Zmeny v zákone o sociálnom poistení – novela od 1.1.2011

Dňa 2. decembra 2010 NRSR schválila novelu zákona 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ktorá bude účinná od 1. januára 2011 (okrem zmeny valorizačného mechanizmu účinného od 1.1.2012). Ide o prvý z krokov k zjednoteniu výberu daní, cla a odvodov. Na tento účel sa zavádzajú nové definície základných pojmov (napr. zamestnanec, zamestnávateľ, vymeriavací základ), súčasne sa po novom definuje aj osobný rozsah sociálneho poistenia, vznik a zánik sociálneho poistenia, a to tak, aby tieto základné pojmy a zásady boli kompatibilné s ustanoveniami zákona o dani z príjmov. Zmeny sa týkajú aj SZČO a ďalších osôb.

Zmeny v sociálnom poistení týkajúce sa zamestnanca a zamestnávateľa od 1. 1. 2011

Novela zákona rozširuje okruh zamestnancov, ktorí sú povinní platiť poistné na sociálne poistenie. Zamestnanec je podľa novely definovaný ako fyzická osoba v právnom vzťahu, ktorý jej zakladá právo na pravidelný mesačný príjem zo závislej činnosti podľa zákona o dani z príjmov okrem fyzickej osoby v právnom vzťahu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Za zamestnanca sa považujú napr. tieto osoby:

 • fyzická osoba v pracovnom pomere,
 • fyzická osoba v štátnozamestnaneckom pomere,
 • fyzická osoba v služobnom pomere,
 • konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným, ak za túto prácu dostáva odmenu považovanú za príjem zo závislej činnosti podľa osobitného predpisu,
 • člen štatutárneho orgánu, člen správnej rady, člen dozornej rady, člen kontrolnej komisie a člen iného samosprávneho orgánu právnickej osoby, ak za výkon funkcie dostáva odmenu považovanú za príjem zo závislej činnosti podľa osobitného predpisu,
 • spoločník spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditista komanditnej spoločnosti a člen družstva, ak sú odmeňovaní za prácu v spoločnosti alebo v družstve formou, ktorá sa podľa osobitného predpisu považuje za príjem zo závislej činnosti.
Článok pokračuje pod reklamou

Za zamestnanca sa nepovažuje:

 • osoba pracujúca na základe dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti, dohody o brigádnickej práci študentov,
 • žiak strednej školy a študent vysokej školy pri praktickom vyučovaní v období odbornej (výrobnej) praxe,
 • osoba s nepeňažným príjmom z prostriedkov sociálneho fondu z predchádzajúceho právneho vzťahu, ktorý zakladal právo na príjem zo závislej činnosti (napr. poskytnutie darčekov bývalým zamestnancom),
 • člen volebnej komisie.

Podľa novely zákona je potrebné rozlišovať medzi zamestnancami, ktorí majú pravidelný mesačný príjem a ktorí majú nepravidelný príjem.

Ak ide o pravidelný mesačný príjem, na zamestnanca sa vzťahuje povinné nemocenské a povinné dôchodkové poistenie vrátane poistenia v nezamestnanosti. Ide o tie osoby, ktorých príjem je zdaňovaný podľa §5 zákona o dani z príjmov a ktorým z právnych predpisov (napr. Zákonník práce) alebo z právnych vzťahov (napr. príkaznou zmluvou, mandátnou zmluvou) vyplýva právo na pravidelné mesačné odmeňovanie. Do tejto skupiny sa zaraďuje aj konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným, ak za výkon funkcie dostáva pravidelne odmenu každý mesiac.

Ak ide o nepravidelný príjem, na zamestnanca sa vzťahuje iba povinné dôchodkové poistenie. Ide napr. o konateľov spoločnosti s ručením obmedzeným, ak za výkon funkcie dostávajú odmenu nepravidelne, teda nie každý mesiac. V prípade nepravidelných príjmov sa tieto rozpočítajú na kalendárne mesiace od predchádzajúcej výplaty príjmu. Týmto spôsobom sa jednorazový príjem, ktorý by v jednom mesiaci prekročil maximálny vymeriavací základ (2 978 eur), rozpočíta na viacero mesiacov s možnosťou platenia maximálneho poistného za každý z nich.

To znamená, že ak si konateľ vypláca odmenu vždy v decembri, pričom v decembri 2011 by si vyplatil 30 000 eur, táto odmena sa rozpočíta na jednotlivé mesiace (január – december, teda 30 000/12 = 2 500 eur) a z týchto mesačných vymeriavacích základov sa bude odvádzať poistné.

Splnenie povinnosti registrácie zamestnancov, ktorí sa od 1.1.2011 stanú povinne poistenými na účely sociálneho poistenia, je potrebné vykonať do 31. januára 2011.

Vymeriavací základ na sociálne poistenie v roku 2011

Vymeriavací základ zamestnanca, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť, je príjem plynúci z tejto zárobkovej činnosti okrem príjmov, ktoré nie sú predmetom dane alebo sú od dane oslobodené podľa osobitného predpisu, príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré platí zamestnávateľ za zamestnanca a príjmov zamestnanca poskytovaných zamestnávateľom podľa osobitného predpisu (ide napr. o príspevok na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami). Vymeriavací základ na platenie poistného na sociálne poistenie pre zamestnancov a zamestnávateľov sa rozšíril podľa novely zákona o sociálnom poistení o príjmy zdaňované podľa zákona o dani z príjmov, napr.:

 1. odstupné a odchodné, plnenia poskytnuté po skončení pracovného pomeru, odmeny pri jubilejnom výročí;
 2. náhrada za pracovnú pohotovosť, náhrada za služobnú pohotovosť, náhrada za pohotovosť, príplatok za pohotovosť;
 3. príspevok zo sociálneho fondu;
 4. príjem zamestnanca v súvislosti s používaním motorového vozidla na služobné a súkromné účely;
 5. iné nepeňažné benefity zamestnanca.

Do vymeriavacieho základu sa však nezahŕňajú príjmy zo závislej činnosti, ktoré nie sú podľa zákona o dani z príjmov predmetom dane, alebo sú od dane oslobodené.

Plnenia poskytované zamestnávateľom, ktoré sú od dane oslobodené, budú oslobodené aj od platenia poistného, napr.:

 • hodnota stravy poskytovanej zamestnávateľom zamestnancovi na spotrebu na pracovisku alebo v rámci stravovania zabezpečovaného prostredníctvom iných subjektov,
 • hodnota nealkoholických nápojov poskytovaných zamestnávateľom zamestnancovi na spotrebu na pracovisku,
 • doškoľovanie zamestnancov,
 • príspevky na ošatenie,
 • použitie rekreačného, zdravotníckeho, vzdelávacieho, predškolského, telovýchovného alebo športového zariadenia poskytnutého zamestnávateľom zamestnancom; rovnako sa posudzuje aj takéto plnenie poskytnuté manželovi (manželke) zamestnanca a deťom, ktoré sa na účely tohto zákona považujú za vyživované osoby (§ 33) tohto zamestnanca alebo jeho manželky (manžela). Od dane z príjmov fyzických osôb je oslobodené nielen použitie vlastných rekreačných, zdravotníckych, vzdelávacích, predškolských, telovýchovných alebo športových zariadení, ale aj zariadení zamestnávateľom na tieto účely prenajatých – t. j. oslobodenie od dane možno uznať napr. pri prenajatí tenisových kurtov, fitness centier, prenajatí časti rekreačného zariadenia atď. Ďalej platí, že ak ide o zakúpenie rekreačných poukazov napr. prostredníctvom cestovnej kancelárie ide o zdaniteľný príjem zamestnanca s uplatnením 19 % sadzby dane, a rovnako tento príjem podlieha plateniu poistného.

Predmetom dane nie je hodnota poskytovaných rekondičných pobytov, rehabilitačných pobytov, kondičných rehabilitácií a preventívnej zdravotnej starostlivosti, len v prípadoch a za podmienok ustanovených osobitným predpisom. Takýmto predpisom je napr. zákon č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov. Z uvedeného vyplýva, že sa takéto plnenia poskytované zamestnancovi nezdaňujú (ani nevstupujú do vymeriavacieho základu pre platenie odvodov). Ak sa poskytujú takéto podobné plnenia (rehabilitácia, rekondičný pobyt atď.) dobrovoľne (neukladá ich poskytnutie osobitný predpis) sú zdaniteľným príjmom pre zamestnanca a bude povinnosťou platiť z týchto príjmov poistné.

Ďalších dôležité zmeny:

 • zahrnutie vyplatených príjmov zamestnanca (týka sa zamestnancov aj s pravidelným príjmom aj s nepravidelným príjmom) po skončení povinného poistenia do vymeriavacieho základu pomerne na každý kalendárny mesiac trvania jeho poistenia v poslednom kalendárnom roku,
 •  určenie novej splatnosti poistného na sociálne poistenie pre zamestnancov, ktorým bol vyplatený príjem po skončení povinného poistenia, pre zamestnancov s nepravidelným príjmom počas trvania dôchodkového poistenia a pri vyplatení príjmu plynúceho z neplatného skončenia právneho vzťahu zamestnanca k zamestnávateľovi - splatnosť je určená do ôsmeho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bol vyplatený príjem.

Zmeny v sociálnom poistení týkajúce sa samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO)

Od 1. januára 2011 bude mať postavenie samostatne zárobkovo činnej osoby na účely sociálneho poistenia každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a je registrovaná podľa zákona o správe daní a poplatkov, t. j. má pridelené daňové identifikačné číslo (DIČ). Medzi fyzické osoby, ktoré novelou nadobudnú postavenie samostatne zárobkovo činnej osoby, sú tie, ktoré dosahujú príjmy podľa autorského zákona, napríklad autori, výkonní umelci, majitelia patentu, za predpokladu, že majú pridelené DIČ a dovŕšili 18 rokov veku.

Samostatne zárobkovo činnou osobou podľa novely zákona je fyzická osoba, ktorá je oprávnená na vykonávanie alebo prevádzkovanie zárobkovej činnosti, napríklad:

 • vykonáva poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu,
 • má oprávnenie prevádzkovať živnosť,
 • má oprávnenie na vykonávanie činnosti podľa osobitného predpisu okrem činnosti fyzickej osoby v pracovnom pomere, na ktorej výkon je povinná mať oprávnenie podľa osobitného predpisu,
 • je spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti alebo komplementárom komanditnej spoločnosti,
 • vykonáva činnosti, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním,
 • vykonáva športovú činnosť zárobkovo, ale nie v pracovnom pomere,
 • vykonáva umeleckú činnosť alebo inú tvorivú činnosť podľa osobitného predpisu mimo pracovnoprávnych vzťahov a obdobných vzťahov,
 • vykonáva činnosť obchodného zástupcu, mimo pracovnoprávnych vzťahov a obdobných vzťahov,
 • vykonáva činnosť znalcov a tlmočníkov podľa osobitného predpisu, mimo pracovnoprávnych vzťahov a obdobných vzťahov,
 • vykonáva činnosť sprostredkovateľov podľa osobitného predpisu, ktoré nie sú živnosťou, mimo pracovnoprávnych vzťahov a obdobných vzťahov,
 •  vykonáva činnosť pracovného asistenta podľa osobitného predpisu.

Za SZČO sa nepovažuje fyzická osoba, ktorá má podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie vykonávať osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím.


Osobám, ktoré sa po prekročení 12-násobku minimálneho vymeriavacieho základu stanú povinne nemocensky poistenými, sa bude táto povinnosť prvýkrát posudzovať podľa údajov z daňového priznania k dani z príjmov za rok 2011, t. j. k 1. júlu 2012.

Od 1.1.2011 sa mení sa výška minimálneho vymeriavacieho základu na platenie poistného na sociálne poistenie pre povinne poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu a pre dobrovoľne poistenú osobu. Za obdobie do 31. decembra 2010 je minimálny vymeriavací základ vo výške 319,58 EUR, za obdobie od 1. januára 2011 sa mení výška minimálneho vymeriavacieho základu na sociálne poistenie na 329,06 EUR.

Súhrn ďalších dôležitých zmien v sociálnom poistení:

 • možný vznik povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby nielen k 1. júlu, resp. k 1. októbru kalendárneho roka, ale k akémukoľvek dňu, v prípade ak fyzická osoba opätovne nadobudne postavenie samostatne zárobkovo činnej osoby a za posudzovaný rok dosiahla príjmy z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti vyššie ako zákonom ustanovená hranica,
 • rozšírenie dôvodov prerušenia povinného poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby o prerušenie povinného poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby v prípade pozastavenia prevádzkovania živnosti, pozastavenia výkonu činnosti alebo pozastavenia činnosti,
 • nemožnosť zníženia vymeriavacieho základu povinne poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby o výšku príspevkov zaplatených na doplnkové dôchodkové sporenie, životné poistenie a účelové sporenie,
 • vymedzenie zániku dobrovoľného nemocenského poistenia a dobrovoľného dôchodkového poistenia, v prípade priznania určitej dôchodkovej dávky,
 • úprava zániku dobrovoľného nemocenského poistenia, dobrovoľného dôchodkového poistenia a dobrovoľného poistenia v nezamestnanosti k 31. decembru 2010, v prípade priznanej konkrétnej dôchodkovej dávky.

Novela priniesla aj zmeny v zaokrúhľovaní poistného na sociálne poistenie a vymeriavacieho základu na platenie poistného na sociálne poistenie za obdobie počnúc 1. januárom 2011 na eurocent nadol.

Od 1.1.2011 sa mení aj obdobie, na ktoré sa určujú sumy maximálnych vymeriavacích základov. Kým doteraz sa nové sumy maximálnych vymeriavacích základov určovali vždy k 1. júlu kalendárneho roka, podľa novely účinnej od 1. januára 2011 sa budú určovať od 1. januára kalendárneho roka, teda na celý kalendárny rok. Sumy maximálnych vymeriavacích základov, ktoré platia do 31. decembra 2010 zostanú v platnosti celý kalendárny rok 2011. Nové sumy maximálnych vymeriavacích základov sa určia k 1. januáru 2012.

Viac informácií o týchto zmenách nájdete na stránke Sociálnej poisťovne. Informácie o zmenách v zdravotných odvodoch od roku 2011 nájdete v nasledovnom článku. Zmeny v zákone o dani z príjmov od roku 2011 nájdete v nasledovnom článku. Aktuálne sumy odvodov živnostníkov na rok 2011 hľadajte v nasledovnom článku.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Sociálne odvody SZČO od 1. 7. 2024

Aká je hranica príjmov, pri ktorej SZČO (ne)vzniká povinnosť platiť sociálne odvody od 1. 7. 2024, resp. 1. 10. 2024? Ako sa podnikateľ dozvie o výške odvodov a aká je ich minimálna a maximálna výška?

Hranica príjmov pre (ne)platenie odvodov do Sociálnej poisťovne za rok 2024 v roku 2025

Do určitej výšky ročných príjmov nie sú živnostníci či iné SZČO povinné platiť odvody do Sociálnej poisťovne. Aká je táto hranica pre rok 2024 a koľko bude potrebné platiť minimálne v roku 2025?

Zmena v dôchodkovom veku či rodičovský bonus: novinky v dôchodkovom systéme

Novela zákona o sociálnom poistení prináša viacero úprav dôchodkového systému. Skorší odchod do dôchodku, zrušenie predčasného dôchodku či rodičovský bonus. Čo sa zmení?

Novela zákona o sociálnom poistení od roku 2022 a 2023

Novela zákona o sociálnom poistení je schválená a prinesie zmeny, ako napr. elektronická PN-ka, predĺženie ochrannej lehoty pre ženy či zrušenie ešte nezavedeného ročného zúčtovania.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky