Kurzarbeit od 1.3.2022 na Slovensku: podmienky a príklady

Prvé žiadosti o podporu v čase skrátenej práce sa budú podávať v apríli. Pozrite si podmienky, ktoré je potrebné splniť, spôsob výpočtu, aj kde hľadať žiadosti o podporu.

Aktualizácia k 06.10.2022: Vláda SR v stredu 5.10.2022 na podnet rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny rozhodla o navýšení limitu pre zabezpečenie poskytovania podpory v čase skrátenej práce o 5 miliónov eur pre rok 2022. V dôsledku ozbrojeného konfliktu na Ukrajine nemôžu niektorí zamestnávatelia prideľovať prácu svojim zamestnancom v plnom rozsahu. Využívajú teda systém skrátenej práce a žiadajú o finančnú pomoc. 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny za mesiace marec až august podporilo 235 žiadateľov sumou viac ako 19,4 miliónov eur pre zachovanie takmer 76 000 pracovných miest. Aktuálne je v procese schvaľovania ďalších približne 60 žiadostí pre podporu takmer 4 000 pracovných miest, ktorých objem žiadanej finančnej podpory je v sume viac ako 1 milión eur. Zákon o skrátenej práci však ustanovuje maximálnu celkovú výšku podpory pre rok 2022 v sume 20 miliónov eur, preto bolo potrebné ďalšie navýšenie schválené vládou.

Prvú pomoc pre firmy vystriedal od marca 2022 trvalý systém ochrany pracovných miest -  tzv. kurzarbeit. Nový systém sa vzťahuje na spoločnosti so zamestnancami, vylúčené sú SZČO a jednoosobové eseročky (finančná pomoc pre tieto subjekty je ešte v riešení). Zákon č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce nadobudol účinnosť 1. marca 2022. Prvé žiadosti o podporu budú úrady práce prijímať v apríli, pretože žiadosti je možné predkladať vždy za predchádzajúci mesiac.

Kurzarbeit má pomôcť udržať pracovné miesta, systém však má jednu chybu

Skrátená práca ako nástroj pasívnej politiky trhu práce pomáha zamestnávateľovi udržať pracovné miesta, aby nemusel svojich zamestnancov prepúšťať. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny uvádza, že vďaka tejto podpore sa zamestnávateľovi znižujú mzdové náklady a zároveň ušetrí náklady na hľadanie a zaškolenie nových zamestnancov po skončení obmedzenia činnosti. Zamestnanec nepríde o prácu a počas trvania prekážky v práci dostáva väčšinu príjmu.

O skrátenú prácu ide vtedy, keď zamestnávateľ nemôže dočasne prideľovať svojim zamestnancom prácu v plnom rozsahu v dôsledku nepriaznivej situácie, ktorej nemohol predísť, ani ju predpokladať. Aby nemusel prepúšťať, dohodne sa so zamestnancami na skrátení pracovného času. Za tento čas má zamestnanec nárok na náhradu mzdy vo výške minimálne 80 %, pričom 60 % poskytuje zamestnávateľovi štát. Z vlastných zdrojov zafinancujú firmy len zostávajúcu pätinu platu.

Jednou z podmienok poskytovania podpory je obmedzenie činnosti vplyvom tzv. vonkajšieho faktora. Jana Kyselová, odborníčka pre oblasť štátnej pomoci poradenskej spoločnosti Grant Thornton, uvádza, že podpora sa vzťahuje na mimoriadnu situáciu vyhlásenú vládou (napr. pandémia), výnimočný/núdzový stav vyhlásený prezidentom (napr. v čase vojny), mimoriadnu okolnosť vyhlásenou vládou (t. j. medziročný pokles ročného HDP aspoň o 3 %) alebo okolnosti vyššej moci (napr. povodeň, požiar, chýbajúce dodávky materiálov v dôsledku nehody a pod.). Medzi situácie, pri ktorých by firma mala nárok na podporu zo systému kurzarbeit, však majú patriť aj hospodárske ťažkosti firiem napríklad pri výpadku dodávok do výroby. Všetky tieto situácie sa budú považovať za „obmedzenie činnosti zamestnávateľa" a na jej základe vznikne nárok na náhradu mzdy. Finančnú podporu zavádza do praxe zákon o podpore pri skrátenom pracovnom čase.

J. Kyselová zavedenie systému kurzarbeit označuje za správny krok, kritizuje však fakt, že bude kryť aj podnikateľské riziká firiem. „Kurzarbeit by mal byť nástrojom pre núdzové prípady, napríklad katastrofy s dopadom na ekonomiku krajiny, regiónu či konkrétneho sektoru. Príkladom situácie, v ktorej je dôležité pomôcť podnikateľom plošnou podporou, sú výnimočné situácie ako pandémia s povinným lockdownom, ale napríklad aj energetický blackout, tornádo či záplavy. Kurzarbeit však v žiadnom prípade nemá byť nástrojom na riešenie hospodárskych ťažkostí firiem,“ uvádza odborníčka.

Aktualizácia k 1.4.2022: MPSVR SR informovalo, že v prípade akéhokoľvek vonkajšieho faktora je zamestnávateľ povinný k žiadosti predložiť dôkazy preukazujúce, ako táto situácia negatívne ovplyvnila prideľovanie práce zamestnávateľom. Ak žiadateľ neuvedie konkrétne opatrenia dokazujúce túto príčinnú súvislosť alebo nedostatočne opíše ich negatívny vplyv na činnosť zamestnávateľa, úrad / ústredie ho vyzve k doplneniu žiadosti a preruší konanie. Ak žiadateľ nepredloží doplnenie do 7 dní, podporu v čase skrátenej práce nie je možné poskytnúť. O poskytnutí podpory rozhodne úrad / ústredie do 10 dní od doručenia žiadosti. Za vonkajší faktor sa však nepovažujú prirodzené pohyby na trhu, ako napríklad zvyšovanie cien energií. V dôsledku zvyšovania cien môžu zamestnávatelia zaznamenať znížený dopyt a s tým spojený pokles tržieb. Táto okolnosť však neoprávňuje zamestnávateľa poberať podporu v čase skrátenej práce.  

Ako po novom funguje kurzarbeit

Výška štátnej dotácie

  • na zamestnanca predstavuje 60 % priemerného hodinového zárobku zamestnanca v kalendárnom mesiaci, za ktorý sa podpora poskytuje,
  • je však najviac 60 % z 1/174 dvojnásobku priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zverejnenej Štatistickým úradom SR za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa podpora poskytuje.

Maximálna výška štátnej dotácie na jednu hodinu prekážok v práci v roku 2022 bude 60 % z 1/174 x 2 x 1 133 eur = 60 % z 13,0230 eur = 7,8138 eur.

Štátna dotácia sa poskytuje celkovo najviac 6 mesiacov v 24 po sebe nasledujúcich mesiacoch. Vláda môže toto obdobie predĺžiť na základe nariadenia vlády.

Článok pokračuje pod reklamou

Praktické príklady fungovania kurzarbeitu

J. Kyselová uvádza nasledovné praktické príklady:

Príklad nízkopríjmového zamestnanca

Zamestnanec mal v mesiaci marec 2022 spolu 110 hodín prekážok v práci z dôvodu obmedzenia činnosti zamestnávateľa počas skráteného pracovného času.

Priemerný hodinový zárobok zamestnanca za 4. štvrťrok 2021 je 5 eur / hod.

Štátna dotácia = 60 % x priemerný hodinový zárobok x počet hodín prekážok = 60 % x 5 eur x 110 hodín = 330 eur

Príklad zamestnanca s vysokým príjmom

V mesiaci marec 2022 mal zamestnanec spolu 110 hodín prekážok v práci z dôvodu obmedzenia činnosti zamestnávateľa počas skráteného pracovného času.

Priemerný hodinový zárobok zamestnanca za 4. štvrťrok 2021 je 14 eur / hod.

Štátna dotácia = 60 % x priemerný hodinový zárobok x počet hodín prekážok = 60 % x 12 eur = 8,40 eur.

V tomto prípade sa štátna dotácia vypočíta z maximálnej sumy, t. j. 7,8138 eur x 110 hodín = 859,52 eur.

Aké podmienky musia splniť firmy, aby mali nárok na podporu?

Na priznanie podpory musia byť splnené podmienky týkajúce sa zamestnávateľa aj zamestnanca. „Zámerom tvorcov legislatívy bolo, aby firmy vyčerpali všetky možnosti / neexistovali otvorené záväzky. Pozitívum určite je to, že túto formu štátnej pomoci budú môcť čerpať len tí zamestnávatelia, ktorí najskôr prispejú do systému sociálneho zabezpečenia,“ vysvetľuje Jana Kyselová.

Zdroj: Seesame
I. Podmienky pre zamestnávateľa
Obmedzenie činnosti zamestnávateľa Najmenej 1/3 zamestnancov zamestnávateľa mala prekážky v práci na strane zamestnávateľa v rozsahu najmenej 10 % ustanoveného týždenného pracovného času.
Povinné poistné zaplatené za obdobie najmenej 24 mesiacov Zamestnávateľ musí ku dňu podania žiadosti o podporu splniť podmienku platenia príspevkov na sociálne zabezpečenie počas celého trvania tejto povinnosti, ktorá trvala najmenej 24 kalendárnych mesiacov bezprostredne predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa žiada štátna podpora.

Táto podmienka sa považuje za splnenú aj v prípade, že existujú zamestnávateľom povolené splátky dlžných príspevkov na sociálne zabezpečenie a dlžná suma sa nestala splatnou.
Porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania Zamestnávateľ nesmie porušiť zákaz nelegálneho zamestnávania v období 2 rokov pred podaním žiadosti o štátnu dotáciu.
Písomná dohoda so zástupcami zamestnancov alebo so zamestnancom Zamestnávateľ musí uzavrieť:

a) písomnú dohodu so zástupcami zamestnancov

alebo

b) písomnú dohodu so zamestnancom, že žiada o poskytnutie štátneho príspevku*

alebo

c) súhlas rozhodcu podľa Zákonníka práce v prípade, že nedôjde k uzatvoreniu písomnej dohody podľa písm. a) a b)

*platí, ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov
Predloženie formulára žiadosti o štátnu dotáciu najneskôr do konca nasledujúceho mesiaca
Povinnosť zachovať pracovné miesto, na ktoré bola poskytnutá štátna dotácia Táto podmienka musí byť splnená najmenej 2 mesiace po skončení kalendárneho mesiaca, na ktorý bola poskytnutá štátna dotácia.

Uvedené sa nevzťahuje na pracovné miesto zrušené na základe skončenia pracovného pomeru z dôvodov na strane zamestnanca alebo z dôvodu závažného porušenia pracovnej disciplíny.
Zdroj: Seesame
II. Podmienky pre zamestnanca

(keďže štátna dotácia sa poskytuje na pracovné miesto zamestnanca)
Prekážka v práci Zamestnanec bol na prekážkach v práci na strane zamestnávateľa najmenej 10 % ustanoveného týždenného pracovného času.
Trvanie pracovného pomeru Zamestnanec musí byť v pracovnom pomere aspoň 1 mesiac ku dňa podania žiadosti.
Aktívny zamestnanec Zamestnanec nesmie byť vo výpovednej lehote.
Využitie ročnej dovolenky/pozitívneho konta pracovného času Zamestnanec si vyčerpal dovolenku za predchádzajúci kalendárny rok.
U zamestnávateľa, kde je zavedené konto pracovného času, tak zamestnanec musí mať vyčerpaný kladný účet konta pracovného času (platí napr. pre výrobný podnik so zavedenými pracovnými zmenami).
Preradenie práce Zamestnávateľ nemôže preradiť zamestnanca na inú pozíciu v rámci dohodnutého typu práce, ktorá nie je dotknutá obmedzením činnosti zamestnávateľa.
Zhoda štátnej dotácie a iných štátnych príspevkov Štátna dotácia nemôže byť udelená zamestnancovi, na ktorého zamestnávateľ poberá iné štátne príspevky, napr. príspevok na podporu zamestnávania

Podrobnosti o kurzarbeite sú aj na špeciálnej webovej stránke

Na webovej stránke www.skratenapraca.gov.sk nájdu zamestnávatelia a zamestnanci všetky potrebné informácie o tom, ako systém skrátenej práce funguje, kto je oprávneným žiadateľom, aké sú podmienky poskytnutia podpory, aká je výška podpory, aké informácie sa uvádzajú v žiadosti, a tiež často kladené otázky. Na tejto webstránke budú od apríla dostupné aj príslušné žiadosti o podporu.

Výkaz poistného a príspevkov za marec 2022

Sociálna poisťovňa dňa 10. 3. 2022 informovala, že nasadenie novej verzie pre „Výkaz poistného a príspevkov“ (VP) a „Mesačný výkaz poistného a príspevkov“ (MV) v súvislosti s novelou kurzarbeit je naplánovaný v priebehu budúceho týždňa. Vzhľadom na zvýšený počet otázok na túto tému (a nemožnosti aktuálne odoslať VP za obdobie 03992022) uvádza podrobnosti ohľadom platnosti novej verzie:

  • Pre VP platí nová verzia od obdobia 03992022, aktuálne nie je možné takéto VP zasielať.
  • Termín, dokedy je potrebné VP zaslať za obdobie 03992022 je podľa jeho splatnosti, najneskôr do 8. 4. 2022.
  • Pre MV platí nová verzia od obdobia 032022, aktuálne nie je možné takéto MV zasielať.
  • Termín, dokedy je potrebné MV zaslať za obdobie 032022 je podľa výplatného termínu, zväčša v mesiaci apríl 2022.

O presnom termíne nasadenia bude Sociálna poisťovňa podľa jej vyjadrenia informovať v týždni od 14. marca 2022.

Zdroj: MPSVR SR, Seesame, Sociálna poisťovňa

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Pracovná zmluva – náležitosti a vzor

Čo musí a čo môže obsahovať pracovná zmluva? Prinášame prehľad povinných a nepovinných náležitostí pracovnej zmluvy a jej možný vzor.

Pracovná zmluva – náležitosti a informovanie o pracovných podmienkach

Zákonník práce upravuje podstatné náležitosti pracovnej zmluvy a povinnosť informovať aj o ďalších podmienkach. Čo musí obsahovať každá pracovná zmluva a o čom môže zamestnávateľ informovať aj mimo nej?

Koľko hodín možno odpracovať na dohodu?

Na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru je možné odpracovať iba limitovaný počet hodín. Prinášame prehľad, koľko je maximálne možné odpracovať na jednotlivé druhy dohôd.

Náhrada mzdy za dovolenku – ako sa počíta?

Čerpanie dovolenky ovplyvňuje sumu, ktorá je zamestnancovi za jeho prácu vyplatená. Akým spôsobom, upravuje Zákonník práce.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky