Zisťovanie výsledku hospodárenia obchodnej spoločnosti za účtovné obdobie roku 2010

Pri zisťovaní základu dane je pre účtovnú jednotku (podnik) účtujúcu v sústave podvojného účtovníctva nevyhnutné vyčíslenie výsledku hospodárenia, ktorý závisí od evidovaných nákladov a výnosov v sledovanom období, ako rozdiel účtov výnosv, ktoré možno nájsť v účtovej triede 6 a nákladov, ktoré sa účtoujú na účtoch účtovej triedy 5, okrem účtov účtovej skupiny 59, v ktorej sa účtuje o daňovej povinnosti podnikateľského subjektu a účtov vnútroorganizačných výnosov a nákladov. Zisťuje sa metódou založenou na zásade akruálnosti a časovej a vecnej súvislosti účtovných prípadov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka za zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok 2010 podľa § 2 písm. l) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, a to na uzávierkovom účte 710 – Účet ziskov a strát.

Aby však boli splnené požiadavky stanovené zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, musí účtovná jednotka prostredníctvom uzávierkových operácií zabezpečiť, aby bolo účtovníctvo počas účtovného obdobia vedené správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov. Účtovanie uzávierkových účtovných operácií v sebe zahŕňa množstvo činností, ktoré sú vyvrcholené zostavením účtovnej závierky v súlade s ustanovením § 17 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Východziu bázu na zostavenie výkazov účtovnej závierky ustanovených týmto zákonom sú účtovné knihy a účtovné záznamy za účtovné obdobie, ktoré sú uzatvorené. Presný zoznam uzávierkových účtovných operácií nie je pevne určený, vo všeobecnosti ide o dodržanie základných zásad účtovníctva, ktorými sú časová a vecná súvislosť, zásada opatrnosti a zásada vernosti a pravdivosti účtovnej závierky.

Článok pokračuje pod reklamou

Účtovným prípadom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, je v súlade s § 2a opatrenia MF SR č. 23 054/2002-92 účtovanie skutočností:

 • podľa § 2 ods. 2 zákona, pri ktorých sa účtovný zápis uskutočňuje iba ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (ďalej len „závierkové účtovné prípady“),
 • podľa § 2 ods. 2 zákona týkajúcich sa ich stavu ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a ktoré účtovná jednotka zistila do dňa zostavenia účtovnej závierky (ďalej len „upravujúce závierkové účtovné prípady“); upravujúcim závierkovým účtovným prípadom nie je účtovanie skutočností, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia, ak nesúvisia so stavom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, napríklad pokles trhovej ceny cenných papierov v období medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia,
 • z dôvodu otvorenia účtovných kníh podľa § 16 ods. 10 zákona do dňa schválenia účtovnej závierky.

Uzávierkové operácie môžeme zaradiť do dvoch kategórií, a to na:

 1. prípravné práce vykonávané pred uzatvorením účtovných kníh a
 2. samotné uzatvorenie účtovných kníh spolu s vyčíslením výsledku hospodárenia pred a po zdanení daňou z príjmu právnických osôb a zostavenie účtovnej závierky.

V prvej kategórií uzávierkových prác sa prihliada na dodržanie § 7 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, v ktorom sa ustanovuje, že účtovná jednotka musí používať účtovné metódy a postupy, ktoré zabezpečia úplnosť, preukázateľnosť a správnosť účtovníctva. Tvoria ju predovšetkým tieto účtovné operácie:

 • Kontrola dodržania bilančnej kontinuity pri otvorení účtovných kníh k prvému dňu účtovného obdobia.
 • Kontrola účtov, ktoré podľa Postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva nesmú k 31. 12. vykazovať zostatok. Konkrétne ide o účty 111 – Obstaranie materiálu, 131 – Obstaranie tovaru, 395 – Vnútorné zúčtovanie, 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní.
  o Kontrola účtu 411 – Základné imanie s výškou základného imania zapísaného v Obchodnom registri, nakoľko u viacerých obchodných spoločností bola premena základného imania z meny SKK na menu EUR vykonaná až začiatkom roka 2010.
 • Fyzická a dokladová inventúra a inventarizácia majetku, záväzkov, vlastného imania a zaúčtovanie prípadných inventarizačných rozdielov.
 • Zúčtovanie oceňovacích rozdielov z precenenia vybraných položiek majetku a záväzkov na reálnu hodnotu.
 • Zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov vecne a časovo súvisiacich s účtovným obdobím, ktoré sa uzatvára.
 • Kontrola správnosti zaúčtovaných odpisov za celé účtovné obdobie podľa odpisového plánu a vyčíslenie rozdielu oproti daňovým odpisom.
 • Zúčtovanie opravných položiek k majetku a zásobám a zaúčtovanie rezerv. Rezervy uznané do základu dane z príjmov sú jedine rezervy na nevyčerpané dovolenky k 31. 12., rezervy na nevyfakturované dodávky, na zostavenie, overenie a zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy, na vypustené emisie a zúčtovanie pridelených emisných kvót. Rezervy na bonusy, rabaty, skontá a na vrátenie kúpnej ceny pri reklamácii nie sú daňovo uznaným nákladom.
 • Kontrola splatnosti otvorených pohľadávok a prípadné zaúčtovanie odpisov týchto pohľadávok v súlade so zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
 • Doúčtovanie nevyfakturovaných dodávok a nevyúčtovaných pohľadávok do obdobia, s ktorým vecne a časovo súvisia.
 • Úprava výsledku hospodárenia o nedokončenú zákazkovú výrobu.
 • Kontrola dodržania vecnej a časovej súvislosti nákladov a výnosov, doúčtovanie všetkých účtovných prípadov, ktoré vecne a časovo súvisia s uzatváraným účtovným obdobím a zaúčtovanie časového rozlíšenia nákladov, výnosov, výdavkov a príjmov. O časovom rozlíšení účtujeme, pokiaľ je nám známa suma, účel i účtovné obdobie, ktorého sa hospodársky týka.
 • Vyčíslenie kurzových rozdielov k 31. 12. ako spresnenie hodnoty ocenenia majetku a záväzkov vedených v účtovníctve aj v zahraničnej mene s použitím referenčného výmenného kurzu vyhláseného Európskou centrálnou bankou a platného k 31. 12., t.j. ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. K preddavkom v zahraničnej mene prijatým a zaplateným sa k 31. 12. kurzové rozdiely nevyčísľujú a zostávajú v účtovníctve evidované v ich nominálnej hodnote.
 • Na účty 428 – Nerozdelený zisk minulých účtovných období, resp. na účet 429 – Neuhradená strata minulých účtovných období zaúčtovať významné opravy chýb minulých účtovných období.
 • Kontrola zaúčtovanej sumy príspevku zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové poistenie, ktorá je daňovo uznanou vo výške maximálne 6 % zo zúčtovanej mzdy zamestnanca.
 • Kontrola zaúčtovania nároku na alikvotnú časť DPH za rok 2010, ktorá bude požadovaná do 30. 09. 2011 ako refundácia DPH zaplatená v inom členskom štáte cez Daňové riaditeľstvo SR elektronicky v súvislosti s novelou zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov účinnou od roku 2011.
 • V záujme objektívneho vykázania výsledku hospodárenia z hospodárskej, finančnej a mimoriadnej činnosti v aktuálnom prípade zaúčtovať prevod nákladov a výnosov prostredníctvom účtov 597 – Prevod nákladov na hospodársku činnosť, 598 – Prevod finančných nákladov a 697 – Prevod výnosov z hospodárskej činnosti, 698 – Prevod finančných výnosov.
 • Kontrola formálnej správnosti účtovných zápisov.

V druhej kategórii a zároveň aj etape uzávierkových prác sa vyčísľuje a zisťuje výsledok hospodárenia pred zdanením daňou z príjmov právnických osôb, vyčísľuje sa výška daňovej povinnosti a zaúčtuje sa splatná a odložená daň z príjmov, čo je posledná činnosť pred uzatvorením účtovných kníh. Prakticky ide o vykonanie týchto činností:

 • Zisťovanie obratov strany MD a D a konečných zostatkov jednotlivých súvahových účtov a zisťovanie konečných stavov výsledkových účtov.
 • Vyčísľovanie výsledku hospodárenia pred zdanením daňou z príjmov v súlade s Postupmi účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, tzn. v stanovenej štruktúre podľa čiastkových výsledkov hospodárenia za jednotlivé činnosti nasledovne:

- výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti, ktorý je rozdielom výnosov na účtoch účtových skupín 60 – 65 a na účte 697 a nákladov účtovných na účtoch účtových skupín 50 – 55 a na účte 597,

- výsledok hospodárenia z finančnej činnosti, ktorý je rozdielom výnosov účtových skupín 66 a 67 a na účte 698 a nákladov účtových skupín 56 a 57 a na účte 598,

- výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti, ktorý je rozdielom výnosov účtovej skupiny 68 a nákladov účtovej skupiny 58. Na účty mimoriadnych nákladov a mimoriadnych výnosov sa účtuje len z dôvodu ukončenia hospodárskej činnosti účtovnej jednotky alebo v súvislosti s predajom celého podniku alebo jeho časti.

 • Stanovenie základu dane z príjmov mimoúčtovnou transformáciou, ktorá je podľa nášho názoru veľmi komplikovaná a špecifická, preto jej venujeme nasledujúcu podkapitolu, kde bude postup zisťovania základu dane z príjmov v súlade zo zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších prepisov podrobne analyzovaný. Úprava základu dane sa vykonaná zohľadnením položiek zvyšujúcich a znižujúcich základ dane. Následne sa daňová povinnosť vypočíta v členení na prevádzkovú a mimoriadnu oblasť činnosti účtovnej jednotky a zaúčtuje sa ako jedna z posledných uzávierkových operácií nasledovne:

- ak z oboch činností vznikne účtovnej jednotke kladný základ dane, splatná daň z príjmov sa zaúčtuje na ťarchu účtov 591 – Splatná daň z príjmov z bežnej činnosti a 593 – Splatná daň z príjmov z mimoriadnej činnosti a v prospech účtu 341 – Daň z príjmov,
- ak z jednej činnosti vznikne kladný základ dane a z druhej činnosti záporný základ dane, ale celkový základ dane účtovnej jednotky je kladný, účtuje sa splatná daň z príjmov za činnosť s kladným základom dane na ťarchu účtov 591 – Splatná daň z prímov z bežnej činnosti alebo 593 – Splatná daň z príjmov z mimoriadnej činnosti so súvzťažným zápisom v prospech účtu 341 – Daň z príjmov a za činnosť so záporným základom dane sa záporná splatná daň z príjmov účtuje v prospech účtu 591 – Splatná daň z príjmov z bežnej činnosti alebo účtu 593 – Splatná daň z príjmov z mimoriadnej činnosti so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 341,
- o odloženom daňovom záväzku sa účtuje na ťarchu účtu 592 – Odložená daň z príjmov z bežnej činnosti a na účte 594 – Odložená daň z príjmov z mimoriadnej činnosti so súvzťažným zápisom v prospech účtu 481 – Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka,
- o odloženej daňovej pohľadávke sa účtuje v prospech účtu 592 – Odložená daň z príjmov z bežnej činnosti a na účte 594 – Odložená daň z príjmov z mimoriadnej činnosti so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 481 – Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka.

 • Zaúčtovanie konečných zostatkov súvahových účtov majetku v prospech týchto účtov a na ťarchu účtu 702 – Končený účet súvahový a konečné zostatky súvahových účtov záväzkov a vlastného imania na ťarchu týchto účtov a v prospech účtu 702 – Konečný účet súvahový.
 • Zaúčtovanie konečných stavov účtov nákladov v prospech týchto účtov a na ťarchu účtu 710 – Účet ziskov a strát a konečné stavy účtov výnosov na ťarchu týchto účtov a v prospech účtu 710.
 • Poslednou operáciou je zaúčtovanie výsledku hospodárenia vo forme zisku alebo straty nasledovne:

- účtovný zisk na ťarchu účtu 710 – Účet ziskov a strát a v prospech účtu 702 – Konečný účet súvahový,

- účtovnú stratu v prospech účtu 710 – Účet ziskov a strát a v prospech účtu 702 – Konečný účet súvahový.

Po vykonaní všetkých uvedených účtovných zápisov a uzatvorení účtovných kníh sa zostavuje účtovná závierka podľa § 17 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a podľa § 19 toho istého zákona sa postupuje audítorovi na overenie.

Na základe účtovných záznamov môžeme vyčísliť účtovný výsledok hospodárenia pred zdanením daňou z príjmov. Výsledok hospodárenia sa zvyčajne zisťuje z výstupu z účtovného softvéru spoločnosti. Vo výstupe môžu byť zohľadnené všetky uzávierkové operácie opísané v tomto článku. Samozrejme, okrem vyčíslenej a zaúčtovanej splatnej a odloženej daňovej povinnosti za jednotlivé činnosti, uzatvorenia účtov a prevody ich konečných zostatkov a stavov na účty 702 a 710.  Po určení účtovného výsledku hospodárenia účtovná jednotka v praxi pristupuje k transformácií výsledkov na základ dane z príjmov, a to analyzovaním jednotlivých položiek nákladov a výnosov a posúdením ich podstaty a vplyvu na základ dane s prihliadnutím na aktuálnu legislatívu, konkrétne zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Táto transformácia sa realizuje prostredníctvom daňového priznania k dani z príjmov, v ktorom sa údaje upravia o položky bez vplyvu na daňový základ, ktoré nazývame pripočítateľnými a odpočítateľnými položkami.

Zistený výsledok hospodárenia za jednotlivé hospodárske činnosti prezentovaný v nasledujúcej tabuľke sa zistí preúčtovaním konečných stavov účtov nákladov v prospech účtu 710 – Účet ziskov a strát a preúčtovaním končených stavov účtov výnosov na ťarchu účtu 710 - Účet ziskov a strát.

Štruktúra výsledku hospodárenia podnikateľského subjektu

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti Súčet konečných stavov účtových skupín 60 – 65 + účtu 697 Súčet konečných stavov účtových skupín 50 – 55 + účtu 597
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti Súčet konečných stavov účtových skupín 66 – 67 + účtu 698 Súčet konečných stavov účtových skupín 56 – 57 + účtu 598
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti= výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti + výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti Súčet konečných stavov účtovej skupiny 68 Súčet konečných stavov účtovej skupiny 58
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA= výsledok hospodárenia z bežnej činnosti + výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti

 

 

Dobrá rada: Začiatočníkom v téme účtovníctva a daní odporúčame krátke videoprezentácie v časti Dane a účtovníctvo v podnikaní (videoprezentácie)

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Paušálne výdavky v roku 2024

Aká je výška paušálnych výdavkov v roku 2024 a aké podmienky musí daňovník splniť na to, aby si paušálne mohol vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby uplatniť? Komu sa paušál oplatí?

Daňové priznanie pri príjmoch zo zamestnania zo zahraničia za rok 2023 (v roku 2024)

Dosiahli ste v roku 2023 príjem zo zamestnania zo zahraničia? Máte povinnosť zdaniť takýto príjem na Slovensku? Ako vyplniť daňové priznanie?

Ako podať daňové priznanie online (elektronicky) v roku 2024

Podrobný postup, ako podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024) online cez portál finančnej správy pre fyzické aj pre právnické osoby.

10 tipov, ako na daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023

Užitočné rady pre podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2023. Na čo nezabudnúť aj akým častým chybám sa vyhnúť, prinášame v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky