Mladomanželská pôžička - úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania

Počuli ste už o mladomanželskej pôžičke? Prinášame všetky dôležité informácie o nových formách štátnej podpory bývania.

V tomto článku sa nebudeme venovať podpore hypotekárnych úverov vo forme známeho štátneho príspevku pre mladých. Témou je podpora bývania prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB). Na inštitúciu, ktorá svoje najlepšie časy zažila počas 90-tych rokov, už mnohí dávno zabudli, no fond sa môže v roku 2019 znova dostať výrazne do hry.

Dôvodom je parlamentom schválená novela účinná od 1. júla 2019, ktorou sa dopĺňa zákon č.150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania. Ide do veľkej miery o paradoxné opatrenie, keďže na jednej strane Národná banka Slovenska opakovane pritvrdzuje úverové podmienky z dôvodu obáv o príliš vysoké a rýchlo rastúce zadlženie obyvateľstva SR, na strane druhej parlament úvery podporí novými výhodami. 

Mladomanželské pôžičky priesla zmena zákona o ŠFRB

Novela prináša tri podstatné zmeny v predmetnom zákone:

 • k piatim predchádzajúcim úverovým programom ŠFRB sa pridáva jeden nový s názvom Podpora na stavebné úpravy bytu v bytovom dome alebo v rodinnom dome,
 • bude možné financovať už aj kúpu bytu alebo bytu v rodinnom dome staršieho ako tri roky,
 • zavádzajú sa zvýhodnené úverové podmienky pre mladomanželov.

Zmeny boli v médiách prezentované ako tzv. „mladomanželská pôžička“. Tento tak trochu marketingový názov pripomínajúci časy socializmu, ktorý sa však už zaužíval a dostal do povedomia verejnosti, budeme používať aj v tomto článku. ŠFRB bude od 1.júla 2019 ponúkať nasledovné druhy financovania:

 • Financovanie obstarania bytu a rodinného domu pre fyzické osoby;
 • Financovanie obnovy bytovej budovy;
 • Financovanie výstavby a kúpy nájomných bytov;
 • Financovanie výstavby a obnovy zariadenia sociálnych služieb;
 • Financovanie technickej vybavenosti a kúpy a pozemku k nájomným bytom;
 • Financovanie stavebných úprav bytu v bytovom dome alebo v rodinnom dome.

Samozrejme, v prípade akejkoľvek štátnej podpory je vždy kľúčový objem priradených prostriedkov. Len dostatočné finančné zdroje dokážu spraviť z formálneho programu aj reálne účinný a pre občanov Slovenskej republiky prospešný nástroj. ŠFRB môže v roku 2019 hospodáriť s rozpočtom 323 miliónov eur, čo predstavuje medziročný nárast o 13 miliónov eur. Dotácia zo štátneho rozpočtu však ostala v nezmenenej výške 25 miliónov eur.

Preto až prax v druhej polovici roku 2019 ukáže, či bude mladomanželská pôžička reálnym konkurentom klasických bankových úverov. Konkrétny pridelený objem prostriedkov momentálne nie je známy, no keďže rok 2019 je predvolebným, je pravdepodobné, že mladomanželská pôžička bude zo strany vlády Slovenskej republiky podporovaná.

Zvýhodnenia v rámci fondu

Skôr ako o pôžičku pôjde v skutočnosti o zvýhodnenie, keďže bonifikované podmienky sa môžu uplatniť na celý úver, ale aj len na jeho časť. Zvýhodnenie môžete dostať pri financovaní obstarania bytu a rodinného domu pre fyzické osoby (kúpa), alebo pri financovaní stavebných úprav bytu v bytovom dome alebo v rodinnom dome (rekonštrukcia). Pri rekonštrukcii, čo je nový účel pridaný do zákona poslednou novelou, musí daná nehnuteľnosť spĺňať dve podmienky:

Prečítajte si tiež
 • kolaudačné rozhodnutie alebo iný doklad, ktorý preukazuje, že bytová budova bola daná do užívania aspoň desať rokov pred podaním žiadosti,
 • na adrese bytu v bytovom dome alebo rodinnom dome nie je zapísané sídlo obchodnej spoločnosti alebo prevádzkareň živnosti.

Kto môže požiadať o mladomanželskú pôžičku?

Žiadosť o mladomanželskú pôžičku musí byť predložená od 1. apríla do 31. októbra príslušného kalendárneho roka, v listinnej podobe na príslušnom mestskom úrade okresu, v ktorom sa realizuje financovanie nehnuteľnosti. Táto lehota platí vo všeobecnej rovine, v roku 2019 je, samozrejme, najskorším možným dátum podania žiadosti deň začiatku účinnosti novely zákona, čiže 1.júl. Formulár žiadosti nájdete na stránke ŠFRB, pritom platí, že občan Slovenskej republiky môže mať iba jeden úver z fondu. Centrála v Bratislave poskytuje záujemcom o podporu aj konzultačné hodiny.

Základné podmienky pre žiadateľa sú:

 • vek minimálne 18 rokov a trvalý pobyt na území SR,
 • vek oboch manželov nesmie v deň podania žiadosti presiahnuť 35 rokov,
 • manželstvo muselo byť uzavreté maximálne 1 rok pred podaním žiadosti,
 • príjem z podnikania, zo závislej činnosti alebo podľa osobitného predpisu,
 • maximálny spoločný príjem manželov za predchádzajúci rok nesmie presiahnuť 4 násobok životného minima,
 • bez nedoplatkov na sociálnom poistení, zdravotnom poistení alebo daniach.

O mladomanželskú pôžičku musíte požiadať do roku od uzavretia manželstva.

Za úver zo štátneho fondu musí žiadateľ ručiť založenou nehnuteľnosťou, ktorá musí byť poistená voči živelným pohromám. Výhodou ale je, že toto ručenie mnohým komerčným bankám neprekáža, záložné právo ŠFRB akceptujú na druhom mieste za svojim vlastným, túto skutočnosť si však v prípade potreby radšej vopred v banke overte.

Jedným z hlavných cieľov novely je podpora mladých, často finančne znevýhodnených rodín, preto je možné predpokladať, že požiadavky z hľadiska výšku príjmu žiadateľov a aktuálnych úverových záväzkov budú podstatne nižšie a menej náročné, ako momentálne vyžadujú banky. No schopnosť splácať záväzky vyplývajúce z úveru musí byť stále preukázaná, čiže žiadateľ musí mať nejaký príjem.

Podmienky a výhody mladomanželskej pôžičky

Mladomanželská pôžička v podstate znamená zvýhodnenú úrokovú sadzbu 1 % p. a., ktorá sa vzťahuje na prvých 15 000 eur z úveru. Splatnosť tohto úveru môže byť maximálne 15 rokov. Hoci k podobnej hranici sa už priblížili aj sadzby hypotekárnych úverov komerčných bánk na Slovensku, veľkou výhodou úveru od ŠFRB je fakt, že úroková sadzba je fixovaná, čiže nemenná, počas celej doby splatnosti úveru.

Mladomanželská pôžička bude s úrokom 1 %, na maximálne 15 000 eur a 15 rokov.

Nízka fixovaná úroková sadzba a pomerne dlhá splatnosť však nie sú jedinými výhodami mladomanželskej pôžičky. Ak sa vám počas doby splácania úveru narodilo dieťa, ktoré sa následne dožilo jedného roku života v spoločnej domácnosti so žiadateľom, štát vám odpustí 2 000 eur zo sumy úveru. O túto sumu bude znížená aktuálna istina úveru, maximálne pritom môže ísť celkovo o 6 000 eur (čiže za tri deti). Uvedené fakty platia aj pri osvojení si dieťaťa. O odpustenie časti úveru však nemôžete zabudnúť fond písomne požiadať, a to najneskôr do jedného roku po vzniku nároku. Nakoniec sa tak ľahko môže stať, že štátu vrátite menej, ako ste si v skutočnosti požičali.


Oplatí sa mladomanželská pôžička?

Vyššie spomínané výhody robia z mladomanželskej pôžičky produkt, ktorému banky len veľmi ťažko dokážu konkurovať. Výhodnosť mladomanželskej pôžičky si ukážeme aj na nasledujúcich dvoch hypotetických príkladoch:

Príklad č.1 : Kúpa bytu v krajskom meste stojí 100 000 eur. Novomanželia majú 5 000 eur vlastných zdrojov, 80 % z hodnoty nehnuteľnosti (čiže 80 000 eur) im ponúka banka vo forme hypotekárneho úveru, zvyšné prostriedky (15 000 eur) ešte potrebujú získať. Za týmto účelom môžu čerpať úver od Štátneho fondu rozvoja bývania alebo zvýhodnený spotrebný úver na dofinancovanie hypotéky od komerčnej banky, v ktorej čerpajú aj hypotéku, s maximálnou splatnosťou 8 rokov.

Zaplatené úroky pri úvere 15 000 eur
Úver 15 000 eur ŠFRB ŠFRB Komerčná banka
Úroková sadzba 1 % p.a. 1 % p.a. okolo 3,5 % p.a.
Splatnosť 15 rokov 8 rokov 8 rokov
Splátka 89,77 eur 162,65 eur 179,37 eur
Celkovo zaplatené úroky 1 159 eur 614,24 eur 2 219,59 eur

Ako vidieť z porovnávacej tabuľky, mladomanželská pôžička zo ŠFRB umožní nielen znížiť mesačnú splátku, čo je pre mnohých ľudí veľmi dôležité obzvlášť pri financovaní bývania, ale nižšie bude aj celkové preplatenie úveru. To platí dokonca aj v prípade, ak by bol úver zo ŠFRB so splatnosťou 15 rokov a dofinancovanie hypotéky cez komerčnú banku iba na 8 rokov, za tejto situácie by bola výsledná úspora vo výške 1 060 eur. Ešte viac by ste ušetrili, ak by ste si aj mladomanželskú pôžičku skrátili na 8 rokov, na úrokoch by ste zaplatili až o 1 605 eur menej.

Článok pokračuje pod reklamou

Príklad č.2 : Novomanželia chcú prerobiť staršiu nehnuteľnosť pomocou prostriedkov z úveru vo výške 10 000 eur.

Zaplatené úroky pri úvere 10 000 eur
Úver 10 000 eur ŠFRB ŠFRB Komerčná banka
Úroková sadzba 1 % p.a. 1 % p.a. okolo 5 % p.a.
Splatnosť 15 rokov 8 rokov 8 rokov
Splátka 59,85 eur 108,43 eur 126,60 eur
Celkovo zaplatené úroky 772,90 eur 409,50 eur 2153,52 eur

Platí to isté čo pri prvom príklade. Mladomanželská pôžička vďaka mimoriadne nízkej úrokovej sadzby prináša značné usporené prostriedky. Ak by ste si zobrali sumu 10 000 eur na 15 rokov, cez štátny fond by ste zaplatili o 1 380 eur menej, pri 8 ročnej splatnosti až o 1 744 eur menej v porovnaní s klasickým bankovým úverom.

V oboch prípadoch pritom navyše netreba zabudnúť na možnosť ďalšej úspory pri narodení dieťaťa.

Nevýhody mladomanželskej pôžičky

Nič nie je len ružové a mladomanželská pôžička má, samozrejme, aj svoje nevýhody. Je vôbec otázne, či pôžičku od Štátneho fondu rozvoja bývania aj reálne dostanete. Na rozdiel od bankových úverov totiž nestačí len splniť všetky vopred stanovené podmienky. Úspech vašej žiadosti bude závisieť aj od objemu štátom pridelených finančných prostriedkov a od celkového počtu žiadateľov. Treba sa tiež pripraviť na administratívne podstatne náročnejší proces, ako je tomu v prípade bežných komerčných úverov. Doba schvaľovania žiadosti navyše takmer určite nebude v dňoch, ale pri optimistickom scenári môžete počítať s týždňami. Zároveň je o mladomanželskú pomôžičku potrebné požiadať v termíne od 1.7. do 31.10. 2019, resp. od roku 2020 od 1.4. – 31.10. príslušného roka. Zároveň treba pamätať na obmedzenie z hľadiska rozlohy. Podlahová plocha bytu nemôže prevýšiť 80 m2 a podlahová plocha rodinného domu nesmie prevýšiť 120 m2.

Za pokus však okrem času ničím iným neplatíte a za vynaloženú námahu môžete byť odmenený značnou úsporou. Preto ak potrebujete požičať finančné prostriedky a máte nárok na mladomanželskú pôžičku, nie je dôvod o ňu nepožiadať. Šťastie praje pripraveným.

Účel Max výška úveru Splatnosť úveru Úroková sadzba
do 15 000 € nad 15 000 € do 15 000 € nad 15 000 €
Výstavba bytu* 75 000 € 15 rokov 20 rokov 1 % 2 %
Kúpa bytu (do 3 rokov od kolaudácie)** 75 000 € 15 rokov 20 rokov 1 % 2 %
Kúpa bytu (starší ako 3 roky od kolaudácie)*** 50 000 € 15 rokov 20 rokov 1 % 2 %
Stavebná úprava bytu**** 30 000 € 15 rokov 20 rokov 1 % 2 %

* v bytovom dome, rodinnom dome, polyfunkčnom dome 

** v bytovom dome, polyfunkčnom dome 

***  v bytovom dome, rodinnom dome, polyfunkčnom dome

**** v bytovom dome, rodinnom dome 


Kontaktný formulár - poradenstvo v oblasti financií

Ak máte otázky k aktuálnej téme článku alebo potrebujete poradiť v oblasti poistenia, úverov alebo sporenia/investovania, neváhajte sa na nás obrátiť. Pomohli sme už desiatkam spokojných klientov.

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je spoločnosť Ladislav Smoroň. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.


Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Hypotéka pre živnostníkov (SZČO) a majiteľov s.r.o.

Ako banky posudzujú príjmy živnostníkov (SZČO) a majiteľov s.r.o. pri žiadosti o hypotéku? Je nevyhnutné platiť vysoké dane? Na čo je nutné myslieť ešte pred podaním žiadosti o hypotéku?

Kedy sa oplatí refinancovanie hypotéky a na čo si dávať pozor?

Praktický návod, ako pracovať s vlastnými úvermi tak, aby ste z aktuálnej situácie na trhu vyťažili vy, a nie banka, či pseudofinanční poradcovia.

Refinancovanie hypotéky: začnete platiť úroky opäť od začiatku?

Na čo si dať pozor pri refinancovaní hypotéky a iných úverov, aby sa vám refinancovanie úveru skutočne oplatilo.

Daňový bonus na úroky z hypotéky v praxi - ako si ho uplatniť v roku 2019?

Kto má nárok na daňový bonus na úroky z hypotéky a čo je potrebné pre jeho získanie urobiť.