Ukladanie dokumentov do registra účtovných závierok v roku 2014

Od roku 2014 sú účtovné závierky a iné účtovné dokumenty ukladané do registra účtovných závierok, čím sú splnené povinnosti predkladania, ukladania a zverejňovania dokumentov.

Povinnosť ukladať účtovné závierky do registra bola zavedená novelou zákona o účtovníctve v roku 2011, aplikovať sa mala prvýkrát v prípade účtovných závierok zostavených k 31. decembru 2012. Z dôvodu posunutia povinnej elektronickej komunikácie s finančnou správou sa posunula aj povinnosť ukladania účtovných závierok do registra. Prvé účtovné závierky, ktoré sa ukladajú do registra, sú účtovné závierky zostavené k 31. decembru 2013 a neskôr. Novela zákona o účtovníctve od 1. 1. 2014 upravila aj niektoré ustanovenia týkajúce sa registra.

Čo je register účtovných závierok?

Register je informačným systémom verejnej správy, do ktorého sa ukladajú účtovné závierky, správy audítora a výročné správy. Register vznikol za účelom zníženia administratívneho zaťaženia podnikania a lepšej dostupnosti informácií o účtovných jednotkách. Dokumenty budú centralizované na jednom mieste, pričom zanikne povinnosť ich duplicitného predkladania rôznym inštitúciám.

Správcom registra je DataCentrum z poverenia Ministerstva financií SR. Register funguje v plnej prevádzke od 1. januára 2014. Pomocou webovej stránky môžu používatelia:

 • vyhľadávať v zozname účtovných jednotiek,
 • prezerať dostupné účtovné závierky,
 • prezerať, ukladať a tlačiť účtovné výkazy.

 

Čo sa ukladá do registra účtovných závierok?

Do registra sa ukladajú:

 • účtovné závierky
  • individuálne – riadne a mimoriadne (priebežné nie)
  • konsolidované – riadne a mimoriadne (priebežné nie)
  • súhrnné verejnej správy
 • výkazy vybraných údajov z účtovnej závierky
  • k individuálnej účtovnej závierke zostavenej podľa IFRS prijatých EÚ
  • ku konsolidovanej účtovnej závierke zostavenej podľa IFRS prijatých EÚ
 • správy audítorov
 • výročné správy
  • individuálne
  • konsolidované
 • ročné finančné správy (vzťahuje sa na emitentov cenných papierov).

Upozornenie: Účtovnú závierku je potrebné predložiť kompletnú, t. j. všetky jej súčasti, ktorými sú v sústave podvojného účtovníctva súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky. Ak subjekt doručí len niektoré časti (nepredloží napríklad poznámky), účtovná závierka sa nebude považovať za predloženú. V registri sa takáto účtovná závierka neuloží a nezverejní, čo znamená, že subjekt si nesplnil svoju zákonnú povinnosť a hrozí mu sankcia. Rovnako je to aj pri obsahovej úplnosti predkladaných účtovných závierok.

Ako sa doručujú dokumenty do registra?

Účtovné jednotky priamo do registra účtovných závierok nepredkladajú žiadne dokumenty. Účtovné závierky a ďalšie dokumenty zverejňované v registri účtovných závierok sa podľa zákona doručujú:

 1. finančnej správe – platí pre subjekty súkromného sektora, t. j. podnikateľov – fyzické osoby, právnické osoby, neziskové účtovné jednotky. Miestom doručenia dokumentov je daňový úrad, a to bez ohľadu na to, či dokument je alebo nie je prílohou daňového priznania;
 2. prostredníctvom systému štátnej pokladnice – platí pre subjekty verejného sektora, t. j. rozpočtové, príspevkové organizácie, zdravotné poisťovne a pod.

Register účtovných závierok ani Ministerstvo financií SR priamo účtovné závierky ani ďalšie dokumenty neprijíma.

Doručením dokumentov na daňový úrad alebo prostredníctvom systému štátnej pokladnice si účtovná jednotka splnila povinnosť uloženia dokumentu do registra.

Akou formou sa podávajú dokumenty – listinne či elektronicky?

Niektoré dokumenty, resp. dokumenty vybraných subjektov musia byť povinne predkladané elektronicky. Elektronické podanie je možné uskutočniť prostredníctvom portálu finančnej správy. Výročná správa, správa audítora, ročné finančné správy emitentov budú predkladané vo forme príloh k všeobecnému podaniu cez portál finančnej správy. Účtovnú závierku je možné podať aj cez aplikáciu eDANE/Java.

Elektronický spôsob doručenia dokumentov platí pre nasledovné dokumenty:

 • konsolidované účtovné závierky,
 • súhrnné účtovné závierky verejnej správy,
 • výkazy vybraných údajov z účtovnej závierky,
 • správy audítorov,
 • výročné správy,
 • ročné finančné správy emitentov cenných papierov,
 • cudzojazyčné dokumenty,
 • riadne a mimoriadne individuálne účtovné závierky:
  • daňových subjektov, ktoré majú podľa daňového poriadku povinnosť doručovať podania elektronickými prostriedkami – platitelia DPH, daňoví poradcovia, advokáti za daňový subjekt, ktorého zastupujú pri správe daní alebo iní zástupcovia za daňový subjekt, ktorý je platiteľom DPH, ktorého zastupujú pri správe daní,
  • účtovných jednotiek, ktoré zostavujú individuálnu účtovnú závierku podľa IFRS prijatých EÚ,
  • Garančného fondu investícií, Fondu ochrany vkladov a zdravotných poisťovní.

V listinnej podobe (osobne alebo poštou) môžu doručovať dokumenty podnikatelia (fyzické aj právnické osoby), ktoré nie sú platiteľmi DPH a účtovné jednotky, ktoré nie sú zriadené na účel podnikania, ak podávajú daňové priznanie alebo majú povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom.

Ďalšie informácie môžete nájsť v Metodickom pokyne k zverejňovaniu účtovných závierok, výročných správ a správ audítora po zavedení registra účtovných závierok.

Čo všetko obsahuje register účtovných závierok?

Od januára 2014 sa budú v registri účtovných závierok postupne nachádzať všetky typy dát, a to štruktúrované aj neštruktúrované:

 • skeny účtovných výkazov / výkazy v elektronickej podobe, ktoré subjekt predložil finančnej správe,
 • vyťažené štruktúrované dáta z účtovných výkazov (pre vybrané typy výkazov),
 • ostatné dokumenty – poznámky účtovnej závierky, správy audítora, výročné správy.

V registri sa nachádzajú aj neúplné účtovné závierky za obdobie 2009 až 2012, ktoré majú len informatívny charakter. Štruktúrované dáta za tieto roky nebudú verejné. Účtovné závierky neobsahujú poznámky. V registri sa nenachádzajú ani účtovné závierky spoločností, ktoré sa nespracovávali do roku 2012.

Členenie registra účtovných závierok

Register sa člení na verejnú a neverejnú časť. Vo verejnej časti sú dostupné dokumenty obchodných spoločností, družstiev, štátnych podnikov, subjektov verejnej správy, účtovných jednotiek, ktoré zostavujú účtovnú závierku podľa IFRS (okrem zahraničných pobočiek bánk, poisťovní, zaisťovní, správcovských spoločností) a ďalších vybraných účtovných jednotiek. Dokumenty z verejnej časti sú prístupné na internetovej stránke bez poplatku.

V neverejnej časti registra sú dokumenty účtovných jednotiek, ktoré nie sú vo verejnej časti. Sem patria najmä účtovné závierky podnikateľov – fyzických osôb a neziskových účtovných jednotiek, ktoré nemajú povinnosť zverejňovania (napríklad občianskych združení, cirkví a pod.).

Prístup k nevernej časti registra obmedzuje zákon a nie je možné si ho vybaviť. Podľa zákona platí, že prístup do neverejnej časti registra majú iba oprávnené osoby, t. j. Národná banka Slovenska, subjekt verejnej správy alebo účtovná jednotka, ktorej sa dané dokumenty týkajú, a to iba na požiadanie, príp. osoba, ktorej prístup vyplýva z osobitného predpisu. Účtovná jednotka môže podať žiadosť o sprístupnenie údajov z neverejnej časti výlučne v písomnej forme, kde musí preukázať oprávnenie na sprístupnenie. Po úhrade správneho poplatku a prešetrení oprávnenia je správca registra povinný vydať kópiu požadovaných dokumentov alebo výpis o tom, že takýto dokument sa v registri nenachádza, a to do 5 pracovných dní.

Vybrané termíny na ukladanie dokumentov do registra

Dokument Termín
riadna a mimoriadna individuálna účtovná závierka do termínu na podanie daňového priznania (najneskôr do šiestich mesiacov od dátumu, ku ktorému sa ÚZ zostavuje)
riadna a mimoriadna konsolidovaná účtovná závierka do jedného roka od skončenia účtovného obdobia
správa audítora do jedného roka od skončenia účtovného obdobia
individuálna a konsolidovaná výročná správa do jedného roka od skončenia účtovného obdobia

Ako sa ukladá účtovná závierka do registra, aké sú ďalšie povinnosti po jej schválení a čo sa v tejto súvislosti mení od roku 2014, si prečítajte v tomto článku.

Zdroj: Spracované podľa informácií na www.registeruz.sk

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Schválenie účtovnej závierky a uloženie do registra účtovných závierok v roku 2023

Ktorým právnickým osobám a v akých termínoch ukladá zákon povinnosť schváliť účtovnú závierku? Všetko dôležité o uložení účtovnej závierky do registra účtovných závierok v roku 2023 nájdete v článku.

Schválenie účtovnej závierky a uloženie oznámenia do registra účtovných závierok v roku 2019

Podali ste v roku 2019 neschválenú účtovnú závierku? V tom prípade máte povinnosť ju schváliť a uložiť oznámenie o schválení účtovnej závierky do registra účtovných závierok.

Schválenie účtovnej závierky a uloženie oznámenia do registra účtovných závierok v roku 2018

Účtovná jednotka, ktorá podala daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2017 spolu s účtovnou závierkou za rok 2017 bez dátumu jej schválenia, je povinná oznámiť správcovi dane schválenie účtovnej závierky. Nová lehota je 15 dní.

Schválenie účtovnej závierky a uloženie oznámenia do registra účtovných závierok v roku 2017

Účtovná závierka je dôležitým dokumentom, ktorý musí byť do jedného roka schválený. Niekedy sa môže stať, že účtovná závierka pri jej uložení do registra účtovných závierok ešte nie je schválená. Vtedy vznikajú firmám ďalšie povinnosti.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky