Per rollam: v čom sú špecifiká elektronického hlasovania?

Čo je hlasovanie per rollam a ako funguje? Kedy a ako ho môže využiť spoločnosť s ručením obmedzeným? Prinášame postup aj s praktickými radami.

Čo znamená hlasovanie per rollam?

Hlasovanie per rollam vo všeobecnosti predstavuje taký druh hlasovania, kedy ide len o písomné vyjadrenie názoru formou obežníka (prípisu určeného viacerým osobám). Teda nejde o hlasovanie na riadnom alebo mimoriadnom zasadnutí. 

Takýto druh hlasovania sa využíva najmä v situáciách, kedy je potrebné neodkladne rozhodnúť. Najčastejšie sa realizuje elektronickou formou.

Hlasovanie per rollam môžu využiť všetky obchodné spoločnosti

Obchodný zákonník (§ 66 ods. 8) v súvislosti s hlasovaním per rollam ustanovuje, že spoločenská zmluva alebo stanovy môžu určiť hlasovanie mimo zasadania orgánu aj písomnou formu alebo hlasovaním pomocou prostriedkov oznamovacej techniky (napr. prostredníctvom pošty, e-mailu). Hlasujúci sa považujú za prítomných.

Rozhodovanie per rollam je praktické najmä pre obchodné spoločnosti, ktorých členovia jednotlivých orgánov sa zdržiavajú na rôznych miestach (napr. ak ide o zahraničné osoby). Tým sa dá ušetriť čas aj náklady spojené s cestovaním na zasadnutia orgánov spoločnosti.

Osobitná úprava hlasovania per rollam pri s.r.o.

Obchodný zákonník (§ 130) poskytuje spoločníkom s.r.o. možnosť rozhodovať bez dodržania formálno-právnych podmienok konania valného zhromaždenia, a to prostredníctvom hlasovania (rozhodovania) per rollam, ktoré predstavuje hlasovanie mimo valného zhromaždenia.

Presnejšie zákon pri spoločnosti s ručením obmedzeným uvádza, že spoločníci môžu prijímať rozhodnutia aj mimo valného zhromaždenia. O záležitostiach, ktoré patria do pôsobnosti valného zhromaždenia teda môžu rozhodovať aj mimo neho.

Do rozhodovacej pôsobnosti valného zhromaždenia patrí napríklad:

  • schvaľovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky, mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky a rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát,
  • schvaľovanie stanov a ich zmien,
  • rozhodovanie o zvýšení alebo znížení základného imania, rozhodovanie o nepeňažnom vklade a pod.

Obchodný zákonník neurčuje žiadne konkrétne prípady, pri ktorých je hlasovanie per rollam prípustné alebo neprípustné. Zákon tak považuje prijaté rozhodnutie (uznesenie) spoločníkov o vyššie spomínaných záležitostiach mimo valného zhromaždenia (formou per rollam) za rovnocenné s rozhodnutím prijatým na valnom zhromaždení. Spôsob rozhodovania je v podstate rovnaký. Rozdielom je len to, že v prípade hlasovania per rollam je potrebné dosiahnutie jednoduchej, prípadne kvalifikovanej väčšiny vždy z celkového počtu hlasov všetkých spoločníkov.

Rada: Nakoľko Obchodný zákonník hlasovanie per rollam nijako nelimituje, je vhodné, aby si spoločníci obmedzili tento spôsob rozhodovania v spoločenskej zmluve, resp. ho bližšie špecifikovali (napr. že formou per rollam bude možné rozhodovať len o niektorých veciach patriacich do pôsobnosti valného zhromaždenia). Tak sa môžu vyhnúť prípadným problémom. 

Podanie návrhu na prijatie rozhodnutia (uznesenia) per rollam

Na predloženie návrhu rozhodnutia (uznesenia), ktoré má byť spoločníkmi s.r.o. prijaté spôsobom per rollam sú podľa Obchodného zákonníka oprávnené tieto subjekty:

  • konateľ (štatutárny orgán),
  • spoločník, ktorého vklad do základného imania dosahuje aspoň 10 % z celkovej hodnoty základného imania,
  • viacerí spoločníci (po vzájomnej dohode), ktorých vklady súhrnne dosahujú aspoň 10 % základného imania,
  • dozorná rada, ak je zriadená.

Spoločenská zmluva (nie stanovy) však môže určiť, že toto právo má aj spoločník, ktorého výška vkladu je menej ako 10 % základného imania. To znamená, že spoločenská zmluva môže zákonom ustanovenú hranicu základného imania znížiť (napr. na 7 %), v dôsledku čoho potom patrí právo predkladať návrh uznesenia per rollam aj tomu spoločníkovi, ktorého vklad nedosahuje výšku 10 % na základnom imaní. Inak povedané, ak to spoločenská zmluva pripúšťa, môže návrh uznesenia per rollam predkladať aj spoločník, ktorý sa na základnom imaní podieľa nižším percentuálnym vkladom než 10 %.

Upozornenie: Ak v s.r.o. pôsobí viac konateľov, má právo na predloženie návrhu rozhodnutia per rollam každý z nich samostatne.

Doručenie návrhu rozhodnutia (uznesenia) per rollam

Subjekt, ktorý podáva návrh na prijatie uznesenia per rollam, ho musí doručiť všetkým spoločníkom s.r.o. na písomné vyjadrenie. V návrhu je nutné určiť lehotu, v ktorej sa má každý spoločník vyjadriť. Táto lehota by mala byť určená primerane, aby spoločníci mali dostatočný časový priestor na oboznámenie sa s obsahom návrhu, ako aj na doručenie svojho písomného vyjadrenia.

Rada: Keďže zákon dĺžku lehoty na vyjadrenie nezakotvuje, odporúčame ju určiť v spoločenskej zmluve. Okrem toho je vhodné v zmluve určiť aj spôsob doručovania návrhu rozhodnutia (napr. poštou, e-mailom).

Upozornenie: Nedoručenie návrhu rozhodnutia niektorému zo spoločníkov môže mať za následok rozhodnutie súdu o neplatnosti prijatého rozhodnutia.

Článok pokračuje pod reklamou

Vyjadrenie sa k návrhu rozhodnutia (uznesenia) per rollam

Po oboznámení sa s podaným návrhom uznesenia per rollam doručujú spoločníci svoje písomné vyjadrenie na adresu sídla spoločnosti, a to bez ohľadu na to, ktorá z oprávnených osôb podala návrh.

Ak sa však spoločník v určenej lehote nevyjadrí, platí, že s podaným návrhom nesúhlasí. Ide o nevyvrátiteľnú zákonnú domnienku, podľa ktorej nevyjadrenie znamená nesúhlas. Ani spoločenská zmluva sa od tejto domnienky nemôže odchýliť (teda ju nemôže upraviť tak, aby nevyjadrenie znamenalo súhlas).

Upozornenie: Vyjadrenie spoločníka k návrhu uznesenia sa zasiela priamo na adresu sídla spoločnosti a vždy musí byť v písomnej forme (postačuje aj elektronická forma).

Prijatie rozhodnutia (uznesenia) per rollam

V prípade valného zhromaždenia je základným predpokladom hlasovania uznášaniaschopnosť. Ak spoločníci s.r.o. rozhodujú na valnom zhromaždení, na prijatie rozhodnutia (uznesenia) postačuje súhlas jednoduchej (nadpolovičnej) väčšiny hlasov prítomných spoločníkov, t. j. spoločníkov, ktorí sa valného zhromaždenia zúčastnili (okrem prípadov, kedy zákon alebo spoločenská zmluva vyžaduje kvalifikovanú väčšinu všetkých spoločníkov – napr. 2/3 väčšinu).

Pri prijímaní rozhodnutia per rollam však nedochádza k zisťovaniu uznášaniaschopnosti. Podľa povahy prijímaného rozhodnutia mimo valného zhromaždenia je potrebná buď jednoduchá, alebo kvalifikovaná väčšina hlasov všetkých spoločníkov, t. j. aj tých spoločníkov, ktorí sa k návrhu rozhodnutia vôbec nevyjadrili. Znamená to, že väčšina sa počíta z celkového počtu hlasov prislúchajúcich všetkým spoločníkom.

Rozhodnutie per rollam je teda platné vtedy, ak zaň hlasoval rovnaký počet hlasov spoločníkov, aký by bol v zmysle spoločenskej zmluvy potrebný na prijatie rozhodnutia na zasadnutí valného zhromaždenia. Rozdielom je, že požadovaná väčšina hlasov potrebná na prijatie rozhodnutia per rollam (jednoduchá alebo kvalifikovaná) sa vždy počíta z celkového počtu hlasov patriacich všetkým spoločníkom, nie iba z počtu hlasov spoločníkov, ktorí hlasovali. Pretože ako sme už uvádzali, ak sa spoločník v určenej lehote nevyjadril, platí, že s návrhom rozhodnutia nesúhlasí.

Oznámenie výsledku hlasovania per rollam

Výsledky hlasovania per rollam oznamuje všetkým spoločníkom konateľ s.r.o.

Rada: Ani v tomto prípade zákon nezakotvuje žiadnu lehotu na oznámenie výsledkov, preto je lepšie, aby bola dĺžka tejto lehoty zakotvená v spoločenskej zmluve.

Príklady na hlasovanie mimo valného zhromaždenia (per rollam):

Spoločnosť IT s.r.o. má v spoločenskej zmluve zakotvený spôsob hlasovania per rollam pre rozhodovanie o schvaľovaní zmien stanov, spolu s určením spôsobu doručovania návrhu e-mailom a určením lehoty na písomné vyjadrenie 30 dní. Spoločenská zmluva neustanovuje vyšší počet hlasov na prijatie tohto druhu rozhodnutia, preto je podľa Obchodného zákonníka potrebný súhlas aspoň 2/3 väčšiny všetkých hlasov spoločníkov (kvalifikovaná väčšina). Konateľ s.r.o. môže v danej otázke e-mailom doručiť všetkým spoločníkom návrh na prijatie rozhodnutia mimo valného zhromaždenia o zmene stanov s určením lehoty 30 dní na písomné vyjadrenie. Rozhodnutie bude prijaté, ak súhlas vyjadrila 2/3 väčšina z celkového počtu hlasov všetkých spoločníkov.  

Spoločnosť WOW s.r.o. nemá v spoločenskej zmluve bližšie vymedzený spôsob rozhodovania per rollam, v zmluve sa len uvádza, že spoločníci môžu prijímať rozhodnutia aj mimo valného zhromaždenia, a to v akejkoľvek otázke. V takom prípade môže konateľ doručiť všetkým spoločníkom napríklad návrh na prijatie rozhodnutia mimo valného zhromaždenia o schvaľovaní riadnej individuálnej účtovnej závierky. Keďže v spoločenskej zmluve nie je určené ani to, aká väčšina hlasov je potrebná na prijatie tohto rozhodnutia, postupuje sa podľa Obchodného zákonníka, kedy na prijatie rozhodnutia v prípade valného zhromaždenia postačuje jednoduchá väčšina prítomných spoločníkov. No nakoľko ide o hlasovanie mimo valného zhromaždenia, bude potrebná jednoduchá väčšina hlasov všetkých spoločníkov. 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Živnosť vs. s. r. o. v roku 2024

Aké sú rozdiely medzi podnikaním formou živnosti a s.r.o. v roku 2024 pri zakladaní, ručení, účtovníctve, daňovo-odvodovom zaťažení, aj pri prípadom ukončovaní podnikania, sa dočítate v článku.

Ako výhodne vybrať peniaze z s. r. o.?

Najmä v menších spoločnostiach s ručením obmedzeným sa majitelia často zamýšľajú nad tým, ako dostať čo najvýhodnejšie peniaze z s. r. o. na svoju súkromnú spotrebu. Aké sú možnosti a čo ktorá obnáša?

Zápis s. r. o. do obchodného registra advokátom v praxi

Aký je proces v prípade zápisu firmy do obchodného registra, ak podnikateľ splnomocní advokáta? Aké sú poplatky, o čo všetko sa postará advokát, čo rieši firma a na čo myslieť?

Cena založenia s. r. o. u notára: s akými poplatkami počítať?

Koľko stojí zápis s. r. o.-čky do obchodného registra prostredníctvom notára, z akých položiek sa skladá a aký je rozdiel oproti súdnym poplatkom? Praktický prehľad cien.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky