Porovnanie portálov poskytujúcich kolektívne pôžičky

Je lepší Žltý melón alebo Zinc Euro? Nezáleží na tom, či si chcete požičať alebo investovať, v článku podrobne porovnáme všetky podmienky.

Ak chcete vedieť, čo sú to kolektívne pôžičky, pre koho sú vhodné a pre koho naopak nie, určite si prečítajte náš nedávny článok venovaný fungovaniu kolektívnych pôžičiek. V ňom sme vám vysvetlili základné princípy kolektívnych pôžičiek (z ang. peer-to-peer úvery) najmä z hľadiska záujemcov o poskytnutie finančných prostriedkov, čiže získanie pôžičky.

Teraz sa pozrieme na slovenský trh s kolektívnymi pôžičkami podrobnejšie, detailne porovnáme konkrétne podmienky, rovnaký priestor ako oblasť požičiavania ale získa aj posúdenie možností investovania. Samozrejme, Slovákom nič nebráni vo využívaní služieb niektorého z množstva zahraničných portálov, ich dosah je však limitovaný a reálna obľuba na Slovensku minimálna. Podobné tvrdenie platí aj pre estónske startupy Bondora a Finzo, ktoré už lokalizovali svoje internetové stránky do slovenského jazyka.

Porovnanie bude preto zamerané na dva dominantné subjekty na slovenskom trhu s kolektívnymi pôžičkami, portály Žltý melón (vlastnený spoločnosťou iService a.s.) a Zinc Euro (vlastnený spoločnosťou Zinc Euro a.s.). Obe spoločnosti navyše predstavujú do istej miery odlišné prístupy ku kolektívnemu požičiavaniu a investovaniu, porovnanie umožní, aby si užívateľ vybral, ktorý koncept viac vyhovuje jeho potrebám a preferenciám.

Získanie kolektívnej pôžičky

Proces získania kolektívnej pôžičky je v oboch spoločnostiach realizovaný kompletne online, bez nutnosti fyzickej návštevy predajného miesta. Potrebné sú len základné znalosti práce s internetom, skener alebo mobil s fotoaparátom na zaslanie kópie dokladov totožnosti.

Treba sa ale pripraviť na skutočnosť, že celkový proces žiadosti bude pravdepodobne trochu dlhší a byrokraticky náročnejší, ako je tomu v prípade bánk. Keďže platformy poskytujúce kolektívne pôžičky nemajú prístup do bankového registra alebo registrov Sociálnej poisťovne, vyžadujú minimálne posledné tri výpisy z bankového účtu na overenie príjmu, väčšinou takisto potvrdenie o príjme s pečiatkou zamestnávateľa.

Samozrejme, akceptovateľní sú aj živnostníci či záujemcovia s inými alternatívnymi príjmami. Konkrétne nevyhnutné doklady v týchto prípadoch závisia na individuálnom posúdení risk analytika, ktorý bude spracovávať žiadosť a komunikovať so žiadateľom.

Pôžička od Žltého melónu

Na Žltom melóne si môžu požičať klienti, ktorí spĺňajú štyri základné kritéria:

 • vek nad 18 rokov,
 • spôsobilosť na právne úkony,
 • trvalé bydlisko v SR alebo ČR,
 • stály a dokladovateľný príjem.

Na výber je viacero typov úverov:

 • bezúčelová pôžička (aj s možnosťou spoludlžníka),
 • účelová pôžička na rekonštrukciu,
 • najvýhodnejšia splátka – refinancovanie bankových úverov a kreditných kariet so znížením úrokovej sadzby až o 2 %,
 • rýchla pôžička – vo výške 100 – 500 €, maximálna splatnosť 6 mesiacov, schválená za pár minút,
 • CashFree pôžičky – určené na financovanie kúpy nehnuteľnosti, parkovacieho miesta, dofinancovanie hypotéky alebo na nákup spotrebného tovaru v partnerských predajniach.

Prvé posúdenie žiadateľa realizuje Žltý melón, či však žiadateľ naozaj dostane finančné prostriedky, závisí od ponúk investorov, ktorí vkladajú svoje prostriedky do aukcie (žiadosti).

Úrokové sadzby

Na základe ratingu zaradí Žltý melón dlžníkov do jednotlivých ratingových tried s odporúčaným úrokom od 4,4 % p.a. až po hranicu okolo úrovne 30 % p.a. Reálny úrok závisí od ponúk investorov, dlžník si ho vie znížiť pridaním spoludlžníka, poistením, dobrou históriou splácania či adekvátnou komunikáciou s potenciálnymi investormi. Uvedené neplatí v prípade CashFree pôžičiek na nehnuteľnosť, ktoré majú fixnú ročnú úrokovú sadzbu 5,9 %.

Poplatky spojené s poskytnutím úveru

Žiadosť aj jej posúdenie sú bezplatné, poplatok sa však účtuje pri čerpaní úveru a bude automaticky strhnutý zo sumy úveru. Jeho výška je pri štandardnom type pôžičky od 2,9 % zo sumy úveru pri najbonitnejších klientoch s ratingom AA, až po 6 % v prípade najrizikovejších klientov.

Okrem jednorazového poplatku za poskytnutie úveru však dlžníkov čaká aj pravidelný mesačný poplatok, akoby za „správu úveru“. Jeho výška je od 0,05 % do 0,4 % zo sumy úveru, opäť v závislosti od rizikovosti klienta. Za predčasné splatenie úveru menej ako 12 mesiacov pred termínom riadnej splatnosti zaplatíte 0,5 % z istiny, v opačnom prípade až 3 %.

V prípade poskytnutia pôžičky CashFree Bývanie alebo CashFree Hypo je výška poplatku za poskytnutie 3,5 % zo sumy úveru, mesačne sa platí 0,05 %, predčasné splatenie stojí 0,5 % zo zostávajúcej istiny.

Sankčné poplatky

Za každý, aj začatý mesiac omeškania, musí dlžník uhradiť fixný poplatok 10 €. Okrem toho si dlžník priplatí aj za upomienky, 3 € za SMS alebo email (prvé sú bezplatne), 5 € za telefonickú upomienku.

Poistenie schopnosti splácať

Žltý melón sprostredkúva dobrovoľné poistenie schopnosti splácať v spolupráci s poisťovňou ERGO Poisťovňa a.s. Poistenie kryje dlžníka v prípade poistnej udalosti, zároveň ale umožňuje získanie nižšej úrokovej sadzby (o 0,5 % - 1 %), pretože investori pravdepodobne ocenia znížené riziko žiadateľa.

Klient si môže vybrať z troch balíkov:

Typ balíka Krytie Cena (v % zo sumy splátky) Vstupný vek
A. základný Smrť, trvalá invalidita, pracovná neschopnosť, zlomenina kosti. 2,99 % max. 60 rokov
A-B. komplexný Smrť, trvalá invalidita, pracovná neschopnosť, zlomenina kosti, nedobrovoľná nezamestnanosť. 6,99 % max. 60 rokov
B-C. seniorský Smrť, zlomenina kosti. 1,99 % 61 - 62 rokov

Pôžička od Zinc Euro

Zinc Euro ako jediné kritérium na získanie pôžičky deklaruje vek od 18 rokov. Portál nie je viazaný bankovými reguláciami, takže môže akceptovať aj rôzne špecifické situácie klientov, stále však platí, že aj pri kolektívnych pôžičkách je reálna schopnosť žiadateľa splácať pomerne prísne posudzovaná.

Informácie o žiadateľovi Zinc Euro čerpá z mnohých verejných aj neverejných zdrojov a registrov (napr. CRIBIS). Suma úveru sa pohybuje medzi 500 € - 5 000 €. Klient môže mať vyčerpaných aj viac úverov, o nový úver je však možné požiadať až po zaplatení 6. predpísanej splátky predchádzajúceho úveru.

Úrokové sadzby

Úrokové sadzby v Zinc Euro závisia primárne od výšky úveru a doby splácania. Pohybujú sa od 6,9 %, pri úveroch od 1 600 € s dobou splatnosti minimálne tri roky, až po 16 % pri úvere vo výške 1000 € s dobou splatnosti jeden rok. Tieto sadzby sú minimálne, v prípade nízkeho ratingu môže Zinc Euro úver schváliť aj s inými podmienkami.

Všeobecne platí, že čím vyššia suma na čím dlhšiu dobu, tým lepšie podmienky. Zinc Euro ponúka aj refinancovanie existujúcej bankovej pôžičky, kde môže byť úroková sadzba znížená až o polovicu, spoločnosť však jasne nestanovuje, či je možné ísť aj pod sadzbu 6,9 % p.a.

Poplatky spojené s poskytnutím úveru

V Zinc Euro poplatky za poskytnutie či vedenie úveru neexistujú. Platí sa iba za predčasné splatenie, poplatok je vo výške 5 % z predčasne vyplatenej istiny.

Sankčné poplatky

Písomná upomienka pri nesplácaní úveru zaslaná po šiestich dňoch v omeškaní stojí 6 €, ak je už úver podstúpený na vymáhanie, jednorazovo sa účtujú náklady vo výške 120 €.

Porovnanie úverov od Žltého melónu a Zinc Euro

V nasledujúcej tabuľke sú prehľadne porovnané základné parametre úverov:

Žltý melón Zinc Euro
Výška úveru 100 € - 10 000 € (CashFree neobmedzené) 500 € - 5 000 €
Splatnosť 1 - 60 mesiacov 12 - 60 mesiacov
Úrokové sadzby od 4,4 % p.a. od 6,9 % p.a.
Poplatok za poskytnutie 2,9 % - 6 % jednorazovo -
Poplatok za vedenie 0,05 % - 0,4 % mesačne -
Sankčný poplatok 10 € + 3 € alebo 6 € za upomienku 6 € za upomienku
Poplatok za predčasné splatenie 0,5 % - 3 % 5 %
Poistenie Áno Nie

Investovanie do kolektívnych pôžičiek

Úrok, ktorí platia klienti čerpajúci kolektívnu pôžičku, predstavuje zároveň výnos pre investorov. Investovanie do kolektívnych pôžičiek preto môže priniesť podstatne zaujímavejšie výnosy ako bankové vklady, skôr porovnateľné s akciovými investíciami.

Treba si ale uvedomiť, že od hrubého úrokového výnosu je okrem poplatkov, daní a odvodov nevyhnutné odpočítať aj straty spôsobené nesplácanými a nevymožiteľnými úvermi. Toto riziko možno čiastočne eliminovať diverzifikáciou.

Článok pokračuje pod reklamou

Investovanie cez Žltý Melón

Žltý melón ponúka naozaj široké možnosti investovania, prepracovaný systém na správu investícií s komplexnými štatistikami. Môžete si zvoliť manuálne investovanie, kde sami rozhodujete, do ktorých dlžníkov investujete, alebo kompletne automatizované portfóliá. Minimálna investícia je 25 €, maximálna nie je obmedzená.

Z pohľadu investora si môžete vybrať medzi dvomi základnými druhmi investícií:

 • štandardné pôžičky – prebiehajú vo forme aukcie, kde investor stanovuje úrokovú sadzbu, za ktorú je ochotný investovať, no ostatní investori môžu jeho ponuku vyradiť, ak ponúknu dlžníkovi nižší úrok;
 • pôžičky s garanciou (CashFree) – úroková sadzba je fixná vo výške 5,9 % (+1 % bonus v prípade investície vyššej ako 1 000 €). Pôžička je účelovo viazaná na financovanie nehnuteľnosti. Nižší výnos je kompenzovaný garanciami, buď záložným právom k nehnuteľnosti (ktoré je ale druhé v poradí za bankou) alebo garanciou vrátenia istiny priamo od developera.

Poplatky spojené s investovaním

Investor platí priebežný poplatok vo výške 1 % z mesačných splátok, ktoré inkasuje od dlžníka. Pri CashFree pôžičkách je poplatok 0,33 %. Okrem toho má investor ešte nárok na časť zo sankčných poplatkov, ktoré sú dlžníkovi účtované v prípade omeškania. Výber z investičného účtu stojí 0,20 €.

Aký výnos ponúka investícia?

Ťažká otázka, na ktorú neexistuje jednoznačná odpoveď. Komplexné štatistiky Žltého melóna však mnohé naznačujú. Priemerná čistá úroková sadzba od začiatku fungovania portálu je 6,25 % p.a., už po odpočítaní defaultu a pripočítaní úspešného vymáhania. V priemere je okolo 5 % pôžičiek nesplácaných, vymôže sa z nich okolo 60 % istiny. Veľkou výhodou je funkčný sekundárny trh, kde môže investor predať svoju splácanú, ale aj nesplácanú pohľadávku.

Investovanie cez portál Zinc Euro

Proces investovania cez Zinc Euro je plne automatický, investor nemá takú kontrolu a možnosti ako v prípade Žltého melóna. Zvolí si len výšku investície (minimálne 5 000 €), ktorá bude následne systémom rozdistribuovaná po 1 %  medzi jednotlivých dlžníkov.

Výnos a poplatky

S investovaním nie sú absolútne žiadne poplatky, maximálny výnos pri investícii na 5 rokov je 5 % p.a.

Garančný systém

Investor si síce nemôže vybrať dlžníkov, do ktorých investuje, stále však nesie riziko straty istiny v prípade nesplácania. Toto riziko je ale čiastočne eliminované unikátnym systémom garančného fondu, ktorý predstavuje druhú hlavnú odlišnosť od systému Žltom melónu.

Garančný fond kryje istinu investície pri omeškaných alebo neuhradených splátkach. Inak povedané, istina by bola investorovi vyplatená z prostriedkov fondu, maximálna kumulatívna suma výplaty je však obmedzená na 1 000 € pre jedného investora. Garančný fond bol zriadený priamo spoločnosťou Zinc Euro s počiatočným vkladom 1 000 000 €, do fondu spoločnosť uhrádza každý mesiac 20 % z výšky všetkých uhradených splátok dlžníkov. Aktuálne je hodnota fondu 1 111 553 € (k 22.3.2019), čiže nižšie investície by mali byť relatívne kryté.

Porovnanie investovania cez Žltý melón a Zinc Euro

Žltý melón Zinc Euro
Minimálna investícia 25 € 5 000 €
Hrubý výnos od 4,4 % p.a. (závisí od rizikovosti) max. 5 % p.a.
Priebežné poplatky 0,33 % - 1 % z mesačných splátok -
Predčasné vyplatenie rýchle (funkčný sekundárny trh) mierne zdĺhavé (musí sa nájsť nový investor)
Ochrana investície - garančný fond (do 1 000 €)Poradenstvo v oblasti financií

Ak máte otázky k aktuálnej téme článku alebo potrebujete poradiť v oblasti poistenia, úverov alebo sporenia/investovania, neváhajte sa na nás obrátiť. Pomohli sme už desiatkam spokojných klientov.

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je spoločnosť SMORON & CO. s.r.o., IČO: 52588076. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.  


Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ako sa vyhnúť neuhradeným faktúram? Firmy môžu zabojovať proti dlžníkom

Nielen v ťažkých časoch je vhodné zamyslieť sa nad poistením pohľadávok. V akej výške môže firma v prípade škody získať plnenie a aké sú ďalšie výhody?

Opatrenia na konsolidáciu štátneho dlhu: inšpirácia pre novú vládu

Úradnícka vláda vypracovala materiál s opatreniami na záchranu nášho rozpočtu. Rátať treba so škrtmi v dotáciách, zdvihnutím daní aj zmenami v dôchodkoch. Čo ďalšie navrhuje?

Umelecké diela a obrazy do kancelárie v účtovníctve

Akým spôsobom si môže firma zaobstarať umelecké dielo a ako obstaranie zaznamená vo svojom účtovníctve? Je možné uznať výdavky súvisiace s obstaraním umeleckého diela za daňový výdavok?

Tvorba cien a zľavy: kedy a v akej výške ich dávať

Kedy využívať zľavy, o koľko je potrebné navýšiť predaj pri zľave z cien, ak nechce firma prerobiť a aké sú alternatívy k poskytnutiu zľavy?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky