Miestne dane v SR

Dane je možné členiť z viacerých hľadísk, jedným z nich je územné hľadisko. Podľa neho sa dane členia na celoštátne dane a miestne dane.

Miestne dane sú jedným zo zdrojov príjmov miestnej samosprávy. Ukladá ich vyšší územný celok, mesto alebo obec. Jediná daň, ktorú ukladá vyšší územný celok, je daň z motorových vozidiel. Medzi miestne dane, ktoré ukladá mesto, príp. obec patrí:

  • daň z nehnuteľností,
  • daň za psa,
  • daň za užívanie verejného priestranstva,
  • daň za predajné automaty,
  • daň za nevýherné hracie prístroje,
  • daň za ubytovanie,
  • daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta,
  • daň za jadrové zariadenie.
Článok pokračuje pod reklamou

V nasledujúcej tabuľke je uvedený prehľad predmetu, základu a sadzby dane z nehnuteľností a motorových vozidiel. Ide o miestne dane, ktoré sa v najvýznamnejšej miere dotýkajú podnikateľských subjektov.

Daň Predmet dane  Základ dane Sadzba dane
Daň z nehnuteľností
Daň z pozemkov Pozemky nachádzajúce sa na území SR Hodnota pozemkov bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 Jednotne 0,25 % zo ZD (každá obec si určí svoj koeficient podľa lokality)
Daň zo stavieb Stavby, ktoré majú jedno alebo viacero nadzemných podlaží alebo podzemných podlaží, spojené so zemou pevným základom Výmera zastavenej plochy v m2 0,033 € za každý aj začatý m2 (+ príplatok pri viacerých podlažných stavbách 0,332/podlažie)
Daň z bytov Byty alebo nebytové priestory v bytovom dome, v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzické alebo právnické osoby Výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2 0,033 € za každý aj začatý m2
Ostatné miestne dane
Daň z motorových vozidiel Motorové vozidlo a prípojné vozidlo, ktoré sa používa na podnikanie alebo v súvislosti s podnikaním  Osobný automobil – zdvihový objem motora v cm3 Úžitkové vozidlo a autobus – celková hmotnosť v tonách a počet náprav VÚC určí sadzby dane, ktoré musia byť nižšie ako minimálne sadzby dane uvedené v zákone

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Povinnosti podnikateľa v januári 2020

Prehľad povinností podnikateľov, ktoré sú povinní splniť do 31. januára 2020, napríklad podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel, platby mesačných preddavkov na daň a ďalšie.

Daň z nehnuteľností na rok 2020

Kto musí podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2020 a do kedy treba daňové priznanie podať či zaplatiť daň z nehnuteľností?

Daň z motorových vozidiel za rok 2018

Ak ste používali motorové vozidlo evidované v Slovenskej republike v roku 2018 na podnikanie, ste povinní podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel. Ako vypočítať daň z motorových vozidiel a dokedy je potrebné podať daňové priznanie za rok 2018?

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2018

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2018 je povinný podať každý daňovník, ktorý používal motorové vozidlo na podnikanie alebo samostatnú zárobkovú činnosť. Do kedy je potrebné podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2018 a ako ho vyplniť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky