Príspevok na začatie podnikania (samostatnú zárobkovú činnosť) v roku 2013 – účtovanie v podvojnom účtovníctve

Príspevok na začatie podnikania (samostatnú zárobkovú činnosť) v roku 2013 – účtovanie v podvojnom účtovníctve
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Podnikatelia si môžu vybrať, akým spôsobom budú preukazovať svoje výdavky na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov. Ak sa rozhodnete viesť podvojné účtovníctvo, v tomto článku sa dočítate, akým spôsobom zaúčtovať príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť, ako aj ďalšie skutočnosti v súvislosti s príspevkom.

Príklad účtovania príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť v podvojnom účtovníctve

Vychádzame z informácií o podnikateľovi z článku o účtovaní príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť v roku 2013 v jednoduchom účtovníctve. Podnikateľ – fyzická osoba požiadal o príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť. Rozhodol sa začať podnikať na základe osvedčenia o živnostenskom podnikaní v oblasti kopírovacích a rozmnožovacích služieb. Podľa uzavretej dohody s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny mu bol priznaný príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť v sume 3 000 EUR. Nie je platiteľom DPH. Výdavky, na ktoré je možné príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť použiť, sa môžu v jednotlivých okresoch Slovenskej republiky líšiť, v závislosti od podmienok, ktoré stanovuje príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Tento príklad má len ilustratívny charakter a nevzťahuje sa na konkrétnu účtovnú jednotku, zobrazuje však platné účtovné postupy.

Článok pokračuje pod reklamou

V tabuľkách sa súčasne nachádza účtovanie o príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť po účinnosti novelizovaného znenia zákona o službách zamestnanosti. Viac o zmenách pri poskytovaní príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť sa dočítate v nasledovnom článku.

V podvojnom účtovníctve sa príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť účtuje ako dotácia (§ 52a postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva). Na účtovanie o príspevku (dotácii) je v účtovej osnove zriadený účet 346 – Dotácie zo štátneho rozpočtu. Pre prehľadnejšie sledovanie stavu príspevku a výšky nákladov je vhodné ich odlíšiť analytickou evidenciou (analytickým účtom), prípadne využiť ďalšie možnosti sledovania a rozlišovania účtov nákladov a výnosov, ktoré ponúka účtovný softvér. Napríklad sledovať náklady súvisiace s dotáciou v samostatnom stredisku. Príspevok sa bude vo vecnej a časovej súvislosti rozpúšťať do výnosov tak ako budú vznikať súvisiace náklady.

Nárok a príjem peňažných prostriedkov z príspevku na začatie podnikania

Podnikateľovi – fyzickej osobe bol priznaný príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť, ktorý prijal  na podnikateľský bankový účet v sume 3 000 EUR. Účtovanie je zobrazené v nasledujúcej tabuľke.

Doklad Text účtovného prípadu Suma v EUR Účtovací predpis
MD D
IUD (vyhotovený na podklade dohody s úradom) Nárok na príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť 3 000 346.100 384
VBU Príjem príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť na podnikateľský bankový účet 3 000 221 346.100

Účtované na účtoch:
Účet 221 – Bankové účty, účet 346.100 – Dotácie zo štátneho rozpočtu – príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť, ktorý je analytickým účtom k účtu 346 – Dotácie zo štátneho rozpočtu, účet 384 – Výnosy budúcich období.

Účtovanie príspevkov z dohôd uzatvorených od 1. mája 2013

Podľa novelizovaného zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti budú peňažné prostriedky z príspevku poskytované podnikateľovi v dvoch častiach a to 60 % do 30 dní od uzatvorenia dohody a zvyšných 40 % po uplynutí jedného roka.

Doklad Text účtovného prípadu Suma v EUR Účtovací predpis
MD D
IUD (vyhotovený na podklade dohody s úradom) Nárok na príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť 3 000 346.100 384
VBU Príjem prvej časti príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť na podnikateľský bankový účet 1 800 221 346.100
VBU Príjem druhej časti príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť na podnikateľský bankový účet 1 200 221 346.100

Účtované na účtoch:
Účet 221 – Bankové účty, účet 346.100 – Dotácie zo štátneho rozpočtu – príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť, ktorý je analytickým účtom k účtu 346 – Dotácie zo štátneho rozpočtu, účet 384 – Výnosy budúcich období.

V prvom roku teda podnikateľ môže vyčerpať len pomernú časť z priznaného príspevku vo výške 1 800 EUR. Následne po uplynutí jedného roka mu bude vyplatená zvyšná časť príspevku.
 

Účet časového rozlíšenia 384 – Výnosy budúcich období sa bude postupne rozpúšťať do výnosov (648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti) vo výške vzniknutých nákladov. Tým sa zabezpečí neutrálny vplyv na výsledok hospodárenia.

Výdavky na investičnú činnosť hradené z príspevku na začatie podnikania

Na výkon svojej činnosti potrebuje podnikateľ počítač a kopírovacie zariadenie. V priebehu účtovného obdobia podnikateľ obstaral počítač sume 480 EUR a kopírovacie zariadenie v sume 1 720 EUR. Dodávateľ vystavil faktúru, ktorú podnikateľ v lehote splatnosti riadne uhradil.

Upozornenie: Samostatné hnuteľné veci ako je napríklad aj počítač, ktorých ocenenie je nižšie alebo rovné ako 1 700 EUR (§ 22 ods. 2 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov) a doba použiteľnosti je dlhšia ako 1 rok, môže podnikateľ zaradiť do dlhodobého hmotného majetku a odpisovať ho alebo môže o ňom účtovať ako o zásobách. V prípade, že sa o ňom rozhodne účtovať ako o zásobách, výdavky vynaložené na obstaranie počítača sú daňovo uznané v celkovej výške už pri jeho nákupe. Spôsob posudzovania a účtovania takto špecifického hmotného majetku musí byť upravený vnútorným predpisom a podnikateľ je povinný postupovať vybraným spôsobom pri každom takomto majetku.

Doklad Text účtovného prípadu Suma v EUR Účtovací predpis
MD D
PFA Faktúra za obstaranie kopírovacieho zariadenia 1 720 042 321
Faktúra za obstaranie počítača 480 501 321
IUD Zúčtovanie časti poskytnutého príspevku 480 384 648
IUD, ZAZ Zaradenie kopírovacieho zariadenia do používania 1 720 022 042
VBU Úhrada faktúry za kopírovacie zariadenie a počítač 2 200 321 221

Účtované na účtoch: Účet 022 – Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí, účet 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku, účet 221 – Bankové účty, účet 321 – Dodávatelia, účet 384 – Výnosy budúcich období, účet 501 – Spotreba materiálu, účet 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti.

Výdavky (náklady) v súvislosti s nákupom počítača, ktoré boli uhradené z príspevku nesmú ovplyvniť výsledok hospodárenia (základ dane) podnikateľa. Preto sa zúčtuje do výnosov časť poskytnutého príspevku (rozpustí sa časť príspevku).

Bežné výdavky v súvislosti s činnosťou podnikateľa hradené z príspevku na začatie podnikania

Podnikateľovi vedie účtovníctvo dodávateľsky iná firma, ktorá mesačne fakturuje poskytnutie služby v sume 100 EUR. Faktúra bola uhradená v lehote splatnosti z bankového účtu.

Doklad Text účtovného prípadu Suma v EUR Účtovací predpis
MD D
PFA Faktúra za vedenie účtovníctva 100 518 321
IUD Zúčtovanie časti poskytnutého príspevku 100 384 648
VBU Úhrada faktúry za vedenie účtovníctva 100 321 221

Účtované na účtoch:
Účet 221 – Bankové účty, účet 321 – Dodávatelia, účet 384 – Výnosy budúcich období, účet 518 – Ostatné služby, účet 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti.

Podľa dohody o poskytnutí príspevku môže príspevok použiť aj na úhradu výdavkov súvisiacich s nákupom tonerov a kancelárskeho papiera. Nakúpil od dodávateľa toner v hodnote 150 EUR a kancelársky papier v hodnote 50 EUR. Dodávateľovi faktúru uhradil v lehote splatnosti z bankového účtu.

Doklad Text účtovného prípadu Suma v EUR Účtovací predpis
MD D
PFA Faktúra za kancelársky materiál 200 501 321
IUD Zúčtovanie časti poskytnutého príspevku 200 384 648
VBU Úhrada faktúry za vedenie účtovníctva 200 321 221

Účtované na účtoch:
Účet 221 – Bankové účty, účet 321 – Dodávatelia, účet 384 – Výnosy budúcich období, účet 501 – Spotreba materiálu, účet 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti.

Rovnako ako v predchádzajúcom prípade, náklady vzniknuté v súvislosti s externým vedením účtovníctva a nákupom kancelárskeho materiálu nemôžu ovplyvniť výsledok hospodárenia (ani základ dane). Ich vplyv je neutrálny.

Poistné a príspevky na sociálne a zdravotné poistenie hradené z príspevku na začatie podnikania

Podnikateľ zaplatil poistné a príspevky na sociálne a zdravotné poistenie vo výške 500 EUR. Na ich úhradu použil peňažné prostriedky z príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť.

Doklad Text účtovného prípadu Suma v EUR Účtovací predpis
MD D
IUD Predpis poistného a príspevkov na SP a ZP 500 526 336
IUD Zúčtovanie časti poskytnutého príspevku 500 384 648
VBU Úhrada poistného a príspevkov na SP a ZP z prostriedkov poskytnutého príspevku 500 336 221

Účtované na účtoch:
Účet 221 – Bankové účty, účet 336 – Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia, účet 384 – Výnosy budúcich období, účet 526 – Sociálne náklady fyzickej osoby – podnikateľa, účet 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti.

Taktiež platí, že ak náklady uhradené z príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť nemôžu ovplyvniť výsledok hospodárenia (ani základ dane).

Uzávierkové účtovné operácie a príspevok na začatie podnikania

Pre zjednodušenie použijeme ročný účtovný odpis s tým, že sa účtovné odpisy rovnajú daňovým odpisom. Ročný účtovný aj daňový odpis bude vo výške 1 720/4 = 430 EUR. Kopírovacie zariadenie je zaradené do 1. odpisovej skupiny, a teda pre daňové účely sa odpisuje rovnako 4 roky. Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť sa poskytuje na úhradu nákladov (výdavkov), v prípade dlhodobého hmotného majetku odpisovaného sa „čerpanie“ príspevku časovo rozlišuje. Prostriedky z prijatého príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť sa zahrnú zo výsledku hospodárenia (základu dane) vo výške pripadajúcej účtovným odpisom a daňovým odpisom, t. j. do výnosov sa zaúčtuje „čerpanie“ dotácie vo výške 430 EUR a rovnako daňový príjem bude vo výške daňového odpisu 430 EUR. Vplyv na výsledok hospodárenia a základ dane je neutrálny.

Doklad Text účtovného prípadu Suma v EUR Účtovací predpis
MD D
IUD Odpis kopírovacieho zariadenia v prvom roku 430 551 082
IUD Zúčtovanie časti poskytnutého príspevku 430 384 648

Účtované na účtoch:
Účet 082 – Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súborom hnuteľných vecí, účet 384 – Výnosy budúcich období, účet 551 – Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku, účet 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti.

Podnikateľ môže „čerpanie“ dotácie v súvislosti s výdavkami (nákladmi) vynaloženými počas účtovného obdobia zúčtovať s výnosmi budúcich období aj na konci účtovného obdobia. To znamená, že na konci účtovného obdobia zaúčtuje v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti  so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 384 – Výnosy budúcich období jedným účtovným zápisom sumu 1 710 EUR = 480 EUR (nákup počítača) + 100 EUR (vedenie účtovníctva) + 200 EUR (kancelársky materiál) + 500 EUR (poistné) + 430 EUR (ročný účtovný odpis).

Výhodou účtovania o príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť s využitím analytických účtov, resp. vytvorením samostatného strediska pre náklady a výnosy týkajúce sa dotácie, je rýchlejšia orientácia v účtovníctve. Prejaví sa to najmä, ak je v účtovnej jednotke účtovných prípadov viac (stovky a viac). Je možné rýchlo a jednoducho vyselektovať (filtrovať) účty a ich obraty, resp. zostatky. Tak ihneď zistiť stav čerpania príspevku a jeho zostatok.

Skratky použité v článku: VBU – výpis z bankového účtu, IUD – interný účtovný doklad, PFA – prijatá faktúra, ZAZ – zápis o zaradení

O účtovaní príspevku na začatie podnikania v jednoduchom účtovníctve sa dočítate tu.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Zmeny v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve od 15. 3. 2024

Nové pravidlá v premenách spoločností a družstiev sa odrazili aj na spôsobe účtovania. Čo sa mení v tejto súvislosti v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve?

Odpisové skupiny – zaradenie majetku v roku 2024

Kedy je potrebné odpisovať majetok, aké odpisové skupiny sú platné pre rok 2024 a aký je rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi? Dozviete sa v článku.

Zmeny v postupoch účtovania v jednoduchom účtovníctve od roku 2024

Niektoré ustanovenia postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva sa v roku 2024 menia. Čo je nové pri účtovaní stravovania, záloh či pri zaokrúhľovaní?

Povinnosti podnikateľa/účtovníka v januári 2024

Ukončenie roka so sebou prináša množstvo povinností. Čo všetko musia podnikatelia, príp. ich účtovníci stihnúť (spravidla) do 31. januára 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky