Registračné povinnosti podnikateľa v roku 2011

Každý podnikateľ musí dodržiavať zákonom stanovené lehoty týkajúce sa jeho podnikateľských povinností. Niektoré povinnosti podnikateľa sú vymedzené presným dátumom, ako napríklad 31. marec, ktorý je pre všetkých podnikateľov známy ako dátum podania daňového priznania k dani z príjmov za predchádzajúci rok. Povinnosti pre podnikateľa na rok 2011, ktoré  majú pevne stanovené dátumy možno nájsť v Kalendári povinností podnikateľa na rok 2011.

Niektoré povinnosti podnikateľa však nie sú presne dátumovo vymedzené, ale určené napr. len počtom dní od uskutočnenia určitej skutočnosti, ktorá je predmetom povinností podnikateľa. Najvýznamnejšou skupinou povinností tohto druhu sú registračné povinnosti pre podnikateľa. Celkovo je možné povinnosti podnikateľa, ktoré nie sú presne dátumovo stanovené, rozdeliť na tieto:

 1. registračná a oznamovacia povinnosť, odvod preddavkov, ktoré vyplývajú zo Zákona o dani z príjmov,
 2. registračná povinnosť, ktorá vyplýva zo Zákona o dani z pridanej hodnoty,
 3. registračná povinnosť, ktorá vyplýva zo zákonov upravujúcich spotrebné dane,
 4. oznamovacia povinnosť, ktorá vyplýva zo zákona upravujúceho daň z motorových vozidiel,
 5. oznamovacia povinnosť, ktorá vyplýva zo zákona upravujúceho daň z nehnuteľností,
 6. prihlasovacia, oznamovacia povinnosť a odvod preddavkov voči orgánom zdravotného poistenia,
 7. prihlasovacia a oznamovacia povinnosť voči Sociálnej poisťovni,
 8. povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu z dôvodu povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,
 9. Povinnosti v súvislosti so zamestnávaním občanov so zdravotným postihnutím.

 

1. Registračná a oznamovacia povinnosť, odvod preddavkov, ktoré vyplývajú zo Zákona o dani z príjmov

Túto povinnosť si podnikateľ splní na daňovom úrade miestne príslušnom podľa sídla podnikateľského subjektu. Registračnú a oznamovaciu povinnosť si podnikateľ musí splniť:

 • do 30 dní
 1. od získania povolenia alebo oprávnenia na podnikanie na území SR požiadať o registráciu správcu dane,
 2. po uplynutí mesiaca, v ktorom začal vykonávať inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo v ktorom na území SR prenajal byt alebo nebytový priestor alebo ich časti alebo nehnuteľnosť alebo jej časť okrem pozemku, požiadať o registráciu správcu dane,
 3. oznámiť zriadenie stálej prevádzkarne a jej umiestnenie na území SR. Zrušenie prevádzkarne je potrebné oznámiť 30 dní pred jej zrušením.
 • do 15 dní
 1. oznámiť správcovi dane uzatvorenie každej zmluvy s daňovým subjektom so sídlom alebo bydliskom v zahraničí, na základe ktorej môže tomuto daňovému subjektu vzniknúť na území SR stála prevádzkáreň alebo daňová povinnosť zamestnancov alebo osôb pre neho pracujúcich na území SR,
 2. oznámiť správcovi dane ukončenie podnikania alebo zánik daňovej povinnosti a vrátiť osvedčenie o registrácii (aj FO, ktorá prestala poberať príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo z prenájmu bytu, nebytového priestoru alebo ich časti alebo inej nehnuteľností alebo jej časti okrem pozemku).

Podnikateľ, ktorý je platiteľom dane, je povinný do 15 dní od vzniku povinnosti zrážať daň alebo preddavky na ňu, alebo daň vyberať požiadať o registráciu u správcu dane.

Odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti znížených o úhrn daňového bonusu je podnikateľ povinný vykonať do 5 dní po dni výplaty, poukázania alebo pripísania zdaniteľnej mzdy zamestnancovi k dobru.

 

Článok pokračuje pod reklamou

2. Registračná povinnosť a povinnosť podať daňové priznanie, ktoré vyplývajú zo Zákona o dani z pridanej hodnoty

Registrovať sa pre daň z pridanej hodnoty sa podnikateľ môže na daňovom úrade miestne príslušnom podľa sídla právnickej osoby a trvalého pobytu fyzickej osoby. Zahraničná osoba, ak začne v tuzemsku vykonávať činnosť, ktorá je predmetom dane, podáva žiadosť o registráciu Daňovému úradu Bratislava I.
Registračná povinnosť pre:

 • zdaniteľnú osobu, ktorá nie je platiteľom dane, ak uzavrie zmluvu o združení s platiteľom je najneskôr do 10 dní odo dňa uzavretia zmluvy,
 • účastníkov združenia, ktorí podnikajú spoločne na základe zmluvy o združení, ak sa jeden z účastníkov tohto združenia rozhodne registrovať pre daň pred dosiahnutím obratu 49 790 eur je k rovnakému dňu ako účastník združenia, ktorý sa rozhodne registrovať pre daň pred dosiahnutím obratu 49 790 eur,
 • zahraničnú osobu, ak začne v tuzemsku vykonávať činnosť, ktorá je predmetom dane, je pred začatím vykonávania činnosti,
 • zdaniteľnú osobu, ktorá nie je platiteľom, alebo právnickú osobu, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, ak nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu, ktorého celková hodnota bez dane dosiahne v kalendárnom roku 13 941,45 eura (táto osoba sa nestane platiteľom dane, t.j. nebude mať právo na odpočítanie dane, ale bude mať povinnosť zdaniť nadobudnutie tovaru a podávať daňové priznania) vzniká pred nadobudnutím tovaru v uvedenej celkovej hodnote,
 • zdaniteľnú osobu, ktorá nie je platiteľom, ak je príjemcom služby od zahraničnej osoby z iného členského štátu, pri ktorej je povinná platiť daň (táto osoba sa nestáva platiteľom dane a nemôže si odpočítať daň v daňovom priznaní) vzniká pred prijatím služby,
 • zdaniteľnú osobu, ktorá nie je platiteľom a ktorá má v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava, ak dodáva službu, pri ktorej je miesto dodania v inom členskom štáte a osobou povinnou platiť daň je príjemca služby (táto osoba sa nestáva platiteľom dane a nemôže si odpočítať daň v daňovom priznaní) vzniká pred dodaním služby.

Povinnosť podať daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty pre neregistrované osoby, ktoré nadobudli nový dopravný prostriedok, a zaplatiť daň je do 7 dní od nadobudnutia nového dopravného prostriedku.

 

3. Registračná povinnosť, ktorá vyplýva zo zákonov upravujúcich spotrebné dane

Zaregistrovať sa pre spotrebnú daň je možné sa na colnom úrade miestne príslušnom podľa sídla právnickej osoby a trvalého pobytu fyzickej osoby.

Pri spotrebnej dani z:

 • minerálneho oleja,
 • tabakových výrobkov,
 • piva,
 • vína,
 • liehu,

sa na podnikateľa vzťahuje registračná povinnosť, ak je:

 1. prevádzkovateľ daňového skladu/ minerálneho oleja/tabakových výrobkov/piva/vína/liehu – písomne musí požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu a zložiť zábezpeku na daň,
 2. prevádzkovateľ tranzitného daňového skladu tabakových výrobkov/piva/vína/liehu - písomne musí požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu a zložiť zábezpeku na daň,
 3. prevádzkovateľ daňového skladu tabakových výrobkov/piva/vína/liehu pre zahraničných zástupcov - písomne musí požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov a zložiť zábezpeku na daň,
 4. oprávnený príjemca – písomne musí požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia prijímať minerálny olej/tabakové výrobky/pivo/víno/lieh z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane a zložiť zábezpeku na daň,
 5. daňový splnomocnenec – musí predložiť žiadosť o registráciu colnému riaditeľstvu (podá prevádzkovateľ daňového skladu so sídlom v inom členskom štáte), doložiť písomne udelené plnomocenstvo s úradne osvedčeným podpisom a vyhlásením daňového splnomocnenca, že súhlasí so zastupovaním odosielateľa (dodávateľa) na daňovom území a zložiť zábezpeku na daň (do 31.3.2011),
 6. registrovaný odosielateľ minerálneho oleja/tabakových výrobkov/piva/vína/liehu - musí písomne požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia odosielať minerálny olej/tabakové výrobky/pivo/víno/lieh v pozastavení dane a zložiť zábezpeku na daň (od 1.4.2011),
 7. prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia – písomne musí požiadať colný úrad o registráciu (musí mať na túto činnosť povolenie MP SR),
 8. predajca spotrebiteľských balení liehu v daňovom voľnom obehu – písomne musí požiadať colný úrad o vydanie povolenia na predaj,
 9. držiteľ oprávnenia na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu v daňovom voľnom obehu – písomne musí požiadať colný úrad o vydanie oprávnenia na distribúciu.

V prípade spotrebnej dane z elektriny, uhlia a zemného plynu je podnikateľ povinný sa registrovať, ak je:

 • oprávnený spotrebiteľ elektriny/uhlia/zemného plynu (právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená používať elektrinu/uhlie/zemný plyn oslobodené od dane) – písomne požiadať colný úrad o registráciu a o vydanie povolenia na odber elektriny/uhlia/zemného plynu oslobodeného od dane,
 • daňový dlžník (právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá dodala elektrinu/uhlie/zemný plyn na konečnú spotrebu, alebo ktorá elektrinu/uhlie/zemný plyn spotrebovala, alebo ktorá spotrebovala zemný plyn na výrobu stlačeného zemného plynu) - písomne požiadať colný úrad o registráciu najneskôr v deň vzniku prvej daňovej povinnosti.

Podať daňové priznanie k spotrebnej dani z minerálneho oleja, tabakových výrobkov, piva, vína, liehu (nevzťahuje sa na prevádzkovateľa daňového skladu a oprávneného príjemcu) je podnikateľ povinný najneskôr do 3 pracovných dní po dni vzniku daňovej povinnosti.
Splatnosť spotrebnej dane z minerálneho oleja, tabakových výrobkov, piva, vína, liehu (nevzťahuje sa na prevádzkovateľa daňového skladu a oprávneného príjemcu) je najneskôr do 3 pracovných dní po dni vzniku daňovej povinnosti.

4. Oznamovacia povinnosť, ktorá vyplýva zo zákona upravujúceho daň z motorových vozidiel

Podnikateľ si túto povinnosť splní na daňovom úrade miestne príslušnom podľa miesta evidencie vozidla používaného na podnikanie, resp. trvalého pobytu alebo sídla daňovníka, sídla zamestnávateľa, sídla stálej prevádzkarne alebo inej organizačnej zložky zahraničnej osoby.
Oznamovaciu povinnosť je podnikateľ povinný splniť si do 30 dní odo dňa nasledujúceho po dni použitia vozidla na podnikanie voči správcovi dane. Zánik daňovej povinnosti je povinný oznámiť do 30 dní od posledného dňa mesiaca, v ktorom sa vozidlo prestalo používať na podnikanie.

 

5. Oznamovacia povinnosť, ktorá vyplýva zo zákona upravujúceho daň z nehnuteľností

Svoju oznamovaciu povinnosť si podnikateľ plní v obci, kde sa nehnuteľnosť nachádza a to do 30 dní odo dňa nasledujúceho po dni, keď nastali skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti alebo nastala zmena týchto skutočností.

 

6. Prihlasovacia, oznamovacia povinnosť a odvod preddavkov voči orgánom zdravotného poistenia

Túto povinnosť si podnikateľ splní na pobočke príslušnej zdravotnej poisťovne, so sídlom na území SR, ktorá vykonáva verejné zdravotné poistenie na základe povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia podľa zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Prihlasovaciu a oznamovaciu povinnosť má:

 • platiteľ poistného – zamestnanec, samostatne zárobkovo činná osoba, zamestnávateľ,
 • samostatne zárobkovo činná osoba:

 - do 8 dní

 1. písomne oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni zmenu/určenie platiteľa poistného,
 2. odo dňa vzniku povinnosti platiť poistné ako samostatne zárobkovo činná osoba písomne vykázať príslušnej zdravotnej poisťovni výšku preddavku na poistné,
 3. oznámiť skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik povinnosti štátu platiť za neho poistné,
 4. od doručenie potvrdenia oznámiť skutočnosti rozhodujúce pre zmenu sadzby poistného (§ 12),
 5. preukázateľne vrátiť poisťovni preukaz poistenca a európsky preukaz zdravotného poistenia pri zmene zdravotnej poisťovne alebo zániku skutočností zakladajúcich účasť na verejnom zdravotnom poistení,

 - do 31. januára 2011 povinnosť prihlásiť sa ako SZČO v zdravotnej poisťovni pre fyzickú osobu, ktorá bola do 31.12.2010 oprávnená na vykonávanie alebo prevádzkovanie zárobkovej činnosti a nebola SZČO, ak vykonáva, je oprávnená na vykonávanie alebo prevádzkovanie tejto činnosti aj po 31.12.2010.

 • zamestnávateľ:

 - do 8 dní

 1. oznámiť zmenu dňa, ktorý je určený na výplatu príjmov,
 2. oznámiť za zamestnanca zmenu platiteľa poistného a skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik povinnosti štátu platiť za neho poistné,
 3. oznámiť vznik platiteľa na tlačive určenom úradom; oznámenie obsahuje názov, sídlo, bydlisko, identifikačné číslo, číslo bankového účtu, deň určený na výplatu príjmov zo závislej činnosti a meno, priezvisko a rodné číslo, ak je zamestnávateľom fyzická osoba.
 • samostatne zárobkovo činná osoba, zamestnávateľ, a to:

  - do 8 dní oznámiť zmenu svojho názvu, sídla, bydliska, identifikačného čísla, čísla bankového účtu.

Odvod preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie plateného zamestnancom a zamestnávateľom (preddavok na poistné z príjmu vypočítava a odvádza za zamestnanca zamestnávateľ) je podnikateľ povinný vykonať do výplatného termínu.
Vykázať príslušnej zdravotnej poisťovni preddavky na poistné v členení podľa jednotlivých zamestnancov, za ktorých zamestnávateľ odvádza poistné podnikateľ musí do 3 dní po výplatnom termíne.

 

7. Prihlasovacia a oznamovacia povinnosť voči Sociálnej poisťovni

Túto povinnosť si podnikateľ splní na pobočke Sociálnej poisťovne miestne príslušnej podľa miesta útvaru zamestnávateľa, ktorý vedie evidenciu miezd; sídla zamestnávateľa alebo jeho organizačnej zložky, ak evidenciu miezd vedie iná právnická osoba alebo fyzická osoba alebo ak útvar, ktorý vedie evidenciu miezd, je mimo územia SR; miesta trvalého pobytu poistenca.
Podnikateľ si prihlasovaciu a oznamovaciu povinnosť musí splniť, ak je:

 • samostatne zárobkovo činná osoba, a to:

- do 8 dní

 1. prihlásiť sa na nemocenské a dôchodkové poistenie od vzniku týchto poistení (t.j. po dosiahnutí určitej hranice hrubého príjmu v predchádzajúcom období) a v rovnakej lehote sa z týchto poistení odhlásiť,
 2. oznámiť zmenu mena, priezviska, trvalého pobytu a zrušenie povolenia na trvalý pobyt alebo na prechodný pobyt, zmenu štátu, na ktorého území vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť.

Poznámka: začínajúca samostatne zárobkovo činná osoba v roku, v ktorom začne podnikať, nemá povinnosť prihlásiť sa v Sociálnej poisťovni ani platiť poistné (môže sa na nemocenské a dôchodkové poistenie prihlásiť dobrovoľne).


  - do 3 dní oznámiť ukončenie dočasnej pracovnej neschopnosti od skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti, ak dočasná pracovná neschopnosť trvala viac ako 10 dní.

 • Zamestnávateľ:

  - do 8 dní

 1. prihlásiť sa do registra zamestnávateľov odo dňa, v ktorom začal zamestnávať aspoň jedného zamestnanca (aj keď zamestnáva len na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru), a odhlásiť sa z tohto registra do 8 dní odo dňa, v ktorom nezamestnáva už žiadneho zamestnanca,
 2. oznámiť pobočke zmenu svojho názvu, sídla a dňa určeného na výplatu príjmov, ktoré sú vymeriavacím základom zamestnanca,
 3. oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne svoju platobnú neschopnosť,
 4. oznámiť organizačnej zložke Sociálnej poisťovne zmenu mena a priezviska zamestnanca,
 5. zmenu štátu, na ktorého území zamestnanec vykonáva prácu.

 - pred vznikom poistenia najneskôr pred začatím výkonu činnosti zamestnanca sa musí prihlásiť do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia zamestnanca na nemoceneské, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti; musí tiež odhlásiť zamestnanca najneskôr v deň nasledujúci po zániku týchto poistení.

- pred vznikom právneho vzťahu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru najneskôr pred začatím výkonu práce
prihlásiť do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia zamestnanca vykonávajúceho práce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru na účely úrazového poistenia a garančného poistenia; odhlásiť zamestnanca najneskôr v deň nasledujúci po skončení pracovnoprávneho vzťahu.
  - do 3 dní

 1. oznámiť písomne pobočke pracovný úraz a predkladať o ňom záznam do 8 dní od doručenia výsledkov vyšetrovania,
 2. po 10. dni trvania dočasnej pracovnej neschopnosti odstúpiť pobočke tlačivo, na ktorom sa preukazuje dočasná pracovná neschopnosť zamestnanca,
 3. predložiť pobočke evidenciu na účely sociálneho poistenia pri uplatnení nároku na dávku alebo pri skončení pracovného pomeru.

- v lehote odvádzaného poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie predkladať pobočke výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie za príslušný kalendárny mesiac v členení na jednotlivých zamestnancov a na nemocenské poistenie, starobné poistenie a starobné dôchodkové sporenie, invalidné poistenie, úrazové poistenie, garančné poistenie, poistenie v nezamestnanosti a rezervný fond solidarity.

 

8. Povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu z dôvodu povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Podnikateľ je povinný uzavrieť poistnú zmluvu s príslušnou poisťovňou, poisťovňou z iného členského štátu alebo zahraničnou poisťovňou oprávnenou vykonávať poistenie zodpovednosti na území SR podľa zákona o poisťovníctve. Splatnosť poistného je podľa všeobecných zmluvných podmienok.
Povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu vzniká:

 • pri tuzemskom motorovom vozidle – držiteľ vozidla zapísaný v dokladoch vozidla alebo osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, v ostatných prípadoch vlastník vozidla alebo jeho prevádzkovateľ, pri lízingu vozidla nájomca, a to najneskôr v deň prvého použitia motorového vozidla,
 • pri cudzozemskom motorovom vozidle – vodič pri vstupe vozidla na územie SR.

 

9. Povinnosti v súvislosti so zamestnávaním občanov so zdravotným postihnutím

Podnikateľ je povinný zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím alebo môže využiť náhradnú formu plnenia, a to formou:

 • zadania zákazky vhodnej pre zamestnávanie týchto občanov alebo zadania zákazky občanovi so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť,
 • odoberania výrobkov alebo služieb od chránených dielní, chránených pracovísk, samostatne zárobkovo činných osôb, ktoré sú občanmi so zdravotným postihnutím alebo od ďalších zamestnávateľov, ktorých zamestnanci so zdravotným postihnutím sa podieľajú na výrobe výrobkov alebo na poskytovaní odobratých služieb,

a to v prípade, ak zamestnáva najmenej 20 zamestnancov a ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v evidencii uchádzačov o zamestnanie vedie občanov so zdravotným postihnutím, musí zamestnať takto postihnutých v počte predstavujúcom 3,2 % z celkového počtu zamestnancov.

 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Registrácia pre DPH od roku 2025

Od roku 2025 nastávajú výrazné zmeny v pravidlách registrácie za platiteľa DPH. Aké nové výšky obratu budú rozhodujúce pre podanie žiadosti o registráciu od 1. januára 2025?

Zvýšenie obratu pre povinnú registráciu za platiteľa DPH (návrh)

Do parlamentu bola predložená poslanecká novela zákona o DPH, ktorá má zvýšiť obrat pre povinnú registráciu za platiteľa DPH. V prípade jej schválenia by nadobudla účinnosť budúci rok.

Zápis s. r. o. do obchodného registra notárom: odpovede na časté otázky

Bude zápisy vykonávať každý notár? Koľko bude zápis do obchodného registra cez notára stáť a ako dlho bude trvať? A môžu notári odmietnuť s. r. o. zapísať?

Registrácia na DPH od roku 2023

Kedy vzniká od roku 2023 povinnosť registrácie na daň z pridanej hodnoty (DPH)? Aké typy registrácií na Slovensku existujú a aká zmena nastala v registrácii na DPH od roku 2023?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky