Daňová optimalizácia alternatívnym uplatňovaním nákladov do vstupnej ceny hmotného majetku

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov umožňuje daňovníkom v niektorých prípadoch výber z viacerých alternatív uplatňovania daňových výdavkov. Možnosť voľby existuje aj v prípade uplatňovania úrokov z úveru na obstaranie dlhodobého majetku a uplatňovania neodpočítanej DPH pri kúpe dlhodobého majetku, ak daňovník uplatňuje nárok na jej odpočítanie koeficientom. Výberom vhodnej alternatívy môže daňový subjekt optimalizovať daňový základ vo svoj prospech.

Alternatívne uplatňovanie úrokov z úveru na obstaranie dlhodobého majetku

Odpisovanie dlhodobého majetku sa realizuje zo vstupnej (obstarávacej)  ceny, ktorú definuje § 25 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Obstarávacou cenou sa rozumie cena, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s obstaraním tohto majetku. Postupy účtovania pre podnikateľov uvádzajú v § 35 niektoré z vedľajších nákladov, ktoré vstupujú do obstarávacej ceny a presne stanovujú vedľajšie náklady, ktoré súčasťou vstupnej ceny nie sú. V tomto prípade účtovné a daňové predpisy umožňujú podnikateľskému subjektu variantné riešenie pri stanovení obstarávacej ceny, ktoré možno využiť pri daňovej optimalizácii. Pri dlhodobom hmotnom majetku, ktorého financovanie daňový subjekt realizoval prostredníctvom úveru, sa môže daňovník rozhodnúť, či úroky z úveru do doby zaradenia tohto majetku do užívania zahrnie do obstarávacej ceny alebo ich bude účtovať priamo do nákladov na účet 562 – Úroky, kedy sú daňovo uznaným nákladom v súlade s § 19 ods. 3 písm. s) zákona o dani z príjmov a § 35 ods. 2 písm. h) Postupov účtovania v podvojnom účtovníctve.


Článok pokračuje pod reklamou

Príklad – alternatívne uplatňovanie úrokov z úveru na obstaranie dlhodobého majetku

Podnikateľský subjekt realizuje výstavbu skladových priestorov dodávateľským spôsobom, na jej financovanie si z komerčnej banky zobral úver vo výške 350 000,- €. S výstavbou sa začalo v máji roku 2012 a bude trvať približne 2 roky. Za rok 2012 si banka vyúčtovala úroky vo výške 6 600,- €. Daňovník sa môže rozhodnúť, že tieto úroky bude účtovať ako súčasť obstarávacej ceny skladových priestorov na účet 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku, kedy sa do daňových výdavkov dostanú prostredníctvom odpisov skladových priestorov počas dvadsiatich rokov od zaradenia budovy do užívania alebo ich bude účtovať priamo do nákladov na účet 562 – Úroky a už v roku 2012 významne ovplyvnia výšku vykázaného základu dane.

 

Alternatívne uplatňovanie neodpočítanej DPH pri kúpe dlhodobého majetku, ak daňovník uplatňuje nárok na jej odpočítanie koeficientom

Alternatívne uplatňovanie nákladov do obstarávacej ceny umožňuje zákon o dani z príjmov aj v prípade DPH, na ktorej odpočítanie nemá daňovník nárok pri pomernom odpočítaní dane podľa § 50 Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Časť DPH, na ktorej odpočítanie nemá daňovník nárok, sa zahrnie buď do vstupnej ceny dlhodobého majetku podľa § 25 ods. 5 písm. c) zákona o dani z príjmov alebo je možné použiť postup podľa § 19 ods. 3 písm. k) druhého bodu zákona o dani z príjmov a účtovať ju priamo do daňových výdavkov na účet 548 – Ostatné náklady na hospodársku činnosť.

Príklad – alternatívne uplatňovanie neodpočítanej DPH pri obstaraní dlhodobého majetku, ak sa uplatňuje pomerné odpočítanie DPH

Daňovník uplatňuje pomerné odpočítanie dane koeficientom 0,70. V roku 2012 obstaral nehnuteľnosť, v ktorej bude mať svoje sídlo, a teda bude ju používať na dodávky, pri ktorých uplatňuje DPH, ale aj na oslobodené dodávky.  Nehnuteľnosť bola zakúpená od platiteľa DPH v hodnote 444 000,- € s DPH (základ dane 370 000,- €, DPH 74 000,- €). Daňovník má nárok na odpočet DPH vo výške 51 800,-€, zvyšok v sume 22 200,- € tvorí neuplatnenú DPH a daňovník má 2 možnosti jej účtovania:

  1. neodpočítaná DPH bude súčasťou obstarávacej (vstupnej) ceny a do nákladov sa premietne prostredníctvom odpisov budovy počas dvadsiatich rokov od zaradenia budovy do užívania,
  2. neodpočítaná DPH bude zahrnutá do daňových výdavkov v roku obstarania budovy, a tým významne ovplyvní základ dane už v roku 2012.
Prečítajte si tiež

V oboch prípadoch alternatívneho uplatňovania nákladov do vstupnej (obstarávacej ceny) je na rozhodnutí daňovníka, či základ dane významne ovplyvní v roku vynaloženia týchto výdavkov alebo v ďalších obdobiach prostredníctvom odpisov. Pre daňový subjekt, ktorý v roku vynaloženia týchto výdavkov vykazuje stratu, avšak na základe jeho prognózy do budúcna je predpoklad vykazovania zisku v ďalších rokoch podnikania, je stále efektívnejšie účtovať tieto výdavky priamo do nákladov a stratu použiť na zníženie základu dane v budúcich obdobiach, ako keby sa do daňových výdavkov mali dostávať postupne za dlhšie časové obdobie prostredníctvom odpisov. Tieto prognózy musia byť dostatočne spoľahlivé, nakoľko vykázanú stratu by bolo možné odpočítať len počas nasledujúcich siedmych rokov.

 Ako postupovať pri daňovej optimalizácií fyzických alebo právnických osôb v roku 2020 nájdete v článku Daňová optimalizácia za rok 2019 a v roku 2020 alebo Daňová optimalizácia fyzickej osoby za rok 2019 a v roku 2020.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia platné v roku 2024

Prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku pre rok 2024.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela v roku 2024

Uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku alebo manžela predstavuje jeden zo spôsobov zníženia základu dane z príjmov fyzických osôb. Aké podmienky treba splniť a aká je výška nároku v roku 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky