Nová výzva na obnovu rodinných domov: zmeny v podmienkach

Jednoduchšie žiadanie, rýchlejšie vybavenie, väčšia motivácia na inštaláciu fotovoltiky či rekuperácie, no nižší príspevok. Čo sa v novej výzve zmenilo?

Aktualizácia k 25.4.2023: Slovenská agentúra životného prostredia novú výzvu programu Obnov dom už uzavrela. Len 14 hodín po spustení sa totiž naplnila kapacita 10 000 žiadostí. Informovala o tom na sociálnej sieti.

Slovenská agentúra životného prostredia vyhlásia novú výzvu programu Obnov dom. Žiadosti v súvislosti s novým kolom dotácií je možné podávať od 24. apríla 2023 (9:00 hod.) do 28. augusta 2023 alebo po zaevidovaní 10 000 žiadostí. Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na výzvu je 190 miliónov eur.

Oproti pôvodným dotáciám však má zmenené podmienky. O aké novinky ide, priblížime v tomto článku.

Nižší príspevok, no pri vyššej úspore energie bonus

Zatiaľ čo žiadatelia o dotáciu z pôvodného programu na obnovenie mohli získať maximálne 19 000 eur, nová výzva ponúka menej peňazí. Maximálna výška poskytnutých prostriedkov je 15 000 eur, no ak sa obnovou rodinného domu dosiahne úspora primárnej energie viac ako 60 % oproti stavu pred obnovou, môže žiadateľ získať ešte 4 000 eur navyše. Preplatiť však možno len 75 % celkových oprávnených výdavkov. Rozdiel medzi skutočne vynaloženými výdavkami a poskytnutými financiami musí zaplatiť žiadateľ z vlastných úspor alebo z úveru.

Viac priestoru pre inštaláciu fotovoltiky, rekuperácie či tepelného čerpadla

Majitelia rodinných domov môžu získať finančný príspevok na kombináciu opatrení, uvedených vo výzve. Obnovou pritom musí dôjsť k úspore primárnej energie aspoň o 30 % oproti stavu pred obnovou.

Súčasťou obnovy musí byť aspoň jedno opatrenie zo skupiny A (zamerané na zlepšenie tepelno-technických vlastností budovy). Oproti pravidlám pôvodnej výzvy tak dochádza k zmene, kedy už nie je potrebné, aby opatrenia z tejto skupiny tvorili 50 % oprávnených výdavkov.

Skupinu A tvoria nasledovné opatrenia:

 • zateplenie obvodového plášťa vrátane vynútených vedľajších výdavkov pri domoch, kde dochádza k presahom zatepľovanej fasády nad rámec teplovýmennej plochy konštrukcie z dôvodu minimalizovania tepelných mostov (napr. sokel, rímsa, atika, štítová stena, betónová markíza), vrátane všetkých vystupujúcich konštrukcií v kontakte s teplovýmenným obalom domu,
 • zateplenie strešného plášťa,
 • výmena otvorových konštrukcií,
 • zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia alebo akéhokoľvek nevykurovaného priestoru v dome, pod ktorým je vykurovaný priestor,
 • zateplenie stropu nevykurovaného suterénu alebo akéhokoľvek nevykurovaného priestoru v rodinnom dome, nad ktorým je vykurovaný priestor,
 • zateplenie podlahy vykurovanej miestnosti v RD, pod ktorou nie je iná miestnosť.

Medzi tieto opatrenia však nepatria také, ktoré sa viažu na vybudovanie nadstavby alebo prístavby, či zobytnenia podkrovia/suterénu.

K opatreniam zo skupiny A možno následne pridať dodatočné zo skupiny B (1 – 5). Tu patrí nasledovné:

 • B1 – inštalácia zdroja energie, vrátane jeho uvedenia do prevádzky:
  • tepelné čerpadlo,
  • fotovoltické panely
  • solárne kolektory,
  • plynový kondenzačný kotol (za splnenia istých stanovených podmienok),
  • rekuperácia,
  • iný tepelný zdroj, napríklad elektrokotol (podporované nie sú tepelné zdroje na uhlie či olej, ani kotol na spaľovanie biomasy, a to ani vtedy, ak umožňuje spaľovanie viacerých druhov palív);
 • B2 – zelená strecha;
 • B3 – akumulačná nádrž na dažďovú vodu;
 • B4 – inštalácia tieniacej techniky;
 • B5 – odstránenie azbestu (obkladu stien alebo strešnej krytiny).

Realizácia navrhovaných opatrení sa preukazuje po podpise zmluvy o poskytnutí prostriedkov. Preukáže sa priložením fotodokumentácie východiskového stavu a stavu rodinného domu po realizácii. Preto treba ešte pred samotným začatím prác vyhotoviť fotodokumentáciu v požadovanom rozsahu. Vzor s minimálnymi požiadavkami je dostupný na stránke obnovdom.sk.

Financie však možno získať aj na prípravu sprievodnej dokumentácie. Ide o:

 • projektovú dokumentáciu, vrátane projektového energetického hodnotenia (ak obnova domu podlieha stavebnému povoleniu),
 • projektovú dokumentáciu bez stavebného povolenia a bez projektového energetického hodnotenia bez energetického certifikátu budovy (ak obnova domu nepodlieha stavebnému povoleniu),
 • energetický certifikát budovy východiskového stavu rodinného domu (ak obnova domu nepodlieha stavebnému povoleniu a potenciálna úspora primárnej energie bola určená na základe energetického certifikátu),
 • projektové energetické hodnotenie (ak obnova domu nepodlieha stavebnému povoleniu a potenciálna úspora bola určená projektovým energetickým hodnotením),
 • energetický certifikát budovy po obnove domu.
Článok pokračuje pod reklamou

Jednoduchšie žiadanie o príspevok na obnovu rodinného domu

O dotáciu sa žiada online, vyplnením formulára. Ak niekto nemá prístup k internetu alebo sa v online svete nevie pohybovať, môže splnomocniť inú osobu. Žiadateľ do formulára uvádza:

 • svoje identifikačné údaje vrátane dokladu totožnosti,
 • číslo účtu IBAN,
 • údaje identifikujúce rodinný dom na základe listu vlastníctva.

K žiadosti následne treba priložiť doklad, ktorý bude preukazovať vek rodinného domu (podmienkou je, aby bol dom postavený pred rokom 2013), plnomocenstvo spoluvlastníkov nehnuteľnosti, pokiaľ žiadateľ nie je výlučným vlastníkom a plnomocenstvo pre tretiu osobu, ak žiadosť predkladá tretia osoba, ktorá nemá k domu vlastnícky vzťah.

Po novom platí, že žiadateľ nemusí mať v nehnuteľnosti aj trvalý pobyt.

Žiadosť sa následne podáva listinne. Vygenerované PDF si treba vytlačiť, podpísať a vložiť do uzavretej, neprehľadnej obálky. Uvedie na nej „Žiadosť – Plán obnovy“, „Výzva 02I01-18-V03“ a doručí ju poštou, kuriérom alebo osobne na adresu Slovenská agentúra životného prostredia, Rožňavská 24, 821 04 Bratislava.

Príklad označenia obálky. Zdroj: Príručka pre žiadateľa, obnovdom.sk
Príklad označenia obálky. Zdroj: Príručka pre žiadateľa, obnovdom.sk

Prípadne môže žiadosť v takejto listinnej podobe doručiť osobne na adresu niektorej regionálnej kancelárie Slovenskej agentúry životného prostredia počas otváracích hodín.

Žiadosť je tiež možné autorizovať zaručeným elektronickým podpisom a zaslať cez e-schránku. Vtedy je v časti „Údaje o správe“ potrebné uviesť ako predmet „Obnova rodinných domov – výzva 02I01-18-V03“ a ako značku odosielateľa zadať kód žiadosti. So zásielkou posiela aj prílohy, pričom ak sa niektoré vyžadujú ako originál, musí pre ne zabezpečiť zaručenú elektronickú konverziu dokumentov. Ostatné doklady stačí naskenovať.

Pri podávaní žiadosti sa po novom nevyžaduje energetický certifikát budovy a projektové energetické hodnotenie. Stačí si tieto dokumenty vybaviť do troch mesiacov od podpisu zmluvy.

Rýchlejšie vybavenie žiadosti

Keďže Slovenská agentúra životného prostredia chce do konca júla zazmluvniť 10 000 ľudí, posilnila kapacity o desiatky zaškolených pracovníkov. Ich cieľom je do 30 dní od podania žiadosti dodať každému žiadateľovi spätnú väzbu o splnení/nesplnení podmienok.

Ak žiadateľ nevyplní formulár správne alebo neodovzdá všetky potrebné prílohy/údaje, agentúra ho vyzve listom alebo do e-schránky, aby chýbajúce informácie či dokumenty doplnil.

Po podpise zmluvy o poskytnutí prostriedkov z mechanizmu začne plynúť lehota na predloženie projektového energetického hodnotenia/energetického certifikátu budovy a na realizáciu projektu. Tá musí byť ukončená do 10 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy, najneskôr však do 31.3.2026. Na základe riadne odôvodnenej žiadosti môže agentúra predĺžiť lehotu 6 mesiacov na ukončenie realizácie projektu.

Súhrn noviniek, ktoré prináša nová výzva na obnovu rodinných domov

V novej výzve na obnovu rodinných domov dochádza k viacerým zmenám oproti tej pôvodnej. Maximálny príspevok bude nižší (15 000 eur), no možno k nemu dostať bonus (4 000 eur) po splnení podmienky 60 % úspory primárnej energie oproti pôvodnému stavu. Základnou podmienkou pritom je, aby bola dosiahnutá úspora 30 % primárnej energie.

Preplatené budú oprávnené výdavky vo výške 75 %, pričom stačí splniť jedno z opatrení na zlepšenie tepelno-technických vlastností budovy (skupina A) a k tomu možno pridať niektoré z doplnkových opatrení (zo skupiny B), ako inštalácia tepelného čerpadla, fotovoltiky a podobne.

K žiadosti už stačia len tri doklady, konkrétne doklad totožnosti, list vlastníctva a potvrdenie o veku stavby. Energetický certifikát budovy a projektové energetické hodnotenie stačí doložiť do troch mesiacov od podpisu zmluvy. Taktiež sa nebude vyžadovať doklad o trvalom pobyte v danom rodinnom dome.

Do 30 dní od podania žiadosti by mal každý žiadateľ dostať spätnú väzbu od agentúry. Neúplnú alebo chybnú žiadosť si bude môcť žiadateľ opraviť. Agentúra ho na chyby či chýbajúce dokumenty upozorní listom či e-mailom v e-schránke.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Eurofondy na podnikanie, zelenú transformáciu a inovácie v roku 2024

Na čo všetko môžu firmy získať financie od EÚ, ako postupovať a na čo možno dotáciu využiť? Prehľad výziev a programov.

Koľko stojí nabitie elektromobilu doma?

Aké sú náklady pri nabíjaní elektrického auta zo zásuvky v garáži či z domáceho wallboxu? Porovnanie s nabíjaním na verejných nabíjačkách aj s nákladmi na pohonné hmoty pri „spaľovákoch“.

Kompenzácie cien energií pre firmy v roku 2024

Podnikatelia budú môcť požiadať o kompenzácie cien energií aj v roku 2024. Aké sú termíny predkladania žiadostí, oprávnené obdobie či podmienky?

Voľnosť v energetickej spotrebe dáva firme šancu rásť

Zmena dodávateľa energie alebo produktu dokáže výrazne ušetriť. Ako postupovať, poradí odborník.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky