Voľba spôsobu odpisovania dlhodobého hmotného majetku ako nástroj daňovej optimalizácie

Často využívaným nástrojom daňovej optimalizácie sú daňové odpisy, ktorými môže podnikateľský subjekt v rámci ustanovení Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov ovplyvňovať výšku daňových výdavkov. V nasledovnom článku sa dozviete viac o tomto spôsobe.

Výdavky, ktoré daňový subjekt vynaloží na obstaranie dlhodobého hmotného majetku, presahujúce sumu 1 700,- eur a pri ktorom technicko-ekonomické využitie (doba použiteľnosti) tohto majetku je dlhšia ako jeden rok, nie je možné z daňového hľadiska zahrnúť do daňových výdavkov jednorazovo, ale základ dane ovplyvňujú počas niekoľkých účtovných období prostredníctvom daňových odpisov. Odpisovanie dlhodobého majetku predstavuje postupné zahrnovanie odpisov z hmotného majetku a nehmotného majetku do daňových výdavkov, ktorý je účtovaný alebo evidovaný podľa § 6 ods. 11 alebo 14 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a je používaný na zabezpečenie zdaniteľných príjmov.

Daňový odpis sa vypočíta v súlade so Zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorý v § 26 určuje kritériá pre zaradenie dlhodobého majetku do príslušných odpisových skupín, ako i spôsoby výpočtu daňového odpisu a pravidlá pre jeho uplatnenie. Daňovník si môže zvoliť jeden z dvoch spôsobov odpisovania hmotného majetku, ktorý umožňuje zákon o dani z príjmov, a to konkrétne:

  • metódou rovnomerného odpisovania, tzv. lineárnu metódu, podľa ktorej sa odpisy premietajú do daňových výdavkov v rovnomerných čiastkach počas rokov priradených k odpisovým skupinám počnúc mesiacom zaradenia majetku do používania (podľa § 27 zákona č. 595/2003 Z. z.) alebo
  • metódou zrýchleného odpisovania, tzv. degresívnou metódou, podľa ktorej sú odpisy na začiatku odpisovania najvyššie a v ďalších rokoch sa ich výška postupne znižuje (podľa § 28 zákona č. 595/2003 Z. z.).

Spôsob odpisovania si stanovuje daňovník pre každý majetok osobitne, pričom zvolená metóda musí byť používaná v priebehu celého odpisovaného obdobia.  Pri výbere vhodnej metódy odpisovania by mal daňovník zvažovať vplyv na daňové výdavky, ale aj na náročnosť a evidenciu daňových odpisov v prípade použitia rôznych metód odpisovania. Správnou kombináciou zákonných metód odpisovania v podniku s veľkým počtom rôznych druhov majetku môže byť významne ovplyvnená výška vykázaného základu dane.

Článok pokračuje pod reklamou

Pri zvažovaní vhodnosti použitia tejto metódy daňovej optimalizácie zohráva významnú úlohu aj obdobie obstarania dlhodobého hmotného majetku. Do 31. 12. 2011 mohol daňový subjekt obstarať dlhodobý majetok kedykoľvek počas roka a pokiaľ mal tento majetok zaevidovaný k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia a bol preukázateľné používaný na zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov (výnosov), bolo možné uplatniť daňový odpis v plnej ročnej výške podľa zaradenia do odpisovej skupiny. Od 1. 1. 2012 bol zákonom č. 548/2011 Z. z. novelizovaný zákon o dani z príjmov. V rámci tejto novely bolo upravené aj odpisovanie dlhodobého majetku v závislosti od počtu mesiacov, ktoré uplynú od zaradenia majetku do užívania do konca príslušného zdaňovacieho obdobia. Pri dlhodobom hmotnom majetku uvedenom do užívania po 31. 12. 2011 sa v súlade s § 27 ods. 2 a § 52o ods. 5 zákona o dani z príjmov výpočet realizuje tak, že v prvom roku odpisovania sa uplatní len pomerná časť z ročného odpisu vypočítaného podľa odseku 1 v závislosti od počtu mesiacov, počnúc mesiacom jeho zaradenia do užívania do konca tohto zdaňovacieho obdobia. Pokiaľ počas doby odpisovania hmotného majetku podľa § 26 ods. 1 zákona o dani z príjmov nebolo vykonané technické zhodnotenie majetku, neuplatnená pomerná časť tohto ročného odpisu sa uplatní v roku nasledujúcom po roku uplynutia doby odpisovania majetku.

Príklad – vplyv voľby metódy odpisovania na základ dane z príjmov

Podnikateľský subjekt vlastní dlhodobý majetok zaradený do 1. odpisovej skupiny (doba odpisovania 4 roky), ktorý bol obstaraný v novembri r. 2012 so vstupnou cenou vo výške 24 000,- €. V nasledovnej tabuľke je výpočet daňových odpisov pri použití metódy rovnomerného odpisovania a zrýchleného odpisovania. Nakoľko bol dlhodobý majetok obstaraný v novembri 2012, treba brať v prvom roku odpisovania do úvahy len alikvotnú časť odpisov podľa počtu mesiacov od zaradenia majetku do užívania.

 

Výpočet daňových odpisov pri rovnomernom odpisovaní
= (obstarávacia cena / odpisová skupina) x počet mesiacov používania

Výpočet daňových odpisov pri zrýchlenom odpisovaní v 1. roku odpisovania
= (obstarávacia cena / odpisová skupina) x počet mesiacov používania

Výpočet daňových odpisov pri zrýchlenom odpisovaní v ďalších rokoch odpisovania
= ( 2 x zostatková cena) / (koeficient v ďalších rokoch odpisovania - počet rokov odpisovania)

Vplyv voľby metódy odpisovania na základ dane z príjmov

Rok Daňové odpisy pri rovnomernom odpisovaní Zníženie dane z príjmov o sumu Daňové odpisy pri zrýchlenom odpisovaní Zníženie základu dane o sumu
2012 1 000,- 190,- 1 000,- 190,-
2013 6 000,- 1 140,- 9 000,- 1 710,-
2014 6 000,- 1 140,- 6 000,- 1 140,-
2015 6 000,- 1 140,- 3 000,- 570,-
2016 5 000,- 950,- 5 000,- 950,-
Spolu 24 000,- 4 560,- 24 000,- 4 560,-

 

Z tabuľky vyplýva, že metódu zrýchleného odpisovania si zvolí daňovník očakávajúci v nasledujúcich rokoch vysoký zisk, ktorý si uplatnením zrýchlených odpisov môže v prvých rokoch znížiť viac, ako by to bolo pri použití rovnomernej metódy odpisovania. Tento druh odpisovania je výhodné použiť aj pri novoobstaranom majetku v prípade, ak je očakávané zvýšenie sadzby dane z príjmov. Pri prognóze konštantných výnosov je výhodnejšou voľbou uplatnenie rovnomerných odpisov počas celej doby odpisovania majetku.

Prečítajte si tiež

Metóda daňovej optimalizácie prostredníctvom voľby spôsobu odpisovania bola výhodnou a často využívanou alternatívou legálneho znižovania daňového základu hlavne pred novelou zákona o dani z príjmov, ktorá nadobudla účinnosť 1. 1. 2012. V praxi sa aplikovala nákupom dlhodobého hmotného majetku tesne pred koncom zdaňovacieho obdobia, kedy mal daňový subjekt relatívne presné údaje o výsledku hospodárenia a výške daňového základu. Legislatíva pred 1. 1. 2012 mu umožňovala v značenej výške tento výsledok rýchlo a efektívne ovplyvniť. Po novele zákona o dani z príjmov treba nad daňovou optimalizáciou uvažovať z dlhodobého hľadiska a nenechať si rozhodovanie na poslednú chvíľu. Pokiaľ daňový subjekt očakáva vysoké výnosy a stav dlhodobého hmotného majetku si vyžaduje jeho výmenu, efektívne je obstarávať odpisovaný majetok hneď na začiatku zdaňovacieho obdobia a zabezpečiť si tak čo najvyššiu sumu daňových odpisov v roku jeho zaradenia do užívania.

Ako postupovať pri daňovej optimalizácií fyzických alebo právnických osôb v roku 2020 nájdete v článku Daňová optimalizácia za rok 2019 a v roku 2020 alebo Daňová optimalizácia fyzickej osoby za rok 2019 a v roku 2020.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zdaňovanie dividend v roku 2024 (rozdelenie zisku za rok 2023)

Právnická osoba, ktorá za rok 2023 dosiahla zisk po zdanení, môže po skončení účtovného obdobia rozhodnúť, že tento zisk vyplatí spoločníkom vo forme podielov na zisku (dividend). Aké povinnosti má v súvislosti s vyplatením dividend v roku 2024 a koľko sa z nich platí štátu?

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch – vzor pre rok 2024

Finančné riaditeľstvo SR určilo vzor tlačiva potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2024, vydané bolo aj poučenie.

Preddavky na daň z príjmov právnických osôb v roku 2024

Ktorým právnickým osobám a v akých termínoch ukladá zákon povinnosť platenia preddavkov na daň z príjmov? Kedy je potrebné preddavky dorovnávať a kedy nie?

Ako podať daňové priznanie online (elektronicky) v roku 2024

Podrobný postup, ako podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024) online cez portál finančnej správy pre fyzické aj pre právnické osoby.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky