Zmeny v maximálnych vymeriavacích základoch od 1. júla 2010

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 164/2010 Z.z., ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2009 nadobudlo účinnosť 30. apríla 2010.

Podľa uvedeného opatrenia bol na obdobie od 1. júla 2010 do 30. júna 2011 stanovený maximálny vymeriavací základ mesačne:

  • na platenie poistného na nemocenské poistenie a na platenie poistného na garančné poistenie v sume 1 116,75 EUR (v období od 1. júla 2009 do 30. júna 2010 bol v sume 1 084,55 EUR),
  • na platenie poistného na dôchodkové poistenie, na platenie poistného na poistenie v nezamestnanosti a na platenie poistného do rezervného fondu solidarity v sume 2 978,00 EUR (v období od 1. júla 2009 do 30. júna 2010 bol v sume 2 892,12 EUR).


Upozornenie: Zamestnávateľ by mal sledovať zmenu výšky maximálnych vymeriavacích základov, aby nedochádzalo k vzniku dlžných súm za poistné na sociálne poistenie a prípadných sankcií.

Článok pokračuje pod reklamou

Dobrovoľne nemocensky poistená osoba si určuje svoj vymeriavací základ sama.

Odvody samostante zárobkovo činných osôb (živnostníkov)

V zákone o sociálnom poistení je uvedené, ktoré fyzické osoby majú na účely sociálneho poistenia postavenie samostatne zárobkovo činnej osoby. Povinnosť platiť a odvádzať poistné na sociálne poistenie (súčasne aj vznik povinnosti platiť povinné nemocenské a dôchodkové poistenie) je odvodená od výšky dosiahnutého príjmu z podnikania a z inej samostatne zárobkovej činnosti.


Podkladom pre zistenie výšky príjmov samostatne zárobkovo činnej osoby pre účely sociálneho poistenia je výpis z daňového priznania vrátane výpisu z opravného daňového priznania za predchádzajúci kalendárny rok. Povinnosť predložiť výpis z daňového priznania na príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne vzniká do 30. júna kalendárneho roka, príp. ak samostatne zárobkovo činnej osobe bola predĺžená lehota na podanie daňového priznania podľa osobitného predpisu, do 30. septembra kalendárneho roka,. Ak samostatne zárobkovo činná osoba vypracovala dodatočné daňové priznanie za príslušný kalendárny rok, je povinná predložiť toto dodatočné daňové priznanie do ôsmich dní od jeho predloženia správcovi dane na príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.

 

Povinné nemocenské a dôchodkové poistenie

SZČO Vznik povinnosti platiť poistenie Zánik povinnosti platiť poistenie
1. nemá predĺženú lehotu na podanie daňového priznania podľa osobitného predpisu od 1. júla kalendárneho roka nasledujúceho po roku, kedy príjem z podnikania a inej samostatne zárobkovej činnosti alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatne zárobkovou činnosťou presiahol sumu 12-násobku minimálneho vymeriavacieho základu 30. júna kalendárneho roka nasledujúcom po roku, ak príjem z podnikania a inej samostatne zárobkovej činnosti alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatne zárobkovou činnosťou nepresiahol sumu 12-násobku minimálneho vymeriavacieho základu
2. má predĺženú lehotu na podanie daňového priznania podľa osobitného predpisu Od 1. októbra kalendárneho roka nasledujúceho po roku, kedy príjem z podnikania a inej samostatne zárobkovej činnosti alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatne zárobkovou činnosťou presiahol sumu 12-násobku minimálneho vymeriavacieho základu 30. septembra kalendárneho roka nasledujúcom po roku, ak príjem z podnikania a inej samostatne zárobkovej činnosti alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatne zárobkovou činnosťou nepresiahol sumu 12-násobku minimálneho vymeriavacieho základu

Hranica príjmu pre účely posudzovania vzniku a zániku povinného sociálneho poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby sa pre rok 2010 vypočíta:

12 x 319, 59 € (minimálny vymeriavací základ) = 3 834,96 €

Ak samostatne zárobkovo činnej osobe zanikla povinnosť platiť povinné nemocenské a dôchodkové poistenie, je povinná odhlásiť sa z platenia týchto poistení do 8. júla 2010, príp. 8. októbra 2010. Urobí tak prostredníctvom tlačiva Sociálnej poisťovne pod názvom Registračný list fyzickej osoby, kde vyznačí odhlášku. Okrem zániku povinného nemocenského a dôchodkového poistenia k 30. júnu, príp. 30. septembru je vymedzený zánik povinnosti platiť tieto poistenia v § 21 zákona o sociálnom poistení.


V prípade, že samostatne zárobkovo činná osoba nie je povinne sociálne poistená ako samostatne zárobkovo činná osoba, ale za rok 2009 dosiahla príjem vo výške 3 834,96 € a viac, vzniká jej povinnosť platiť povinné nemocenské a dôchodkové poistenie od 1. júla 2010, príp. od 1. októbra 2010. Túto skutočnosť je povinná ohlásiť do ôsmich dní od vzniku týchto poistení prostredníctvom tlačiva sociálnej poisťovne – Registračný list Fyzickej osoby, kde vyznačí prihlášku.

Príklad 1

Živnostník, ktorý platí povinné nemocenské a dôchodkové poistenie dosiahol za rok 2009 príjmy vo výške 2 841,36 €. Z uvedeného vyplýva, že živnostníkovi zaniká povinnosť platiť povinné poistenie k 30. júnu 2010. Odhlásiť sa z platenia je povinný do 8. júla 2010 prostredníctvom tlačiva Registračný list fyzickej osoby, kde vyznačí odhlášku z poistenia.

Príklad 2

Živnostník, ktorý neplatí povinné poistenie a za rok 2009 dosiahol príjmy vo výške 3689,14 € nemá povinnosť platiť povinné sociálne poistenie, ale je povinný predložiť Sociálnej poisťovni výpis z daňového priznania za rok 2009. Povinnosť platiť sociálne poistenie sa bude posudzovať najbližšie k 1. júlu 2011 podľa výšky dosiahnutých príjmov za rok 2010 (na základe daňového priznania za rok 2010).

Príklad 3

Fyzická osoba, ktorá má oprávnenie vykonávať živnosť a platí povinné nemocenské a dôchodkové poistenie a dosiahla za rok 2009 príjem 4128,11 € má povinnosť naďalej platiť povinné poistenie.

Príklad 4

Fyzická osoba, ktorá vykonáva činnosť obchodného zástupcu nemá povinnosť platiť povinné sociálne poistenie. V roku 2009 však dosiahla príjem vo výške 4 871,42 €. Od 1. júla 2010 jej vzniká povinnosť platiť povinné nemocenské a dôchodkové poistenie. Svoju povinnosť ohlási Sociálnej poisťovni na tlačive Registračný list fyzickej osoby, kde vyznačí prihlášku do poistenia.

Ak hľadáte zmeny v sociálnom poistení od januára 2011, čítajte tu.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Dôležité čísla v podnikaní v roku 2020

Prehľad dôležitých čísel pre živnostníkov, právnické osoby, zamestnávateľov, ale aj osoby registrované pre DPH v roku 2020 na jednom mieste.

Dôležité čísla pre daňové priznanie za rok 2019

Aké čísla treba poznať k správnemu vyplneniu daňového priznania fyzickej či právnickej osoby za rok 2019?

Životné minimum od 1.7.2019 do 30.6.2020

Od 1. júla 2019 vzrastie suma životného minima o 5,13 €. Vďaka nárastu životného minima sa zvýši daňový bonus aj suma nezdaniteľnej časti základu dane.

Dôležité čísla v podnikaní v roku 2019

Dôležité čísla súvisiace s daňami, odvodmi, mzdami a stravným v roku 2019 na jednom mieste.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky