Povinnosť nahlasovania voľného pracovného miesta

Zamestnávateľ musí nahlasovať úradu práce voľné pracovné miesta. Aké má možnosti, aby túto povinnosť splnil? Hrozí mu za nesplnenie pokuta?

Medzi povinnosti zamestnávateľa, ktoré na neho kladie zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“) patrí aj nahlasovanie voľných pracovných miest a ich charakteristík. Podľa § 62 ods. 6 zákona o službách zamestnanosti voľné pracovné miesto nahlási zamestnávateľ tomu úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode sa pracovné miesto nachádza, teda miestne príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Kedy má zamestnávateľ povinnosť nahlásiť pracovné miesto úradu?

Povinnosť nahlasovať voľné pracovné miesto sa vzťahuje na každého zamestnávateľa, pričom pod voľným pracovným miestom zákon o službách zamestnanosti rozumie buď novo vytvorené pracovné miesto alebo aj už existujúce pracovné miesto, ktoré zatiaľ nie je obsadené a zamestnávateľ naň chce prijať zamestnanca. Kto spadá do pojmu „zamestnanec“ podľa zákona o službách zamestnanosti upravuje jeho § 4, pričom ide o fyzickú osobu v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu. Na základe toho možno konštatovať, že predmetná povinnosť zamestnávateľa sa vzťahuje na tie pracovné miesta, ktoré chce obsadiť zamestnancom v pracovnom pomere. Uzatváranie dohôd na vykonávanie práce mimo pracovného pomeru, napr. dohody o brigádnickej práci študenta, do danej povinnosti nespadá. Zamestnávateľ preto nemusí nahlasovať novovytváranú alebo obsadzovanú pozíciu dohodára, ale výlučne len zamestnanca v pracovnom pomere.

Rovnako povinnosť nahlasovania voľného pracovného miesta sa nevzťahuje ani na to pracovné miesto, o ktorom zamestnávateľ poskytuje údaje do informačného systému verejnej správy prevádzkovanom na ústrednom portáli verejnej správy podľa osobitného predpisu, napr. pracovné miesto v štátnej službe.

Ako nahlásiť voľné pracovné miesto?

Ako na svojej stránke informuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, splniť si povinnosť nahlásenia voľného pracovného miesta je možné realizovať hneď niekoľkými spôsobmi, a to:

 • osobne na úrade,
 • telefonicky,
 • poštou,
 • elektronicky vyplnením tlačiva „Nahláška voľných pracovných miest“,
 • prostredníctvom agentov pre pracovné miesta, alebo
 • online prostredníctvom portálu Služby zamestnanosti, resp. iného portálu, s ktorým má Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny uzatvorenú dohodu o vzájomnej spolupráci.

Povinnosť nahlásiť voľné pracovné miesto sa vzťahuje aj na tie pracovné miesta, ktoré sú vhodné aj pre štátneho príslušníka tretej krajiny, t. j. krajiny, ktorá nie je členským štátom Európskej únie, alebo osobou bez štátnej príslušnosti. V takom prípade môže zamestnávateľ toto nahlásenie realizovať u miestne príslušného úradu, a to buď:

 • osobne na príslušnom úrade,
 • telefonicky,
 • poštou,
 • elektronicky vyplnením tlačiva „Nahláška voľných pracovných miest“, alebo
 • online prostredníctvom bezplatného portálu Služby zamestnanosti, resp. iného portálu, s ktorým má Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny uzatvorenú dohodu o vzájomnej spolupráci.

Online nahlásenie prostredníctvom portálu Služby zamestnanosti

Od 1. 2. 2022 bol spustený nový portál voľných pracovných miest www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR uviedlo, že portál vo vlastníctve a správe ministerstva práce bol vytvorený podľa jednotného dizajn manuálu elektronických služieb a webových sídiel z dielne ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Nahradil tak dovtedy používaný portál Internetový sprievodca trhom práce (ISTP). Portál Služby zamsetnanosti umožňuje prihlásiť sa zvlášť zamestnancom a zvlášť zamestnávateľom a verejné vyhľadávanie vo zverejnených inzerátoch.

Zamestnávateľ sa na portál prihlasuje pomocou eID rovnako, ako na portál slovensko.sk. Následne je potrebné aby vyplnil základné registračné údaje, ako napríklad kontaktné údaje, počet zamestnancov, charakteristiku spoločnosti a podobne. Vyplnením základných údajov a potvrdením ich správnosti dôjde k vytvoreniu konta zamestnávateľa, o čom bude informovaný notifikačným e-mailom. V zásade ide len o niekoľkominútový proces.

Prečítajte si tiež

Portál voľných pracovných miest následne umožňuje, aby zamestnávateľa pridal oprávnené osoby. To znamená, že prístup do portálu je možné zabezpečiť nielen konateľovi spoločnosti, ktorý konto vytvoril, ale napríklad zamestnancom mzdového oddelenia, ktorí majú nahlasovanie voľných pracovných miest v popise práce. Ďalšia oprávnená osoba sa registruje pomocou notifikačného e-mailu, v ktorom jej budú doručené prihlasovacie údaje, takže k jej pridaniu nie je nutné disponovať jej občianskym preukazom.

Po tom, ako má zamestnávateľ vytvorené konto, môže nahlásiť nové pracovné miesto prostredníctvom portálu, a to jednoduchým pridaním novej pracovnej ponuky. Portál taktiež umožňuje kontrolovať zverejnené pracovné ponuky, sledovať označených kandidátov či nastaviť informácie v účte zamestnávateľa, ako je možné vidieť na obrázku nižšie.

Obrázok č. 1 – portál sluzbyzamestnanosti.gov.sk
Obrázok č. 1 – portál sluzbyzamestnanosti.gov.sk

Po tom, ako zamestnávateľ vyplní všetky položky po pridaní novej pracovnej ponuky, je potrebné si zadané údaje skontrolovať, aby voľné pracovné miesto zodpovedalo vhodnému zamestnaniu. Ponuka zamestnávateľa sa na portáli nezverejní automaticky. Najskôr dôjde k jej schváleniu, o čom bude zamestnávateľ informovaný prostredníctvom e-mailu na adresu, ktorú zadal pri registrácii na portál.

Článok pokračuje pod reklamou

Pri zverejňovaní ponuky na portáli voľných pracovných miest je zamestnávateľ povinný uvádzať sumu základnej zložky mzdy, t. j. základnú hrubú mzdu ponúkanú zamestnancovi na dané pracovné miesto bez osobného ohodnotenia, príplatkov a podobne. V prípade vytvorenia novej pracovnej ponuky bude aj uvedená suma predmetom kontroly, a teda posúdenia, od ktorého závisí, či bude alebo nebude schválená a teda zverejnená.

Portál voľných pracovných miest má automaticky nastavenú dvojmesačnú platnosť zverejnenej ponuky. O možnosti predĺženia platnosti ponuky informuje portál zaslaním notifikácie na e-mail zamestnávateľa. Pri vyplňovaní formulára vytvorenia pracovnej ponuky je možné nastaviť aj kratšie obdobie platnosti pracovnej ponuky, v takom prípade dôjde k ukončeniu inzerátu dátumom uvedeným vo formulári.

Obrázok č. 2 – Nastavenie platnosti inzerátu na portáli
Obrázok č. 2 – Nastavenie platnosti inzerátu na portáli

Hoci povinnosť nahlásiť voľné pracovné miesto sa nevzťahuje napríklad na zamestnávanie na základe dohôd o vykonaní práce mimo pracovného pomeru, prostredníctvom portálu voľných pracovných miest je možné vytvoriť inzerát aj za účelom obsadenia miesta pre dohodára, či na inú pozíciu, a to výberom z vopred nastavenej ponuky, ako je možné vidieť na obrázku č. 3.

Obrázok č. 3 – Výber druhu pracovného resp. mimopracovného pomeru
Obrázok č. 3 – Výber druhu pracovného resp. mimopracovného pomeru

Portál www.istp.sk a ďalšie portály pre splnenie oznamovacej povinnosti

Pôvodne mohol zamestnávateľ svoju oznamovaciu povinnosť ohľadom voľného pracovného miesta splniť zverejnením na portáli Internetového sprievodcu trhom práce, t. j. www.istp.sk. Vytvorenie nového portálu Služieb zamestnanosti nespôsobilo zánik pôvodného, avšak ten už nepredstavuje primárne miesto na plnenie zákonných povinností zo strany zamestnávateľov.

Zmena portálu zamestnávateľom, ktorí ponuky zverejnili na www.istp.sk, nepriniesla žiadne ďalšie povinnosti. Pôvodné ponuky z portálu www.istp.sk boli automaticky presunuté na nový pracovný portál www.službyzamestnanosti.gov.sk. Aby však zamestnávateľ splnil zákonné povinnosti voči už zverejneným ponukám, bude sa musieť registrovať na tomto novom portáli spôsobom uvedeným v článku vyššie.

Pokiaľ totiž zamestnávateľ nepristúpi k registrácii, jeho ponuka síce bude zverejnená aj po uplynutí dvojmesačnej platnosti voľného pracovného miesta, ktorá začína platiť od nahlásenia na www.istp.sk, avšak nebude spĺňať podmienky spolupráce s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

Portál www.istp.sk nezaniká. Aj naďalej je možné ho používať aj za účelom splnenia povinnosti zamestnávateľa nahlásiť voľné pracovné miesto, a to z dôvodu, že s ním má Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny uzatvorenú dohodu o vzájomnej spolupráci. Okrem portálu www.istp.sk má Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny od 1. 2. 2022 podpísanú dohodu o spolupráci s portálom kariera.sk. O tom, či dôjde k uzatvoreniu ďalších dohôd, bude Ústredie informovať na svojej internetovej stránke.

Náš tip: Ak začínate zamestnávať, okrem voľby vhodného zamestnanca si dajte záležať aj na výbere programu na spracovanie miezd. Olymp – mzdový softvér pre všetkých mzdárov, personalistov, manažérov a účtovné firmy, vypočíta správne mzdy, sleduje za vás novinky v zákonoch a vyplní viac ako 200 mzdových dokumentov. Ušetrí vám čas a eliminuje chyby.

Sankcie za nesplnenie povinnosti nahlásenia voľného pracovného miesta

Za porušenie povinností zamestnávateľa upravených zákonom o štátnej službe ukladá Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny sankcie v podobe pokút. V minulosti hrozila za porušenie povinnosti nahlásiť voľné pracovné miesto ponuka až do výšky 300 eur. S účinnosťou od 21. 7. 2020 bola pokuta zo zákona o službách zamestnanosti odstránená. V súčasnosti tak nie je potenciálne porušenie povinnosti nahlásiť voľné pracovné miesto sankcionované a zamestnávateľ sa tak nemusí obávať žiadnej pokuty

Tento článok bol pripravený v spolupráci so spoločnosťou KROS a.s.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Pracovná zmluva – náležitosti a vzor

Čo musí a čo môže obsahovať pracovná zmluva? Prinášame prehľad povinných a nepovinných náležitostí pracovnej zmluvy a jej možný vzor.

Otváracie hodiny počas veľkonočných sviatkov 2024

Prehľad otváracej doby jednotlivých reťazcov počas Veľkej noci - od 29.3.2024 do 1.4.2024. Kto (ne)musí prevádzku zatvoriť?

Pracovná zmluva – náležitosti a informovanie o pracovných podmienkach

Zákonník práce upravuje podstatné náležitosti pracovnej zmluvy a povinnosť informovať aj o ďalších podmienkach. Čo musí obsahovať každá pracovná zmluva a o čom môže zamestnávateľ informovať aj mimo nej?

Prvý zamestnanec: povinnosti zamestnávateľa

Aké povinnosti čakajú podnikateľa, ak sa rozhodne prijať do firmy prvého zamestnanca? Prehľad úkonov súvisiacich so začatím zamestnávania nájdete v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky