Výpis z obchodného registra v roku 2010

Výpis z obchodného registra je dokument, ktorý obsahuje údaje zapísané v obchodnom registri, uvedené v ňom ku dňu vyhotovenia výpisu.

Vo výpise sú uvedené nasledujúce údaje:

 • obchodné meno, u právnických osôb sídlo, u fyzických osôb bydlisko a miesto podnikania, ak sa líši od bydliska,
 • identifikačné číslo,
 • predmet podnikania (činnosti),
 • právna forma právnickej osoby,
 • meno a bydlisko osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo jeho členmi, s uvedením spôsobu, akým konajú v mene právnickej osoby,
 • označenie, sídlo a predmet podnikania (činnosti) odštepného závodu, meno vedúceho a jeho bydlisko,
 • meno prokuristu a jeho bydlisko,
 • rodné číslo spoločníka obchodnej spoločnosti alebo identifikačné číslo, ak je spoločníkom právnická osoba,
 • pri spoločnosti s ručením obmedzeným a akciovej spoločnosti rodné čísla členov dozornej rady,
 • ďalšie skutočnosti, ak to ustanovuje zákon.

Okrem týchto údajov sú súčasťou výpisu z obchodného registra aj informácie o vstupe spoločnosti do likvidácie, ako aj meno a bydlisko likvidátora, vyhlásenie konkurzu s menom a bydliskom konkurzného správcu, začatie konania o vyrovnanie a právny dôvod výmazu podnikateľa.


Obchodný register má verejný charakter, to znamená, že o výpis pre verejné účely môže požiadať ktokoľvek bez toho, aby uviedol právny alebo iný dôvod pre získanie úradného výpisu.

V prípade, ak máte záujem o výpis o obchodného registra pre verejné účely, je potrebné obrátiť sa so žiadosťou o výpis na príslušný okresný súd v sídle kraja, ktorý vedie obchodný register t.j. registrový súd. Okrem žiadosti o výpis z OR v listinnej podobe existuje na Slovensku od 1. augusta 2007 aj možnosť požiadať o výpis z OR v elektronickej forme.

Registrové súdy majú za túto službu stanovené poplatky uvedené v prílohe zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov. Za vyhotovenie a vydanie výpisu z obchodného registra zaplatíte:

 • v listinnej podobe 6, 50 €,
 • v elektronickej podobe 0, 33 €.

Postup pre získanie elektronického výpisu z Obchodného registra

Pri získaní elektronického výpisu z Obchodného registra sú dve možnosti:

 • Získanie elektronického výpisu cez Ústredný portál verejnej správy
 • Získanie elektronického výpisu z obchodného registra u notára

Získanie elektronického výpisu cez Ústredný portál verejnej správy

 1. Najprv je potrebné zaregistrovať sa na Ústrednom portáli verejnej správy www.portal.gov.sk. Medzi povinné údaje patrí celé meno, e-mail a kontrolná otázka. Po odoslaní formulára dostanete na vašu e-mailovú adresu prihlasovacie meno, ktoré má podobu unikátneho čísla a heslo. Heslo je dobré zmeniť, keďže je ťažko zapamätateľné.
 2. Ďalším krokom je prihlásenie sa do portálu verejnej správy na základe prihlasovacích údajov. V sekcii Podnikateľ kliknite na Služby, poslednou odrážkou v texte sú Služby Obchodného registra MS SR. Medzi službami OR SR nájdite Žiadosť o poskytnutie výpisu z obchodného registra v elektronickej podobe, v časti Elektronická služba môžete prejsť na formulár.
 3. Následne sa dostanete k vypísaniu žiadosti o poskytnutie elektronického výpisu z OR. Vyhľadanie subjektu je možné podľa obchodného mena, spisovej značky alebo IČO. Vypísanie ostatných údajov formulára vám zaberie len niekoľko minút.
 4. Po odoslaní žiadosti vám do vašej e-mailovej schránky príde potvrdzujúci e-mail o prijatí formulára a informácia o poplatku za požadovanú službu spolu s platobnými podmienkami. Za výpis v elektronickej forme zaplatíte poplatok vo výške 0,33 € za jeden výpis .
 5. Po tom, ako zaplatíte správny poplatok, dostanete e-mail s výpisom obsahujúcim požadované údaje z obchodného registra. Zvyčajne je doba prijatia výpisu formou e-mailu do dvoch pracovných dní odo dňa, kedy príslušný registrový súd prijal informáciu o zaplatení poplatku. Výpis elektronickou formou dostanete vo formáte ZEP. Na otvorenie súboru je potrebné stiahnuť si a nainštalovať najnovšiu verziu aplikácie QSign. Ústredný portál verejnej správy odporúča používať práve tento druh aplikácie.

Upozornenie: Výpis z obchodného registra v elektronickej podobe je rovnocenný výpisu v listinnej podobe iba v tom prípade, ak je podpísaný zaručeným elektronickým podpisom.

Získanie elektronického výpisu z obchodného registra u notára

Od 1. júla 2010 je možnosť získať elektronický výpis z obchodného registra obchodnej spoločnosti, a to prostredníctvom notára. Požiadať môžete o úradný výpis z ktoréhokoľvek registrového súdu prostredníctvom notára na Slovensku. V súčasnosti je na našom území registrovaných okolo 330 notárov. Výpis u notára získat zvyčanie nie na počkanie,ale do 3 - 4 dní.

Na získanie tohto výpisu vám stačí podpísať žiadosť s údajmi z Obchodného registra, ktorú vytlačí notár. Žiadosť o výpis nemusí obsahovať zaručený elektronický podpis žiadateľa. Notár sa k elektronickému výpisu z obchodného registra dostane prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy. Výhodou oproti elektronickému podávaniu žiadostí o výpis z obchodného registra (podávaných priamo Vašou osobou cez Ústredný portál verejnej správy) je priame prepojenie notárov na obchodný register, čo umožňuje rýchlejšie vybavenie žiadostí.

Výpis z obchodného registra
v listinnej forme musíte prísť fyzicky na registrový súd, získať môžete výpis iba tej spoločnosti, ktorá je zapísaná na danom registrovom súde, za získanie výpisu zaplatíte sumu 6,50 € v kolkoch, ktoré si musíte zvyčajne priniesť.
v elektronickej forme podanie žiadosti o výpis prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy: nemusíte nikam chodiť, výpis môžete získať z akéhokoľvek miesta, kde máte k dispozícii internet, získať môžete výpis z obchodného registra ktorejkoľvek spoločnosti na Slovensku zapísanej v obchodnom registri, za výpis elektronickou formou zaplatíte len 0,33 €, čas získania tejto formy výpisu je závislý od termínu zaplatenia správneho poplatku a pohybuje sa od 2 do 4 dní, vyžaduje si existenciu zaručeného elektronického podpisu.
podanie žiadosti o výpis u notára: nemusíte ísť na registrový súd, stačí prísť k notárovi, ktorých je na Slovensku približne 330, získať môžete výpis z obchodného registra ktorejkoľvek spoločnosti na Slovensku zapísanej v Obchodnom registri, nepotrebujete kupovať kolky, za každú aj začatú stranu osvedčovanej listiny zaplatíte 1,33 € bez DPH (s DPH je to suma približne 1,6 €) - to znamená, že za bežný dvojstranový výpis z OR zaplatíte namiesto 6,50 € v kolkoch iba 3,2 € s DPH v hotovosti, nepotrebujete zaručený elektronický podpis, lehota na získanie je však 3 - 4 dni.

 

 

Ďaľšie informácie nájdete v nasledovnom článku.

 

 

 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Obchodný register v kocke

Súhrn informácií o obchodnom registri. Kto sa doň zapisuje? Ako vybaviť právne použiteľný výpis v slovenčine či v inom jazyku? S akými poplatkami počítať?

Zmena firemných údajov od 1.6.2023: ovplyvní ich súdna mapa

Mnohí podnikatelia musia zmeniť údaje na faktúrach, webe, e-shope, či pečiatkach. Súdna mapa má zlepšiť fungovanie súdov, zatiaľ však prináša byrokratickú záťaž pre bratislavské a košické firmy.

Zmenu občianskeho preukazu už nebude potrebné hlásiť obchodnému registru

Ministerstvo spravodlivosti navrhuje zrušenie povinnosti zápisu dokladu totožnosti u konečných užívateľov výhod.

Registrácia daňového subjektu a pridelenie DIČ od 1.1.2023

Od 1. januára 2023 funguje zjednodušená registrácia a pridelenie daňového identifikačného čísla (DIČ) pre osoby zapísané v živnostenskom registri a obchodnom registri.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky