Odvody SZČO do Sociálnej poisťovne od 1.7.2023

Ktoré SZČO sú povinné platiť odvody od 1.7.2023 a ktoré až od 1.10.2023? Aká je hranica príjmov pre (ne)platenie sociálnych odvodov od júla, resp. októbra a ako sa o výške odvodov podnikateľ dozvie?

Vznik a zánik sociálneho poistenia SZČO od 1.7.2023, resp. 1.10.2023

Povinné poistenie SZČO (napr. živnostníkov) vzniká od 1. júla 2023 tým fyzickým osobám, ktoré:

  • za kalendárny rok 2022 dosiahli príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti vyšší ako 7 266 eur(čiže mali príjem 7 266,01 eura a viac),
  • za rok 2022 nemali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania
  • a zároveň majú k 1. júlu 2023 platné oprávnenie na vykonávanie činnosti.

Ak SZČO nevykonáva činnosť na základe oprávnenia, povinné poistenie SZČO jej vzniká na základe dosiahnutej hranice príjmu. Tým SZČO, ktoré dosiahli príjem rovný alebo nižší ako 7 266 eur, povinné sociálne poistenie nevzniká, resp. 30. júna 2023 im povinné sociálne poistenie zaniká.

Ak si SZČO predĺžila lehotu na podanie daňového priznania, zmena v platení odvodov, či vznik povinnosti platenia sociálnych odvodov sa posudzuje až k 1.10.2023 (resp. zánik ku 30.9.2023).

Oznámenie o (ne)platení a výške sociálnych odvodov zašle Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa do 21. júla 2023 sama oznámi vznik, trvanie alebo zánik povinného sociálneho poistenia a výšku ich odvodovej povinnosti, ktorá sa bude na SZČO vzťahovať od 1. júla. Oznámenia Sociálna poisťovňa pošle automaticky, živnostníci a ostatné SZČO nemusia o nič žiadať. Informácie dostanú tieto osoby písomne alebo do e-schránky, ak ju majú aktivovanú.

Prečítajte si tiež

Z oznámenia Sociálnej poisťovne sa živnostníci dozvedia všetky potrebné informácie:

  • o výške ich vymeriavacieho základu na platenie poistného,
  • o výške poistného na sociálne poistenie,
  • vrátane informácie o dátume splatnosti a spôsobu úhrady poistného.

Od kedy je potrebné platiť odvody do Sociálnej poisťovne v novej výške?

Prvý raz SZČO zaplatia poistné v novo určenej výške do 8. augusta 2023 (za mesiac júl 2023). Týka sa to živnostníkov a ostatných SZČO, ktoré podali daňové priznanie v riadnom termíne, teda do 31. marca 2023.

Prečítajte si tiež

Netýka sa to SZČO, ktoré podávajú daňové priznanie za kalendárny rok 2022 v predĺženej lehote – tým Sociálna poisťovňa informácie o vzniku, pokračovaní alebo zániku povinného sociálneho poistenia oznámi do 23. októbra 2023 a novo určené poistné následne prvý raz zaplatia do 8. novembra 2023 (za mesiac október).

Minimálna a maximálna výška sociálnych odvodov v roku 2023

V kalendárnom roku 2023 platí pre povinne poistenú SZČO minimálny mesačný vymeriavací základ 605,50 eur a z toho vyplývajúce poistné je mesačne vo výške 200,72 eura (pre SZČO, ktoré majú priznaný starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok a pre SZČO, ktoré sú poberateľmi výsluhového dôchodku a dovŕšili dôchodkový vek, je mesačná suma poistného 164,39 eura, keďže neplatia poistné na invalidné poistenie).

Viac informácií nájdete v článku Minimálne odvody SZČO (živnostníkov) od 1.1.2023.

Prečítajte si tiež

Maximálny mesačný vymeriavací základ pre SZČO v kalendárnom roku 2023 je 8 477,00 eur, z toho vyplývajúce poistné je mesačne vo výške 2 810,11 eura (pre SZČO, ktoré majú priznaný starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok a pre SZČO, ktoré sú poberateľmi výsluhového dôchodku a dovŕšili dôchodkový vek, je mesačné poistné 2 301,49 eura, keďže neplatia poistné na invalidné poistenie).

Koľko SZČO platí minimálne odvody do Sociálnej poisťovne?

V roku 2022 priemerne mesačne platilo poistné na starobné poistenie 195 362 živnostníkov a SZČO, pričom z tohto počtu platilo minimálnu sumu poistného 155 818 z nich (čo predstavuje 80 %). Za posledných päť rokov pritom stúpol počet SZČO a úmerne k tomu aj počet tých, ktorí uhrádzajú sociálne poistenie z minimálnych vymeriavacích základov. Kým napr. v roku 2018 na starobné poistenie platilo minimálne odvody 75 % zo všetkých SZČO, vlani tento podiel predstavoval spomínaných 80 %.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Žiadosť o ošetrovné z dôvodu uzavretia školy: ako postupovať?

Ako požiadať o OČR, ak je škola či škôlka uzavretá? Ako správne vyplniť žiadosť a kto ju musí potvrdiť? Prehľad podstatných informácií.

Rodičovský príspevok v roku 2024

Prehľad informácií o rodičovskom príspevku v roku 2024 – kto je oprávnenou osobou, v akej výške sa vypláca, aké sú podmienky na vznik nároku a kedy nárok zaniká.

Maximálne nemocenské dávky v roku 2024 (PN, OČR, materské, tehotenské)

Aká je v roku 2024 maximálna výška nemocenských dávok – nemocenského, materského, tehotenského a ošetrovného? Pozrite si prehľad denných aj mesačných maximálnych súm.

Vylúčenie povinnosti platiť poistné od 1. 1. 2024

Od 1. 1. 2024 platí vylúčenie povinnosti platiť poistné počas obdobia dávky materské. Koho sa to (ne)týka a čo treba urobiť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky