Ako získať online výpis z obchodného registra použiteľný na právne účely

Firma častokrát potrebuje pri rôznych žiadostiach výpis z obchodného registra použiteľný na právne účely. V súčasnosti oň môžete požiadať aj elektronicky cez internet.

Výpis z obchodného registra použiteľný na právne účely

Do obchodného registra sa zapisujú predovšetkým všetky obchodné spoločnosti, družstvá, ale aj fyzické osoby – podnikatelia, ktorým túto povinnosť ukladá osobitný predpis alebo dobrovoľne na vlastnú žiadosť. Do obchodného registra sa o týchto subjektoch zapisuje niekoľko veľmi dôležitých údajov, ktorých rozsah je ustanovený zákonom č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Nájdeme tu napríklad informácie o dni vzniku obchodnej spoločnosti, o predmete podnikania, mená a bydliská štatutárnych zástupcov obchodnej spoločnosti, vlastníkov spoločnosti, výšku základného imania obchodnej spoločnosti a mnoho ďalších. Obchodný register je teda akousi databázou najdôležitejších informácií o vybraných podnikateľských subjektoch (o všetkých firmách a niektorých fyzických osobách).

Výpis z obchodného registra môžete pohodlne získať cez internet.

Informácie z obchodného registra sú voľne dostupné na stránke www.orsr.sk. Je veľmi jednoduché si tu vyhľadať príslušnú obchodnú spoločnosť a zistiť si o nej požadované informácie. Rovnako nie je problém si takýto výpis z obchodného registra cez internetový prehliadač vytlačiť. Problémom však niekedy môže byť to, že takýto výpis z obchodného registra nie je použiteľný na právne účely, teda nemá právnu silu, len informačnú hodnotu. Deklaruje to aj upozornenie „Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony!“, ktorá sa vám pri takomto výpise z obchodného registra zobrazí. Ak firma potrebuje výpis z obchodného registra použiteľný na právne účely a nepoužije ten, ktorý registrový súd doručil jej zakladateľom pri jej vzniku (môže byť už neaktuálny), musí ho niekde získať. Možností je viacero – na registrovom súde, u notára, na pošte. Jednoduchý spôsob získania právne použiteľného výpisu z obchodného registra je na základe elektronickej žiadosti cez Ústredný portál verejnej správy www.slovensko.sk.

Ako získať právne použiteľný výpis z obchodného registra v tlačenej alebo elektronickej podobe cez online žiadosť

Pre podanie žiadosti o poskytnutie výpisu z obchodného registra je potrebné použiť elektronickú službu Ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk. Na využitie tejto služby vám stačí elektronický občiansky preukaz (tzv. eID karta) s bezpečnostným osobným kódom, čítačka čipových kariet s príslušnými ovládačmi a aplikácia eID klient. Elektronický podpis a softvér s ním súvisiaci nepotrebujete. Na základe elektronickej žiadosti môžete získať výpis z obchodného registra použiteľný na právne účely v elektronickej podobe alebo v tlačenej podobe. Právne použiteľný výpis z obchodného registra v elektronickej podobe získate zadarmo a za ten v tlačenej podobe zaplatíte 6,50 eura.

V elektronickej podobe získate výpis zadarmo, v tlačenej za 6,50 eura.

Pre podanie online žiadosti o výpis z obchodného registra (v elektronickej aj v tlačenej podobe) postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Vložte svoj elektronický občiansky preukaz do čítačky čipových kariet a na počítači spustite aplikáciu eID klient.
 2. Vo svojom internetovom prehliadači prejdite na internetovú stránku Ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk http://www.jiscd.sk. V pravom hornom rohu tejto stránky sa bude nachádzať možnosť „Prihlásiť sa na portál“, na ktorú kliknite. Potom zadáte váš bezpečnostný osobný kód a vyberiete si subjekt, v mene ktorého chcete požiadať o výpis z obchodného registra (napríklad si vyberiete seba ako fyzickú osobu alebo konkrétnu firmu, ktorej ste štatutárom).
 3. Zobrazí sa vám titulná stránka portálu s dvoma kategóriami elektronických služieb – „Občan“ a „Podnikateľ“. Predpokladáme, že výpis z obchodného registra bude potrebovať skôr podnikateľ, ako bežný občan, ale samozrejme o výpis z obchodného registra môže požiadať aj bežný občan a dostane sa k nemu rovnakým postupom ako podnikateľ. Prostredníctvom záložiek si kliknutím vyberte záložku „Podnikateľ“.

Poznámka: Okrem preklikávania sa cez jednotlivé záložky, kategórie a podkategórie je rýchlejšie elektronickú službu vyhľadať buď cez vyhľadávacie pole „Chcem nájsť“ alebo cez vyhľadávač služieb „Nájsť službu“. V tomto článku si však ukážeme postup, ako sa priamo dostať do služby na požiadanie výpisu z obchodného registra. Je to z toho dôvodu, že tieto vyhľadávače nie sú dostatočne efektívne. Napriek zadaniu primerane výstižného výrazu do vyhľadávania sa k požadovanej elektronickej službe nemusíte dostať.

 1. Elektronické služby určené pre podnikateľov sú zoradené do niekoľkých kategórií. Nami hľadaná elektronická služba pre podanie žiadosti o výpis z obchodného registra sa nachádza v kategórii „Začatie podnikania“, preto kliknite na túto kategóriu. Potom sa vám táto kategória rozbalí na niekoľko podkategórií, z ktorých je potrebné si vybrať „Registrácia právnickej osoby“.
 1. Vybraná podkategória „Registrácia právnickej osoby“ sa rozbalí na niekoľko konkrétnych elektronických služieb. Nami hľadanými službami sú „Poskytovanie výpisu z obchodného registra v elektronickej podobe“ a „Poskytovanie výpisu z obchodného registra v tlačenej podobe“. V tejto chvíli je potrebné sa medzi nimi rozhodnúť podľa toho, či potrebujete výpis z obchodného registra použiteľný na právne účely v elektronickej podobe alebo v tlačenej podobe. Je medzi nimi veľký rozdiel. Výpis z obchodného registra v elektronickej podobe je použiteľný na právne úkony len v pôvodnej elektronickej podobe podpísanej kvalifikovaným elektronickým podpisom (ak ho napríklad pošlete e-mailom, poskytnete na USB a podobne). Ak elektronický výpis z obchodného registra vytlačíte, už nebude použiteľný na právne úkony. Výpis z obchodného registra v tlačenej podobe vám bude doručený poštou. Takýto výpis z obchodného registra je použiteľný na právne úkony len v tomto originálnom listinnom vyhotovení. Ak by ste vyhotovili jeho papierovú kópiu alebo ho naskenovali do elektronickej podoby, nebol by už na právne úkony použiteľný.
 1. Po výbere služby „Poskytovanie výpisu z obchodného registra v elektronickej podobe“ alebo „Poskytovanie výpisu z obchodného registra v tlačenej podobe“ je potrebné si vybrať poskytovateľa služby, teda konkrétny registrový súd, v ktorého obvode má požadovaná obchodná spoločnosť sídlo. Po výbere poskytovateľa služby nám bude táto služba prostredníctvom krátkeho opisu predstavená. Na vstup do tejto služby postačuje už len kliknúť na tlačidlo „Prejsť na službu“. My sme si na ukážku v našom článku vybrali spoločnosť, ktorej ako registrový súd prislúcha okresný súd Nitra.
 1. V nasledujúcom kroku je potrebné konkrétny subjekt (obchodnú spoločnosť alebo družstvo, prípadne fyzickú osobu) zapísaný v obchodnom registri vyhľadať. K dispozícii je vyhľadávanie podľa obchodného mena, spisovej značky alebo IČO. Ak neviete obchodné meno presne, ale poznáte len časť z neho, zaškrtnite pri vyhľadávaní podľa obchodného mena možnosť „Výskyt v názve“.
 1. Po vyhľadávaní dostanete ako výsledok jeden alebo viacero subjektov. Pri každom subjekte bude uvedené jeho obchodné meno, IČO, spisová značka a sídlo. V pravej časti každého vyhľadaného subjetku sa nachádza tlačidlo „Pridaj“. Prostredníctvom jednej žiadosti o výpis z obchodného registra môžete požiadať o ľubovoľný počet výpisov z obchodného registra viacerých subjektov, ale musí ísť o subjekty prislúchajúce rovnakému registrovému súdu. To znamená, že na základe jednej žiadosti je možné požiadať o výpis z obchodného registra viacerých firiem z Nitrianskeho kraja, ale v rámci tejto žiadosti nezískate výpis z obchodného registra firmy z iného kraja – vtedy je potrebné podať novú žiadosť. Subjekty, ktorých výpis z obchodného registra si želáte získať, sa vyberajú prostredníctvom tlačidla „Pridaj“. Ich spisová značka sa objaví dole, v zozname vybraných subjektov. Prostredníctva tlačidla „Vyhľadávanie“ môžete vykonať ďalšie vyhľadávanie podľa iných kritérií. Ak máte výber subjektov ukončený, prejdite kliknutím na tlačidlo „Formulár“.
 1. Otvorí sa vám formulár žiadosti o poskytnutie výpisu z obchodného registra v elektronickej podobe alebo v tlačenej podobe, podľa vašej voľby prí výbere typu elektronickej služby. Oba formuláre sú rovnaké s tým rozdielom, že pri žiadosti o elektronickú podobu výpisu z obchodného registra je uvedený spôsob doručenia do elektronickej schránky a pri žiadosti o tlačenú podobu výpisu z obchodného registra je uvedený spôsob doručenia poštou. V oboch žiadostiach je potrebné vyplniť údaje o žiadateľovi a korešpondenčnú adresu žiadateľa. V dolnej časti žiadosti sa okrem iných nachádza aj tlačidlo pre odoslanie žiadosti „Odoslať“. Po odoslaní žiadosti sa formulár žiadosti zatvorí a v predchádzajúcom okne bude informácia „Vaše podanie bolo úspešne odoslané“. Čo bude nasledovať ďalej, závisí od toho, či ste žiadali o výpis z obchodného registra v elektronickej podobe alebo v tlačenej podobe.
 1. Ak ste žiadali o výpis z obchodného registra v elektronickej podobe, do vašej e-mailovej schránky a rovnako aj do elektronickej schránky na portáli www.slovensko.sk vám prídu tri správy. Prvá správa bude len informatívna o prijatí podania. Druhá správa bude tiež informatívna, ale bude vás informovať o vybavení podania. V tretej správe, ktorá vám príde po pár minútach od podania žiadosti, dostanete do e-mailovej schránky a rovnako aj do elektronickej schránky samotný výpis z obchodného registra v elektronickej podobe. Tento výpis z obchodného registra bude mať formát ZEP a na jeho otvorenie budete potrebovať bezplatnú aplikáciu D.Viewer.NET, ktorú si môžete stiahnuť na portáli www.slovensko.sk.
 2. Ak ste žiadali o výpis z obchodného registra v tlačenej podobe, do vašej e-mailovej schránky a rovnako aj do elektronickej schránky na portáli www.slovensko.sk vám prídu najskôr dve správy. Prvá správa bude len informatívna o prijatí podania. Druhá správa bude obsahovať platobné inštrukcie (číslo účtu, variabilný symbol, špecifický symbol a podobne). Keď do 10 dní zaplatíte poplatok za vydanie výpisu z obchodného registra v tlačenej podobe, dostanete do e-mailovej schránky a elektronickej schránky správu o vybavení vašej žiadosti. Potom vám budú požadované výpisy z obchodného registra v tlačenej podobe doručené poštou.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Zaručená konverzia dokumentov – zmeny od 1. 4. 2024

Zaručená konverzia umožňuje transformovať napr. listinný dokument do elektronického sveta so zachovaním jeho právnych účinkov. Od 1. 4. 2024 sa jej dotkli zmeny prijaté novelou vyhlášky.

Zabudnutý alebo zablokovaný BOK/KEP kód: čo robiť?

Ako si odblokovať prístupové/podpisové kódy na občianskom preukaze? Kedy ich možno odblokovať online a kedy je potrebné zájsť na políciu osobne?

Poštovné od 1. 7. 2024: zmeny v cenníku poštových služieb

Ako sa zmenia ceny zaslania listov, balíkov či za použitie poštových poukazov? Prehľad aktuálne platného aj nového cenníka.

Zápis s. r. o. do obchodného registra advokátom v praxi

Aký je proces v prípade zápisu firmy do obchodného registra, ak podnikateľ splnomocní advokáta? Aké sú poplatky, o čo všetko sa postará advokát, čo rieši firma a na čo myslieť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky