Postup hodnotenia podnikateľského nápadu

Podnikateľ je osoba, ktorá vidí, čo iní ľudia nevidia, ktorá sa pozerá na veci tvorivo. Ak patríte do tejto skupiny ľudí a často rozmýšľate nad rôznymi podnikateľskými nápadmi, zosumarizovali sme pre Vás postup krokov, ktorý Vám pomôže odhadnúť, či je Váš aktuálny nápad realizovateľný a či spĺňa podmienky potenciálnej úspešnosti. Proces zmeny nápadu na podnikateľskú príležitosť možno obrazne prirovnať k hľadaniu zlatých zrniek.

Ak chce podnikateľ s nápadom uspieť, musí naň nazerať optikou investora. V procese hodnotenia jednotlivých príležitostí podnikateľ hľadá odpovede na niekoľko základných okruhov otázok. Tieto sa pri pozitívnom hodnotení ďalej spresňujú, pričom finálnym výstupom môže byť podnikateľský plán, prostredníctvom ktorého sa podnikateľ uchádza o finančnú podporu investora.

a) Úžitok pre zákazníka

Zárukou trhového úspechu je spokojný zákazník, nie technicky dokonalý produkt. Zákazníci kupujú produkt, pretože chcú uspokojiť svoje potreby alebo vyriešiť nejaký problém. Teda základnou charakteristikou úspešného podnikateľského nápadu je jasné vymedzenie potreby, ktorú bude produkt uspokojovať. Zákaznícky úžitok môže byť prezentovaný v porovnaní s úžitkom alebo vlastnosťami, ktoré poskytuje alternatívny produkt.

b) Trhový potenciál

Hľadá odpoveď na otázky: „Aký veľký je trh? Kto bude koncovým zákazníkom? Komu bude možné produkciu predať?“
Analýza trhového potenciálu plynule nadväzuje na predchádzajúci bod. Podnikateľský nápad má ekonomický zmysel vtedy, ak preň existuje dostatočne veľký trh. Ako univerzálne kritérium sa používa potenciálny obchodný obrat. Ak nie je predpoklad dosiahnutia stanovenej hranice obratu, príležitosť na nové podnikanie je nezaujímavá. Analýza trhového potenciálu zahŕňa:

 • určenie segmentu trhu a jeho celkovej kapacity,
 • odhad vývoja trhu (rast, pokles, trvanie odbytu),
 • odhad podielu na trhu (možné konkurenčné výhody),
 • odhad objemu odbytu produkcie,
 • odhad cenovej úrovne a tendencií ich vývoja,
 • riziko substitúcie výrobkov,
 • riziko zmien dominantných faktorov.

Pri analýze trhového potenciálu podnikateľského nápadu sa používajú štandardné techniky marketingu. Viac informácií je uvedených v sekcii štruktúra podnikateľského plánu.

c) Potreba zdrojov

Je odpoveďou na otázky: „Je toto nápad pre nás? Budeme mať prostriedky na dokončenie vývoja výrobku a na jeho efektívnu výrobu?“
Najčastejšia príčina neúspechu malých firiem je v tom, že začali realizovať podnikateľské projekty, na ktoré nemali dostatok zdrojov. Analýza potreby zdrojov obsahuje:

Častým charakteristickým znakom niektorých neúspešných začínajúcich podnikateľov je podcenenie nárokov na zdroje. V prípade materiálnych ide nielen o správny odhad obstarávacej ceny technológie, ale aj o odhad prevádzkových nákladov spojených s údržbou či opravou. Ak hovoríme o personálnom zabezpečení, limitujúcim faktorom v inovatívnom podnikaní je úroveň kvalifikácie, rovnako dôležité je optimálne nastavenie organizácie podnikania. K reálnej situácii budete bližšie, ak budete počítať skôr s pesimistickým variantom potreby zdrojov.

d) Ekonomická efektívnosť

V tejto časti je potrebné si ujasniť ako bude produkt zarábať. Tržby väčšiny produktov pochádzajú priamo od zákazníkov, v niektorých prípadoch však môže byť poskytovaný zadarmo, pričom tržby môžu pochádzať napríklad od inzerentov.

Táto časť dáva odpoveď na otázku: „Aký obrat dosiahneme? Oplatí sa nápad realizovať? Dosiahneme potrebnú mieru zisku a návratnosti kapitálu?“
Analýza potenciálnej ekonomickej efektívnosti je založená na štandardných metódach finančného riadenia. Najdôležitejšie ukazovatele:

 • priebeh likvidity (schopnosti uhrádzať platobné záväzky),
 • odhadovaný celkový zisk za dobu životnosti nového podnikania,
 • miera zisku (zisk/vložený kapitál),
 • čas do dosiahnutia ziskovosti (odhadovaný bod zlomu),

Očakávaná miera zisku by mala byť väčšia ako výnos bezpečne investovaného kapitálu a mala by zohľadňovať prémiu za podstúpené riziko a úsilie a úsilie podnikateľa.

e) Konkurencieschopnosť

Tento typ pohľadu dáva odpoveď na otázku: „Budeme mať pri realizácii nápadu nejaké konkurenčné výhody, resp. nevýhody?“
Konkurentom je ten, kto ponúka na príslušnom trhu podobné výrobky alebo služby (uspokojuje potreby rovnakých zákazníkov). Obvykle sa hodnotia traja najdôležitejší konkurenti podľa podielu na trhu, úrovne výrobkov a potenciálnych zdrojov. Porovnaním vybraných znakov konkurencieschopnosti sa určujú sa silné a slabé stránky podnikateľského nápadu a celková konkurenčná pozícia. Ak pri porovnaní konkurenčných vlastností hodnotený nápad zaostáva, je pre podnikateľa irelevantný. Ideálnym prípadom je nápad, ktorý vytvára nový segment trhu, na ktorom nie je porovnateľný konkurenčný výrobok. V minulosti sa nový segment trhu podarilo vytvoriť napr. uvedením energetického nápoja Red Bull.

f) Riziko

Dôležitou charakteristikou nového podnikania je riziko. Na jednej strane je spojené s nádejou na dosiahnutie vysokých ziskov, na druhej strane s nebezpečenstvom neúspechu a strát. Hlavné zdroje rizík sú:

 • zmena dopytu, zmeny spotrebiteľských preferencií, vstup substitučných výrobkov a služieb, zníženie kúpyschopnosti, vstup konkurencie,
 • zmeny cien, zmeny nákladov - materiál, energie, mzdy, investičné zariadenia a pod.,
 • zmeny technológií materiálov, konštrukcií, technologického spracovania,
 • makroekonomické a politické prostredie a pod.

Dôležitým aspektom tejto časti je nielen identifikácia rizikových faktorov, ale aj definovanie spôsobov, ako sa im vyhnúť, resp. ich eliminovať. Riešením môže byť napr. rozšírenie výrobného programu tak, aby dopad nepriaznivých faktorov na nový výrobok bol kompenzovaný výhodnými podmienkami iných výrobkov, zvyšovaním pružnosti v organizácii práce, delením rizika prostredníctvom spoločného podnikania, eliminácia rizika prostredníctvom dlhodobých zmlúv, poistenia a podobne.

g) Štúdia realizovateľnosti (feasibility study)

Výsledky hodnotenia podnikateľskej príležitosti sa v prípade životaschopných nápadov spracujú do oficiálneho dokumentu – štúdie realizovateľnosti, ktorá môže mať podobu podnikateľského plánu. Štúdia je vlastne detailným prieskumom a analýzou navrhovaného projektu vypracovanou za účelom zistenia životaschopnosti projektu z technického a ekonomického hľadiska. Štúdia môže poslúžiť aj ako podklad pre získanie úveru alebo investora na financovanie vývoja výrobku a rovnako tak ako východiskom pre spracovanie podrobného podnikateľského plánu.

Kontrolný zoznam: Dokážete vaším podnikateľským nápadom uspokojivo zodpovedať nasledovné otázky?

 1. Kto je váš zákazník?
 2. Prečo by zákazníci mali nakupovať práve váš produkt/službu? Aké potreby produkt/služba pokrýva?
 3. Čo konkrétne je inovatívne na vašom nápade?
 4. Prečo je produkt/služba lepšia v porovnaní s inými alternatívami?
 5. Aké sú konkurenčné výhody vašej spoločnosti? Ako ľahko ich môže napodobniť vaša konkurencia?
 6. Ak je váš produkt inovatívny, je chránený patentom?
 7. Aké sú náklady na výrobu produktu/poskytovanie služby a aký je odhad predajnej ceny?
 8. Aká je návratnosť vloženého kapitálu?
 9. Poznáte riziká spojené s realizáciou nápadu?
Článok pokračuje pod reklamou

 

Zdroj: Uverejnené so súhlasom Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania. Text je súčasťou publikácie s názvom Praktický sprievodca podnikateľským plánom (2010)

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Živnosť vs. s. r. o. v roku 2024

Aké sú rozdiely medzi podnikaním formou živnosti a s.r.o. v roku 2024 pri zakladaní, ručení, účtovníctve, daňovo-odvodovom zaťažení, aj pri prípadom ukončovaní podnikania, sa dočítate v článku.

Živnosť vs. s. r. o. v roku 2023

Plánujete začať podnikať a neviete sa rozhodnúť, či by bolo pre vás lepšie založiť s.r.o., alebo začať podnikať ako živnostník? Porovnanie, výhody aj nevýhody vám prinášame v tomto článku.

Porovnanie živnosti a s. r. o. v roku 2022

Neviete, či je pre vás lepšie zvoliť si živnosť alebo založiť spoločnosť s ručením obmedzeným (s. r. o.)? O výhodách, nevýhodách a kritériách pri rozhodovaní, sa dočítate v článku.

Freelancing vs práca v korporáte: čo je lepšie?

Je práca „na voľnej nohe“ vhodná pre každého? Porovnali sme výhody a nevýhody freelancingu aj zamestnania v korporácii.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky