Vzor dohody o hmotnej zodpovednosti

Na čo slúži dohoda o hmotnej zodpovednosti zamestnanca? Za akých podmienok možno uzatvoriť túto dohodu? Praktické informácie a vzor dohody.

Zodpovednosť zamestnanca za spôsobenú škodu zamestnávateľovi je upravená v Zákonníku práce (§ 179 a nasl. zákona č. 311/2001 Z. z.). Jedným z druhov zodpovednosti za škodu je aj zodpovednosť zamestnanca za schodok na zverených hodnotách, ktoré je povinný vyúčtovať na základe dohody o hmotnej zodpovednosti.  Ide napr. o situácie, pri ktorých vznikne predavačovi manko v pokladni.

V článku vám bližšie priblížime, aké sú podmienky tejto zodpovednosti, čo by mala obsahovať dohoda o hmotnej zodpovednosti ale aj to, ako sa môže zamestnanec vyviniť zo škody, a tak odmietnuť jej preplatenie zamestnávateľovi.

Predpoklady zodpovednosti zamestnanca za schodok na zverených hodnotách

Na to, aby mohol zamestnávateľ od zamestnanca požadovať náhradu škody za schodok, musia byť naplnené všetky predpoklady zodpovednosti zamestnanca. Tie sú:

 • existencia pracovnoprávneho vzťahu medzi zamestnávateľom a zamestnancom,
 • písomne uzatvorená dohoda o hmotnej zodpovednosti,
 • existencia škody vo forme schodku na zverených hodnotách určených na obeh alebo obrat – schodkom sa rozumie účtovný rozdiel medzi stavom zverených hodnôt a údajmi účtovnej evidencie. Skutočný stav musí byť vždy nižší ako účtovný stav. Schodkom nie je poškodenie predmetu a ani stav tzv. účtovného schodku, ktorý vyjadruje len chyby v účtovníctve. V takomto prípade totižto absentuje podstatná náležitosť zodpovednosti zamestnanca, a to existencia škody.
 • zavinenie zamestnanca (pri tomto druhu zodpovednosti za škodu sa zavinenie predpokladá. Zamestnávateľ nie je povinný preukázať zavinenie. Stačí, ak preukáže existenciu dohody o hmotnej zodpovednosti a skutočnosť, že došlo k schodku na zverených hodnotách).

Dohoda o hmotnej zodpovednosti

Ako je vyššie uvedené, jednou z podmienkou zodpovednosti zamestnanca je uzatvorenie dohody o hmotnej zodpovednosti. Tá musí mať písomnú formu, inak je neplatná. Dohodu môže uzatvoriť iba zamestnanec, ktorí už dovŕšil 18 rokov.

Predmetom dohody sú predmety určené na obeh a obrat, teda zverená hotovosť, ceniny, tovar, zásoby alebo iné materiály. Nepatria tu však predmety, ktoré síce zamestnanec pri výkone svojej práce používa, ale nie sú určené na obeh, napr. služobné vozidlo. Tieto predmety, na ktoré sa vzťahuje dohoda o hmotnej zodpovednosti, musia byť zamestnancovi zverené. To znamená, že ich je potrebné zamestnancovi riadne odovzdať a umožniť mu nakladať s nimi a chrániť ich.

Dohoda o hmotnej zodpovednosti zamestnanca musí byť písomná, inak je neplatná.

Ak by zamestnávateľ neuzatvoril so zamestnancom dohodu o hmotnej zodpovednosti, môže sa od zamestnanca domáhať náhrady škody len podľa § 179 Zákonníka práce. Predmetné ustanovenie upravuje všeobecnú zodpovednosť zamestnanca, kde však zamestnávateľ musí preukázať zavinenie zamestnanca a ktorá je pri nedbanlivostnom zavinení limitovaná štvornásobkom jeho priemerného mesačného zárobku.

Príklad na maximálnu výšku škody spôsobenej zamestnancom:

Andrea pracuje v spoločnosti A, s.r.o. ako predavačka so mzdou 600 eur. Pri výkone práce prichádza do kontaktu s peniazmi. A, s.r.o. však neuzatvorila s Andreou dohodu o hmotnej zodpovednosti. Jedného dňa na základe vyúčtovania vznikne Andrei schodok vo výške 5 000 eur. Išlo o Andreinu nedbanlivosť. Keďže nebola uzatvorená dohoda o hmotnej zodpovednosti, ak sa chce A, s.r.o. domáhať náhrady škody, musí preukázať, že za ňu zodpovedá práve Andrea a nie iný zamestnanec. Rovnako A, s.r.o. sa môže domáhať náhrady škody len do výšky 2 400 eur (štvornásobok Andreinej mzdy, pretože išlo o nedbanlivostné zavinenie).

Spoločná hmotná zodpovednosť

V zmysle Zákonníka práce je taktiež možné uzatvorenie spoločnej hmotnej zodpovednosti. Predpokladom uzatvorenia spoločnej hmotnej zodpovednosti je, že na pracovisku bude pracovať viacero zamestnancov, ktorí uzatvorili dohodu o hmotnej zodpovednosti. V takomto prípade zodpovedajú všetci zamestnanci za schodok spoločne. 

Nie je pritom potrebné, aby sa spoločná dohoda uzatvorila so všetkými zamestnancami súčasne. Postačuje, aby v individuálnej dohode o hmotnej zodpovednosti s konkrétnym zamestnancom tento zamestnanec vyjadril súhlas s tým, že uzatvára dohodu o spoločnej hmotnej zodpovednosti.

Prečítajte si tiež

Pri spoločnej hmotnej zodpovednosti môžu vzniknúť nedostatky napr. súvisiace s tým, že bol na pracovisko zaradený iný zamestnanec alebo iný vedúci, prípadne jeho zástupca, alebo s tým, že niektorý zo zamestnancov od dohody odstúpil. Tieto nedostatky je zamestnávateľ povinný odstrániť bez zbytočného odkladu, teda pri prvej možnej príležitosti.

Vykonanie inventarizácie

S hmotnou zodpovednosťou súvisí aj povinnosť vykonania inventarizácie. Schodok sa zisťuje práve na základe nej. Mala by sa vykonať už pri samotnom uzatvorení dohody. Jej nevykonanie však nemá vplyv na platnosť dohody, ktorá teda bude platná aj v prípade porušenia tejto povinnosti. Táto skutočnosť má význam predovšetkým z hľadiska dokazovania, kedy zamestnávateľ bude musieť preukázať, aké hodnoty od neho zamestnanec prevzal a za ktoré bol tak zodpovedný.

Inventarizácia sa musí vykonať pri:

 • uzatvorení alebo zániku dohody o hmotnej zodpovednosti,
 • preradení zamestnanca na inú prácu alebo na iné pracovisko,
 • preložení zamestnanca,
 • skončení pracovného pomeru.

V prípade spoločnej hmotnej zodpovednosti viacerých zamestnancov, inventarizácia sa musí vykonať vždy:

 • pri skončení všetkých týchto dohôd,
 • pri preradení na inú prácu alebo preložení všetkých spoločne zodpovedných zamestnancov,
 • pri zmene vo funkcii vedúceho alebo jeho zástupcu,
 • na žiadosť ktoréhokoľvek zo spoločne zodpovedných zamestnancov pri zmene v ich kolektíve,
 • pri odstúpení niektorého z nich od dohody o hmotnej zodpovednosti.

Je potrebné poukázať na možné problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť pri spoločnej hmotnej zodpovednosti. Ak zamestnanec nepožiada o vykonanie inventarizácie napr. pri skončení pracovného pomeru, zodpovedá za prípadný schodok zistený najbližšou inventarizáciou. Rovnako ak zamestnanec, ktorý sa zaraďuje na pracovisko, nepožiada pri zaradení o vykonanie inventarizácie, zodpovedá za prípadný schodok zistený najbližšou inventarizáciou. To však len za predpokladu, že neodstúpil od dohody o hmotnej zodpovednosti.

Príklad na následky nevykonania inventarizácie:

Andrea uzatvorila so spoločnosťou A, s.r.o. pracovnú zmluvu na pracovnú pozíciu predavačky s dátumom nástupu 1.7.2019. Súčasne uzatvorili aj dohodu o spoločnej hmotnej zodpovednosti. Pri nástupe do zamestnania však nebola vykonaná inventarizácia. Posledná bola vykonaná 1.4.2019. Počas ďalšej inventarizácie vykonanej dňa 1.8.2019 bol zistený schodok vo výške 1 000 eur. Andrea tak zodpovedá za škodu, a to aj napriek tomu, že táto mohla vzniknúť v období od poslednej inventarizácie dňa 1.4.2019 až do jej nástupu do zamestnania.

Článok pokračuje pod reklamou

Zodpovednosť za schodok a jej zbavenie

Ak sa naplnia všetky predpoklady zodpovednosti, vzniká zamestnávateľovi nárok na náhradu škody. Zamestnanec sa však môže zbaviť zodpovednosti celkom alebo sčasti. Musí však preukázať, že schodok vnikol bez jeho zavinenia. Bez toho sa predpokladá, že škodu spôsobil zamestnanec a je za spôsobenú škodu zodpovedný. V praxi tak pôjde o prípady, ak škoda vznikla v dôsledku povodne, požiaru alebo inej živelnej udalosti, ktorú nikto nezavinil.

Zamestnanec sa zbaví zodpovednosti aj vtedy, ak preukáže, že škoda vznikla zavineným iných osôb. Tými sú jednak iní hmotne zodpovední zamestnanci, prípadne aj tretie osoby, ktoré napr. odcudzili tovar. Taktiež sa zamestnanec zbaví zodpovednosti, ak preukáže, že mu zamestnávateľ nevytvoril vhodné podmienky na hospodárenie so zverenými hodnotami. V týchto prípadoch je zodpovedný za škodu zamestnávateľ. Dôvodom na zbavenie sa zodpovednosti je aj skutočnosť, že zamestnávateľ neodstránil nedostatky, na ktoré ho upozornil zamestnanec.

Odstúpenie od dohody

Zákonník práce upravuje aj zánik dohody o hmotnej zodpovednosti. Je ju možné ukončiť buď dohodou medzi zamestnávateľom a zamestnancom alebo aj odstúpením. Odstúpenie od dohody o hmotnej zodpovednosti je potrebné písomne oznámiť zamestnávateľovi. Zamestnanec môže od dohody o hmotnej zodpovednosti ustúpiť v prípade, ak:

 • sa preraďuje na inú prácu,
 • zaraďuje sa na iné pracovisko,
 • prekladá sa alebo
 • zamestnávateľ v čase do jedného mesiaca po tom, čo dostal jeho písomné upozornenie, neodstráni nedostatky v pracovných podmienkach, ktoré bránia riadnemu hospodáreniu so zverenými hodnotami.

V prípade uzatvorenia spoločnej hmotnej zodpovednosti môže zamestnanec od dohody odstúpiť, ak je na pracovisko zaradený iný zamestnanec alebo ustanovený iný vedúci, prípadne jeho zástupca. 

Zhrnutie na záver

Podmienkou na to, aby zamestnanec zodpovedal za schodok na zverených hodnotách, je uzatvorenie písomnej dohody o hmotnej zodpovednosti. Bez uzatvorenia tejto dohody zodpovedá zamestnanec len podľa všeobecných ustanovení o zodpovednosti za škodu, kde však zamestnávateľ musí jednak preukázať zavinenie zamestnanca za škodu a jednak výška škody pri nedbanlivostnom zavinení je limitovaná.

Dohoda o hmotnej zodpovednosti musí byť písomná, inak je neplatná. Súčasne je možné uzatvoriť aj spoločnú dohodu o hmotnej zodpovednosti medzi zamestnávateľom a viacerými zamestnancami na pracovisku. Prinášame vám vzor dohody o hmotnej zodpovednosti na stiahnutie.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch – vzor pre rok 2024

Finančné riaditeľstvo SR určilo vzor tlačiva potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2024, vydané bolo aj poučenie.

Komunikačný plán: pomoc so zavedením a prijatím zmien vo firme

Základom úspechu zavedenia inovácie či inej zmeny vo firme je komunikácia. Dôležitú rolu má preto komunikačný plán a vhodný výber komunikátora. Ako na to?

Pracovná zmluva – náležitosti a informovanie o pracovných podmienkach

Zákonník práce upravuje podstatné náležitosti pracovnej zmluvy a povinnosť informovať aj o ďalších podmienkach. Čo musí obsahovať každá pracovná zmluva a o čom môže zamestnávateľ informovať aj mimo nej?

Prvý zamestnanec: povinnosti zamestnávateľa

Aké povinnosti čakajú podnikateľa, ak sa rozhodne prijať do firmy prvého zamestnanca? Prehľad úkonov súvisiacich so začatím zamestnávania nájdete v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky