Incoterms - dodacie podmienky v medzinárodnom obchode

Dodacia podmienka (parita) je dôležitou náležitosťou kúpnej zmluvy v medzinárodnom obchode. Určuje povinnosti predávajúceho a kupujúceho, ktoré súvisia s dodávkou a prevzatím tovaru.

Dodacie podmienky (Incoterms – „International Commercial Terms“) určujú predovšetkým:

 • spôsob, miesto a okamih predania tovaru kupujúcemu,
 • spôsob, miesto a okamih prechodu nákladov, ale aj rizík z predávajúceho na kupujúceho,
 • ďalšie povinnosti strán pri zaistení dopravy, nakládky a vykládky tovaru, sprievodných dokladov, kontroly, poistenia, colného konania a podobne
 • incoterms neurčujú otázku prechodu vlastníckych práv k tovaru – tie musia byť riešené v kúpnej zmluve.

Dodacia podmienka podstatným spôsobom ovplyvňuje výšku ceny, pretože určuje, akú časť nákladov spojených s dodávkou tovaru hradí predávajúci a akú časť kupujúci. V obchodnej praxi sa ako relevantné pravidlá používajú doložky INCOTERMS (International Commercial Terms), ktoré vydáva Medzinárodná obchodná komora v Paríži. Použitím týchto pravidiel je možné sa vyhnúť neistote rôzneho výkladu zmluvných podmienok oboch partnerov. Incoterms však nemajú povahu právnej normy a záväznými sa stávajú len vtedy, ak sa na ne text kúpnej zmluvy výslovne odvoláva. Incoterms určujú vzťah len medzi predávajúcim a kupujúcim. Vzťahy k ostatným subjektom, napríklad k bankám, dopravcom alebo špeditérom je potrebné riešiť inými formami zmlúv (k dopravcovi zmluvou o preprave, ku špeditérovi zasielateľskou zmluvou, vzťah k bankám napríklad zmluvou o otvorení dokumentárneho akreditívu a podobne).


K základným povinnostiam predávajúceho patrí:

 • dodať tovar v súlade s podmienkami uvedenými v kúpnej zmluve,
 • odovzdať tovar kupujúcemu v čase a na mieste stanovenom v kúpnej zmluve alebo na mieste, ktoré je obvykle pre odovzdanie príslušnej komodity,
 • v prípade, že má byť komodita/tovar zabalená, má povinnosť na vlastné náklady zabezpečiť zodpovedajúce balenie, ktoré umožní kupujúcemu manipuláciu a prevzatie tovaru/komodity,
 • informovať kupujúceho v primeranom časovom predstihu o dátume odovzdania tovaru/komodity,
 • znášať náklady na kontrolné procedúry, ktoré sú nevyhnutné k tomu, aby tovar mohol byť dodaný kupujúcemu,
 • znášať všetky náklady spojené s tovarom do okamihu odovzdania tovaru kupujúcemu.
Článok pokračuje pod reklamou

K základným povinnostiam kupujúceho patrí:

 • prevziať tovar v mieste a čase stanovenom v kúpnej zmluve,
 • zaplatiť kúpnu cenu,
 • v prípade, že bola v kúpnej zmluve dohodnutá lehota na prevzatie tovaru alebo voľba miesta prevzatia a kupujúci nedodal včas potrebné inštrukcie, je povinný znášať všetky s tým spojené náklady a riziká,
 • znášať všetky náklady spojené s tovarom od okamihu, keď mu bol tovar dodaný.

Doložky INCOTERMS 2000

INCOTERMS 2000 obsahujú celkom 13 doložiek, ktoré sú rozčlenené do 4 skupín podľa začiatočného písmena jednotlivých doložiek - E (Ex), F (Free), C (Cost, Carriage), D (Delivered). V prvých troch skupinách prechádzajú povinnosti z predávajúceho na kupujúceho pri odoslaní tovaru a sú tak náročnejšie pre kupujúceho, v prípade štvrtej skupiny (D) prechádzajú povinnosti z predávajúceho na kupujúceho až pri dodaní tovaru a z hľadiska nutnosti plnenia povinnosti sú náročnejšie pre predávajúceho.

Rozdelenie doložiek do skupín
Skupina Doložka Anglické označenie Slovenské označenie
E doložka odobratia EXW Ex Works (named place) Zo závodu (dohodnuté miesto)
F hlavné prepravné neplatené FCA Free Carrier (named place) Vyplatené dopravcovi (dohodnuté miesto)
FAS Free Alongside Ship (named port of shipment) Vyplatené k boku lode (dohodnutý prístav nalodenia)
FOB Free On Board (named port of shipment) Vyplatené loď (dohodnutý prístav nalodenia)
C hlavné prepravné platené CFR Cost and Freight (named port of destination) Náklady a prepravné (dohodnutý prístav určenia)
  CIF Cost, Insurance, Freight (named port of destination) Náklady, poistenie a prepravné (dohodnutý prístav určenia)
  CPT Carriage Paid (named place of destination) Preprava platená do (dohodnuté miesto určenia)
  CIP Carriage and Insurance Paid (named place of destianation) Preprava a poistenie platené do (dohodnuté miesto určenia)
D doložky dodania DAF Delivered at Frontier (named place) S dodaním na hranicu (dohodnuté miesto)
DES Delivered Ex Ship (named port of destination) S dodaním z lode (dohodnutý prístav určenia)
DEQ Delivered Ex Quay (named port of destination) S dodaním z nábrežia (dohodnutý prístav určenia)
DDU Delivered Duty Unpaid (named place of destination) S dodaním clo neplatené (dohodnuté miesto určenia)
DDP Delivered Duty Paid (named place of destination) S dodaním clo platené (dohodnuté miesto určenia)

Všetky doložky ďalej uvádzajú desať článkov, v ktorých sú vždy na strane A špecifikované povinnosti predávajúceho a na strane B povinnosti kupujúceho. V kúpnych zmluvách, ktoré sú uzatvárané medzi partnermi, ktorí sa poznajú býva často len odvolávka na vybranú doložku (napr. FCA Rotterdam – Incoterms 2000). Ak však ide o partnerov, ktorí sa nepoznajú a majú malé skúsenosti s medzinárodným obchodom, je vhodné vymenovať a podrobnejšie rozviesť povinnosti v nasledovných 10 bodoch a vyžiadať si od obchodného partnera súhlas s ich znením:

A Povinnosti predávajúceho B Povinnosti kupujúceho
A1 Dodávka tovaru v zmysle kúpnej zmluvy B1 Platenie ceny
A2 Licencie, povolenia, formality B2 Licencie, povolenia, formality
A3 Prepravná zmluva a poistenie B3 Prepravná zmluva a poistenie
A4 Dodanie B4 Prevzatie
A5 Prechod rizík B5 Prechod rizík
A6 Rozdelenie nákladov B6 Rozdelenie nákladov
A7 Vyrozumenie kupujúceho B7 Vyrozumenie predávajúceho
A8 Dôkaz o dodávke, dopravný doklad a pod. B8 Dôkaz o dodávke, dopravný doklad a pod.
A9 Kontrola - balenie - označenie B9 Kontrola tovaru
A10 Iné povinnosti B10 Iné povinnosti

Výber doložky záleží na dohode zmluvných strán. V praxi sa používanie jednotlivých doložiek odvíja od rôznych faktorov, ako sú napr. zvyklosti trhu, konkurenčné podmienky, skúsenosti zmluvných strán a možnosti partnerov v oblasti medzinárodnej logistiky.

Obsah jednotlivých doložiek

Skupina E obsahuje doložku EXW, ktorej používanie je typické pre podniky, ktoré vyvážajú sporadicky a nie sú schopné poskytovať služby spojené s medzinárodným obchodom.

 • EXW, Ex Works (named place) – zo závodu (dohodnuté miesto): ide o najkratšiu dodaciu paritu, pri ktorej má predávajúci minimálne povinnosti. Jedinou jeho povinnosťou je dať tovar k dispozícii kupujúcemu vo svojom závode. Predávajúci dokonca nie je zodpovedný ani za nakládku tovaru na dopravný prostriedok kupujúceho, ak sa v zmluve nedohodnú inak. Kupujúci je povinný zaobstarať všetky formality spojené s vývozom tovaru zo zeme a znášať všetky náklady a riziká od okamihu prevzatia tovaru v závode predávajúceho.

Skupina F obsahuje celkom tri doložky: FCA, FAS, FOB. Predávajúci dodáva tovar podľa inštrukcií kupujúceho a nehradí prepravné.

 • FCA, Free Carrier (named place) – vyplatené dopravcovi (dohodnuté miesto): predávajúci splní svoje povinnosti dodaním colne odbaveného tovaru dopravcovi, ktorého si zvolil kupujúci na dohodnutom mieste. Dohodnuté miesto dodania je rozhodujúce pre určenie zodpovednosti za nakládku tovaru. Pokiaľ dochádza k dodávke v objekte predávajúceho, tento zodpovedá aj za nakládku. V prípade akéhokoľvek iného miesta nie je predávajúci zodpovedný za nakládku tovaru.
 • FAS, Free Alongside Ship (named port of shipment) – vyplatené k boku lode (dohodnutý prístav nalodenia): predávajúci splní svoje povinnosti dodaním tovaru k boku lode v dohodnutom prístave nakládky. Za colné konanie a vybavovanie všetkých formalít spojených s vývozom zodpovedá predávajúci. Kupujúci určuje loď a znáša všetky náklady a riziká od momentu dodania tovaru k boku lode.
 • FOB, Free On Board (named port of shipment) – vyplatené loď (dohodnutý prístav nalodenia): jedna z najstarších doložiek používaná v námornej a riečnej preprave, pri ktorej je nakládka a vykládka zabezpečovaná klasickým spôsobom pomocou žeriavu. Predávajúci splní svoje povinnosti v okamihu prechodu tovaru cez zábradlie lode v prístave nakládky. Predávajúci je ďalej povinný vybaviť príslušné formality súvisiace s vývozom. Kupujúci vyberá loď a hradí námorné prepravné. Pre kontajnerovú námornú prepravu je však vhodnejšie použiť dodaciu paritu FCA.

Skupina C má celkom štyri doložky a je špecifická tým, že vo všetkých štyroch prípadoch sa rozchádza miesto prechodu nákladov s miestom prechodu rizík. Zmyslom je oslobodenie predávajúceho od ďalších nákladov a rizík, pokiaľ si splnil svoje zmluvné povinnosti a uzatvoril prepravnú zmluvu s dopravcom. Táto skupina reaguje na potreby častého spôsobu platenia v medzinárodnom obchode – na platenie prostredníctvom akreditívov. Pri takomto spôsobe platenia obdrží predávajúci platbu v prípade, že splní akreditívne podmienky, teda v prípade, že dodá svojej banke všetky požadované dokumenty vrátane dohodnutých prepravných dokumentov.

 • CFR, Cost and Freight (named port of destination) – náklady a prepravné (dohodnutý prístav určenia): pri tejto doložke prechádza riziko na kupujúceho v inom mieste ako náklady. Riziko prechádza v prístave nakládky dodaním tovaru cez zábradlie lode, náklady až v prístave určenia.
 • CIF, Cost, Insurance, Freight (named port of destination) – náklady, poistenie, prepravné (dohodnutý prístav určenia): doložka je podobná ako CFR, avšak predávajúci je na viac na vlastné náklady povinný zabezpečiť prepravné poistenie v poisťovni s dobrou povesťou, ktoré oprávňuje kupujúceho alebo inú zainteresovanú osobu uplatňovať prípadné nároky na poistné plnenie priamo v tejto poisťovni. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, poistí predávajúci tovar v súlade s minimálnym rozsahom poistného krytia podľa tzv. Institute Cargo Clauses. Poistka má byť v tomto prípade uzatvorená na 110% hodnoty kontraktu.
 • CPT, Carriage Paid to (named place of destination) – preprava platená do (dohodnuté miesto určenia): predávajúci vyberá dopravcu a hradí náklady spojené s prepravou tovaru až do miesta určenia. Riziko však prechádza kupujúceho v momente predania tovaru prvému dopravcovi. Kupujúci teda znáša riziká a nebezpečie straty vznikajúce po odovzdaní tovaru dopravcovi.
 • CIP, Carriage and Insurance Paid to (named place of destination) – preprava a poistenie platené do (dohodnuté miesto určenia): doložka rovnaká ako CPT, avšak s povinnosťou predávajúceho zabezpečiť a uhradiť poistenie v minimálnom rozsahu poistného krytia. Doložku je vhodné použiť pre moderný kontajnerový typ dopravy.

Doložky skupiny D (DAF, DES, DEQ, DDU, DDP) sa od predchádzajúcich skupín odlišujú tým, že predávajúci je zodpovedný za presun tovaru do miesta určenia alebo do dohodnutého miesta na štátnej hranici, respektíve do určeného miesta v krajine dovozcu.

 • DAF, Delivered At Frontier (named place) – s dodaním na hranicu (dohodnuté miesto): predávajúci znáša náklady a riziko až do určeného bodu na hranici dohodnutého štátu vrátane odbavovacieho konania pre vývoz. Hranica musí byť exaktne určená.
 • DES, Delivered Ex Ship (named port of destination) – s dodaním z lode (dohodnutý prístav určenia): Predávajúci vyberá loď a znáša náklady a riziká až po palubu v prístave určenia. Náklady a riziko spojené s vykládkou tovaru už znáša kupujúci.
 • DEQ, Delivered Ex Quay (named port of destination) – s dodaním z nábrežia (dohodnutý prístav určenia): predávajúci znáša náklady a riziko vrátane vykládky tovaru až do dohodnutého miesta určenia v krajine dovozcu.
 • DDU, Delivered Duty Unpaid (named place of destination) – s dodaním clo neplatené (dohodnuté miesto určenia): jedna z najdlhších dodacích parít, ktorá obsahuje maximálny záväzok zo strany predávajúceho. Predávajúci znáša náklady a riziko až do určeného miesta v krajine dovozcu, je povinný zabezpečiť dodanie colne neodbaveného a nevyloženého tovaru z prichádzajúceho dopravného prostriedku na dohodnutom mieste určenia. Predávajúci nezaisťuje a nehradí náklady spojené s colným konaní pre dovoz.
 • DDP, Delivered Duty Paid (named place of destination) – s dodaním clo platené (dohodnuté miesto určenia): - obsahuje maximálny záväzok zo strany predávajúceho. Predávajúci podobne ako pri parite DDU zabezpečuje dovoz na miesto určenia na svoje náklady a znáša akékoľvek riziko spojené s prepravou. Na viac však musí zabezpečiť odbavenie tovaru pre dovoz (colné konanie, úhrada cla a daní, resp. ďalších poplatkov).

Okrem dodacej parity EXW je vo všetkých paritách venovaná pozornosť problematike medzinárodnej prepravy a dopravným dokumentom. Sedem dodacích parít je vhodných pre všetky typy prepravy (EXW, FCA, CPT, CIP, DAF, DDU, DDP), ostatných šesť je vhodné použiť výhradne pre námornú či riečnu prepravu (FAS, FOB, CFR, CIF, DES, DEQ). Vzhľadom na riziko v medzinárodnom obchode je nutné obrátiť pozornosť na otázku poistenia, ktoré riešia len dve dodacie parity (CIF, CIP). V ostatných prípadoch je vhodné otázku poistenia riešiť samostatným bodom v kúpnej zmluve.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Extra náklady v medzinárodnej preprave: ako ich eliminovať?

Pozor treba dať na špekulatívne praktiky obchodníkov, nevypláca sa ani nepripravenosť dokumentácie či nedbalosť pri balení tovaru. Tipy, ako si zbytočne nenavýšiť náklady.

Výber prepravy v medzinárodnom obchode: čo zvažovať?

Aký typ prepravy zvoliť pri dovoze tovaru z iných krajín či vývoze do zahraničia a na čo dať pozor, aby sa export/import zbytočne nepredražil?

Nekalé praktiky a podvody pri obchodovaní s ázijskými firmami

Na čo si dať pozor pri obchodných partneroch a výrobcoch z Ázie, ako spoznať podvodného dodávateľa a neprísť o financie, čas aj nervy?

Ako vyrábať pod vlastnou značkou v Ázii: postup z praxe

Na čo sa pripraviť pred rozbehnutím výroby tovarov vlastnej značky v ázijských krajinách, praktický príklad s postupom krok po kroku aj praktické rady, čo nepodceniť.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky