Porovnanie právnych foriem podnikania z účtovného hľadiska

Každá právna forma podnikania si vyžaduje osobitný prístup z účtovného hľadiska, pretože nie každý podnikateľský subjekt spĺňa definíciu účtovnej jednotky, a z toho dôvodu nemusí byť vždy povinný viesť účtovníctvo. Na daňové účely môže podnikateľom zákon o dani z príjmov stanovovať viesť evidenciu podľa tohto zákona.

Následne sa teda rozlišujú štyri alternatívy, a to:

 1. vedenie účtovníctva v sústave podvojného účtovníctva,
 2. vedenie účtovníctva v sústave jednoduchého účtovníctva,
 3. vedenie daňovej evidencie,
 4. vedenie evidencie vyžadovanej pri využití paušálnych výdavkov.

Spôsob vedenia účtovníctva v príslušných sústavách sa odlišuje nielen postupmi, metódami a použitými metodickými prostriedkami, ale aj spôsobom spracovania, zaznamenávania a prezentácie udalostí a transakcií. Komparáciu účtovných sústav poskytuje nasledovná tabuľka.

Porovnanie (komparácia) účtovných sústav

Podvojné účtovníctvo Jednoduché účtovníctvo
účtovnými knihami sú denník a hlavná kniha účtovnými knihami sú peňažný denník, kniha pohľadávok, kniha záväzkov a pomocné knihy
súčasti účtovnej závierky tvoria súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky súčasti účtovnej závierky sú výkaz o majetku a záväzkoch a výkaz o príjmoch a výdavkoch
účtovný prípad sa zachytáva podvojným zápisom účtovný prípad sa zachytáva jednoduchými zápismi
účtovný zápis sa vykonáva na účtoch účtovný zápis sa uskutočňuje priamo v knihe
účtovanie o peňažnom hospodárení nie je oddelené od účtovania majetku a záväzkov účtuje sa oddelene o peňažnom hospodárení od evidencie majetku a záväzkov
počas účtovného obdobia zachytáva všetky transakcie a udalosti, aj také, ktoré nespôsobujú pohyb peňažných prostriedkov počas účtovného obdobia sleduje len príjmy a výdavky, teda peňažné toky a ich vplyv na základ dane
výsledok hospodárenia sa vypočítava porovnaním rozdielu majetku a záväzkov na začiatku a na konci účtovného obdobia alebo porovnaním nákladov a výnosov výsledok hospodárenia sa vypočítava porovnaním rozdielu majetku a záväzkov na začiatku a na konci účtovného obdobia
základ dane sa zisťuje mimo sústavy účtovníctva z výsledku hospodárenia základ dane sa zisťuje z rozdielu medzi zdaniteľnými príjmami a daňovými výdavkami z peňažného denníka
účtovná jednotka musí ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka preceniť zásoby na ich čistú realizačnú hodnotu, ak je nižšia ako ich ocenenie v účtovníctve účtovná jednotka neuplatní ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka precenenie zásoby na ich čistú realizačnú hodnotu, ak je nižšia ako ich ocenenie v účtovníctve
účtovná jednotka je povinná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, oceniť záväzky vo zvýšenom ocenení, ak je suma záväzkov vyššia ako ich výška v účtovníctve účtovná jednotka neuplatní ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ocenenie záväzkov vo zvýšenom ocenení, ak je suma záväzkov vyššia ako ich výška v účtovníctve
ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, je účtovná jednotka povinná upraviť ocenenie hodnoty majetku opravnými položkami, vytvoriť rezervy a odpisovať majetok v súlade s účtovnými zásadami a účtovnými metódami účtovná jednotka ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka tvorí rezervy, ktoré sú uznaným daňovým výdavkom a účtuje o odpisoch, pričom si môže v odpisovom pláne stanoviť odpisy podľa zákona o dani z príjmov

Daňová evidencia predstavuje po vedení účtovníctva ďalší spôsob, ako si uplatňovať daňové výdavky v preukázateľnej výške. Na rozdiel od účtovníctva má však obmedzenia pre použitie, ale aj výhody. Medzi výhody daňovej evidencie patrí, že podnikateľ:

 • nie je účtovnou jednotkou,
 • nemôže dostať pokutu za nesprávne vedenie účtovníctva,
 • nemá povinnosť viesť účtovné knihy, vypracovať odpisový plán,
 • nemusí uskutočniť inventarizáciu,
 • nemusí vyčísľovať kurzové rozdiely,
 • nemusí zostaviť a zverejniť účtovnú závierku,
 • predkladá daňovému úradu len daňové priznanie bez účtovnej závierky.

Najmenej zložitou je evidencia pri paušálnych výdavkoch, ktorá zdieľa výhody daňovej evidencie, a navyše ju môže použiť aj podnikateľ – fyzická osoba, ktorý má zamestnanca. Je však určená iba pre neplatiteľov DPH, alebo podnikateľov, ktorí sú jej platiteľmi iba časť zdaňovacieho obdobia. Podnikateľ počas uplatňovania výdavkov týmto spôsobom je povinný viesť evidenciu o príjmoch v časovom slede, o zásobách a o pohľadávkach.

Porovnanie jednoduchého účtovníctva, daňovej evidencie a paušálnych výdavkov

Porovnávaný aspekt Jednoduché účtovníctvo Daňová evidencia Paušálne výdavky
Vymedzenie subjektu  - maximálna výška príjmov nie je stanovená 170 000 eur nie je stanovená, avšak nepriamo vyplýva z obratu povinného platcovstva DPH
 - možnosť zamestnávať zamestnancov áno nie áno
 - možnosť byť platiteľom DPH áno áno nie
Právna úprava zákonom o účtovníctve áno nie nie
Právna úprava daňovými zákonmi áno áno áno
Daňové výdavky preukázateľné preukázateľné paušálne 40%, resp. 60% z príjmov
Účtovné knihy/evidencia peňažný denník, kniha pohľadávok, kniha záväzkov, pomocné knihy evidencia o príjmoch a daňových výdavkoch v časovom slede, evidencia o hmotnom a nehmotnom majetku, o zásobách a pohľadávkach evidencia o príjmoch v časovom slede, o zásobách a o pohľadávkach
Povinnosti  - otvárať a uzatvárať účtovné knihy áno nie nie
 - vyčísľovať kurzové rozdiely áno nie nie
 - vykonávať inventarizáciu áno nie nie
 - zostavovať účtovnú závierku áno nie nie
 - archivovať účtovnú dokumentáciu áno áno áno
Legislatívne sankcie zákon o účtovníctve, daňové zákony daňové zákony daňové zákony

O zmenách v paušálnych výdavkoch v rokoch 2012 a 2013 sa dočítate tu.

Evidenciu stanovenú zákonom o dani z príjmov je potrebné uchovávať aspoň počas piatich rokov od konca zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa vedie, účtovnú dokumentáciu je potrebné uchovávať počas doby stanovenej v § 35 zákona o účtovníctve.

Najobmedzenejšie vo výbere sú obchodné spoločnosti, družstvo a nadnárodné právne formy. Sú totiž právnickými osobami, ktoré sa zapisujú do obchodného registra, pre ktoré Obchodného zákonníka v § 36 stanovuje účtovať v sústave podvojného účtovníctva. Účtovať v sústave podvojného účtovníctva v zmysle tohto ustanovenia musia aj podnikatelia – fyzické osoby zapísané v obchodnom registri, a zahraničné osoby, ktoré majú podnik alebo jeho organizačnú zložku umiestnenú na území Slovenskej republiky.

Špecifickú pozornosť u obchodných spoločností a družstiev je potrebné venovať ďalším povinnostiam.

Prvou z nich je povinnosti mať riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku overenú audítorom. Ide o tie, ktoré spĺňajú veľkostné kritériá a tie, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu. Na túto povinnosť nadväzuje povinnosť vyhotovovať výročnú správu, ktorej súlad s účtovnou závierkou zostavenou za to isté účtovné obdobie musí byť taktiež overený audítorom, a aj povinnosť účtovať o odloženej dani z príjmu.

Druhou povinnosťou týkajúcou sa iba obchodných spoločností a závislou od veľkostných kritérií je povinnosť zostavovať účtovnú závierku podľa IAS/IFRS. 

Treťou povinnosťou u obchodných spoločností, družstiev a účtovných jednotiek, ktoré zostavujú účtovnú závierku povinne v zmysle § 17a podľa IAS/IFRS je povinnosť zverejniť údaje z účtovníctva.

Naopak najväčšiu možnosť výberu majú práve fyzické osoby, ktoré nie sú zapísané v obchodnom registri. Zahŕňame sem živnostníkov, niektoré slobodné povolania a samostatne hospodáriacich roľníkov, ktorí si môžu vybrať spomedzi všetkých štyroch alternatív, v závislosti od toho, či sú platiteľmi dane z pridanej hodnoty a či pri svojej činnosti využívajú zamestnancov.

Podnikanie prostredníctvom zmluvy o tichom spoločenstve si ako jediné nevyžaduje vedenie účtovníctva ani inej evidencie na účely dane z príjmov. V prípade podnikateľov podnikajúcich prostredníctvom zmluvy o združení je účtovné hľadisko potrebné chápať v nadväznosti na právnu subjektivitu. Takéto „združenia“ nie sú fyzickou ani právnickou osobou, a teda nemajú samé o sebe spôsobilosť na práva a povinnosti. Ide teda o zoskupenie právne samostatných subjektov, ktorých spoločné podnikanie sa riadi Občianskym zákonníkom a podmienkami dohodnutými vzájomne v písomnej zmluve o združení. Účastníci združenia sa môžu zmluvne dohodnúť, že budú spoločne viesť účtovníctvo, či už podvojné, alebo jednoduché, avšak nie je to povinnosťou. Na každého účastníka združenia sa z účtovného hľadiska vzťahujú povinnosti stanovené pre jednotlivých účastníkov ako právne subjekty.

Zahraničné osoby vedú účtovníctvo v závislosti od toho, či podnikajú ako fyzické osoby alebo ako právnické osoby a či sa povinne zapisujú do obchodného registra nasledovne.

 • Zahraničné právnické osoby podnikajú na území SR prostredníctvom svojich organizačných zložiek zapísaných v obchodnom registri, a teda vedú podvojné účtovníctvo.
 • Zahraničné fyzické osoby s bydliskom mimo štátov EÚ a OECD sa povinne zapisujú do obchodného registra a tiež vedú podvojné účtovníctvo.
 • Zahraničné fyzické osoby s bydliskom v členských štátoch EÚ a OECD, ak nie sú na základe dobrovoľnej registrácie zapísané v obchodnom registri, majú na výber zo všetkých štyroch alternatív.

Podnikanie fyzických osôb sa z účtovného hľadiska v porovnaní s právnickými osobami je jednoduchšie, pretože sa naň nemusí vzťahovať povinnosť zostavovať účtovnú závierku podľa medzinárodných štandardov IAS/IFRS, povinnosť mať účtovnú závierku overenú audítorom, ktoré emitovali cenné papiere, vyhotovovať výročnú správu a povinnosť zverejňovať údaje z účtovníctva. V dôsledku toho sa znižuje ich administratívna záťaž a v nadväznosti na ňu aj finančná záťaž podnikateľa. 

Prehľadné zobrazenie porovnania daňových a účtovných aspektov právnych foriem podnikania si môžete stiahnuť tu.

Ing. Lucia Trvalcová
Ing. Ján Solík, PhD.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Založenie živnosti v roku 2024

Kedy je potrebné mať živnosť, aké živnosti existujú, aj stručný návod, ako je možné si živnosť založiť svojpomocne a s akými poplatkami rátať v roku 2024, sa dočítate v článku.

Založenie živnosti v roku 2023

Ako si v roku 2023 svojpomocne založiť živnosť a aké povinnosti so založením živnosti súvisia? Prinášame postup spolu s praktickými radami a tipmi.

Živnosť alebo s. r. o. z hľadiska daní a odvodov v roku 2022

Je výhodnejšia živnosť alebo s.r.o. z pohľadu daní a odvodov? Ktorá právna forma sa kedy viac oplatí a kedy je možné využiť nižšiu sadzbu dane?

Porovnanie živnosti a s. r. o. v roku 2022

Neviete, či je pre vás lepšie zvoliť si živnosť alebo založiť spoločnosť s ručením obmedzeným (s. r. o.)? O výhodách, nevýhodách a kritériách pri rozhodovaní, sa dočítate v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky