Uloženie účtovnej závierky s. r. o. do zbierky listín a zverejnenie v roku 2010

Zostavením a predložením účtovnej závierky daňovému úradu sa povinnosti spoločnosti nekončia. Povinnosť ukladať účtovnú závierku do zbierky listín obchodného registra má každá spoločnosť s ručením obmedzeným. Zverejnenie účtovnej závierky v obchodnom vestníku sa týka iba tých spoločností s ručením obmedzeným, ktoré majú povinnosť mať účtovnú závierku overenú audítorom (majú povinnosť auditu).

Problematiku zverejňovania údajov z účtovnej závierky upravuje v § 21 zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Tieto ustanovenia nadväzujú na § 40 Obchodného zákonníka. Ďalšie ustanovenia týkajúce sa ukladania účtovnej závierky do zbierky listín je potrebné hľadať v zákone č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri.

Ukladanie účtovnej závierky do zbierky listín

Spoločnosť s ručením obmedzeným povinne ukladá riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku do zbierky listín obchodného registra, a to buď samostatne alebo ako súčasť výročnej správy, ak spoločnosť vyhotovuje výročnú správu. Do zbierky listín je potrebné uložiť úplnú účtovnú závierku, t. j. súvahu, výkaz ziskov a strát a poznámky. Ak má účtovná jednotka povinnosť auditu, ukladá sa spolu s účtovnou závierkou aj správa audítora.

Lehota na uloženie účtovnej závierky je do 30 dní po schválení účtovnej závierky valným zhromaždením. Lehota je zachovaná, ak v posledný deň lehoty zapísaná fyzická osoba alebo fyzická osoba oprávnená konať v mene zapísanej právnickej osoby predložila listiny príslušnému registrovému súdu elektronickými prostriedkami podľa zákona o obchodnom registri.

Štatutárny orgán, čiže konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným má povinnosť predložiť účtovnú závierku na schválenie valnému zhromaždeniu do 6 mesiacov po uplynutí účtovného obdobia. To znamená, že ak účtovným obdobím účtovnej jednotky je kalendárny rok, konateľ spoločnosti má povinnosť predložiť do 30. 6. nasledujúceho roka účtovnú závierku na schválenie. Termín, dokedy sa má účtovná závierka schváliť, nie je v žiadnom predpise stanovený. Bežnou praxou však je, že účtovná závierka je schválená valným zhromaždením, a zároveň valné zhromaždenie rozhodne o rozdelení účtovného zisku alebo o úhrade účtovnej straty dosiahnutej v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období, do 30. 6. bežného roka. Lehota na uloženie účtovnej závierky do zbierky listín je potom do 30. 7.

Účtovná závierka sa ukladá do zbierky listín registrového súdu podľa sídla spoločnosti. Listina sa predkladá registrovému súdu v listinnej podobe (je možné odovzdať listiny v podateľni príslušného registrového súdu alebo poslať poštou) alebo elektronickými prostriedkami v elektronickej podobe podľa zákona o obchodnom registri. Predložením na príslušnom registrovom súde sa listina považuje za uloženú v zbierke listín.

Do zbierky listín stačí uložiť jednu kópiu účtovnej závierky. Zákon o obchodnom registri nevyžaduje originál účtovnej závierky, a ani kópiu nie je potrebné notársky overovať. Registrový súd ukladá listiny do zbierky listín bez zbytočného odkladu po ich predložení. Uloženie účtovnej závierky do zbierky listín je bezplatné, za tento úkon sa neplatí žiadny súdny poplatok.

Prečítajte si tiež

Pri predkladaní účtovnej závierky je fyzická osoba, ktorá je oprávnená konať v mene zapísanej právnickej osoby, povinná spolu s listinami predložiť písomné vyhlásenie, či predkladané listiny príslušný orgán (valné zhromaždenie) schválil, alebo neschválil. Toto písomné vyhlásenie konateľa spoločnosti musí byť predložené v origináli (príp. notársky overenej kópii) v jednom vyhotovení spolu s účtovnou závierkou, na ktorú sa vzťahuje. Podpis konateľa nemusí byť úradne osvedčený.

Táto povinnosť súvisí s ustanovením Obchodného zákonníka, ktorý stanovil spoločnostiam povinnosť ukladať do zbierky listín aj neschválenú účtovnú závierku. Ak príslušný orgán spoločnosti s ručením obmedzeným neschváli predloženú účtovnú závierku do troch mesiacov od predloženia, ukladá sa do zbierky listín obchodného registra neschválená účtovná závierka. V tomto prípade je spoločnosť s ručením obmedzeným povinná uložiť neschválenú účtovnú závierku do 30 dní od márneho uplynutia trojmesačnej lehoty.

Článok pokračuje pod reklamou

Zápisnica z valného zhromaždenia, na ktorom bola účtovná závierka schválená, sa do zbierky listín neukladá. Zápisnicu je potrebné uložiť napr. vtedy, ak valné zhromaždenie zmení spoločenskú zmluvu alebo zakladateľskú listinu spoločnosti.

Po uložení listín do zbierky listín registrový súd bez zbytočného odkladu zverejní oznámenie o uložení listín do zbierky listín, čo sa považuje za zverejnenie účtovnej závierky spoločnosti s ručením obmedzeným (ak nemá táto spoločnosť povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom). Ak by mala povinnosť auditu, sú potrebné ďalšie zverejnenia podľa zákona o účtovníctve.

Za nesplnenie povinností súvisiacich s uložením účtovnej závierky do zbierky listín obchodného registra, registrový súd uloží konateľovi spoločnosti pokutu do výšky 3 310 eur. Pokutu je možné uložiť za:

  • nesplnenie povinnosti predložiť registrovému súdu listiny, ktoré sa ukladajú do zbierky listín, v lehote ustanovenej zákonom,
  • predloženie registrovému súdu na uloženie do zbierky listín listiny, ktoré nezodpovedajú skutočnému stavu.

Súd na návrh štátneho orgánu, na návrh osoby, ktorá osvedčí právny záujem, alebo aj z vlastného podnetu rozhodne o zrušení spoločnosti, ak spoločnosť nesplnila povinnosť uložiť do zbierky listín individuálnu účtovnú závierku za najmenej dve účtovné obdobia nasledujúce po sebe.

Zverejňovanie údajov z účtovnej závierky

Povinnosť zverejňovať údaje z účtovnej závierky ukladá účtovným jednotkám § 21 zákona o účtovníctve. Podľa tohto zákona platí, že účtovná jednotka, na ktorú sa vzťahuje povinnosť overovania účtovnej závierky audítorom, zverejňuje v obchodnom vestníku súvahu a výkaz ziskov a strát z riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky do 30 dní po schválení účtovnej závierky. Účtovná jednotka súčasne uvedie, že zverejňuje neúplnú účtovnú závierku.

V obchodnom vestníku sa nesmie zverejniť názor audítora, zverejňuje sa len informácia, aký názor správa audítora obsahuje. Ak správa audítora obsahuje skutočnosti, ktoré nemali vplyv na vyjadrenie názoru audítora uvedeného v správe, ale ktoré chcel audítor zdôrazniť, musí byť táto informácia zverejnená.

Zároveň pre účtovnú jednotku, na ktorú sa vzťahuje povinnosť auditu platí, že nesmie zverejniť informácie, ktoré predtým neboli overené audítorom, spôsobom, ktorý by mohol používateľa uviesť do omylu, že audítorom overené boli.

Podmienkou zverejnenia údajov v Obchodnom vestníku je zaplatenie a predloženie dokladu o úhrade poplatku spolu s podkladmi na zverejnenie, ktoré sa zasielajú na adresu redakcie Obchodného vestníka (Ministerstvo spravodlivosti SR, Redakcia Obchodného vestníka Župné námestie 13, 813 11 Bratislava). Výška poplatku za zverejnenie účtovnej závierky v Obchodnom vestníku je stanovená v prílohe č. 2 nariadenia vlády SR č. 42/2004 o Obchodnom vestníku v znení neskorších predpisov. Tento poplatok je 99,58 eur.

Hľadáte postup na uloženie účtovnej závierky  v roku 2012? Uloženie účtovnej závierky s. r. o. do zbierky listín a zverejnenie v roku 2012

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zmeny v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve od 15. 3. 2024

Nové pravidlá v premenách spoločností a družstiev sa odrazili aj na spôsobe účtovania. Čo sa mení v tejto súvislosti v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve?

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve – dajte pozor na chyby

Okrem daňového priznania zostavujú účtovné jednotky po skončení roka aj účtovnú závierku. Tá je verejne dostupná, preto si dajte pozor na chyby, ktoré je v nej možné ľahko identifikovať.

Odpisové skupiny – zaradenie majetku v roku 2024

Kedy je potrebné odpisovať majetok, aké odpisové skupiny sú platné pre rok 2024 a aký je rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi? Dozviete sa v článku.

Zmeny v postupoch účtovania v jednoduchom účtovníctve od roku 2024

Niektoré ustanovenia postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva sa v roku 2024 menia. Čo je nové pri účtovaní stravovania, záloh či pri zaokrúhľovaní?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky