Miestne dane v SR

Dane je možné členiť z viacerých hľadísk, jedným z nich je územné hľadisko. Podľa neho sa dane členia na celoštátne dane a miestne dane.

Miestne dane sú jedným zo zdrojov príjmov miestnej samosprávy. Ukladá ich vyšší územný celok, mesto alebo obec. Jediná daň, ktorú ukladá vyšší územný celok, je daň z motorových vozidiel. Medzi miestne dane, ktoré ukladá mesto, príp. obec patrí:

  • daň z nehnuteľností,
  • daň za psa,
  • daň za užívanie verejného priestranstva,
  • daň za predajné automaty,
  • daň za nevýherné hracie prístroje,
  • daň za ubytovanie,
  • daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta,
  • daň za jadrové zariadenie.
Článok pokračuje pod reklamou

V nasledujúcej tabuľke je uvedený prehľad predmetu, základu a sadzby dane z nehnuteľností a motorových vozidiel. Ide o miestne dane, ktoré sa v najvýznamnejšej miere dotýkajú podnikateľských subjektov.

Daň Predmet dane  Základ dane Sadzba dane
Daň z nehnuteľností
Daň z pozemkov Pozemky nachádzajúce sa na území SR Hodnota pozemkov bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 Jednotne 0,25 % zo ZD (každá obec si určí svoj koeficient podľa lokality)
Daň zo stavieb Stavby, ktoré majú jedno alebo viacero nadzemných podlaží alebo podzemných podlaží, spojené so zemou pevným základom Výmera zastavenej plochy v m2 0,033 € za každý aj začatý m2 (+ príplatok pri viacerých podlažných stavbách 0,332/podlažie)
Daň z bytov Byty alebo nebytové priestory v bytovom dome, v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzické alebo právnické osoby Výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2 0,033 € za každý aj začatý m2
Ostatné miestne dane
Daň z motorových vozidiel Motorové vozidlo a prípojné vozidlo, ktoré sa používa na podnikanie alebo v súvislosti s podnikaním  Osobný automobil – zdvihový objem motora v cm3 Úžitkové vozidlo a autobus – celková hmotnosť v tonách a počet náprav VÚC určí sadzby dane, ktoré musia byť nižšie ako minimálne sadzby dane uvedené v zákone

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Stavby podliehajúce dani z nehnuteľností na rok 2019

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2019 je povinný podať každý daňovník, ktorý sa stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom stavby alebo jej časti. Ako vypočítať výšku dane zo stavieb na rok 2019? A v ktorých prípadoch je stavba oslobodená od dane, prípadne môže byť znížená jej daň na rok 2019?

Byty a nebytové priestory podliehajúce dani z nehnuteľností na rok 2019

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2019 je povinný podať každý daňovník, ktorý sa stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom bytu, resp. nebytového priestoru. Ako vypočítať výšku dane z bytov na rok 2019? A kedy je byt, resp. nebytový priestor oslobodený od dane?

Daň z nehnuteľností na rok 2019

Kto je povinný platiť daň z nehnuteľností na rok 2019 a v akom termíne podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2019?

Pozemky podliehajúce dani z nehnuteľností na rok 2019

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2019 je povinný podať každý daňovník, ktorý sa stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom pozemku. Ako vypočítať výšku dane z pozemkov na rok 2019? A ktoré pozemky sú od dane oslobodené?