Zmeny v zákone o dani z príjmov od 1.1.2011

Od 1. januára 2011 nastanú zmeny aj v zákone o dani z príjmov, ktoré sa dotknú všetkých daňových subjektov. Najvýznamnejšie zmeny nastali v uplatňovaní nezdaniteľnej časti, ktorú je možné uplatniť iba na tzv. aktívne príjmy, zo zákona boli odstránené aj ďalšie výhody a výnimky. Novela zákona o dani z príjmov bola schválená NRSR, po opätovnom prerokovaní (návrh zákona bol vrátený prezidentom), dňa 21. decembra 2010.

Zmeny v zdaňovaní príjmov fyzických osôb od roku 2011

Novela zákona o dani z príjmov zrušuje možnosť zníženia základu dane zdravotníckych pracovníkov (zamestnancov), ktorí vykonávajú zdravotnícke povolanie lekára, zubného lekára, sestry a pôrodnej asistentky, o náklady na špecializačné vzdelávanie z dôvodu zrovnoprávnenia výpočtu základu dane s ostatnými zamestnancami.

Ďalšou zmenou je obmedzenie uplatňovania nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a na manželku (manžela) len na tzv. aktívne príjmy – táto nezdaniteľná časť základu dane sa bude uplatňovať len v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti, z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Pasívne príjmy, na ktoré sa nebude vzťahovať možnosť uplatnenia nezdaniteľného minima, sú napr. príjmy z prenájmu nehnuteľností, z kapitálového majetku, z predaja hnuteľných vecí, z príležitostných príjmov, zo zdedených práv z priemyselného alebo duševného vlastníctva, výhier a pod.

Článok pokračuje pod reklamou
Nezdaniteľné minimum, ktoré bolo v rokoch 2009 a 2010 upravené ako súčasť protikrízových opatrení, na sumu 22,5-násobku životného minima, sa v roku 2011 vráti na pôvodnú úroveň 19,2-násobku. To znamená, že výška nezdaniteľného minima bude v roku 2011 vo výške 3 559,30 eura, čo je oproti roku 2010 rozdiel v sume 466,40 eura.

Okrem zníženia nezdaniteľnej časti na daňovníka je ďalšou zmenou zrušenie nezdaniteľných častí základu dane na účelové sporenie, životné poistenie a doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré bolo možné uplatniť do výšky 398,33 eura. Pre daňovníka to bude znamenať, že zaplatí daň z príjmov vyššiu o 75,68 eura oproti roku, kedy si túto nezdaniteľnú časť uplatniť mohol.

Príklad na výpočet daňovej povinnosti zamestnanca po novelách od roku 2011 v porovnaní s rokom 2010

Zamestnancovi boli priznaná hrubá mzda úhrnne za rok vo výške 12 000,- eur, zároveň mal príjmy, z ktorých je od 1. 1. 2011 okrem dane povinný platiť aj sociálne a zdravotné odvody. Uplatňuje si nezdaniteľnú časť na daňovníka, počas roka zaplatil poistné na životné poistenie v sume 500 eur (v roku 2010 je možnosť odpočítania si nezdaniteľnej časti základu dane na účelové sporenie, životné poistenie a doplnkové dôchodkové sporenie do výšky 398,33 eura).

 

  Položka Rok 2010 Rok 2011
A Hrubá mzda zamestnanca 12 000,- 12 000,-
B Príjem, z ktorého je zamestnanec od 1.1.2011 povinný okrem dane platiť poistné (napr. odchodné, odstupné, príspevok zo sociálneho fondu atď.) 2 000,- 2 000,-
C Poistné, ktoré je povinný platiť zamestnanec (13,4 %) 1 608,- (A x 13,4%) 1 876,- ((A+B) x 13,4%)
D Čiastkový základ dane (§ 5 zákona o dani z príjmov) 12 392,- (A+B-C) 12 124,- (A+B-C)
E Nezdaniteľné minimum na daňovníka 4 025,70 3 559,30
F Nezdaniteľná časť základu dane na účelové sporenie, životné poistenie a doplnkové dôchodkové sporenie 398,33 0,-
G Základ dane 7 967,97 (D-E-F) 8 564,70 (D-E)
H Daň 1 513,91 1 627,29
I Čistá mzda zamestnanca 10 878,09 (A+B-C-H) 10 496,71 (A+B-C-H)
J Poistné, ktoré je povinný platiť zamestnávateľ (35, 2 %) 4 224,- (A x 35,2%) 4 928,- ((A+B) x 35,2%)

 

 

 

Ďalšie zmeny v zákone o dani z príjmov od 1. januára 2011:

 

  • nahrádza sa oslobodenie do výšky 5-násobku životného minima (t. j. do výšky 925,95 €) pevne stanovenou sumou vo výške 500 eur pri príjmoch z prenájmu, z príležitostných činností vrátane príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva a z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí, z prevodu opcií, z prevodu cenných papierov a z prevodu účasti (podielu) na spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditnej spoločnosti alebo z prevodu členských práv družstva;
  • zjednocujú sa paušálne výdavky u fyzických osôb s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti – uplatňovať sa budú paušálne výdavky v jednotnej výške 40 %;
  • zrušuje sa oslobodenie príjmu z predaja bytu alebo obytného domu s najviac dvoma bytmi vrátane súvisiacich pozemkov, ak v ňom mal predávajúci trvalý pobyt najmenej po dobu dvoch rokov bezprostredne pred predajom, okrem:
  1. príjmov z predaja týchto nehnuteľností, ktoré boli zahrnuté do obchodného majetku, a to do piatich rokov odo dňa ich vyradenia z obchodného majetku a
  2. príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji týchto nehnuteľností uzavretej do dvoch rokov od začiatku trvalého pobytu v nich alebo do piatich rokov odo dňa ich vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po dvoch rokoch od začiatku trvalého pobytu alebo po piatich rokoch odo dňa ich vyradenia z obchodného majetku. Oslobodenie sa však použije na príjmy z predaja takéhoto majetku nadobudnutého do 31. decembra 2010.

Zrážková daň

Od 1.1.2011 sa do základu dane sa nezahŕňa príjem, u ktorého vybraním dane zrážkou je daňová povinnosť splnená. Ide predovšetkým o úroky z vkladov na vkladných knižkách, vkladových účtoch a pod., u ktorých podľa upraveného znenia § 43 ods. 6 nie je možné daň vyberanú zrážkou považovať za preddavok na daň. Výnimku tvoria príjmy z podielových listov a dlhopisov, pri ktorých je možné daň vybranú zrážkou naďalej považovať za preddavok na daň.


Do základu dane sa zároveň nezahrnujú príjmy, u ktorých zákon o dani z príjmov umožňuje daň vybranú zrážkou považovať za preddavok na daň, avšak daňovník sa rozhodol považovať vybraním dane zrážkou daňovú povinnosť za splnenú.

Vreckové pri zahraničnej pracovnej ceste

Novela zákona o cestovných náhradách vypúšťa minimálnu hranicu nároku na vreckové pri zahraničnej pracovnej ceste (5 %), nie je povinnosťou zamestnávateľa poskytovať vreckové. Ak sa však rozhodne zamestnancovi vreckové poskytnúť, zamestnanec je povinný vreckové zdaniť a zo sumy vreckového platiť aj sociálne a zdravotné odvody.

O zmenách v zdravotných odvodoch od roku 2011 sa dočítate v nasledovnom článku.

O zmenách v sociálnom poistení od roku 2011 sa dočítate v nasledovnom článku.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zdaňovanie dividend v roku 2024 (rozdelenie zisku za rok 2023)

Právnická osoba, ktorá za rok 2023 dosiahla zisk po zdanení, môže po skončení účtovného obdobia rozhodnúť, že tento zisk vyplatí spoločníkom vo forme podielov na zisku (dividend). Aké povinnosti má v súvislosti s vyplatením dividend v roku 2024 a koľko sa z nich platí štátu?

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch – vzor pre rok 2024

Finančné riaditeľstvo SR určilo vzor tlačiva potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2024, vydané bolo aj poučenie.

Preddavky na daň z príjmov právnických osôb v roku 2024

Ktorým právnickým osobám a v akých termínoch ukladá zákon povinnosť platenia preddavkov na daň z príjmov? Kedy je potrebné preddavky dorovnávať a kedy nie?

Ako podať daňové priznanie online (elektronicky) v roku 2024

Podrobný postup, ako podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024) online cez portál finančnej správy pre fyzické aj pre právnické osoby.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky