Riaditeľ UVP TECHNICOM: ako prezentovať startup na súťaži či pred investorom

Riaditeľ UVP TECHNICOM: ako prezentovať startup na súťaži či pred investorom
Riaditeľ Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM TUKE František Jakab.
Zdroj: UVP Technicom

František Jakab radí, na čo dať pozor pri prezentovaní inovatívneho nápadu na súťaži a približuje, kto a ako môže využiť tzv. inkubátor či s čím pomáhajú experti z Technickej univerzity v Košiciach.

Existuje niekoľko druhov podpory začínajúcich podnikateľov, startupov a inovatívnych nápadov. Pomocnú ruku podáva aj Technická univerzita v Košiciach (TUKE), a to prostredníctvom Startup centra, ktoré sa zameriava na rozvoj inovatívnych myšlienok a podporu startupov v tzv. pred-inkubačnej (alebo prípravnej fáze). Už sedem rokov preto organizujú súťaž pre kreatívnych nádejných podnikateľov. František Jakab, riaditeľ Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM TUKE, pre Podnikajte.sk v rozhovore prezradil:

  • pre koho je súťaž „Máš nápad?“ určená a čo môžu získať zapojené startupy,
  • čo býva najčastejšou chybou pri prezentovaní inovatívneho projektu a čo všetko je vhodné prezradiť,
  • akým spôsobom je možné riešiť obavu zo šírenia „know-how“ inovatívneho nápadu, 
  • ako funguje tzv. inkubátor a pre koho je určený,
  • úspešné príklady projektov, ktorým Startup centrum pomohol vyrásť a preraziť na trhu.

Startup centrum pravidelne podporuje inovatívne nápady začínajúcich podnikateľov

Čo ponúka Technická univerzita prostredníctvom Startup centra nádejným podnikateľom? Akým spôsobom podporujete ich nápady?

Jednou z našich aktivít je pravidelné organizovanie súťaže „Máš nápad?“, kde majú startupy – začínajúci podnikatelia možnosť získať umiestnenie v Startup centre (ktoré je určené pre startupy v rannom štádiu rozvoja – keď ešte nefungujú ako právne subjekty, je to tzv. pred-inkubačné obdobie), alebo sa môžu dostať priamo do inkubátora, pre vstup do ktorého však už musia byť právnym subjektom.

Pre koho je súťaž určená?

Súťaž inovatívnych nápadov je určená pre všetkých, ktorí majú zaujímavý, inovatívny nápad. Oslovujeme ňou študentov stredných a vysokých škôl, odborníkov aj širokú verejnosť. Sme radi, že UVP TECHNICOM je so svojím Startup centrom a inkubátorom vnímaný širokou verejnosťou ako otvorený priestor pre rozvoj inovatívnych myšlienok bez ohľadu na vek, profesijnú prax alebo zameranie a zároveň sme vnímaní aj ako jedno z najvýznamnejších  centier startupovskej komunity na Slovensku.

Čo môžu víťazi získať?

V súťaži majú vybrané projekty možnosť využívať motivačné prostredie Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM, v ktorom sa Startup centrum a inkubátor nachádzajú. Prostredníctvom špeciálneho akceleračného programu v Startup centre a tzv. rastového programu v inkubátore startupy „naštartujú“ proces, ktorý podporí realizáciu ich inovatívnych myšlienok a pomôže premeniť ideu na komerčne využiteľný produkt alebo službu.

Startup centrum a inkubátor ponúkajú nádejným podnikateľom aj možnosť získať:

  • kancelárske priestory v modernej budove UVP TECHNICOM,
  • možnosť využitia potrebnej kapacity unikátnych odborných pracovísk, laboratórií a iných zariadení TUKE,
  • ale aj pomoc pri tvorbe podnikateľského plánu, získavaní partnerov, vyhľadávaní potenciálnych investorov, expertnú a mentorskú podporu.

Čo sa deje po odoslaní prihlášky?

Súťaž „Máš nápad?“ od roku 2014 vyhlasuje rektor Technickej univerzity v Košiciach, a to dvakrát ročne. Do súťaže sa dá prihlasovať priebežne. Každých 6 mesiacov prebieha výber nových startupov. Prihlášky do 14. kola súťaže, ktoré sa bude konať 17.12.2021 (z dôvodu pandemickej situácie online), je možné zasielať do 15.12.2021 prostredníctvom registrácie na stránke www.startupcentrum.tuke.sk. Registrované projektové zámery budú posudzované odbornou komisiou. Vybrané projektové tímy (alebo aj jednotlivci) budú potom pozvaní na prezentáciu, samotnú súťaž, ktorá sa uskutoční pred odbornou porotou. Po ukončení prezentácie všetkých prihlásených projektov porota do troch pracovných dní príjme finálne rozhodnutie, ktorým projektom ponúkne miesto v Startup centre, alebo aj priamo v inkubátore, v závislosti od stupňa rozvinutosti startupu.

Na čo by sa mali záujemcovia pripraviť?

Záujemcovia by sa predovšetkým mali pripraviť na to, aby boli schopní stručne a jasne odprezentovať svoj projektový zámer v priebehu 3-minútového vystúpenia pred hodnotiacou komisiou. Po prezentácii nasleduje 10-minútová diskusia s členmi komisie. Je vhodné pripraviť si prezentáciu, ale nie je to podmienka.

Prezentácia projektu – detaily treba prezradiť s mierou, porotu zaujíma aj motivácia tímu

Pri súťažiach ako je „Máš nápad?“ sa často hovorí o inovatívnych projektoch. Na základe čoho sa posudzuje miera inovatívnosti?

Je to rôzne – záleží od riešenej problematiky, či ide o nový produkt – výrobok s novou alebo lepšou funkcionalitou, vlastnosťami, parametrami ako má už existujúce riešenie, alebo o niečo úplne nové, založené na patente a pod. Prípadne môže ísť o novú službu poskytovanú zákazníkom, nový postup pri realizácii výrobných procesov, vďaka čomu možno dosiahnuť vyššiu efektívnosť, vyššiu kvalitu poskytovania služieb a pod.

Koľko vám prešlo za tie roky „rukami“ zaujímavých projektov a nádejných podnikateľov?

Od roku 2016 prešlo cez jednotlivé kolá súťaže takmer 200 zaujímavých projektov, v Startup centre absolvovalo 6 mesačný pobyt viac ako 60 startupov a v inkubátore viac ako 20 startupov.

Čo by ste odporučili, na čo si majú dávať startupisti pozor, keď prezentujú svoj nápad, projekt? Aké chyby najčastejšie robia?

Startup je väčšinou o niečom novom, o spôsobe, ako niečo robiť inak, lepšie, efektívnejšie. Čiže existuje problém, ktorý predmetný startup rieši. Je nutné ho jasne zadefinovať a zdôrazniť. Je potrebné odprezentovať aj tím, jeho silné stránky, ale nebáť sa ani povedať, že startup hľadá kolegov na vybrané pozície. Ak projekty hľadajú investíciu, je to väčšinou na posilnenie tímu. Je dôležité si predstaviť simulovanú diskusiu s potenciálnym zákazníkom alebo investorom a byť pripravený na možné otázky – „Prečo?“, „Ako?“. Ale pri prvej prezentácii na súťaži nie je potrebné, ani vhodné, ísť do detailov riešenia. A práve to je najčastejšia chyba, ktorú startupy robia.

Čo všetko je pri prezentácii nápadu vhodné zdôrazniť? Čo porotu zaujíma najviac?

Je nutné ukázať podstatu riešenia, či už technológiu, iný prístup, alebo inovatívnosť. Následne poukázať na výhody riešenia a prípadne aj negatíva. Nič nie je bezchybné, ani stopercentné. Dôležité je zdôrazniť, čo nové prináša prezentované riešenie, čím sa prípadne líši, vďaka čomu je lepšie ako existujúce riešenia. Je potrebné prezentovať, v akom vývojovom štádiu je daný produkt – riešenie. Dôležité je tiež poznať veľkosť, štruktúru a klasifikáciu trhu a jeho vlastnosti. Netreba zabudnúť na konkurenciu, či už korporátnu alebo startupovú, ale hlavne globálnu. Nie sú potrebné detaily, stačí pohľad zo širšej perspektívy. Pokiaľ ide o startup, za ktorým nestoja silné mená daného odvetvia, je potrebné preukázať schopnosť rýchlej, flexibilnej a relevantnej distribúcie, ako bude zabezpečená, aký je plán.

Článok pokračuje pod reklamou

Hovoríte, že je potrebné odprezentovať aj tím startupu. Čo presne porotu zaujíma?

Dôležité je prezentovať informácie o riešiteľoch – riešiteľskom tíme, ich expertíznych kompetenciách vo vzťahu k prezentovanému riešeniu. Porotu zaujíma aj to, aká je motivácia riešiteľov pracovať na projekte a akú formu podpory očakávajú od Startup centra – inkubátora.

Niektorí začínajúci podnikatelia sa obávajú prezradiť svoj nápad. Sú tieto obavy na mieste?

Ak v bežnej praxi príde startup s nápadom za investorom a hneď po pozdrave bude od neho vyžadovať podpísanie NDA (Non-disclosure Agreement / Dohoda o mlčanlivosti), ukáže mu pravdepodobne dvere. Startup musí predstaviť aspoň nejaký základ, o čo ide a ako to funguje, prečo je riešenie lepšie ako u konkurencie. Detaily, ktoré by mali byť pod NDA, sa v rámci startupových súťaží väčšinou neriešia, určite nie pred publikom.

Ak má startup predsa len obavy, akým spôsobom je možné zabezpečiť, aby sa prezentované informácie ďalej nešírili a ochránil sa tak nápad?

Ak niektoré detaily startup zverejniť nechce, vždy je možné povedať, že ich rád zverejní po podpise NDA. Toto sa ale netýka poroty počas súťaže, ale až rokovaní s investorom.

Čo je inkubátor a s čím pomáhajú odborníci?

Startupom ponúkate možnosť získať pomoc pri tvorbe podnikateľského plánu, získavaní partnerov či vyhľadávaní potenciálnych investorov. Kto budúcim podnikateľom pomáha a ako si možno túto podporu predstaviť v praxi?

Jednotlivci aj tímy bez právnej subjektivity, ktorí sa do Startup centra UVP TECHNICOM prihlásia, absolvujú počas pobytu v Startup centre 6-mesačný akceleračný program. Startupom pomáhajú počas pobytu u nás skúsení mentori a kouči, ktorí sa so startupmi stretávajú tak na pravidelnej báze, ako aj podľa potreby.

Keď sa hovorí o podpore startupov, často sa skloňuje pojem „inkubátor“. Pre koho je takýto inkubátor určený a v čom pomáha?

Inkubátor je priestorom pre rozvinuté inovatívne spoločnosti s právnou subjektivitou (jednotlivci a tímy bez právnej subjektivity tu nemôžu pôsobiť). Cieľom pobytu startupov v inkubátore je „rast firmy“ – startupy absolvujú tzv. rastový program na ročnej báze. Startupom – budúcim podnikateľom pomáhajú počas ich pobytu jednako mentori – to sú skúsení experti zvyčajne z odborných pracovísk TUKE, a jednako profesionálni kouči (tak externí, ako aj náš vlastný kouč), ktorí pomáhajú s prípravou biznis plánov, ale aj konzultujú bežné operatívne prevádzkové problémy rozvíjajúcich sa firiem. Stretávajú sa v dohodnutých intervaloch a podľa potreby.

Pre všetky startupy sú organizované na pravidelnej – mesačnej báze tzv. biznis fóra – stretnutia, v rámci ktorých prebieha priebežné hodnotenie rozvoja startupov za účasti zástupcov z biznis sféry, externých koučov.

S akými nákladmi by mal počítať začínajúci podnikateľ s inovatívnym nápadom, ktorý chce získať miesto v inkubátore či odbornú pomoc?

Pobyt startupu v Startup centre je bezplatný. V inkubátore sa musí startup podieľať na prevádzkových nákladoch priestorov, ktoré ma k dispozícii, ale samotný akceleračný program je bez poplatkov.

Startup centrum nápadom pomáha prerásť do biznisu – dôkazom sú viaceré success stories

Aký je zo strany startupov záujem o takúto pomoc alebo o zapojenie sa do takýchto súťaží?

Zo strany startupov je pomerne veľký záujem o miesto - či už v Startup centre, alebo inkubátore. Každých 6 mesiacov sa do súťaže o umiestnenie zapája v priemere 10 až 15 startupov (ale mali sme v jednom kole už aj viac ako 20 záujemcov). Aktuálne mame v Startup centre 15 a v inkubátore 16 startupov.

Čo sa deje s projektmi, ktoré prejdú inkubátorom?

Priemerne strávi startup v inkubátore tri roky. Ale sú aj prípady, že startupy, už ako životaschopné firmy, od nás odchádzajú skôr. Všetko závisí od toho, ako sa firme darí, či ešte potrebuje našu pomoc. Keď sa startup rozvíja, zvyšuje sa počet zamestnancov, prípadne získa aj investora, začína mať väčšie nároky na priestory. Vtedy zvyčajne od nás odchádza a funguje na trhu ako štandardná firma.  

Do súťaže sa počas 7 rokov jej existencie zapojilo už niekoľko stoviek kreatívnych ľudí s inovatívnymi nápadmi. Napríklad akým projektom sa podarilo preraziť na trhu?

Ja osobne som hrdý na všetkých, ktorí to skúsili. Môžem však spomenúť napr. startup CEELABS, ktorý je príkladom úspešného prepojenia vedecko-výskumných aktivít s praxou. Startup vyvinul jedinečné riešenie v oblasti smartmeteringu, ktoré umožňuje efektívne optimalizovať spotrebu elektrickej energie v budovách. CEELABS sa stal so svojím projektom „eZelené mesto“ víťazom prvého ročníka akceleračného programu „Challenger Urban: Creative.“  Medzi naše úspešne startupy patrí napríklad aj startup HandCubeKeys, ktorý vyvinul špeciálnu klávesnicu pre hendikepovaných ľudí, alebo startup Lurity, ktorého zakladateľka sa umiestnila v prestížnom rebríčku Forbes 30 pod 30, či Chargebrella – za ktorú jej zakladateľ získal ocenenie Osobnosť roka v oblasti technológií v súťaži Vedec roka.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Podpora startupov v praxi: skúsenosti podnikateľov

Pomoc s biznis plánom či marketingom, ale aj prezentácia v zahraničí. Čo priniesla iniciatíva Startup Sharks podnikateľom, ktorí sa do nej zapojili a ako takáto podpora funguje v praxi?

Grantový program She’s Next: financie a poradenstvo pre podnikateľky

Druhý ročník grantového programu Visa She's Next podporí mikro, malé a stredné firmy vlastnené ženami. Ako sa zapojiť a aké sú podmienky?

Podpora literárnych prekladov a propagácie kníh: EÚ rozdelí 5 miliónov eur

Európska Komisia zverejnila výzvu na šírenie európskych literárnych diel na rok 2024. Kto a dokedy môže o financie žiadať a aké sú podmienky?

Dotácia na budovanie nabíjacích staníc: kto a koľko môže získať?

Podnikatelia môžu požiadať o príspevok na vybudovanie nabíjačky pre elektromobily, stanovené podmienky ale stavajú do nevýhody menšie prevádzky. Ako postupovať?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky