho, aby na tieto detaily museli myslieť zmluvné strany a vystavovali sa riziku neúplnosti zmluvnej úpravy.

Jednoduchosť ukotvenia doložky INCOTERMS do zmluvy spočíva v tom, že to nevyžaduje žiadne zdĺhavé klauzuly. Postačuje výslovný odkaz spočívajúci v uvedení

 • konkrétneho typu vybranej doložky, označenej skratkou z veľkých písmen,
 • samotného termínu „INCOTERMS“, s uvedením verzie, o ktorú ide (INCOTERMS 2000, INCOTERMS 2010 atď.)
 • geografického určenia riešených bodov (miesto prechodu povinnosti hradiť prepravné náklady, miesto dodania, atď.)

Príklad: Strany chcú zvoliť dodanie tak, že vzhľadom na výraznú zľavu si kupujúci tovar na vlastné náklady odoberie priamo z podniku predávajúceho, ktorý sa nachádza na adrese Košická 33, Bratislava. Môžu k tomu využiť znenie doložky: „EXW, Košická 33, Bratislava, INCOTERMS 2010“.

Doložky si samozrejme zmluvné strany môžu podľa uváženia meniť či bližšie doplňovať, v takom prípade by však mali dbať na to, aby netypické zmeny boli v zmluve vysvetlené.

Príklad: Ak by obchodníci v uvedenom prípade použili napríklad doložku „EXW loaded Košická 33, Bratislava, INCOTERMS“, išlo by bez ďalšieho vysvetlenia o nejasnú doložku. Jednak nie je zrejmé, či myslia doložku EXW v znení posledných INCOTERMS 2010 alebo niektorý z jej starších variantov a jednak je nejasné, čo znamená doplnok „loaded“. Ten totiž môže znamenať len spresnenie informácie pre odberateľa o tom, že uvedená adresa je miestom, kde si má tovar naložiť (load), avšak môže ísť aj o zmenu obvyklého významu doložky „EXW“ v tom, že dodatok „loaded“ značí, že naloženie tovaru bude na uvedenom mieste poskytnuté dodávateľom.

Článok pokračuje pod reklamou

Aké poznáme typy doložiek INCOTERMS

Doložky INCOTERMS sú rozdelené do 4 skupín podľa toho, ako rozdeľujú povinnosti a náklady na dodanie tovaru medzi odosielateľa (predávajúceho) a príjemcu (kupujúceho). Použitie určitej doložky by malo byť zrkadlom dohodnutej ceny, a zároveň by malo pre každú zmluvnú stranu signalizovať potenciálnu rizikovosť transakcie.

Skupiny termínov sú označované podľa začiatočného - spoločného písmena pre danú skupinu:

 • E : Minimálna miera povinností a nákladov pre predávajúceho.
 • F : Rozdelenie povinností a nákladov medzi zmluvné strany. Exportér zaisťuje vývozné formality a dopravuje tovar na dohodnuté miesto v krajine vývozu, kde ho prevezme príjemcom určený dopravca, ktorý následne zaisťuje hlavnú časť dopravy.
 • C : Zvláštnosť tejto skupiny spočíva v tom, že rozlišuje medzi okamihom prechodu nebezpečenstva škody na tovare a povinnosti niesť náklady na dopravu tovaru. Predávajúci totiž oproti skupine F zaisťuje dopravu až do určeného miesta v dovoznej krajine, avšak zodpovednosť za poškodenie tovaru prestáva niesť už po opustení vývoznej krajiny. Túto skupinu je vhodné využívať v prípade transportu cez rizikové oblasti.
 • D : Minimálna miera povinností a nákladov pre kupujúceho.

Základný prehľad doložiek INCOTERMS 2010

V tabuľke ponúkame základný prehľad rozdelenia povinností a rizík u jednotlivých typov doložiek INCOTERMS 2010. Ide o rozdelenie základné, každá z doložiek obsahuje podrobnú interpretáciu, ako aj viacero variantov, v ktorých sa môže vyskytovať (napríklad podľa miery poistného rizika v prípade poistenia tovaru).

Zároveň je pri výbere doložky nutné si uvedomiť, že nie všetky doložky sú vhodné pre všetky typy dopravy. Doložky FAS, FOB, CFR a CIF totiž upravujú podmienky len pre lodnú dopravu.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Oliver Uraz
Oliver Uraz

Zameriava sa na oblasť súkromného práva, najmä na riešenie obchodných záležitostí a komplexnú správu pohľadávok. Absolvoval Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne a pôsobí ako advokátsky koncipient v kancelárii Havel, Holásek & Partners.


Kto môže nakupovať tovar zo zahraničia bez DPH?

Pri kúpe tovaru zo zahraničia je potrebné rozlišovať okrem iného, či je kupujúcim tuzemský platiteľ DPH alebo neplatiteľ DPH. Kedy je možná kúpa tovaru zo zahraničia bez DPH?

Dovoz a vývoz po brexite (od roku 2021)

Čo sa pre podnikateľov zmení po 31. decembri 2020 – uplynutí prechodného obdobia – v oblasti dovozu a vývozu do a zo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska?

Bezúhonnosť a jej preukazovanie

Čo je bezúhonnosť a ktoré právne predpisy ju upravujú? Ako sa pri začatí podnikania preukazuje a kedy je podmienkou vzniku pracovného pomeru? Prinášame praktické informácie a príklady.

Splnomocnenie (plná moc)

Čo je splnomocnenie, aké druhy splnomocnení existujú a v čom sa líšia? Čo musí splnomocnenie obsahovať, aby bolo platné?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky