Povinný vstup do II. piliera: prvopoistenci dostanú informačné listy

Sociálna poisťovňa posiela informačné listy o povinnom vstupe do II. piliera. Koho sa to týka a čo ak si poistenec sám nezvolí dôchodkovú správcovskú spoločnosť?

Informačný list o povinnej účasti na starobnom dôchodkovom sporení zasiela Sociálna poisťovňa listovou zásielkou na adresu trvalého bydliska prvopoistenca, resp. na jeho korešpondenčnú adresu alebo do eSchránky (v prípade, ak ju má aktivovanú). Za mesiac máj ide spolu o 4 346 poistencov. Informačný list bude Sociálna poisťovňa posielať každý mesiac vždy novým prvopoistencom, ktorým vzniklo prvé dôchodkové poistenie v predchádzajúcom mesiaci.

Čo informačný list obsahuje?

Prvopoistenci si v obálke k povinnému vstupu do II. piliera nájdu:

  • oznámenie o dátume vzniku prvého dôchodkového poistenia, ktorý je zároveň dátumom vzniku prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení (II.pilier),
  • kontaktné údaje dôchodkových správcovských spoločností, z ktorých si sporiteľ môže vybrať tú svoju, zákonnú lehotu na tento výber (180 dní odo dňa vzniku účasti),
  • informáciu o určení dôchodkovej správcovskej spoločnosti Sociálnou poisťovňou, ak si sporiteľ v určenej lehote nevyberie sám,  
  • informáciu o možnosti vystúpiť z II. piliera a zákonnú lehotu na tento výstup (730 dní odo dňa vzniku účasti na starobnom dôchodkovom sporení),
  • prílohu tlačiva „Oznámenie nebyť zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení – výstup z II.piliera“,
  • prílohu - informačný leták k aktivácii Elektronického účtu poistenca.

Pozrite si vzor dokumentov, ktoré prvopoistenci od Sociálnej poisťovne dostanú.

Koho sa automatický vstup do II. piliera týka?

Povinný vstup do II. piliera sa môže týkať nielen mladých ľudí, ktorí v súčasnosti končia štúdium a po 1. máji 2023 sa po prvý raz zamestnajú, ale tiež osôb do 40 rokov, ktoré predtým nemali povinnosť platiť odvody na dôchodkové poistenie a po 1. máji 2023 (a neskôr) im táto povinnosť vznikne. 

Napríklad ide o SZČO, ktoré v minulosti nedosahovali príjem potrebný na vznik povinného dôchodkového poistenia, ich príjmy medzitým narástli a vznikla tak povinnosť odvádzať poistné na dôchodkové poistenie; resp. ide o osoby, ktoré sa po návrate zo zahraničia po prvý raz zamestnajú na Slovensku a budú odvádzať poistné na dôchodkové poistenie a pod.

Na ilustráciu, v roku 2022 vstúpilo na trh práce takmer 45 tisíc (44 968) prvopoistencov, ktorým vznikla povinnosť platiť odvody na dôchodkové poistenie.

Všetky podstatné informácie o povinnom vstupe do II. piliera približujeme v článku Automatický vstup do 2. piliera od 1.5.2023 a prehľad zmien, ktoré v II. pilieri nastali od roku 2023 nájdete v článku Zmeny v druhom pilieri od 1.1.2023.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Elektronický účet poistenca zabezpečí menej návštev pobočiek Sociálnej poisťovne

Informácie o dôchodku, rodičovskom dôchodku, nemocenských dávkach či dávke v nezamestnanosti na jednom mieste. Čo všetko možno nájsť v Elektronickom účte poistenca a ako si ho aktivovať?

Povinnosti voči Sociálnej poisťovni do 31. 8. 2023

Na povinnosti týkajúce sa generálneho pardonu, rodičovského dôchodku a 13. dôchodku je čas už len do 31.8.2023. Ako postupovať a na čo nezabudnúť?

Pandemická OČR končí: od 1.9.2023 sa už nebude vyplácať

Sociálna poisťovňa prestane od 1.9.2023 poskytovať pandemické ošetrovné. Čo bude zrušenie tejto dávky znamenať v praxi?

Invalidný dôchodok: výška, podmienky a zmeny od 1.8.2023

Kto má nárok na invalidný dôchodok, od čoho závisí jeho výška, ako sa počíta a ako oň žiadať? Súhrn podstatných informácií.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky