Nová dorovnávacia daň na úrovni 15 % (návrh)

Ministerstvo financií plánuje zaviesť globálnu minimálnu úroveň zdanenia na Slovensku. Návrh zákona o dorovnávacej dani predložilo do pripomienkového konania.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky dňa 3. 8. 2023 predložilo návrh úplne nového zákona o dorovnávacej dani na zabezpečenie minimálnej úrovne zdanenia nadnárodných skupín podnikov a veľkých vnútroštátnych skupín a o doplnení zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“).

Prečo sa má zaviesť dorovnávacia daň na Slovensku?

Predkladaným návrhom zákona sa implementuje smernica Rady (EÚ) 2022/2523 z 15. decembra 2022 o zabezpečení globálnej minimálnej úrovne zdanenia nadnárodných skupín podnikov a veľkých vnútroštátnych skupín v Únii (ďalej len „smernica“). Smernicou sa do práve Európskej únie prevzali odporúčania Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (ďalej len „modelové pravidlá OECD“), tzn. dokument Daňové výzvy vyplývajúce z digitalizácie hospodárstva ‑ globálne modelové pravidlá proti narúšaniu základu dane (druhý pilier).

Čo sa očakáva od zavedenia dorovnávacej dane?

Očakávaným pozitívnym vplyvom zavedenia globálnej minimálnej úrovne zdanenia je obmedzenie daňovej konkurencie štátov v oblasti nízkeho efektívneho zdanenia príjmov právnických osôb a zabezpečenie toho, že podniky, ktoré sú súčasťou veľkých nadnárodných skupín, budú platiť spravodlivý podiel dane bez ohľadu na to, kde pôsobia.

Predkladateľ zákona predpokladá, že opatrenie bude mať aj napriek prvotným výdavkom finančnej správy na informačné systémy, pozitívny vplyv na štátny rozpočet.

Koho sa má dorovnávacia daň týkať?

Návrh zákona sa vzťahuje na subjekty konsolidovanej skupiny podnikov s ročnými výnosmi aspoň 750 miliónov eur dosiahnutých v najmenej dvoch zo štyroch účtovných období predchádzajúcich analyzovanému účtovnému obdobiu.

Prečítajte si tiež

Z rozsahu pôsobnosti návrhu zákona sú vylúčené subjekty, ktoré vo všeobecnosti vykonávajú činnosti vo verejnom záujme a nevykonávajú podnikateľskú činnosť. Ide najmä o vládne subjekty, medzinárodné organizácie, neziskové organizácie, dôchodkové fondy a investičné fondy alebo investičné subjekty v oblasti nehnuteľností, ak sa nachádzajú na vrchole štruktúry skupiny.

V akej sadzbe má byť minimálne zdanenie?

Ak efektívne zdanenie príjmov subjektov skupiny v Slovenskej republike bude pod úrovňou minimálnej sadzby dane 15 %, minimálne zdanenie týchto subjektov sa zabezpečí výberom dorovnávacej dane.

Slovenská republika sa vzhľadom na svoje postavenie tzv. zdrojového štátu/dovozcu kapitálu s nízkym počtom materských subjektov a vyšším počtom dcérskych subjektov a zároveň v záujme zamedzenia zdanenia príjmov dotknutých subjektov v zahraničí, rozhodla zabezpečiť minimálne zdanenie vo forme vnútroštátnej dorovnávacej dane.

Zavedenie minimálnej úrovne zdaňovania zamedzí presun ziskov do štátov s nulovým alebo veľmi nízkym zdanením. EÚ aj OECD touto úpravou očakávajú, že podniky, ktoré sú súčasťou veľkých nadnárodných skupín, budú platiť spravodlivý podiel dane bez ohľadu na to, kde pôsobia.

Prečítajte si tiež

Aktualizácia k 25.8.2023: 

Ministerstvo financií dodáva, že v SR existujú spoločnosti, ktoré majú aj nižšiu efektívnu sadzbu dane, ako je zákonná sadzba dane z príjmov 21 % aj minimálna sadzba dorovnávacej dane 15 %, a to z rôznych dôvodov (napr. položky nevstupujúce do výpočtu základu dane, daňové úľavy a pod.). Práve dorovnávacia daň by mala zabezpečiť zdanenie príjmov dotknutých spoločností v SR na úrovni 15 %, čím sa obmedzí dodanenie týchto príjmov v zahraničí.

Príklad Ministerstva financií SR na určenie dorovnávacej dane

Veľká nadnárodná skupina má svoju materskú spoločnosť napr. vo Francúzsku a na Slovensku má dcérsku spoločnosť. Dcérska spoločnosť na Slovensku podlieha efektívnemu zdaneniu vo výške 10 % a dorovnávacia daň je vo výške 5 % (do 15 %). Bez zavedenia návrhu zákona o dorovnávacej dani by týchto 5 % bolo dodanených vo Francúzsku. Zavedenie dorovnávacej dane v SR zabezpečí, že spomínaná 5 % dorovnávacia daň neskončí v štátnom rozpočte Francúzska, ale v štátnom rozpočte SR.

Aktualizácia k 31.1.2024:

Dňa 23.12.2023 bol vyhlásený v Zbierke zákonov nový zákon o dorovnávacej dani na zabezpečenie minimálnej úrovne zdanenia nadnárodných skupín podnikov a veľkých vnútroštátnych skupín už je účinný. Aké zmeny prináša a koho sa týka, približujeme v článku Dorovnávacia daň pre skupiny podnikov na úrovni 15 %.

Čo obsahuje nový návrh zákona o dorovnávacej dani?

Návrh zákona obsahuje ustanovenia týkajúce sa:

  • výpočtu úrovne minimálneho efektívneho zdanenia,
  • spôsobu platenia a vyberania dorovnávacej dane.

Pri vykonávaní tohto zákona sa ako výkladový prostriedok použijú aj modelové pravidlá OECD a sprievodné dokumenty uverejnené k týmto pravidlám, napr. v dokumente Daňové výzvy vyplývajúce z digitalizácie hospodárstva - komentár ku globálnym modelovým pravidlám proti narúšaniu základu dane (druhý pilier).

Kedy sa plánuje účinnosť nového zákona o dorovnávacej dani?

Účinnosť zákona sa navrhuje 31. decembra 2023.

Medzirezortné pripomienkové konanie, ktoré aktuálne prebieha, sa skončí dňa 23. augusta 2023.

Zdroj: Tlačová správa MFSR, dôvodová správa k návrhu zákona

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – ako na to?

Daňovník, ktorý v roku 2023 zarobil celkovo viac ako 2 461,41 eur zdaniteľných príjmov, má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov. Čo treba vedieť pri podávaní daňového priznania fyzickej osoby?

Daňové priznanie fyzickej osoby typu A za rok 2023 (v roku 2024)

Základné informácie o podaní daňového priznania typu A za rok 2023 – aké príjmy v ňom uviesť a ktoré naopak nie, aké sadzby dane použiť, do kedy sa daňové priznanie podáva aj aké prílohy je potrebné predložiť.

Daňové priznanie živnostníka za rok 2023

Živnostník má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024) vtedy, ak jeho príjmy presiahli hranicu 2 461,41 eur alebo ak dosiahol daňovú stratu. Na čo všetko treba pri podaní priznania myslieť?

Kedy sa oplatí podať daňové priznanie za rok 2023?

Kedy sa fyzickej osobe oplatí podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 aj napriek tomu, že daňové priznanie podávať nemusí? Ktorých fyzických osôb sa to obvykle týka a čo získajú dobrovoľným podaním priznania?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky