Zmeny v zákone o dani z príjmov od 1.1.2011

Od 1. januára 2011 nastanú zmeny aj v zákone o dani z príjmov, ktoré sa dotknú všetkých daňových subjektov. Najvýznamnejšie zmeny nastali v uplatňovaní nezdaniteľnej časti, ktorú je možné uplatniť iba na tzv. aktívne príjmy, zo zákona boli odstránené aj ďalšie výhody a výnimky. Novela zákona o dani z príjmov bola schválená NRSR, po opätovnom prerokovaní (návrh zákona bol vrátený prezidentom), dňa 21. decembra 2010.

Zmeny v zdaňovaní príjmov fyzických osôb od roku 2011

Novela zákona o dani z príjmov zrušuje možnosť zníženia základu dane zdravotníckych pracovníkov (zamestnancov), ktorí vykonávajú zdravotnícke povolanie lekára, zubného lekára, sestry a pôrodnej asistentky, o náklady na špecializačné vzdelávanie z dôvodu zrovnoprávnenia výpočtu základu dane s ostatnými zamestnancami.

Ďalšou zmenou je obmedzenie uplatňovania nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a na manželku (manžela) len na tzv. aktívne príjmy – táto nezdaniteľná časť základu dane sa bude uplatňovať len v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti, z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Pasívne príjmy, na ktoré sa nebude vzťahovať možnosť uplatnenia nezdaniteľného minima, sú napr. príjmy z prenájmu nehnuteľností, z kapitálového majetku, z predaja hnuteľných vecí, z príležitostných príjmov, zo zdedených práv z priemyselného alebo duševného vlastníctva, výhier a pod.

Článok pokračuje pod reklamou
Nezdaniteľné minimum, ktoré bolo v rokoch 2009 a 2010 upravené ako súčasť protikrízových opatrení, na sumu 22,5-násobku životného minima, sa v roku 2011 vráti na pôvodnú úroveň 19,2-násobku. To znamená, že výška nezdaniteľného minima bude v roku 2011 vo výške 3 559,30 eura, čo je oproti roku 2010 rozdiel v sume 466,40 eura.

Okrem zníženia nezdaniteľnej časti na daňovníka je ďalšou zmenou zrušenie nezdaniteľných častí základu dane na účelové sporenie, životné poistenie a doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré bolo možné uplatniť do výšky 398,33 eura. Pre daňovníka to bude znamenať, že zaplatí daň z príjmov vyššiu o 75,68 eura oproti roku, kedy si túto nezdaniteľnú časť uplatniť mohol.

Príklad na výpočet daňovej povinnosti zamestnanca po novelách od roku 2011 v porovnaní s rokom 2010

Zamestnancovi boli priznaná hrubá mzda úhrnne za rok vo výške 12 000,- eur, zároveň mal príjmy, z ktorých je od 1. 1. 2011 okrem dane povinný platiť aj sociálne a zdravotné odvody. Uplatňuje si nezdaniteľnú časť na daňovníka, počas roka zaplatil poistné na životné poistenie v sume 500 eur (v roku 2010 je možnosť odpočítania si nezdaniteľnej časti základu dane na účelové sporenie, životné poistenie a doplnkové dôchodkové sporenie do výšky 398,33 eura).

 

  Položka Rok 2010 Rok 2011
A Hrubá mzda zamestnanca 12 000,- 12 000,-
B Príjem, z ktorého je zamestnanec od 1.1.2011 povinný okrem dane platiť poistné (napr. odchodné, odstupné, príspevok zo sociálneho fondu atď.) 2 000,- 2 000,-
C Poistné, ktoré je povinný platiť zamestnanec (13,4 %) 1 608,- (A x 13,4%) 1 876,- ((A+B) x 13,4%)
D Čiastkový základ dane (§ 5 zákona o dani z príjmov) 12 392,- (A+B-C) 12 124,- (A+B-C)
E Nezdaniteľné minimum na daňovníka 4 025,70 3 559,30
F Nezdaniteľná časť základu dane na účelové sporenie, životné poistenie a doplnkové dôchodkové sporenie 398,33 0,-
G Základ dane 7 967,97 (D-E-F) 8 564,70 (D-E)
H Daň 1 513,91 1 627,29
I Čistá mzda zamestnanca 10 878,09 (A+B-C-H) 10 496,71 (A+B-C-H)
J Poistné, ktoré je povinný platiť zamestnávateľ (35, 2 %) 4 224,- (A x 35,2%) 4 928,- ((A+B) x 35,2%)

 

 

 

Ďalšie zmeny v zákone o dani z príjmov od 1. januára 2011:

 

  • nahrádza sa oslobodenie do výšky 5-násobku životného minima (t. j. do výšky 925,95 €) pevne stanovenou sumou vo výške 500 eur pri príjmoch z prenájmu, z príležitostných činností vrátane príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva a z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí, z prevodu opcií, z prevodu cenných papierov a z prevodu účasti (podielu) na spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditnej spoločnosti alebo z prevodu členských práv družstva;
  • zjednocujú sa paušálne výdavky u fyzických osôb s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti – uplatňovať sa budú paušálne výdavky v jednotnej výške 40 %;
  • zrušuje sa oslobodenie príjmu z predaja bytu alebo obytného domu s najviac dvoma bytmi vrátane súvisiacich pozemkov, ak v ňom mal predávajúci trvalý pobyt najmenej po dobu dvoch rokov bezprostredne pred predajom, okrem:
  1. príjmov z predaja týchto nehnuteľností, ktoré boli zahrnuté do obchodného majetku, a to do piatich rokov odo dňa ich vyradenia z obchodného majetku a
  2. príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji týchto nehnuteľností uzavretej do dvoch rokov od začiatku trvalého pobytu v nich alebo do piatich rokov odo dňa ich vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po dvoch rokoch od začiatku trvalého pobytu alebo po piatich rokoch odo dňa ich vyradenia z obchodného majetku. Oslobodenie sa však použije na príjmy z predaja takéhoto majetku nadobudnutého do 31. decembra 2010.

Zrážková daň

Od 1.1.2011 sa do základu dane sa nezahŕňa príjem, u ktorého vybraním dane zrážkou je daňová povinnosť splnená. Ide predovšetkým o úroky z vkladov na vkladných knižkách, vkladových účtoch a pod., u ktorých podľa upraveného znenia § 43 ods. 6 nie je možné daň vyberanú zrážkou považovať za preddavok na daň. Výnimku tvoria príjmy z podielových listov a dlhopisov, pri ktorých je možné daň vybranú zrážkou naďalej považovať za preddavok na daň.


Do základu dane sa zároveň nezahrnujú príjmy, u ktorých zákon o dani z príjmov umožňuje daň vybranú zrážkou považovať za preddavok na daň, avšak daňovník sa rozhodol považovať vybraním dane zrážkou daňovú povinnosť za splnenú.

Vreckové pri zahraničnej pracovnej ceste

Novela zákona o cestovných náhradách vypúšťa minimálnu hranicu nároku na vreckové pri zahraničnej pracovnej ceste (5 %), nie je povinnosťou zamestnávateľa poskytovať vreckové. Ak sa však rozhodne zamestnancovi vreckové poskytnúť, zamestnanec je povinný vreckové zdaniť a zo sumy vreckového platiť aj sociálne a zdravotné odvody.

O zmenách v zdravotných odvodoch od roku 2011 sa dočítate v nasledovnom článku.

O zmenách v sociálnom poistení od roku 2011 sa dočítate v nasledovnom článku.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Poukázanie 2 percent z daní v roku 2023 (za rok 2022) – tlačivo a postup

Zaplatili ste za rok 2022 daň z príjmov? Časť z nej môže byť poukázaná vami vybraným prijímateľom. Aké sú podmienky a ako na to, sa dočítate v článku.

Transferová dokumentácia od roku 2023

V nadväznosti na zmeny v transferovom oceňovaní, ktoré vstúpili do platnosti od roku 2023, sa zmenili aj podmienky, kedy je daňovník povinný viesť transferovú dokumentáciu. Čo platí po novom?

Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2023

Predali ste v roku 2023 nehnuteľnosť? V článku nájdete, za akých podmienok nemusíte platiť daň z jej predaja a mnoho ďalších užitočných informácií týkajúcich sa zdaňovania tohto príjmu.

Transferové oceňovanie v roku 2023

Aké sú v roku 2023 podmienky transferového oceňovania? Čo je pojem bezpečný prístav? Je potrebné viesť transferovú dokumentáciu pri obchodoch do 10 000 eur či odmene konateľa?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky