Reštrukturalizácia

Podnikateľský subjekt v úpadku má v zásade len dve možnosti riešenia svojej insolventnosti. Jednou z nich je reštrukturalizácia, kedy podnikateľský subjekt zostáva na trhu a spláca svoje záväzky veriteľom podľa schváleného a potvrdeného reštrukturalizačného plánu a druhá možnosť je likvidačný konkurz, kedy bude predmetom speňaženia všetok majetok úpadcu

Čo je to reštrukturalizácia

Je ozdravný proces pod dohľadom súdu, reštrukturalizačného správcu a veriteľov. Reštrukturalizovať možno len právnické osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť, za predpokladu, že v reštrukturalizácii možno odôvodnene predpokladať väčší rozsah uspokojenia veriteľov ako by dosiahli v likvidačnom konkurze a bude zachovaná podstatná časť prevádzky podniku dlžníka.

Celý proces reštrukturalizácie je orientovaný na schválenie reštrukturalizačného plánu schvaľovacou schôdzou veriteľov a následné potvrdenie tohto schváleného reštrukturalizačného plánu súdom. Reštrukturalizačný plán jeho schválenie a potvrdenie je to o čo v reštrukturalizácii dlžníka ide. Reštrukturalizačný plán, ak by som to veľmi zjednodušil je dohoda s veriteľmi: KOMU? KEDY? ČO? KOĽKO?

Plnenie reštrukturalizačného plánu začína po potvrdení plánu a skončení reštrukturalizácie. Treba teda odlíšiť reštrukturalizáciu dlžníka od obdobia plnenia reštrukturalizačného plánu.

Plnenie reštrukturalizačného plánu je spravidla rozložené na 5 rokov počas ktorých najčastejšie v splátkach dlžník uspokojuje svojich veriteľov. Reštrukturalizačný plán, aby bola reštrukturalizácia reštrukturalizáciou by nemal byť len o „odpísaní“ časti záväzkov, ale aj o zmenách v reštrukturalizovanej spoločnosti, ktoré budú viesť k tomu, aby sa už neopakovala situácia kedy sa firma (dlžník) dostala do úpadku, alebo je úpadok hrozil. V každom prípade zmena výšky a splatnosti záväzkov je hlavný hnací motor v motivácií podnikateľských subjektov absolvovať reštrukturalizáciu.

Kto je vhodný na reštrukturalizáciu?

Nie každý podnikateľský subjekt, ktorý je v úpadku, alebo mu úpadok hrozí sa dá reštrukturalizovať, alebo je preň reštrukturalizácia vhodná.

O tom či je podnikateľský subjekt reštrukturalizovateľný rozhodujú jeho záväzky a jeho schopnosť tieto záväzky plniť. Ak má napríklad dlžník väčšinu veriteľov, ktorí môžu byť poskytovateľmi štátnej pomoci, jeho reštrukturalizácia bude dosť otázna a to z dôvodu, že veritelia, ktorý môžu byť poskytovateľom štátnej pomoci sú podľa zákona nesúhlasiaci s plánom, ibaže súhlasia s plánom v súlade s predpismi upravujúcimi poskytnutie štátnej pomoci, prípadne sa v pláne pre nich naprojektuje, že budú plánom budú ich pohľadávky nedotknuté. Iná situácia bude, ak väčšinu veriteľov budú tvoriť zabezpečení veritelia, iná situácia nastane, ak väčšinu veriteľov budú tvoriť nezabezpečení veritelia.

Ďalšou otázkou je, či reštrukturalizácia je pre dlžníka vhodná. To záleží od toho o čo všetko sa má v reštrukturalizácii zabojovať. Ak má spoločnosť neprenosné certifikáty, ktoré je veľmi ťažké získať a sú veľmi drahé, asi je o čo stáť. Rovnako ako keď je v spoločnosti veľa nehnuteľného a hnuteľného majetku.

Naproti tomu, ak sú v majetku spoločnosti napríklad len pohľadávky o ktorých je pochybnosť, že sa vymôžu asi veľmi nie je o čo bojovať. Ďalšia otázka je to ako vysoké záväzky dlžník má. Samotná tvorba reštrukturalizačného posudku a plánu nie je zadarmo a reštrukturalizačný proces tiež. Musíme si potom položiť otázku: Oplatí, alebo neoplatí sa to? Na druhej strane váh bude majetok, certifikáty a pod. Niektorí podnikatelia na túto stranu pokladajú aj emócie citový vzťah k majetku, či k podnikateľskému subjektu ako takému, zväčša to ale v takom prípade dopadne veľmi nešťastne.

Na to, aby ste mali istotu, či je pre vás reštrukturalizácia vhodná a reálna odporúčam, poradiť sa s odborníkom, ktorý sa reštrukturalizácii venuje a zodpovedne vám vie povedať, či je alebo nie je to pre vás vhodné riešenie úpadku, alebo hroziaceho úpadku.

Neváhajte využiť služby expertov pri pomoci:  

  • vypracovanie reštrukturalizačného posudku, 
  • vypracovanie reštrukturalizačného plánu, 
  • poradenstvo počas celého procesu reštrukturalizácie.

Poradenstvo je orientované najmä na posúdenie vhodnosti riešenia úpadku, alebo hroziaceho úpadku reštrukturalizáciou.

Pri tvorbe reštrukturalizačného plánu je orientované najmä na posúdenie vhodnosti jednotlivých nástrojov reštrukturalizácie a nastavenia ich parametrov.

Okrem reštrukturalizačného posudku a reštrukturalizačného plánu vypracovávame pre klienta aj všetky dokumenty súvisiace s návrhom na povolenie reštrukturalizácie, reštrukturalizačným plánom, jeho prípadnými zmenami a potvrdením reštrukturalizačného plánu súdom.

Pri svojej činnosti používame skúsenosti s desiatok reštrukturalizačných projektov, ktoré sme úspešne ukončili.

Prvé dve konzultácie poskytujeme bezplatne.  

Máte záujem o naše služby alebo sa len potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás prostredníctvom nášho formulára alebo telefonicky v pracovných dňoch od 9:00 do 16:30.

Potrebujete pomôcť s reštrukturalizáciou? Kontaktujte nás.

  Napíšte nám a využite služby založené na dlhoročných skúsenostiach.    

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je JUDr. Erik Bilský LL.M, MBA, IČO: 40046966. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.    


Súvisiace služby

To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky