Výpis z obchodného registra v roku 2010

Výpis z obchodného registra je dokument, ktorý obsahuje údaje zapísané v obchodnom registri, uvedené v ňom ku dňu vyhotovenia výpisu.

Vo výpise sú uvedené nasledujúce údaje:

 • obchodné meno, u právnických osôb sídlo, u fyzických osôb bydlisko a miesto podnikania, ak sa líši od bydliska,
 • identifikačné číslo,
 • predmet podnikania (činnosti),
 • právna forma právnickej osoby,
 • meno a bydlisko osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo jeho členmi, s uvedením spôsobu, akým konajú v mene právnickej osoby,
 • označenie, sídlo a predmet podnikania (činnosti) odštepného závodu, meno vedúceho a jeho bydlisko,
 • meno prokuristu a jeho bydlisko,
 • rodné číslo spoločníka obchodnej spoločnosti alebo identifikačné číslo, ak je spoločníkom právnická osoba,
 • pri spoločnosti s ručením obmedzeným a akciovej spoločnosti rodné čísla členov dozornej rady,
 • ďalšie skutočnosti, ak to ustanovuje zákon.

Okrem týchto údajov sú súčasťou výpisu z obchodného registra aj informácie o vstupe spoločnosti do likvidácie, ako aj meno a bydlisko likvidátora, vyhlásenie konkurzu s menom a bydliskom konkurzného správcu, začatie konania o vyrovnanie a právny dôvod výmazu podnikateľa.


Obchodný register má verejný charakter, to znamená, že o výpis pre verejné účely môže požiadať ktokoľvek bez toho, aby uviedol právny alebo iný dôvod pre získanie úradného výpisu.

V prípade, ak máte záujem o výpis o obchodného registra pre verejné účely, je potrebné obrátiť sa so žiadosťou o výpis na príslušný okresný súd v sídle kraja, ktorý vedie obchodný register t.j. registrový súd. Okrem žiadosti o výpis z OR v listinnej podobe existuje na Slovensku od 1. augusta 2007 aj možnosť požiadať o výpis z OR v elektronickej forme.

Registrové súdy majú za túto službu stanovené poplatky uvedené v prílohe zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov. Za vyhotovenie a vydanie výpisu z obchodného registra zaplatíte:

 • v listinnej podobe 6, 50 €,
 • v elektronickej podobe 0, 33 €.

Postup pre získanie elektronického výpisu z Obchodného registra

Pri získaní elektronického výpisu z Obchodného registra sú dve možnosti:

 • Získanie elektronického výpisu cez Ústredný portál verejnej správy
 • Získanie elektronického výpisu z obchodného registra u notára

Získanie elektronického výpisu cez Ústredný portál verejnej správy

 1. Najprv je potrebné zaregistrovať sa na Ústrednom portáli verejnej správy www.portal.gov.sk. Medzi povinné údaje patrí celé meno, e-mail a kontrolná otázka. Po odoslaní formulára dostanete na vašu e-mailovú adresu prihlasovacie meno, ktoré má podobu unikátneho čísla a heslo. Heslo je dobré zmeniť, keďže je ťažko zapamätateľné.
 2. Ďalším krokom je prihlásenie sa do portálu verejnej správy na základe prihlasovacích údajov. V sekcii Podnikateľ kliknite na Služby, poslednou odrážkou v texte sú Služby Obchodného registra MS SR. Medzi službami OR SR nájdite Žiadosť o poskytnutie výpisu z obchodného registra v elektronickej podobe, v časti Elektronická služba môžete prejsť na formulár.
 3. Následne sa dostanete k vypísaniu žiadosti o poskytnutie elektronického výpisu z OR. Vyhľadanie subjektu je možné podľa obchodného mena, spisovej značky alebo IČO. Vypísanie ostatných údajov formulára vám zaberie len niekoľko minút.
 4. Po odoslaní žiadosti vám do vašej e-mailovej schránky príde potvrdzujúci e-mail o prijatí formulára a informácia o poplatku za požadovanú službu spolu s platobnými podmienkami. Za výpis v elektronickej forme zaplatíte poplatok vo výške 0,33 € za jeden výpis .
 5. Po tom, ako zaplatíte správny poplatok, dostanete e-mail s výpisom obsahujúcim požadované údaje z obchodného registra. Zvyčajne je doba prijatia výpisu formou e-mailu do dvoch pracovných dní odo dňa, kedy príslušný registrový súd prijal informáciu o zaplatení poplatku. Výpis elektronickou formou dostanete vo formáte ZEP. Na otvorenie súboru je potrebné stiahnuť si a nainštalovať najnovšiu verziu aplikácie QSign. Ústredný portál verejnej správy odporúča používať práve tento druh aplikácie.

Upozornenie: Výpis z obchodného registra v elektronickej podobe je rovnocenný výpisu v listinnej podobe iba v tom prípade, ak je podpísaný zaručeným elektronickým podpisom.

Získanie elektronického výpisu z obchodného registra u notára

Od 1. júla 2010 je možnosť získať elektronický výpis z obchodného registra obchodnej spoločnosti, a to prostredníctvom notára. Požiadať môžete o úradný výpis z ktoréhokoľvek registrového súdu prostredníctvom notára na Slovensku. V súčasnosti je na našom území registrovaných okolo 330 notárov. Výpis u notára získat zvyčanie nie na počkanie,ale do 3 - 4 dní.

Na získanie tohto výpisu vám stačí podpísať žiadosť s údajmi z Obchodného registra, ktorú vytlačí notár. Žiadosť o výpis nemusí obsahovať zaručený elektronický podpis žiadateľa. Notár sa k elektronickému výpisu z obchodného registra dostane prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy. Výhodou oproti elektronickému podávaniu žiadostí o výpis z obchodného registra (podávaných priamo Vašou osobou cez Ústredný portál verejnej správy) je priame prepojenie notárov na obchodný register, čo umožňuje rýchlejšie vybavenie žiadostí.

Výpis z obchodného registra
v listinnej forme musíte prísť fyzicky na registrový súd, získať môžete výpis iba tej spoločnosti, ktorá je zapísaná na danom registrovom súde, za získanie výpisu zaplatíte sumu 6,50 € v kolkoch, ktoré si musíte zvyčajne priniesť.
v elektronickej forme podanie žiadosti o výpis prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy: nemusíte nikam chodiť, výpis môžete získať z akéhokoľvek miesta, kde máte k dispozícii internet, získať môžete výpis z obchodného registra ktorejkoľvek spoločnosti na Slovensku zapísanej v obchodnom registri, za výpis elektronickou formou zaplatíte len 0,33 €, čas získania tejto formy výpisu je závislý od termínu zaplatenia správneho poplatku a pohybuje sa od 2 do 4 dní, vyžaduje si existenciu zaručeného elektronického podpisu.
podanie žiadosti o výpis u notára: nemusíte ísť na registrový súd, stačí prísť k notárovi, ktorých je na Slovensku približne 330, získať môžete výpis z obchodného registra ktorejkoľvek spoločnosti na Slovensku zapísanej v Obchodnom registri, nepotrebujete kupovať kolky, za každú aj začatú stranu osvedčovanej listiny zaplatíte 1,33 € bez DPH (s DPH je to suma približne 1,6 €) - to znamená, že za bežný dvojstranový výpis z OR zaplatíte namiesto 6,50 € v kolkoch iba 3,2 € s DPH v hotovosti, nepotrebujete zaručený elektronický podpis, lehota na získanie je však 3 - 4 dni.

 

 

Ďaľšie informácie nájdete v nasledovnom článku.

 

 

 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Registrácia daňového subjektu a pridelenie DIČ od 1.1.2023

Od 1. januára 2023 funguje zjednodušená registrácia a pridelenie daňového identifikačného čísla (DIČ) pre osoby zapísané v živnostenskom registri a obchodnom registri.

Výmena občianskeho preukazu a nahlásenie zmeny v obchodnom registri

Kto musí nahlásiť nové číslo dokladu totožnosti do obchodného registra, ako postupovať, do kedy to treba stihnúť a na čo dať pozor, radí advokát Tomáš Vavro.

Poslanci chcú meniť neexistujúci zákon, urgentnú zmenu pre podnikateľov neriešia

Na prebiehajúcej schôdzi NRSR je rekordný počet poslaneckých návrhov, ktoré nie je dôvod prijímať bez štandardného pripomienkovania a vyčísľovania dopadov. Problém, na ktorý dlhodobo poukazujú podnikatelia, poslanci ignorujú.

Postup, poplatky, prílohy pri zápise rodného čísla do obchodného registra

Ako postupovať pri zápise identifikačných údajov do obchodného registra, koľko sa za zápis platí, aké prílohy si treba pripraviť a čo sa stane, ak firma nebude mať údaje zapísané do 30.9.2022?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky