Benefity pre poistencov: čo ponúka VšZP, Dôvera či Union?

Benefity pre poistencov: čo ponúka VšZP, Dôvera či Union?
Zdroj: Unsplash.com
Libuša Removčíková

Písanie a žurnalistika ma vždy zaujímali, preto som študovala na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Téma podnikania a ekonomiky je mi taktiež blízka, preto som študovala na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne. A baví ma aj marketingová komunikácia. Čo môže byť lepšie ako skĺbiť toto všetko dokopy?

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Pri zmene zdravotnej poisťovne môže zavážiť množstvo zazmluvnených lekárov, no tiež rôzne benefity. Prehľad ponuky poisťovní v roku 2022.

Každý rok je možné zmeniť zdravotnú poisťovňu (ZP). Stihnúť to treba do 30. septembra, čo platí aj pre rok 2022. Poisťovne sa snažia získať čo najviac poistencov na „svoju stranu“, preto im ponúkajú rôzne benefity a výhody, čo vedie ku konkurenčnej súťaži a svojím spôsobom predstavuje výhodu pre ľudí – poistencov. Čo ZP ponúkajú v tomto roku, aké sú podmienky a ako je to v prípade spolupráce s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti?

Zmeniť zdravotnú poisťovňu je možné raz ročne – čo zvažovať pri výbere?

Na Slovensku aktuálne pôsobia tri zdravotné poisťovne – Všeobecná zdravotná poisťovňa (VŠZP), Dôvera a Union. Každá má svoj spôsob, ako možno podať prihlášku pre zmenu ZP. Štandardom je elektronické podanie, no taktiež je možné o zmenu žiadať telefonicky, poštou alebo osobne v pobočke poisťovne, prípadne prostredníctvom finančného sprostredkovateľa. Ten, kto podá prihlášku pre zmenu ZP do konca septembra a táto bude akceptovaná, stáva sa novým poistencom vybranej ZP od 1. januára nasledujúceho roka.

Keď sa niekto rozhodne zmeniť ZP, v prvom rade by si mal overiť, ako je to so zazmluvnením lekárov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v jeho okolí. Aj ten najlepší benefit zdravotnej poisťovne môže byť totiž poistencovi viac-menej na nič, ak jeho všeobecný lekár či zubár, prípadne iný špecialista, nemá zmluvu s danou ZP.

Počet zazmluvnených lekárov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v Správe o stave vykonávania verejného zdravotného poistenia za rok 2021 uvádza porovnanie zazmluvnených úväzkov jednotlivých poisťovní ku koncu roka 2021 a v roku 2020.

V prípade všeobecných lekárov pre dospelých sú výsledky nasledovné:

Zdroj: udzs-sk.sk
Počet lekárskych miest na úväzok k 31.12.2021 Počet lekárskych miest na úväzok k 31.12.2020 Zmena
VšZP 2002,1 2030,1 - 28,0
Dôvera 2096,0 2126,0 - 30,0
Union 2108,2 2116,2 - 8,0

V prípade všeobecných lekárov pre deti a dorast bol rozsah zazmluvnených úväzkov nasledovný:

Zdroj: udzs-sk.sk
Počet lekárskych miest na úväzok k 31.12.2021 Počet lekárskych miest na úväzok k 31.12.2020 Zmena
VšZP 950,9 976,6 - 25,7
Dôvera 973,5 999,5 - 26,0
Union 975,2 993,9 - 18,7

Pri špecializovaných lekároch, konkrétne gynekológoch, v rámci špeciálnej ambulantnej starostlivosti (ŠAS), je rozsah zazmluvnených lekárskych úväzkov:

Zdroj: udzs-sk.sk
Počet lekárskych miest na úväzok k 31.12.2021 Počet lekárskych miest na úväzok k 31.12.2020 Zmena
VšZP 560,1 564,1 - 4,0
Dôvera 602,1 602,9 - 0,8
Union 609,2 607,3 1,9

Počet úväzkov so stomatológmi bol zasa nasledovný:

Zdroj: udzs-sk.sk
Počet lekárskych miest na úväzok k 31.12.2021 Počet lekárskych miest na úväzok k 31.12.2020 Zmena
VšZP 2023,7 2048,2 - 24,5
Dôvera 2232,3 2225,0 7,3
Union 2229,9 2174,6 55,3

Čísla ukazujú, že počty zazmluvnených lekárov je približne rovnaký v každej ZP. Presnejší zoznam lekárov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti možno nájsť na webovej stránke každej zdravotnej poisťovne. Preto je vhodné ešte skôr, ako sa poistenec rozhodne pre konkrétnu ZP, overiť si, ako sú na tom v súvislosti s poisťovňami jeho lekári a ďalší poskytovatelia v regióne.

Prečítajte si tiež

Avšak, ak niektorý z poskytovateľov zdravotnej starostlivosti nemá zmluvu s niektorou z poisťovní, nemusí ísť nutne o „katastrofu“. Všetky poisťovne totiž ponúkajú preplatenie nákladov na vyšetrenie u nezmluvného lekára, a to vo výške 80 % z bežnej ceny (koľko by stál rovnaký zákrok u zmluvného lekára). Rozdiel medzi poistencami je najmä v podmienkach a postupe, ako o príspevok možno žiadať.

Vyšetrenie u nezmluvného lekára a preplatenie nákladov v prípade VšZP

Vo VšZP je potrebné do príslušnej pobočky podať Žiadosť o poskytnutie príspevku pred poskytnutím zdravotnej starostlivosti a pobočka ju musí vopred odsúhlasiť. Predpokladaná cena zdravotnej starostlivosti musí byť vyššia ako 33 eur.

Ako poisťovňa uvádza na svojej webovej stránke, pre poistenca je nedostupná starostlivosť u tých nezazmluvnených poskytovateľov, ktorí patria do verejnej minimálnej siete poskytovateľov na území samosprávneho kraja podľa bydliska poistenca.

Ďalšou z podmienok je, aby čakacia lehota u zmluvného poskytovateľa na území kraja, kde poistenec má bydlisko, bola minimálne 3 mesiace a zároveň bola dlhšia ako najdlhšia čakacia lehota u poskytovateľov na Slovensku. Popritom nesmie byť možné v kraji identifikovať zmluvného poskytovateľa s kratšou čakacou lehotou na daný zákrok. Za jeden rok môžu poistenci získať najviac 200 eur späť.

Vyšetrenie u nezmluvného lekára a preplatenie nákladov v prípade ZP Dôvera

Ak ide o zákrok či ošetrenie u nezmluvného odborného lekára, žiadosť o príspevok treba do poisťovne Dôvera doručiť do 10 pracovných dní pred termínom ošetrenia, a to prostredníctvom elektronickej alebo najbližšej fyzickej pobočky. Do 1 roka od vyšetrenia alebo zákroku potom treba zaslať potrebné doklady. Peniaze poisťovňa následne vráti do 30 pracovných dní od získania dokumentácie.

Ak ide o zubného lekára, stačí do 30 dní od absolvovania zubného ošetrenia (najneskôr ale do 31.12. daného roka), do poisťovne doručiť doklad o zaplatení zákroku. Musí na ňom byť aj výkon a lokalita (číslo zuba). V opačnom prípade treba doručiť aj lekársku správu či výmenný lístok s týmito údajmi. Rozhodnutie bude poistencovi doručené elektronicky alebo poštou a peniaze následne do 30 pracovných dní.

Vyšetrenie u nezmluvného lekára a preplatenie nákladov v prípade ZP Union

O príspevok môžu klienti ZP Union, ktorí nie sú evidovaní v zozname dlžníkov poisťovne, žiadať na zdravotnú starostlivosť, ktorá je hradená z verejného zdravotného poistenia. Nevzťahuje sa na nadštandardné zdravotné výkony. Žiadosť o príspevok je potrebné podať aspoň 20 pracovných dní pred poskytnutím zdravotnej starostlivosti, a to výlučne na tlačive Union ZP. Poisťovňa ju musí navyše odsúhlasiť a príspevok bude poistencovi zaslaný do 20 pracovných dní od predloženia originálu dokladu z registračnej pokladne alebo z VRP, lekárskej správy a rozpisu zrealizovaných výkonov vrátane liekov, zdravotníckych pomôcok či dietetických potravín.

Výnimkou je dentálna hygiena – ak ju poistenec absolvuje u nezmluvného poskytovateľa, môže požiadať o príspevok bez potreby žiadania súhlasu s poskytnutím príspevku vopred. Do 30 dní od vykonania ošetrenia stačí podať žiadosť o príspevok elektronicky alebo poštou.

Ďalší rozhodujúci prvok - benefity

Pri zmene zdravotnej poisťovne mnohí zvažujú aj služby a benefity, ktoré jednotlivé ZP poskytujú. Tie sú zväčša v každej ZP rovnaké alebo podobné, preto je dôležité si uvedomiť, čo konkrétna osoba skutočne potrebuje (niečo iné totiž môže byť podstatné pre mladého slobodného muža, iné pre budúcu mamičku, iné pre rodiny...) a či jej poisťovňa ponúka možno ešte niečo navyše. Rozdiel je hlavne v podmienkach či postupe, ako sa k danému benefitu „dostať“. Prinášame preto prehľad tých najžiadanejších.

Prečítajte si tiež

A keďže v počte poistencov, ktorí boli v konkrétnych poisťovniach poistení k 31.12.2021 a 31.12.2020, vedie štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (hoci zároveň vedie aj v číslach odchodov), začneme benefitmi, ktoré ponúkajú práve v tejto inštitúcii.

Zdroj: udzs-sk.sk
Počet poistencov k 31.12.2021 k 31.12.2020 Zmena v %
VšZP Dôvera Union VšZP Dôvera Union VšZP Dôvera Union
Poistenci štátu 1 601 571 977 543 351 297 1 665 270 959 707 337 352 - 3,8 1,9 4,1
Ekonomicky aktívni poistenci 1 279 020 688 986 268 962 1 294 439 668 531 246 065 - 1,2 3,1 9,3
Celkom 2 880 591 1 666 529 620 259 2 959 709 1 628 238 583 417 - 2,7 2,4 6,3

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) - benefity

Všeobecná zdravotná poisťovňa sa do kampaní na získanie klientov začala aktívnejšie zapájať až v roku 2020. Svojim poistencom ponúka benefity v tzv. Peňaženke zdravia, ktorá sa rozdeľuje na MINI pre jednotlivcov (a maximálne 2 deti) a MAXI pre skupiny. Sú súčasťou mobilnej aplikácie VšZP a ePobočky.

V prípade jednotlivca stačí kliknúť na Peňaženku zdravia MINI a požiadať o preplatenie benefitu, pri Peňaženke zdravia MAXI treba v mobilnej aplikácii založiť skupinu od 3 do 8 členov (čím viac, tým vyššia suma v skupine). Každý z členov môže získať príspevok 100 eur ročne, ktoré môže využiť na zuby, oči, prevenciu či lieky. 50 % z tejto sumy možno zdieľať s ostatnými ľuďmi zo skupiny, vďaka čomu môže jeden člen dostať 450 eur na vybrané benefity.

Ak chce poistenec VšZP využívať benefity, je potrebné, aby mal absolvované všetky povinné preventívne prehliadky a uhradené prípadné nedoplatky na zdravotnom poistení.

Príspevok na zuby vo VšZP

Príspevok na zubára je možné získať tak v rámci Peňaženky zdravia MINI, ako aj MAXI. Pri prvej možnosti môže dospelá osoba získať 60 eur ročne (2 x 30 eur) na dentálnu hygienu, zubné ošetrenia, anestéziu a zubné výplne. Na rovnaké úkony môže získať 1 x 30 eur ročne aj pre svoje dieťa alebo 1 x 30 eur ročne na strojček na zuby pre deti do 19 rokov.

V rámci Peňaženky zdravia MAXI majú poistenci zasa k dispozícii 120 eur ročne, pričom nezáleží, na koľko návštev u stomatológa a výkonov ich minú. Príspevok je možné uplatniť na RTG vyšetrenia zubov, zubné výplne, mostíky, opravu snímateľnej náhrady pri senioroch, záchovnú a chirurgickú stomatológiu, dentálnu hygienu či injekčnú anestéziu. Pre deti do 19 rokov poisťovňa tiež ponúka 450 eur na strojček. Avšak treba mať na pamäti, že príspevok je možné čerpať len na výkony absolvované u stomatológov, ktorí sú zmluvnými partnermi tejto poisťovne.

Článok pokračuje pod reklamou

Vrátenie doplatkov za lieky na predpis vo VšZP

Ďalšou preferovanou výhodou býva vrátenie doplatkov za lieky na predpis. Treba však rozlišovať, či ide o benefit alebo o zákonom daný limit maximálnej spoluúčasti. To znamená, že ak doplatky určitých skupín poistencov (ŤZP, poberatelia invalidného dôchodku a pod.) v kalendárnom roku prekročia istý limit spoluúčasti (0 eur, 12 eur alebo 30 eur), ZP musí uhradiť čiastku, o ktorú bol tento limit prekročený.

Benefitom je potom to, že ostatní poistenci môžu získať istú sumu doplatkov za lieky späť. VšZP ponúka v rámci Peňaženky zdravia MINI vrátenie pre dospelých aj seniorov do 20 eur ročne. Rovnaké platí aj v prípade skupín a Peňaženky zdravia MAXI. Tu však majú rodičia a ich deti taktiež možnosť získať vrátenie doplatkov za lieky a dietetické potraviny 200 eur ročne.

Starostlivosť o zrak pre poistencov VšZP

Štátna poisťovňa svojim poistencom, ktorí majú aktivovanú peňaženku MAXI, ponúka v prípade detí 100 eur na okuliarový rám (bez obmedzenia dioptrií) alebo 100 eur na okuliarové šošovky (dioptrie nad +4/-4). Pre dospelých má 100 eur na okuliarové šošovky nad dioptrie +6/-8, príspevok na laserovú operáciu dioptrickej chyby (nad +1/-1) 450 eur a od 1.1.2023 ponúkne 100 eur na okuliarový rám od výšky +1/-1 dioptrie.

Príspevok na očkovanie vo VšZP

Niektoré druhy očkovania sú zo zákona uhrádzané v plnej výške zdravotnými poisťovňami (napr. mumps, rubeola a pod.). Ak sa ale chce pacient zaočkovať proti ochoreniam, ktoré sú nad rámec zákona, musí si vakcínu hradiť sám. Preto poisťovne ponúkajú ako benefit aj (čiastočnú) úhradu niektorých očkovaní. Vo VšZP majú poistenci starší ako 16 rokov možnosť čerpať príspevok 50 % z ceny vakcíny na nepovinné očkovanie proti hepatitíde AB, proti kliešťom či meningokokom. Proti vírusu HPV je príspevok poskytovaný v prípade detí od 13 do 17 rokov. V oboch „peňaženkách“ sa nachádza taktiež príspevok pri cestovateľskom očkovaní proti žltej zimnici, japonskej encefalitíde, brušnému týfusu či cholere (platí pre dospelých aj deti).

Prevencia a ďalšie zľavy vo VšZP

Jednu tretinu z ceny vo VšZP preplatia v prípade liečebno-preventívneho programu Zdravý chrbát a obezita vo vybraných kúpeľoch pri dospelých osobách, a to v rámci oboch „peňaženiek“. Poisťovňa taktiež dospelým a deťom preplatí 50 % z ceny preventívnej športovej prehliadky.

Pre tehotné ženy a mamičky je v rámci Peňaženky zdravia MAXI možné získať 450 eur na neinvazívne prenatálne testovanie, 450 eur na 4. cyklus asistovanej reprodukcie či prenajať si monitor dychu pre bábätko (toto platí aj pre MINI).

Diabetici prvého typu a riziková skupina diabetikov zasa môže v peňaženke MAXI dostať 100 eur na glukózový senzor.

Ako požiadať o benefit vo VšZP?

Po absolvovaní a uhradení výkonu, ktorý je súčasťou Peňaženky zdravia, je potrebné podať žiadosť o čerpanie benefitu, a to buď v mobilnej aplikácii, alebo v ePobočke. Žiadosť je možné podať do 60 dní od úhrady a absolvovania zdravotnej starostlivosti.

Dôvera zdravotná poisťovňa - benefity

Elektronická komunikácia je v aktuálnej dobe už viac-menej nutnosťou a nevyhýbajú sa jej ani zdravotné poisťovne. Elektronickú pobočku a aplikáciu majú všetky ZP, teda aj v Dôvere. Poistencom ponúka možnosť týmto spôsobom žiadať o vydanie preukazu poistenca napr. pri jeho strate, o splátkový kalendár a pod. na diaľku. Nie sú však dôležité len funkcionality mobilnej aplikácie, no tiež spôsob, ako prostredníctvom nej žiadať o benefity. V prípade Dôvery je v aplikácii možné žiadať o príspevok na zuby a vrátenie doplatkov za lieky.

Príspevok na zuby v zdravotnej poisťovni Dôvera

Aj táto súkromná poisťovňa ponúka preplatenie nákladov na zubára do 150 eur ročne (5 x 30 eur) za zubné ošetrenie či dentálnu hygienu, a to pre deti aj dospelých. Taktiež na pečatenie trvalých zubov u detí do 14 rokov a zhotovenie zubných mostíkov a koruniek u dospelých.

Prečítajte si tiež

Dôležité je, aby mal poistenec preventívnu prehliadku u zubného lekára, u všeobecného lekára raz za dva roky (u detí podľa dovŕšeného veku). Nesmie mať dlhy na zdravotnom poistení, a tiež nemôže mať vo svojej minulosti obdobia, počas ktorých za neho neboli odvádzané platby na zdravotné poistenie. Ošetrujúci zubný lekár musí mať zmluvu s Dôverou. O príspevok možno žiadať cez aplikáciu alebo epobočku do 5 kalendárnych dní od vystavenia dokladu za ošetrenie. Ten treba nahrať k žiadosti do 30 kalendárnych dní a do 90 kalendárnych dní potom zašlú peniaze na bankový účet.

Vrátenie doplatkov za lieky na predpis v ZP Dôvera

Nárok na preplatenie doplatkov majú deti do 18 rokov poistené v Dôvere a ich matka alebo otec poistení v Dôvere. Ak sú poistencami všetci z 4-člennej rodiny, môžu žiadať o vrátenie doplatkov za lieky do výšky 300 eur za každého (spolu 1 200 eur).

Doplatky v Dôvere preplácajú za kategorizované lieky a dietetické potraviny vydané na lekársky predpis, za ktoré si pacient dopláca. Ide o často predpisované lieky, viaceré antibiotiká, lieky proti alergiám, očkovacie vakcíny či dietetické potraviny.

Benefit sa dá uplatniť len elektronicky, a to len v prípade, že doplatky v priebehu roka presiahli sumu 3 eurá. Po prihlásení do aplikácie poistenec vidí, na akú sumu má nárok (túto informáciu si vymení poisťovňa s lekárňou). O vyplatenie možno požiadať do konca marca nasledujúceho roka a peniaze poisťovňa vráti do 5 dní na účet poistenca.

Starostlivosť o zrak pre poistencov Dôvery

Od januára 2022 ponúka Dôvera 50 eur raz ročne na nové dioptrické okuliare pre deti do 18 rokov. Benefit možno uplatniť na očné pomôcky s doplatkom pacienta, predpísané očným lekárom, na sériový okuliarový rám aj okuliarové šošovky a na okuliarové šošovky s dioptriami do +4/-4 a súčet do +6/-8.

Aj o tento príspevok možno žiadať elektronicky do 30 dní od dátumu očného vyšetrenia, k žiadosti je potrebné doložiť poukaz na optickú pomôcku a doklad o kúpe. Peniaze dostanú poistenci do 90 dní na bankový účet.

Podmienkou je, aby bol očný lekár aj očná optika v zmluvnom vzťahu s Dôverou a aby poistené dieťa malo absolvovanú preventívnu prehliadku u pediatra.

Príspevok na očkovanie v Dôvere

Aj Dôvera ponúka preplatenie (v rôznej výške) viacerých dobrovoľných očkovaní, napr. proti kliešťovej encefalitíde, hepatitíde A alebo B, HPV.

Pre uplatnenie tohto benefitu je potrebné ísť za lekárom / pediatrom, nechať si predpísať vakcínu, zakúpiť si ju v lekárni, nechať sa zaočkovať a zakúpenie vakcíny zdokladovať odovzdaním originálu pokladničného bloku a žiadosti o príspevok poštou alebo osobne v poisťovni. Príspevok sa poskytuje na úhradu samotnej vakcíny a nie na ostatné poplatky v lekárni či u lekára.

Prevencia a ďalšie zľavy v Dôvere

Absolvovanie testu na odhalenie rakoviny hrubého čreva pri preventívnej prehliadke raz za dva roky v Dôvere preplácajú v plnej výške po dovŕšení 40 rokov.

Čo sa týka diabetikov 1. a 2. typu, pacienti s prediabetom a ženy s tehotenskou cukrovkou môžu vstúpiť do programu DôveraPomáha diabetikom, v rámci ktorého majú zabezpečené bezplatné poradenstvo ohľadom cukrovky, bezplatné objednávanie k vybraným lekárom či individuálny diétny plán.

Poistenci Dôvery majú nárok aj na zľavu vo vybraných kúpeľoch, rodičky majú nárok na bezplatnú prítomnosť blízkeho pri pôrode. Klientky Dôvery vo veku 40 do 69 rokov taktiež majú nárok na preventívne mamografické vyšetrenie, na ktoré sa dostanú prednostne do 10 dní (iné poisťovne poskytujú toto vyšetrenie do 15 dní).

Union zdravotná poisťovňa - benefity

Mobilná aplikácia je samozrejmosťou aj v prípade tretej poisťovne, súkromnej Union. Ponúka možnosť dostať sa k potrebným informáciám týkajúcich sa zdravia a zdravotného poistenia. Dá sa do nej pridať dieťa poistenca, požiadať o príspevok na zuby, zobrazuje preukaz poistenca, prehľad diagnóz či predpísaných receptov. A podobne ako ostatné zdravotné poisťovne, aj Union ponúka svojim poistencom viaceré benefity.

Príspevok na zuby v zdravotnej poisťovni Union

Od 1.1.2022 táto ZP poskytuje 150 eur na zuby ročne pre všetkých poistencov. 100 eur je pritom určených na zubné ošetrenie - príspevok je možné využiť naraz alebo si ho rozdeliť na viac ošetrení. Vzťahuje sa na všetky výkony, ktoré sú síce čiastočne hradené ZP, no zvyšok si pacient dopláca (plombovanie, zubné korunky a pod.). V prípade detí je príspevok možné využiť na zubné strojčeky a čeľustno-ortopedické výkony. Zvyšných 50 eur poskytuje ZP na dentálnu hygienu a parodontológiu.

Na využitie tohto benefitu je potrebné mať zdravotné poistenie v ZP Union, v prípade dieťaťa musí byť ono poistencom a zároveň aj jeden z jeho zákonných zástupcov (za poistenie zákonného zástupcu sa považuje už aj prihláška podaná do ZP Union, ak obsahuje všetky zákonom stanovené náležitosti).

Povinnosťou je tiež absolvovať zubné ošetrenie alebo dentálnu hygienu u lekárov, ktorí sú zmluvnými partnermi tejto ZP, a vyšetrenie musí zubár do poisťovne riadne vykázať. Ako v predošlých prípadoch, aj tu je potrebné mať absolvovanú preventívnu zubnú prehliadku v predchádzajúcom alebo aktuálnom roku. Taktiež sa to týka prehliadky u všeobecného lekára.

Potvrdenie (blok z registračnej pokladnice) je potrebné spolu s potvrdením o absolvovaní zubnej preventívnej prehliadky priložiť k žiadosti o príspevok a tú zaslať poisťovni cez Online pobočku / aplikáciu do 30 dní odo dňa vyšetrenia.

Vrátenie doplatkov za lieky na predpis v ZP Union

Doplatky za lieky a dietetické potraviny preplácajú v poisťovni Union deťom do 18 rokov. Musí ísť o lieky a dietetické potraviny, ktoré predpísal zmluvný lekár, sú čiastočne hradené z verejného zdravotného poistenia a nachádzajú sa v kategorizačnom zozname liekov a dietetických potravín. Okrem toho, že dieťa a jeden z jeho zákonných zástupcov musia byť poistencami ZP Union, je potrebné mať aktívnu Online pobočku a benefit si jednorazovo aktivovať. Lieky a dietetické potraviny musia byť zároveň zakúpené v lekárni na území Slovenska.

Starostlivosť o zrak pre poistencov ZP Union

Union svojim poistencom ponúka Očný balík v hodnote 150 eur. Tí ho môžu využiť na komplexné vyšetrenie očí vo vybraných očných klinikách (50 eur), vyšetrenie optickou koherentnou tomografiou (30 eur) a na okuliarové rámy a/alebo okuliarové šošovky pre deti do 18 rokov (70 eur). O príspevok netreba žiadať, po vyšetrení v zazmluvnených klinikách bude cena automaticky znížená.

Príspevok na očkovanie v ZP Union

V zdravotnej poisťovni Union klientom preplácajú očkovanie proti chrípke v plnej výške, a to každý rok. Kompletne tiež preplácajú očkovanie proti osýpkam. 50 % z ceny zasa ZP uhradí pri očkovaní proti ovčím kiahňam, meningokokom, hepatitíde A, hepatitíde A a B, HPV vírusu (vo veku 13 – 18 rokov), kliešťovej encefalitíde či pneumokokom.

Žiadosť treba s dokladom o zaplatení vakcíny predložiť poštou alebo fyzicky na pobočke poisťovne do konca kalendárneho roka.

Prevencia a ďalšie zľavy v ZP Union

Ženským klientkam, ktoré majú v rodine diagnostikovanú rakovinu prsníka či vaječníkov, poisťovňa Union prepláca špeciálny BRCAscreen test v hodnote 130 eur, ktorý odhalí, či poistenkyňa nemá predispozíciu na tieto ochorenia.

Poisťovňa taktiež ponúka príspevok 1 200 eur na umelé oplodnenie, tehotné ženy môžu využiť bezplatné služby pôrodnej asistentky, mamičkám ponúka balík v hodnote 100 eur pre bábätko či zapožičanie / príspevok na kúpu monitoru dychu dieťaťa.

Vo vybraných zariadeniach poisťovňa sľubuje dostupnejší termín vyšetrení – magnetická rezonancia, počítačová tomografia (CT), mamografia či sono.

Poisťovňa tiež poskytuje príspevok 30 eur na kurzy plávania s bábätkami (ak sa kurz absolvuje do 18. mesiaca veku dieťaťa).

Ďalšie služby a benefity poisťovní

Príspevok na zuby, vrátenie doplatkov za lieky, komfortný prístup cez mobilnú aplikáciu či rôzne zľavy – to ponúka každá ZP, rozdiel je len v sumách či postupe žiadania. Pri rozhodovaní, do ktorej ZP ísť, môže však rozhodovať rad ďalších výhod. Ľudí, ktorí možno trpia menej či viac závažným ochorením, môžu zaujímať skôr čakacie lehoty špeciálnych vyšetrení a úkonov (operácií). Alebo môže byť vhodným ukazovateľom, ak má majiteľ ZP súkromnú sieť nemocníc a kliník v regióne daného poistenca – v prípade Dôvery majú poistenci 50 % zľavu za nadštandardné izby na vybraných oddeleniach v nemocniciach Svet zdravia, v ZP Union zasa ponúkajú nadštandardné služby (extra hodiny a zľavy na platené služby) vo vybraných nemocniciach v sieti AGEL SK.

Viac benefitov všetkých poisťovní a ich porovnanie v prehľadnej tabuľke prinášame aj samostatne na našom portáli – Zmena zdravotnej poisťovne.    

Pri výbere ZP však netreba brať do úvahy len samotné výhody a benefity, ale aj byrokraciu k ich získaniu. Príklad, ako to je v jednotlivých poisťovniach pri uplatnení príspevku na zuby:

Zdroj: dovera.sk, union.sk, vszp.sk, udzs-sk.sk
VšZP Dôvera Union
Suma 2 x 30 eur + 1 x 30 eur ročne na dieťa – v Peňaženke zdravia MINI

120 eur na osobu ročne – v Peňaženke zdravia MAXI
5 x 30 eur ročne 150 eur ročne, a to 100 eur + 50 eur - naraz,
alebo na viacero ošetrení
Na čo?
 • Ošetrenie + dentálna hygiena doplatky za vybrané úkony,
 • Dieťa do 19 rokov max. 450 eur na strojček,
  ak je v aplikácii 8 ľudí.
 • Ošetrenie (+ zhotovenie mostíkov
  a koruniek pre dospelých),
 • dentálna hygiena,
 • deti do 14 rokov pečatenie trvalých zubov.
 • Ošetrenie 100 eur (doplatky za úkony,
  ktoré sú čiastočne hradené cez ZP),
 • dentálna hygiena a paradontológia 50 eur.
 • Čo je potrebné splniť?
 • Odporúčaná preventívna prehliadka u zubára,
 • preventívna prehliadka u lekára
  (zákonná, t. j. aj napr. gynekológ, či urológ),
 • žiadne dlhy,
 • zmluvný zubár.
 • Preventívna prehliadka u zubára,
 • preventívna prehliadka u lekára,
 • žiadne dlhy,
 • zmluvný zubár.
 • Preventívna prehliadka u zubára,
 • preventívna prehliadka u lekára,
 • ak sa má benefit vzťahovať na dieťa,
  aj min. jeden rodič musí byť poistencom,
 • zmluvný zubár.
 • Postup Podať žiadosť cez aplikáciu /ePobočku – do 60 dní
  + doklad o zaplatení.
  Nahrať doklad cez aplikáciu / ePobočku do 5 dní od vystavenia dokladu + nahrať doklad o zaplatení. Cez online pobočku do 30 dní odo dňa vyšetrenia podať žiadosť + potvrdenie o preventívnej prehliadke + doklad o zaplatení.
  Dokedy zašle poisťovňa peniaze a kam?
 • Žiadosti podané od 1.1.2022 do 30.6.2022 budú uhradené podľa stavu splnenia podmienok používania k 30.09.2022 najneskôr do 31.10.2022.
 • Žiadosti podané od 1.7.2022 do 31.12.2022 budú uhradené podľa stavu splnenia podmienok používania k 31.3.2023 najneskôr do 30.4.2023.
 • Do 90 dní na bankový účet. Do 180 dní na bankový účet.

  Zdroj: dovera.sk, union.sk, vszp.sk, udzs-sk.sk

  Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

  Libuša Removčíková
  Libuša Removčíková

  Písanie a žurnalistika ma vždy zaujímali, preto som študovala na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Téma podnikania a ekonomiky je mi taktiež blízka, preto som študovala na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne. A baví ma aj marketingová komunikácia. Čo môže byť lepšie ako skĺbiť toto všetko dokopy?


  Požiar fotovoltiky na firme alebo dome: ako mu predísť?

  Ako požiarnu ochranu fotovoltických panelov rieši legislatíva, na čo treba dbať pri inštalácii a ako postupovať v prípade vzniku požiaru? Tipy a rady odborníkov z praxe.

  Vylúčenie povinnosti platiť poistné od 1. 1. 2024

  Od 1. 1. 2024 platí vylúčenie povinnosti platiť poistné počas obdobia dávky materské. Koho sa to (ne)týka a čo treba urobiť?

  Výber a platenie poistného: zmeny od 1.1.2024

  Koľko budú do Sociálnej poisťovne po novom platiť SZČO, zamestnanci a zamestnávatelia, kto odvody platiť nemusí a čo sa mení v zozname dlžníka? Prehľad v kocke.

  Konsolidačný balíček mení dane, odvody aj poplatky od roku 2024

  Konsolidačný balíček opätovne zavádza daňové licencie pre právnické osoby, zvyšuje daň z dividend aj odvody zamestnávateľov a SZČO. Aké ďalšie zmeny čakajú podnikateľov v roku 2024?
  To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky