Miestne dane v SR

Dane je možné členiť z viacerých hľadísk, jedným z nich je územné hľadisko. Podľa neho sa dane členia na celoštátne dane a miestne dane.

Miestne dane sú jedným zo zdrojov príjmov miestnej samosprávy. Ukladá ich vyšší územný celok, mesto alebo obec. Jediná daň, ktorú ukladá vyšší územný celok, je daň z motorových vozidiel. Medzi miestne dane, ktoré ukladá mesto, príp. obec patrí:

  • daň z nehnuteľností,
  • daň za psa,
  • daň za užívanie verejného priestranstva,
  • daň za predajné automaty,
  • daň za nevýherné hracie prístroje,
  • daň za ubytovanie,
  • daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta,
  • daň za jadrové zariadenie.
Článok pokračuje pod reklamou

V nasledujúcej tabuľke je uvedený prehľad predmetu, základu a sadzby dane z nehnuteľností a motorových vozidiel. Ide o miestne dane, ktoré sa v najvýznamnejšej miere dotýkajú podnikateľských subjektov.

Daň Predmet dane  Základ dane Sadzba dane
Daň z nehnuteľností
Daň z pozemkov Pozemky nachádzajúce sa na území SR Hodnota pozemkov bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 Jednotne 0,25 % zo ZD (každá obec si určí svoj koeficient podľa lokality)
Daň zo stavieb Stavby, ktoré majú jedno alebo viacero nadzemných podlaží alebo podzemných podlaží, spojené so zemou pevným základom Výmera zastavenej plochy v m2 0,033 € za každý aj začatý m2 (+ príplatok pri viacerých podlažných stavbách 0,332/podlažie)
Daň z bytov Byty alebo nebytové priestory v bytovom dome, v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzické alebo právnické osoby Výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2 0,033 € za každý aj začatý m2
Ostatné miestne dane
Daň z motorových vozidiel Motorové vozidlo a prípojné vozidlo, ktoré sa používa na podnikanie alebo v súvislosti s podnikaním  Osobný automobil – zdvihový objem motora v cm3 Úžitkové vozidlo a autobus – celková hmotnosť v tonách a počet náprav VÚC určí sadzby dane, ktoré musia byť nižšie ako minimálne sadzby dane uvedené v zákone

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Daň z motorových vozidiel za rok 2018

Ak ste používali motorové vozidlo evidované v Slovenskej republike v roku 2018 na podnikanie, ste povinní podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel. Ako vypočítať daň z motorových vozidiel a dokedy je potrebné podať daňové priznanie za rok 2018?

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2018 v príkladoch

Ako vyplniť daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2018? V tomto článku nájdete príklady a k nim vyplnené daňové priznanie k dani z motorových vozidiel.

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2018

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2018 je povinný podať každý daňovník, ktorý používal motorové vozidlo na podnikanie alebo samostatnú zárobkovú činnosť. Do kedy je potrebné podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2018 a ako ho vyplniť?

Stavby podliehajúce dani z nehnuteľností na rok 2019

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2019 je povinný podať každý daňovník, ktorý sa stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom stavby alebo jej časti. Ako vypočítať výšku dane zo stavieb na rok 2019? A v ktorých prípadoch je stavba oslobodená od dane, prípadne môže byť znížená jej daň na rok 2019?
Videonávod na zápis konečného užívateľa výhod

Ako zvládnete zápis svojpomocne krok po kroku.

Zistiť viac
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky