Poškodenie, strata či omeškanie batožiny pri ceste na dovolenku

Aké práva má cestujúci, ak sa mu stratí alebo poškodí batožina pri ceste lietadlom, autobusom, vlakom či loďou? V akej výške musí škodu uhradiť prepravca a aké sú lehoty?

Dovolenka v zahraničí sa zvyčajne spája s oddychom a pohodou, no aby taká skutočne bola, treba sa na ňu vhodne pripraviť ešte pred odchodom. Vybaviť cestovné poistenie, zistiť informácie o roamingu v danej krajine, vybaviť ubytovanie, naplánovať cestu (tak pri ceste autom, ako aj pri cestovaní hromadnou dopravou). A v neposlednom rade zbaliť všetko potrebné. Lenže už začiatok dovolenky môže pokaziť stratenie či poškodenie batožiny. Aké práva má v takom prípade cestujúci, v akej výške musí stratu/poškodenie batožiny preplatiť prepravca a oplatí sa priplatiť si poistenie batožiny v rámci cestovného poistenia?

Balenie a označenie batožiny – na čo dať pozor?

Keď sa stratí kufor s osobnými vecami, ide o veľmi nepríjemnú situáciu. Najmä, pokiaľ v nej boli doklady či drahé veci. Preto je prvým a základným pravidlom už pri balení poriadne zvážiť, čo dať do kufrov a tašiek, ktoré cestujúci nemá bezprostredne počas cesty pri sebe, ale napríklad v podpalubí lietadla. Elektroniku, šperky, krehké predmety či dôležité dokumenty a doklady je vždy lepšie mať v príručnej batožine.

Ďalej je vhodné skontrolovať, či sú všetky tašky označené štítkom s menovkou, adresou a telefónnym číslom, a tiež odfotiť alebo naskenovať svoje doklady a dôležité dokumenty a tieto kópie mať uschované na bezpečnom mieste. Môže to výrazne uľahčiť vybavovanie náhrady v prípade straty batožiny.

Strata, poškodenie alebo oneskorenie batožiny pri ceste lietadlom

Aj keď cestujúci dodržal predošlé odporúčania, môže sa stať, že sa mu veci z podpalubia lietadla stratia alebo batožinu niekto odcudzí. V takom prípade má poškodený nárok na náhradu škody od danej leteckej spoločnosti. Ako uviedol rezort hospodárstva v tlačovej správe, je potrebné spísať PIR (Property Irregularity Report) protokol a čo najskôr uplatniť písomnú reklamáciu u leteckého dopravcu. Dodržať je potrebné lehotu 21 dní, odkedy mala byť batožina vydaná, inak nárok na kompenzáciu zanikne.

Ministerstvo hospodárstva uvádza, že najskôr sa batožina považuje za meškajúcu a voči leteckej spoločnosti má cestujúci nárok na náhradu nákladov za veci, ktoré si musel na dovolenke počas čakania na batožinu zakúpiť. Musí to však preukázať dokladmi, preto je dôležité odkladať účtenky. Ale nepreplatia mu čokoľvek – iba nevyhnutne potrebné veci, čím sa rozumie všetko, čo je obhájiteľné a racionálne z pohľadu ceny a spojené s účelom cesty, ako základné ošatenie, hygienické potreby a podobne.

V prípade, že sa batožina do 21 dní nenájde, považuje sa za stratenú a vzniká nárok na finančnú náhradu za stratené veci. Letecký dopravca bude požadovať preukázanie, čo v stratenej batožine bolo a hodnotu vecí. Najlepšie je to preukázať dokladmi o kúpe. Do úvahy prichádzajú aj svedecké výpovede, čestné vyhlásenia a podobne. „Odporúčame pred odletom pre istotu vyhotoviť fotografie batožiny a zabalených vecí,“ uvádza rezort hospodárstva v tlačovej správe venovanej tejto téme.

Avšak, je potrebné postupovať podľa prepravných podmienok. Napríklad, ak musí byť elektronika prepravovaná v príručnej batožine a nestane sa tak, ale nachádza sa v podpalubí, v prípade jej odcudzenia nie je prepravná spoločnosť povinná škodu nahradiť. To isté platí o označení batožiny lístkom s kontaktnými údajmi.

Výška finančnej náhrady v prípade straty, poškodenia a omeškania batožiny pri ceste lietadlom

V prípade straty, omeškania či poškodenia je letecká spoločnosť povinná uhradiť cestujúcemu maximálnu výšku náhrady podľa Montrealského dohovoru v sume 1 288 SDR (Special Drawing Rights, špeciálna mena, ktorá slúži ako mena pre maximálnu náhradu za batožinu), čo je v prepočte približne 1 600 eur. „Letecké spoločnosti pri určení výšky kompenzácie vychádzajú z časovej hodnoty vecí (pôvodná cena znížená o amortizáciu),“ vysvetľuje rezort hospodárstva a uvádza príklad:

„Spotrebiteľovi sa pri ceste lietadlom poškodil kufor. Dopravca ho odkázal na spoločnosť, ktorá pre nich tieto reklamácie vybavuje. Najskôr spotrebiteľovi ponúkli alternatívu v podobe nového kufra, s čím nesúhlasil. Následne navrhli, že mu vyplatia finančnú náhradu v podobe 230 eur, čo zahŕňalo aj amortizáciu kufra, ktorý ako nový stál 300 eur.“

Ak bola cestujúcemu stratená, poškodená či odcudzená batožina vo vyššej hodnote ako je maximálna suma náhrady, je potrebné najneskôr pri odbavení u leteckého dopravcu vyplniť špeciálny formulár Excess Value Declaration (Priznanie o hodnote batožiny). Avšak MH SR v prípade hodnotnejšej batožiny odporúča poistenie a dodáva, že letecký dopravca neznáša zodpovednosť, ak batožina nie je riadne zabalená, teda škoda bola spôsobená nedbanlivosťou cestujúceho, ako ani v prípade inej vnútornej chyby batožiny. „Zodpovedný za stratu batožiny je letecký dopravca, s ktorým cestujúci uzavrel zmluvný vzťah (od ktorého zakúpil letenky). Pokiaľ je let vykonávaný iným leteckým dopravcom, než je letecký dopravca od ktorého letenky zakúpil, má právo podať reklamáciu, alebo vzniesť nárok na náhradu škody voči obom. V prípade problémov so získaním kompenzácie za poškodenú či stratenú batožinu sa možno obrátiť na Európske spotrebiteľské centrum v SR v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR.“

Článok pokračuje pod reklamou

Strata, poškodenie či odcudzenie batožiny počas cesty diaľkovým autobusom

Ako sa uvádza na stránke europa.eu (webové sídlo EÚ s cieľom uľahčiť riešenie situácií počas pobytu občanov v iných členských štátoch) pri strate či poškodení batožiny v dôsledku dopravnej nehody počas diaľkovej cesty autobusom (najmenej 250 km), má cestujúci nárok na finančnú náhradu. Jej výšku stanovujú vnútroštátne právne predpisy, avšak jej maximálny limit by nemal byť nižší ako 1 200 eur/kus batožiny.

Pokiaľ by išlo o stratu alebo poškodenie invalidného vozíka či iného prostriedku na zabezpečenie pohyblivosti, má cestujúci nárok na náhradu výdavkov spojených s jeho nahradením či opravou.

Ak by sa cestujúci domnieval, že jeho práva boli porušené, mal by podať sťažnosť autobusovej spoločnosti, a to do 3 mesiacov, od kedy vznikol problém. Autobusová spoločnosť má potom 1 mesiac na to, aby sa k sťažnosti vyjadrila a 3 mesiace na konečnú odpoveď. Pokiaľ s touto odpoveďou cestujúci nesúhlasí, môže podať sťažnosť príslušnému vnútroštátnemu orgánu na Slovensku, obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov alebo cez platformu na riešenie sporov online, ak si cestujúci kupoval lístok online. Taktiež možno podať súdnu žalobu a žiadať o náhradu škody podľa pravidiel EÚ prostredníctvom európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu či podať žalobu na súd v krajine, kde je autobusová spoločnosť registrovaná. Ďalšou možnosťou je obrátiť sa na miestne Európske spotrebiteľské centrum a požiadať ich o pomoc či poradenstvo v súvislosti s problémami týkajúcimi sa práv cestujúcich v autobusovej doprave.

Strata, poškodenie či odcudzenie batožiny počas cesty vlakom

Pri cestovaní vlakom si možno so sebou vziať aj zvieratá a batožinu, s ktorou sa dá ľahko manipulovať. Väčšie, objemnejšie predmety (napr. bicykel) by sa ale mali prepravovať ako registrovaná cestovná batožina a umiestnené by mali byť vo vozni na prepravu batožiny. Ak sa takáto batožina stratí či poškodí, má cestujúci nárok na odškodnenie. Ako sa uvádza na stránke europa.eu, nárok na odškodnenie nevzniká vtedy, keď batožina nedostatočne chránila obsah alebo nebola na prepravu vhodná. Nárok na náhradu vzniká okrem poškodenia a straty batožiny aj vtedy, keď bola doručená neskôr, ak nešlo o chybu zo strany cestujúceho alebo to nebolo spôsobené okolnosťami, ktoré prevádzkovateľ vlaku nemohol ovplyvniť.

Ak cestujúci hodnotu stratených predmetov dokáže preukázať, má nárok na náhradu do výšky 1 200 eur/kus registrovanej batožiny. V opačnom prípade má nárok na 300 eur za každú registrovanú batožinu. Pokiaľ sa cestujúci zraní pri nehode vlaku alebo ide o nezaopatreného rodinného príslušníka obete smrteľnej železničnej nehody, vzniká nárok na náhradu do 1 400 eur za stratenú alebo poškodenú príručnú batožinu a platí to aj pre zvieratá, ktoré so sebou cestujúci viezol.

Domáhať sa svojich práv môže cestujúci podobne ako v prípade cestovania autobusom – teda podať sťažnosť železničnej spoločnosti, tá má na odpoveď 1 mesiac. Ak je neuspokojivá, možno sa obrátiť na príslušný vnútroštátny orgán na Slovensku, situáciu riešiť prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov (prípadne cez platformu na riešenie sporov online) alebo sa obrátiť na súd či európske spotrebiteľské centrum.

Strata, poškodenie či odcudzenie batožiny počas cesty loďou

Ak sa tak stane počas nehody na mori, má cestujúci právo žiadať od dopravcu náhradu škody vo výške približne 2 700 eur za príručnú batožinu a 15 500 eur za vozidlo, pričom táto suma pokrýva aj batožinu ponechanú vo vozidle. Ak ale prepravca dokáže, že k situácii nedošlo jeho vinou, nárok na odškodnenie nevzniká. O strate a poškodení batožiny/vozidla je potrebné dopravcu informovať písomne do 15 dní od opustenia lode/vydania batožiny, najlepšie ešte pred tým. V opačnom prípade poškodený stráca nárok na náhradu.

Pokiaľ sa stratia cennosti, ako peniaze, šperky či umelecké diela, podľa informácií na stránke europa.eu má poškodený nárok na náhradu vo výške približne 4 100 eur, avšak pod podmienkou, že na ich úschovu využil zariadenia poskytnuté prepravcom. Ak sa stratí alebo poškodí vozíček či iné zariadenie na zabezpečenie pohyblivosti, má cestujúci nárok na preplatenie nákladov spojených s výmenou/opravou.

V prípade, že by sa cestujúci potreboval domáhať svojich práv, opäť treba podať sťažnosť dopravcovi do 2 mesiacov od dátumu plavby a dopravca má 1 mesiac na vyjadrenie a konečnú odpoveď musí poslať do 2 mesiacov. Ak je neuspokojivá, cestujúci postupuje rovnako ako pri ceste autobusom či vlakom. Pri podaní žiadosti na súd, je toto potrebné urobiť najneskôr do 2 rokov od opustenia lode alebo do 2 rokov odo dňa, kedy mal cestujúci loď opustiť, podľa toho, ktorý dátum je skorší.

Oplatí sa poistiť batožinu v komerčnej poisťovni?

V rámci cestovného poistenia si možno pripoistiť aj batožinu. So stratou a poškodením batožiny sa ale zvyčajne spájajú mnohé výluky či limity plnenia. Preto finančný poradca Ladislav Smoroň odporúča najskôr si poriadne preštudovať podmienky poisťovne, aby sa cestujúci vyhli nepríjemným prekvapeniam, ak k strate či poškodeniu vecí dôjde. Ak totiž napríklad poistenie kryje poškodenie a stratu batožiny do výšky pár stoviek eur, v prípade, že by šlo o drahý fotoaparát v hodnote niekoľko tisíc eur, môže poškodeného odradiť množstvo byrokracie spojenej s riešením poistnej udalosti.

Zdroj: europa.eu, tlačová správa Ministerstva hospodárstva SR

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Čo si (ne)priniesť z Turecka, Tuniska či Egypta? Pozor na suveníry z dovolenky

Niektoré suveníry sú vyrobené z ohrozených druhov rastlín a živočíchov. Za nelegálny dovoz hrozí nielen pokuta, ale aj odňatie slobody. Obchodníkom, s akým tovarom sa radšej vyhnúť?

Štáty EÚ, ktoré nemajú euro: meny, kurzy a na čo myslieť pri zmene/výbere hotovosti

Ktoré krajiny nepatria do eurozóny a na čo sa pripraviť pred ich návštevou? Zoznam a praktické informácie, ako sa vyhnúť zbytočným poplatkom na dovolenke alebo pracovnej ceste.

Ceny diaľničných známok a pohonných hmôt v roku 2024

S čím rátať pri ceste do zahraničia? Prehľad cien diaľničných známok, mýta, benzínu či nafty na Slovensku a v okolitých krajinách aj informácie o novinke – jednodňovej diaľničnej známke.

Vybavenie cestovného pasu v kocke

Aká je cena nového cestovného pasu, ako si rezervovať termín na polícii, kedy (ne)treba riešiť pas pre deti a aká je platnosť tohto dokladu? Odpovede na časté otázky.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky