Ako získať kópiu listiny uloženej v zbierke listín obchodného registra on-line

V zbierke listín obchodného registra sa nachádzajú informácie o všetkých obchodných spoločnostiach. Požiadať o vyhotovenie kópie listiny uloženej v zbierke listín je možné aj on-line bez návštevy registrového súdu vďaka elektronickej službe.

Zbierka listín obchodného registra a informácie v nej sa nachádzajúce

Zbierka listín je súčasťou obchodného registra. Ako vyplýva zo samotného názvu, zbierka listín je súborom rôznych dokumentov, ktoré do nej ukladajú povinné subjekty. Do zbierky listín obchodného registra sa ukladajú najdôležitejšie právne dokumenty týkajúce sa vzniku a fungovania obchodných spoločností a družstiev, prípadne aj fyzických osôb – podnikateľov zapísaných do obchodného registra. Do zbierky listín obchodného registra sa ukladajú dokumenty, o ktorých to tak ustanovuje zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obchodnom registri“).

V zbierke listín sa nachádzajú spoločenské zmluvy všetkých firiem.

V zbierke listín obchodného registra je možné nájsť spoločenskú zmluvu alebo zakladateľskú listinu každej spoločnosti, každú zmenu spoločenskej zmluvy, zakladateľskej listiny, stanov akciovej spoločnosti, jednoduchej spoločnosti na akcie alebo družstva vrátane ich úplného znenia po každej vykonanej zmene. Ďalej v zbierke listín nájdete aj osvedčenie o živnostenskom oprávnení alebo iné oprávnenie na podnikanie daného subjektu, účtovné závierky, audítorské správy a iné.

Aké sú možnosti získania kópie dokumentu uloženého v zbierke listín obchodného registra

Najcitlivejšími údajmi v zbierke listín obchodného registra sú spoločenské zmluvy, zakladateľské zmluvy obchodných spoločností a stanovy akciovej spoločnosti a jednoduchej spoločnosti na akcie. Nenahraditeľné informácie obsahujú aj účtovné závierky, ale tie sa bezplatne zverejňujú v Registri účtovných závierok na stránke www.registeruz.sk, avšak len za roky 2013 a neskôr. Podľa zákona o obchodnom registri však platí, že zbierka listín je každému prístupná a každý má právo po zaplatení súdneho poplatku do nej nahliadať a vyhotovovať si z nej kópie. Ak chcete získať kópiu niektorej z listín uloženej do zbierky listín obchodného registra, musíte o to požiadať registrový súd, ktorý vedie zbierku listín pre príslušný subjekt. Na Slovensku pôsobí osem registrových súdov, pričom každý sa nachádza v krajskom meste a vedie zbierku listín pre subjekty majúce sídlo alebo bydlisko v tomto kraji. Navštevovať registrový súd osobne alebo žiadať o vyhotovenie kópie dokumentu uloženého v zbierke listín poštou si bude vyžadovať nejaký čas a náklady. Najrýchlejším a najlacnejším spôsobom získania kópie listiny uloženej v zbierke listín je požiadať o to cez elektronickú službu Ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk.

Ako požiadať o vydanie kópie dokumentu uloženého v zbierke listín obchodného registra v tlačenej alebo elektronickej podobe cez online žiadosť

Pre použitie elektronickej služby na vyžiadanie kópie dokumentu uloženého v zbierke listín obchodného registra potrebujete elektronický občiansky preukaz (tzv. eID karta) s bezpečnostným osobným kódom, čítačku čipových kariet s príslušnými ovládačmi a aplikáciu eID klient. Kvalifikovaný elektronický podpis sa nevyžaduje. Na základe elektronickej žiadosti môžete získať kópiu listiny uloženej v zbierke listín obchodného registra v elektronickej podobe alebo v tlačenej podobe. Súdny poplatok za elektronickú podobu kópie listiny uloženej v zbierke listín je 0,33 eura a súdny poplatok za tlačenú podobu kópie listiny uloženej v zbierke listín je 0,33 eura za každú aj začatú stranu, najmenej však 1,50 eura.

Elektronická kópiu listiny uloženej v zbierke listín stojí 0,33 eura.

Pre podanie online žiadosti o vydanie kópie dokumentu uloženého v zbierke listín obchodného registra (v tlačenej alebo elektronickej podobe) postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Vložte svoj elektronický občiansky preukaz do čítačky čipových kariet a na počítači spustite aplikáciu eID klient.
 2. Vo svojom internetovom prehliadači prejdite na internetovú stránku Ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk. V pravom hornom rohu tejto stránky kliknite na možnosť „Prihlásiť sa na portál“. Budete vyzvaný na zadanie vášho bezpečnostného osobného kódu, po ktorého potvrdení si budete musieť vybrať subjekt, v mene ktorého chcete požiadať o vydanie kópie listiny uloženej v zbierke listín obchodného registra (napríklad si vyberiete seba ako fyzickú osobu alebo konkrétnu firmu, ktorej ste štatutárom; ak ste len občanom, takáto výzva sa u vás neobjaví).
 3. Následne sa vám zobrazí titulná stránka portálu s dvoma kategóriami elektronických služieb – „Občan“ a „Podnikateľ“. Vyberte si záložku „Podnikateľ“ bez ohľadu na to, či o vydanie kópie listiny uloženej v zbierke listín obchodného registra žiadate ako fyzická osoba – nepodnikateľ, fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba (napríklad v mene obchodnej spoločnosti).

Poznámka: Inou možnosťou na prechod ku konkrétnej elektronickej službe by bolo použitie vyhľadávacieho poľa „Chcem nájsť“ alebo vyhľadávača služieb „Nájsť službu“. Problémom týchto vyhľadávačov je ich nízka efektívnosť, pretože aj po zadaní primerane výstižného výrazu vám vyhľadávanie nemusí požadovanú elektronickú službu nájsť. V tomto článku si preto ukážeme postup, ako sa priamo dostať do služby na požiadanie o vyhotovenie kópie listiny uloženej v zbierke listín obchodného registra.

 1. Záložka s elektronickými službami pre podnikateľov obsahuje elektronické služby zoradené do niekoľkých kategórií. Nami hľadaná elektronická služba pre požiadanie o vyhotovenie kópie listiny uloženej v zbierke listín obchodného registra sa nachádza v kategórii „Začatie podnikania“, preto kliknite na túto kategóriu. Následne sa táto kategória rozbalí na niekoľko ďalších podkategórií, z ktorých je potrebné si vybrať „Registrácia právnickej osoby“.
 1. Podkategória „Registrácia právnickej osoby“ sa teraz rozbalí na niekoľko konkrétnych elektronických služieb. Nami hľadanými službami sú „Požiadanie o vyhotovenie kópie listiny uloženej v zbierke listín v elektronickej podobe“ a „Požiadanie o vyhotovenie kópie listiny uloženej v zbierke listín v tlačenej podobe“. Rozhodnite sa medzi tým, či chcete kópiu listiny uloženej v zbierke listín v elektronickej podobe (formát ZEP, ktorý je možné uložiť aj vo formáte PDF) alebo chcete kópiu listiny uloženej v zbierke listín v tlačenej podobe (poštou vám bude doručená papierová podoba).
 1. Po tom, ako si zvolíte žiadosť o elektronickú alebo tlačenú podobu kópie listiny uloženej v zbierke listín obchodného registra, je potrebné si vybrať poskytovateľa služby, teda konkrétny registrový súd, v ktorého obvode má požadovaná obchodná spoločnosť alebo družstvo sídlo. Po výbere poskytovateľa služby nám bude táto služba prostredníctvom krátkeho opisu predstavená. Na vstup do tejto služby postačuje už len kliknúť na tlačidlo „Prejsť na službu“. My sme si na ukážku v našom článku vybrali spoločnosť, ktorej ako registrový súd prislúcha okresný súd Banská Bystrica.
 1. V nasledujúcom kroku je potrebné vyhľadať konkrétny subjekt (obchodnú spoločnosť alebo družstvo, prípadne fyzickú osobu), ktorého kópiu listiny uloženej v zbierke listín obchodného registra chceme získať. K dispozícii je vyhľadávanie podľa obchodného mena, spisovej značky alebo IČO. Ak obchodné meno presne nepoznáte, ale istú časť z neho áno, zaškrtnite pri vyhľadávaní podľa obchodného mena možnosť „Výskyt v názve“. Pre bližšiu špecifikáciu je možné zadať aj názov obce.
Článok pokračuje pod reklamou
 1. Výsledkom vyhľadávania môže byť jeden alebo viacero subjektov. Pri každom subjekte bude uvedené jeho obchodné meno, IČO, spisová značka a sídlo. V pravej časti každého vyhľadaného subjetku sa nachádza tlačidlo „výber listín“, prostredníctvom ktorého si môžete vybrať jeho listiny. Dôležité je vedieť, že prostredníctvom jednej žiadosti o vyhotovenie kópie listiny uloženej v zbierke listín obchodného registra môžete požiadať o ľubovoľný počet kópií listín, ale všetky tieto listiny musia prislúchať rovnakému registrovému súdu. Napríklad na základe jednej žiadosti môžete požiadať o vyhotovenie kópie spoločenskej zmluvy aj desiatich s.r.o. z Banskobystrického kraja, ale ak by ste chceli k tomu pridať čo i len jednu kópiu spoločenskej zmluvy firmy z iného kraja, musíte podať novú žiadosť.
 1. Po tom, ako si vyberiete listiny daného subjektu, sa vám zobrazia všetky listiny, ktoré má tento subjekt uložené v zbierke listín obchodného registra. Pomocou tlačidla „pridaj“ si konkrétnu listinu pridáte do výberu.
 1. Po výbere danej listiny sa znovu dostanete do výsledkov predchádzajúceho vyhľadávania subjektov, ale v dolnej časti už budete vidieť spisovú značku subjektu a názov listiny, ktorú ste si predtým vybrali. Kedykoľvek máte možnosť prostredníctvom tlačidla „odobrať“ túto listinu zo svojho výberu odstrániť. Prostredníctvom tlačidla „Vyhľadávanie“ môžete vykonať ďalšie vyhľadávanie podľa iných kritérií. Ak máte výber listín ukončený, prejdite kliknutím na tlačidlo „Formulár“.
 1. Otvorí sa vám formulár žiadosti o poskytnutie listiny zo zbierky listín v elektronickej podobe alebo v tlačenej podobe, podľa vašej voľby prí výbere typu elektronickej služby. Formulár pri žiadosti o elektronickú aj tlačenú podobu kópie listiny sú rovnaké s tým rozdielom, že pri žiadosti o elektronickú podobu kópie listiny uloženej v zbierke listín obchodného registra je uvedený spôsob doručenia do elektronickej schránky a pri žiadosti o tlačenú podobu kópie listiny uloženej v zbierke listín obchodného registra je uvedený spôsob doručenia poštou. V oboch žiadostiach je potrebné vyplniť údaje o žiadateľovi a korešpondenčnú adresu žiadateľa. V dolnej časti žiadosti sa nachádza tlačidlo „Odoslať“. Po odoslaní žiadosti sa formulár žiadosti zatvorí a v predchádzajúcom okne bude informácia „Vaše podanie bolo úspešne odoslané“. Nasledujúci postup sa mierne odlišuje od toho, či ste žiadali o vyhotovenie kópie dokumentu uloženého v zbierke listín v elektronickej podobe alebo v tlačenej podobe.
 1. Ak ste žiadali o vyhotovenie kópie dokumentu uloženého v zbierke listín v elektronickej podobe, do vašej e-mailovej schránky a rovnako aj do elektronickej schránky na portáli www.slovensko.sk vám prídu naraz dve správy. Prvá správa bude len informatívna o prijatí podania. Druhá správa bude obsahovať platobné inštrukcie (číslo účtu, variabilný symbol, špecifický symbol a podobne). Do 10 dní musíte zaplatiť poplatok za vyhotovenie kópie dokumentu uloženého v zbierke listín. Akonáhle registrový súd obdrží vašu platbu, do 5 pracovných dní dostanete do e-mailovej schránky a elektronickej schránky ďalšiu správu o vybavení vašej žiadosti. Táto správa už bude obsahovať samotnú kópiu listiny zo zbierky listín v elektronickej podobe vo formáte ZEP. Na otvorenie tohto súboru budete potrebovať bezplatnú aplikáciu D.Viewer.NET, ktorú si môžete stianuť na portáli www.slovensko.sk. Listinu si s touto aplikáciou môžete uložiť aj vo formáte PDF.
 2. Ak ste žiadali o vyhotovenie kópie dokumentu uloženého v zbierke listín v tlačenej podobe, do vašej e-mailovej schránky a rovnako aj do elektronickej schránky na portáli www.slovensko.sk vám príde najskôr len jedna informatívna správa o prijatí podania. Keď registrový súd danú listinu vyhľadá, spočíta jej strany na účely určenia výšky poplatku, bude vám rovnakým spôsobom doručená aj druhá správa s platobnými inštrukciami (číslo účtu, variabilný symbol, špecifický symbol a podobne). Do 10 dní musíte zaplatiť poplatok za vyhotovenie kópie dokumentu uloženého v zbierke listín. Akonáhle registrový súd obdrží vašu platbu, dostanete do e-mailovej schránky a elektronickej schránky ďalšiu správu o vybavení vašej žiadosti. Potom vám bude požadovaná kópia listiny v tlačenej podobe doručená poštou.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Zaručená konverzia dokumentov – zmeny od 1. 4. 2024

Zaručená konverzia umožňuje transformovať napr. listinný dokument do elektronického sveta so zachovaním jeho právnych účinkov. Od 1. 4. 2024 sa jej dotkli zmeny prijaté novelou vyhlášky.

Zabudnutý alebo zablokovaný BOK/KEP kód: čo robiť?

Ako si odblokovať prístupové/podpisové kódy na občianskom preukaze? Kedy ich možno odblokovať online a kedy je potrebné zájsť na políciu osobne?

Poštovné od 1. 7. 2024: zmeny v cenníku poštových služieb

Ako sa zmenia ceny zaslania listov, balíkov či za použitie poštových poukazov? Prehľad aktuálne platného aj nového cenníka.

Zápis s. r. o. do obchodného registra advokátom v praxi

Aký je proces v prípade zápisu firmy do obchodného registra, ak podnikateľ splnomocní advokáta? Aké sú poplatky, o čo všetko sa postará advokát, čo rieši firma a na čo myslieť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky