Zmena zdravotnej poisťovne v kocke: otázky a odpovede

Ako si vybrať správnu poisťovňu? Dokedy podať prihlášku a ako postupovať? Kedy môže žiadateľ začať čerpať benefity od novej poisťovne? Odpovede na najdôležitejšie otázky.

Téma zmeny zdravotnej poisťovne (ZP) každoročne patrí k prelomu leta a jesene. Hoci nejde o zložitý proces, je potrebné vedieť, čo a dokedy treba stihnúť, ako postupovať či aké povinnosti po zmene ZP má poistenec, jeho zamestnávateľ aj samotná poisťovňa. Prinášame preto podstatné informácie v kocke a odpovede na najčastejšie otázky.

Výber zdravotnej poisťovne

Z akých možností si možno vybrať pri zmene zdravotnej poisťovne?

Na slovenskom trhu je aktuálne možné vyberať z troch zdravotných poisťovní – štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne a súkromných ZP Union a Dôvera.

Čo sú najčastejšie dôvody pre zmenu zdravotnej poisťovne?

Dôvodom pre zmenu ZP môže byť to, že niektorí poskytovatelia zdravotnej starostlivosti v okolí bydliska poistenca nemajú uzatvorenú zmluvu s jeho pôvodnou ZP, a tak si musí za zákroky či vyšetrenia platiť (vo všetkých poisťovniach však možno požiadať aj o preplatenie nákladov za vyšetrenie u nezmluvného lekára, hoci nejde o plnú sumu). Dôvodom môže tiež byť odporúčanie lekára (špecialistu), že by pacient mal, resp. nemal niektorú poisťovňu mať.

Pre zmenu ZP sa môžu poistenci rozhodnúť tiež kvôli službám a benefitom, ktoré jednotlivé poisťovne ponúkajú. Nad zmenou ZP uvažujú často aj rodiny (ak bol druh a družka, vzali sa a plánujú rodinu, je rozumnejšie mať rovnakú poisťovňu – aj z dôvodu čerpania benefitov).

Prečítajte si tiež

Čo zvažovať pri výbere zdravotnej poisťovne?

Rozhodujúce by nemali byť len benefity – tie základné sú väčšinou veľmi podobné, rozdiel spočíva skôr v postupe, ako ich získať (či ide o 10 krokov a náročnú byrokraciu, alebo jednoduchých pár kliknutí napr. v aplikácii). To, koľko času treba venovať získaniu príspevku (často v jednotkách eur), môže byť pre mnohých poistencov odrádzajúce. Prípadne možno o mnohých výhodách ani nevedia alebo ich nepotrebujú. Či poistenca zaujmú zľavy, zvýhodnenia a príspevky, závisí od jeho potrieb. Iné to bude u mladého slobodného muža, iné v prípade ťažko chorého človeka, tehotnej ženy či štvorčlennej rodiny. Zvážiť preto treba, čo poistenec potrebuje, očakáva a čo reálne využije.

Zaujímavé pri výbere môže byť, ak majiteľ ZP má sieť nemocníc či kliník, kde ponúka výhody svojim poistencom (napr. Union – sieť nemocníc AGEL SK, Dôvera – sieť nemocníc Svet zdravia, Nemocica Bory).

Ďalším (a veľmi podstatným) ukazovateľom je zazmluvnenosť lekárov poistenca (všeobecný, zubár, gynekológ a pod.) či poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v okolí jeho bydliska.

Kde možno nájsť zoznam všetkých benefitov a porovnanie jednotlivých poisťovní?

Ponuku poisťovní možno nájsť na ich webových stránkach, no základný prehľad sme pripravili v článku Benefity pre poistencov: čo ponúka VšZP, Dôvera či Union? a detailné porovnanie výhod v prehľadnej tabuľke prinášame aj samostatne na našom portáli - Zmena zdravotnej poisťovne.

Zmena zdravotnej poisťovne – postup a termíny

Ako často možno meniť zdravotnú poisťovňu?

Zdravotnú poisťovňu možno zmeniť raz ročne.

Dokedy možno požiadať o zmenu zdravotnej poisťovne?

O zmenu ZP možno požiadať od 1. januára do 30. septembra kalendárneho roka.

Odkedy je žiadateľ poistencom vybranej zdravotnej poisťovne?

Poistenec, ktorý podá prihlášku do inej ZP do 30. septembra, je v prípade schválenia jej poistencom od 1. januára nasledujúceho roka. To znamená, že ak si podá prihlášku napr. 20.9.2022, do novej ZP bude patriť od 1.1.2023.

Čo sa stane, ak poistenec podá prihlášku pre zmenu zdravotnej poisťovne po 30.septembri?

Ak poistenec prihlášku nestihne podať do 30. septembra a podá ju neskôr, platí, že ju podal 1. januára nasledujúceho roka. Poistencom inej ZP sa tak stane až v januári o dva roky. Napríklad, ak si podá prihlášku 10.10.2022, ráta sa, že ju podal až 1.1.2023 a poistencom druhej ZP sa stane 1.1.2024.

Prečítajte si tiež

Akým spôsobom možno podať prihlášku do zdravotnej poisťovne?

Každá poisťovňa má individuálny spôsob prihlasovania sa. Zvyčajne je ale možné požiadať o zmenu ZP online, prostredníctvom formulára na webovej stránke konkrétnej poisťovne. Ďalšou možnosťou je telefonické požiadanie o zmenu ZP, prípadne prihlášku možno poslať poštou alebo prísť podať osobne na pobočku, prípadne využiť finančného sprostredkovateľa.

Do koľkých poisťovní možno prihlášku podať?

Prihlášku pre zmenu ZP možno podať len do jednej poisťovne. Ak si poistenec podá prihlášku do viacerých ZP, je povinný do 30. septembra vziať prihlášky späť (písomne o to požiadať), nechať ju len v jednej vybranej poisťovni a túto skutočnosť oznámiť ostatným poisťovniam. Ak tak neurobí, budú mu zamietnuté všetky prihlášky.

Čo robiť, ak si poistenec zmenu zdravotnej poisťovne rozmyslí?

Prihlášku možno vziať späť bez udania dôvodu, a to do 30. septembra.

Čo robiť, ak príde poistencovi, ktorý o zmenu nežiadal, potvrdenie prihlášky?

V takom prípade je možné podať podnet v novej zdravotnej poisťovni a požiadať o storno prihlášky. Národný portál zdravia informuje, že ak poisťovňa tejto žiadosti nevyhovie, možno sa obrátiť na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý postup poisťovne preverí.

Treba prihlášku do ZP podávať aj novorodencovi?

Od 1.8.2022 platí, že narodené bábätko je automaticky poistené v ZP matky (a to nie až po 60 dňoch, pre prípad, že sa rodič rozhodne inak). Ak sa ale rodičia rozhodnú zmeniť poisťovňu novorodencovi, je potrebné vyplniť prihlášku na zmenu ZP. Tá bude platiť od 1. januára nasledujúceho roka a dovtedy bude poistencom tam, kde jeho matka.

Článok pokračuje pod reklamou

Potvrdenie prihlášky pre zmenu zdravotnej poisťovne

Do koľkých dní sa poistenec dozvie, či je jeho prihláška potvrdená a či bude patriť do druhej poisťovne?

Poisťovňa je povinná žiadateľovi oznámiť potvrdenie / nepotvrdenie prihlášky do 30. novembra daného kalendárneho roka.

V akom prípade môže byť prihláška zamietnutá?

Prihláška nebude potvrdená, ak sú v nej uvedené nesprávne alebo neúplné údaje o poistencovi, prípadne nekorešpondujú s údajmi v Centrálnom registri poistencov (CRP). Zamietne sa tiež vtedy, ak si žiadateľ podá prihlášky do viacerých poisťovní a do 30. septembra nevezme všetky okrem jednej späť a neoznámi to ostatným poisťovniam. Odmietnutá môže byť, ak poistenec nie je registrovaný v CRP, nemá žiadny aktívny poistný vzťah alebo bolo v CRP zaznamenané jeho úmrtie.

Čo nasleduje po schválení prihlášky pre zmenu poisťovne?

Po schválení prihlášky zašle poisťovňa do 10 dní poistencovi zdravotný preukaz, resp. európsky zdravotný preukaz, ak poistenec má občiansky preukaz (alebo doklad o pobyte) s čipom (ten slúži na prístup k zdravotným záznamom od 1.1.2022). Poistenec už nemusí podpisovať žiadnu zmluvu, podanie prihlášky zakladá vzťah so ZP.

Zmena zdravotnej poisťovne a povinnosti zamestnanca / SZČO

Aké povinnosti má poistenec (zamestnanec) po zmene zdravotnej poisťovne?

Zamestnanec, ktorý zmení zdravotnú poisťovňu, je povinný túto zmenu nahlásiť svojmu zamestnávateľovi (ak ich je viac, tak každému z nich) do 8. januára kalendárneho roka, v ktorom sa stal poistencom novej ZP. To znamená, ak požiada o zmenu napr. 20.9.2022, stane sa poistencom novej ZP 1.1.2023, musí túto skutočnosť zamestnávateľovi oznámiť do 8.1.2023.

Čo hrozí zamestnancovi, ktorý zmenu zamestnávateľovi neohlási?

Zamestnanec, ktorý zmenu ZP svojmu zamestnávateľovi neoznámi do 8. januára kalendárneho roka, v ktorom sa stal poistencom inej poisťovne, môže dostať pokutu od Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, a to vo výške 340 eur.

Aké povinnosti má poistenec (SZČO) po zmene zdravotnej poisťovne?

Takýto poistenec si nastaví platby poistného do novej poisťovne od nového roka (za mesiac január).

Zmení sa poistencovi výška odvodov po zmene zdravotnej poisťovne?

Výška odvodov sa poistencovi nemení, zostáva rovnaká. Zamestnanec platí odvody do zdravotnej poisťovne v roku 2022 4 % z vymeriavacieho základu, SZČO od 1.7.2022 platí 14 % z vymeriavacieho základu, resp. 7 % v prípade, ak je osobou so zdravotným postihnutím.

Je potrebné oznámiť zmenu poisťovne pôvodnej zdravotnej poisťovni?

Zmenu ZP netreba ohlasovať predošlej poisťovni, túto informáciu si vymenia inštitúcie medzi sebou.

Je potrebné odovzdať pôvodný preukaz poistenca bývalej poisťovni?

Pôvodný preukaz poistenca už netreba odovzdávať predošlej ZP, hoci v minulosti sa toto vyžadovalo.

Je potrebné zmenu zdravotnej poisťovne ohlásiť svojmu všeobecnému lekárovi, gynekológovi či inému špecialistovi?

Nie, zmenu ZP netreba lekárom ohlasovať. Je však vhodné si pri najbližšej návšteve doktora overiť a opýtať sa, či zmenu zaregistrovali.

Zmena zdravotnej poisťovne a povinnosti zamestnávateľa

Čo všetko musí urobiť zamestnávateľ, ktorému zamestnanec oznámil zmenu zdravotnej poisťovne?

V mzdovom softvéri (prípadne inak vedenej mzdovej agende) musí túto zmenu zaznamenať – zadá tiež číslo účtu, na ktoré bude potrebné po novom odvádzať poistné a ďalšie platobné údaje a údaje o ZP. Poistenca (zamestnanca) musí zamestnávateľ odhlásiť z pôvodnej ZP a prihlási v novej do 8 pracovných dní.

Čo v prípade, že zamestnávateľ nemá zatiaľ žiadneho zamestnanca v zdravotnej poisťovni, do ktorej prestúpil jeho pracovník?

Vtedy sa musí registrovať ako zamestnávateľ v danej ZP, a to do 8 pracovných dní.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Požiar fotovoltiky na firme alebo dome: ako mu predísť?

Ako požiarnu ochranu fotovoltických panelov rieši legislatíva, na čo treba dbať pri inštalácii a ako postupovať v prípade vzniku požiaru? Tipy a rady odborníkov z praxe.

Vylúčenie povinnosti platiť poistné od 1. 1. 2024

Od 1. 1. 2024 platí vylúčenie povinnosti platiť poistné počas obdobia dávky materské. Koho sa to (ne)týka a čo treba urobiť?

Výber a platenie poistného: zmeny od 1.1.2024

Koľko budú do Sociálnej poisťovne po novom platiť SZČO, zamestnanci a zamestnávatelia, kto odvody platiť nemusí a čo sa mení v zozname dlžníka? Prehľad v kocke.

Konsolidačný balíček mení dane, odvody aj poplatky od roku 2024

Konsolidačný balíček opätovne zavádza daňové licencie pre právnické osoby, zvyšuje daň z dividend aj odvody zamestnávateľov a SZČO. Aké ďalšie zmeny čakajú podnikateľov v roku 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky