Novela zákona o účtovníctve od 1. januára 2014 (návrh)

Novela zákona o účtovníctve od 1. januára 2014 (návrh)
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Ministerstvo financií Slovenskej republika (ďalej len „ministerstvo“) v rámci znižovania administratívnej záťaže podnikateľov predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela zákona o účtovníctve“). Cieľom predkladanej novely zákona o účtovníctve je odbremeniť malých podnikateľov od nadbytočnej byrokracie.

Mikro účtovná jednotka a zostavenie účtovnej závierky v skrátenej forme

Predkladanou novelou zákona o účtovníctve bola definovaná mikro účtovná jednotka (resp. malý podnikateľ). Účtovná jednotka, ktorá účtuje v sústave podvojného účtovníctva (napr. obchodná spoločnosť, družstvo, fyzická osoba – podnikateľ účtujúca v sústave podvojného účtovníctva) sa považuje za mikro účtovnú jednotku, ak ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie neprekročí dve z uvedených kritérií:

  • suma jej majetku zisteného zo súvahy v brutto ocenení (bez zohľadnenia odpisov a opravných položiek) nepresiahne 350 000 eur,
  • čistý obrat (výnosy z predaja výrobkov, tovarov, poskytnutých služieb a iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou) nepresiahne 700 000 eur,
  • priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia neprekročí 10.

Pri zostavovaní účtovnej závierky za prvé účtovné obdobie (odo dňa vzniku, k dátumu zostavenia prvej účtovnej závierky) sa môže účtovná jednotka rozhodnúť, či sa bude považovať za mikro účtovnú jednotku. Podľa analýzy ministerstva približne 60 % slovenských podnikateľov spĺňa kritériá pre mikro účtovné jednotky.

Malí podnikatelia, ktorí sa stanú mikro účtovnou jednotkou budú v prípade schválenia novely zákona o účtovníctve zostavovať „skrátenú účtovná závierku“. Rozsah účtovnej závierky sa zúži len na 8 strán (namiesto 45 strán). Podrobnosti o obsahu jednotlivých súčastí (súvahe, výkaze ziskov a strát a poznámkach) „skrátenej účtovnej závierky“ budú upravené osobitným predpisom, ktorým je opatrenie MF SR č. MF/15464/2013-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre mikro účtovné jednotky.

Mikro účtovná jednotka nebude oceňovať cenné papiere na obchodovanie reálnou hodnotou

Podľa predkladaného návrhu novely zákona o účtovníctve mikro účtovná jednotka, účtovná jednotka, ktorá nie je založená alebo zriadená na účel podnikania a účtovná jednotka, ktorá účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva:

  • Neoceňuje ku dňu obstarania cenné papiere určené na obchodovanie reálnou hodnotou. Ocení ich obstarávacou cenou.
  • Neoceňuje ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka majetok a záväzky metódou vlastného imania a reálnou hodnotou okrem prípadu, ak zaniká bez likvidácie (zlúčením, splynutí alebo rozdelením). Oslobodenie od precenenia majetku a záväzkov k súvahovému dňu na reálnu hodnotu prinesie úsporu v nákladoch vynaložených na získanie informácií pre správne ocenenie a rovnako zníži administratívnu záťaž podnikateľov.

Zrušenie povinnosti ukladať do registra priebežné účtovné závierky a zavedenie ukladania výročných správ

Ministerstvo v novele zákona o účtovníctve navrhuje zrušiť povinnosť ukladať do registra účtovných závierok priebežné individuálne a konsolidované účtovné závierky. Tieto účtovné závierky sa obvykle neschvaľujú a mohli by ich užívateľov uvádzať do omylu, a preto sa budú vyhotovovať a predkladať iba na miesta určené zákonom (napr. dohľadu). Zároveň sa navrhuje aby do registra účtovných závierok boli ukladané všetky výročné správy. Teda okrem výročných správ obcí a vyšších územných celkov aj výročné správy ostatných účtovných jednotiek, ktoré majú povinnosť výročnú správu vyhotovovať.

Účtovanie odpisov podľa zákona o dani z príjmov a predĺženie intervalov inventarizácie

Účtovná jednotka účtujúca v sústave jednoduchého účtovníctva (napr. fyzická osoba – podnikateľ) a účtovná jednotka, ktorá nie je založená alebo zriadená na podnikanie (napr. nadácia, neinvestičný fond) si môže podľa navrhovanej novely zákona o účtovníctve  určiť v odpisovom pláne účtovné odpisy podľa ustanovení zákona o dani z príjmov (§ 22 až 29 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov). Po novom by sa mala inventarizácia dlhodobého hmotného majetku vykonávať jedenkrát za 4 roky a inventarizácia peňažných prostriedkov v hotovosti len ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Možnosť vykonávať inventarizáciu častejšie je ponechaná na rozhodnutí účtovnej jednotky (prostredníctvom vnútorného predpisu účtovnej jednotky).

Zrušenie povinnosti tvoriť opravné položky a rezervy v účtovnej jednotke, ktorá nie je založená alebo zriadená na účel podnikania

Podľa navrhovanej novely zákona o účtovníctve účtovné jednotky nezaložené alebo nezriadené na podnikanie majú možnosť voľby, či budú alebo nebudú účtovať o opravných položkách a rezervách. Účtovná jednotka je povinná zohľadniť významnosť vplyvu na vykázaný výsledok hospodárenia.

Novela zákona o účtovníctve nadobúda účinnosť od 1. januára 2014.

Zákon o účtovníctve tiež nepriamo novelizuje zákon o cenách, viac si prečítajte tu.

Ak Vás zaujíma schválené znenie novely zákona o účtovníctve, prečítajte si nasledovný článok.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Elektronizácia účtovníctva: problémy z praxe

Odpovede na opakujúce sa otázky, ktoré sa týkajú povinností pri vedení účtovníctva a uchovávaní účtovnej dokumentácie v elektronickej (digitálnej) podobe.

Elektronizácia účtovníctva od 1.1.2022 v praxi

Novela zákona o účtovníctve priniesla zmenu vo forme spracovania a archivácie dokumentov. Ako zaviesť elektronizáciu do praxe, sa dočítate v článku.

Pripravovaná novela zákona o účtovníctve od roku 2024

Aké zmeny sa dotknú zákona o účtovníctve v súvislosti so zavedením nových reportingových povinností nadnárodných spoločností? Návrh zákona je aktuálne v pripomienkovaní.

Elektronizácia účtovníctva a ďalšie zmeny v účtovníctve od roku 2022 (návrh)

Navrhovaná novela zákona o účtovníctve má od 1.1.2022 zjednodušiť a zefektívniť systém účtovníctva vo viacerých oblastiach. Aké zmeny v zákone o účtovníctve sa chystajú?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky