Podnikateľské úvery s podporou európskych inštitúcií

Potrebujete si požičať finančné zdroje na podnikanie? Výhodnejšie podmienky vám môžu zabezpečiť podporné mechanizmy európskych inštitúcií.

Viacero rôznych európskych inštitúcií realizuje programy zamerané na podporu financovania podnikateľských subjektov. Podpora je smerovaná prevažne na malé a stredné podniky, najčastejšie vo forme záruky, ktorá znižuje rizikovú prirážku, vďaka čomu financujúca banka ponúkne nižšiu úrokovú sadzbu pri úvere.

Podporený projekt musí byť väčšinou investičného charakteru, no je možné financovať aj nevyhnutné prevádzkové náklady. O úver môžete požiadať v konkrétnej slovenskej banke, ktorá financovanie cez daný program poskytuje:

Program Spolupracujúca banka Typ zvýhodnenia
SLOVSEFF III Unicredit Bank Slovenská sporiteľňa VÚB banka OTP banka nenávratný grant
Zdroje EIB Slovenská sporiteľňa VÚB banka úrokové zvýhodnenie
EÚver - ROZVOJ SZRB úrokové zvýhodnenie
Úverová linka CEB Slovenská sporiteľňa úrokové zvýhodnenie
COSME ČSOB úrokové zvýhodnenie
InnovFin ČSOB úrokové zvýhodnenie
Záruka EIF Tatra banka úrokové zvýhodnenie
Záruka EaSI Slovenská sporiteľňa úrokové zvýhodnenie
Záruka FLPG Unicredit Bank úrokové zvýhodnenie

Detaily a informácie k jednotlivým programom nájdete v pokračovaní článku. Témou sú výlučne podporné programy európskych inštitúcií. Možnosť financovania so zárukou Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s. (SZRB) a projekty financované priamo pomocou štrukturálnych fondov Európskej únie nie sú predmetom tohto článku. 

SLOVSEFF III -  úverová linka EBRD (European Bank for Reconstruction and Development)

SLOVSEFF III poskytuje grant na projekty v oblasti energetickej efektívnosti.

Úvery od Európskej banky pre obnovu a rozvoj (ERBD) sú základným nástrojov financovania zo zdrojov európskych organizácií. Program SLOVSEFF III je určený na podporu energetickej efektívnosti v súkromnom sektore, jeho výhoda spočíva predovšetkým v nenávratnom finančnom príspevku, ktorý bude vyplatený po úspešnej realizácii projektu, pričom projekt môže byť realizovaný aj bez verejného obstarávania. To znamená, že firma po kladnom vyhodnotení projektu a po vypracovaní investičných odporúčaní dostane bankový úver. Po ukončení projektu požiada o verifikáciu, na základe čoho bude firma posúdená, či realizovala opatrenia v súlade s odporúčaniami. Po úspešnom overení získa nenávratný grant, ktorý je v podstate zníži istinu úveru. Úver môžete získať cez Unicredit Bank, Slovenskú sporiteľňu, VÚB banku alebo OTP banku.

Oprávnený žiadateľ:

 • súkromná spoločnosť,
 • spoločnosť poskytujúca energetické služby pre municipálny sektor,
 • spoločenstvo vlastníkov bytov,
 • správcovská spoločnosť.

Typ a parametre úveru:

1. obnoviteľná energia (veterné elektrárne, zdroje na biomasu, solárna energia, geotermálna energia a.i.)    

 • výška úveru - 0,1 mil. eur až 10 mil. eur
 • (vo VÚB min. 20 000 eur),
 • vnútorná miera návratnosti minimálne 8 %,
 • grant 5 - 20 % z poskytnutého úveru (v závislosti od úspory emisií CO2).

2. energetická účinnosť v priemysle (výmena plynových kotlov, optimalizácie energetických procesov, obnova rozvodných systémov a.i.)

 • výška úveru – max 5 mil. eur,
 • vnútorná miera návratnosti minimálne 8 %,
 • grant 5 - 20 % z poskytnutého úveru (v závislosti od úspory emisií CO2).

3. energetická účinnosť v oblasti bytovej výstavby (výmenníkové stanice, vyvažovanie vykurovacích systémov, rekuperácia tepla a.i.)

 • výška úveru - 850 000 eur na projekt, resp. 2,5 mil. eur na klienta (obmedzenie platí len v Slovenskej sporiteľni),
 • úroveň energetických úspor minimálne 30 %,
 • grant 10 % z poskytnutého úveru (úspora energie 30 – 40 %), pri vyššej úspore grant vo výške 15 %.

Úver zo zdrojov EIB (European Investment Bank)

Podporu rozvojových projektov väčšieho rozsahu vám pomôže financovať VÚB banka alebo Slovenská sporiteľňa. V projekte môžete skombinovať zdroje od Európskej investičnej banky (EIB), samotnej komerčnej banky a EÚ fondov, pričom úverové zdroje budú mať nižšiu úrokovú sadzbu o 0,34 % ročne v porovnaní so štandardným financovaním.

Oprávnený žiadateľ:

 • súkromné podnikateľské subjekty,
 • mestá a obce,
 • orgány štátneho sektora
 • aj neziskového sektora.

Typ úveru:

 • investičný úver (podpora regionálneho rozvoja – životné prostredie, infraštruktúra a.i.).

Parametre úveru:

 • výška úveru – 40 000 eur až 12,5 mil. eur (maximálna výška projektových nákladov je 25 mil. eur).
 • splatnosť úveru:
 1. 2 roky pre spoločnosti do 2 999 zamestnancov (projekt sa musí realizovať do 3 rokov),
 2. 4 roky pre spoločnosti s najmenej 3 000 zamestnancami (projekt sa musí realizovať do 3 rokov),
 3. 5 rokov pre subjekty z verejného a neziskového sektora (projekt sa musí realizovať do 5 rokov).

Úver EÚver - ROZVOJ

Finančné zdroje k programu poskytovanému výlučne Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou pochádzajú z operačného programu Výskum a inovácie, ktorý je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov. Benefitom pre podnikateľský subjekt je zľava z úrokovej sadzby.

O podnikateľský úver môžete požiadať aj v Slovenskej záručnej a rozvojovej banke.

Oprávnený žiadateľ:

 • počet zamestnancov menej ako 250.

Typ úveru:

 • investičný úver,
 • prevádzkový úver – prevádzkový kapitál musí súvisieť s rozvojom alebo rozširovaním činností.

Parametre úveru:

 • splatnosť úveru – 1 až 10 rokov
 • výška úveru – do  1 mil. eur

Úver z úverovej linky CEB (Council of Europe Development Bank)

Program nemá špecifické vymedzenie účelu financovania, úver je možné čerpať aj na projekty, na ktoré už bola čerpaná iná dotácia z Európskej únie. Čerpať úver z úverovej linky Rozvojovej banky Rady Európy (CEB) môžete v Slovenskej sporiteľni, vaša úroková sadzba bude znížená o 0,33 % ročne oproti štandardnej ponuke pre podnikateľský subjekt s rovnakou rizikovosťou.

Oprávnený žiadateľ:

 • počet zamestnancov menej ako 250,
 • subjekt z verejného a neziskového sektora bez ohľadu na počet zamestnancov.

Typ úveru:

 • investičný úver,
 • prevádzkový úver.

Parametre úveru:

 • výška úveru:
 1. 1 mil. eur (malé a stredné podniky), pričom maximálna výška projektových  nákladov môže byť 2 mil. eur,
 2. 2,5 mil. eur (verejný a neziskový sektor), pričom maximálna výška   projektových nákladov môže byť 5 mil. eur.

Program COSME

Európsky program pre konkurencieschopnosť COSME sa orientuje na zlepšenie prístupu k financovaniu pre malé a stredné podniky. Úvery sú poskytované so zárukou od Európskeho investičného fondu, čo umožňuje banke ponúknuť nižšiu úrokovú sadzbu, navyše, vďaka netypicky dlhej splatnosti úveru je možnosť čerpania vyšších úverových limitov. Program COSME na Slovensku poskytuje ČSOB.

Oprávnený žiadateľ:

 • na území SR,
 • doba podnikania minimálne 1 rok,
 • ročný obrat minimálne 10 000 eur.

Typ úveru:

1. investičný úver - určený na rekonštrukciu alebo kúpu budov a strojov

 • výška úveru – 4 000 eur až 500 000 eur,
 • splatnosť úveru – 1,5 až 15 rokov.

2. prevádzkový úver - určený na prevádzkové potreby (nákup materiálu alebo zásob)

 • výška úveru – 4 000 eur až 300 000 eur,
 • splatnosť úveru – 1 až 10 rokov.

3. kontokorentný úver - určený na preklenutie krátkodobého nedostatku kapitálu

 • výška úveru – 4 000 eur až 300 000 eur,
 • splatnosť úveru – 4 roky.

Program InnovFin

InnovFin je súčasťou rámcového programu Európskej komisie pre výskum a inovácie Horizon 2020. Cieľom programu InnovFin je financovanie inovatívnych projektov a spoločností. Úvery sú podobne ako pri projekte COSME poskytované so zárukou od Európskeho investičného fondu, čo umožňuje spoločnosti získať úver s nižšou úrokovou sadzbou. Jedinou bankou na Slovensku, ktorá momentálne poskytuje financovanie cez program InnovFin, je ČSOB.

Oprávnený žiadateľ:

 • podnik s obratom do 50 mil. eur alebo aktívami do 43 mil. eur,
 • počet zamestnancov menej ako 500,
 • podnik musí mať výrazný inovačný potenciál, investovať do výskumu, vývoja alebo výroby inovatívnych produktov a služieb.

Typ úveru:

 • investičný úver - určený na investície do hmotného alebo nehmotného majetku,
 • prevádzkový úver - určený na financovanie prevádzkových potrieb.

Parametre úveru:

 • splatnosť úveru – 1 až 10 rokov,
 • výška úveru – do 7,5 mil. eur.
Článok pokračuje pod reklamou

Úver so zárukou od EIF (European Investment Fund)

Ide opäť o program so zárukou od Európskeho investičného fondu, tentokrát bez špecifického názvu a určený pre malé podniky. Tento úver so zvýhodnenou úrokovou sadzbou a ručením iba na základe dohody o ručení si môžete vybaviť v Tatra banke.

Oprávnený žiadateľ:

 • podnik s obratom do 50 mil. eur alebo aktívami do 43 mil. eur,
 • doba podnikania minimálne 9 mesiacov (možnosť aj pre start-upy),
 • počet zamestnancov menej ako 10,
 • ročný obrat do 2 000 000 eur,
 • podnik musí mať výrazný inovačný potenciál, investovať do výskumu, vývoja alebo výroby inovatívnych produktov a služieb.

Typ úveru:

 • investičný úver,
 • prevádzkový úver.

Parametre úveru:

 • splatnosť úveru – 1 až 5 rokov,
 • výška úveru – 3 500 eur až 25 000 eur.

Úver so zárukou EaSI (Employment and Social Innovation)

Program je v mnohom podobný úveru so zárukou od EIF, úver cez program pre zamestnanosť a sociálnu inováciu (EaSI) však môžete vybaviť v Slovenskej sporiteľni. Je určený aj pre začínajúcich podnikateľov bez histórie, podporuje financovanie produktívnych investícii, ktoré budú vytvárať kvalitné a udržateľné pracovné miesta. Výhodou je úroková sadzba už od 3,95 % p.a. (od 7 % p.a. v prípade začínajúcich podnikateľov), úver je bez ručenia hnuteľným alebo nehnuteľným majetkom.

Zvýhodnený úver so zárukou EaSI môže získať aj start-up

Oprávnený žiadateľ:

 • počet zamestnancov menej ako 10,
 • ročný obrat do 1 000 000 eur,
 • nepodniká vo vylúčených odvetviach (tabakový priemysel, destilácia alkoholu, hazardné hry, výroba a obchod so zbraňami).

Typ úveru:

 • investičný úver

Parametre úveru:

 • splatnosť úveru – 3 mesiace až 6 rokov,
 • výška úveru – do  25 000 eur,
 • možnosť odkladu splátky istiny o 6 mesiacov.

Úver so zárukou FLPG (First Loss Portfolio Guarantee)

Vďaka tomuto garančnému nástroju môžu banky znížiť svoje požiadavky na zabezpečenie úveru a zároveň ponúknuť klientom úver s nižšou úrokovou sadzbou. Program je primárne orientovaný na malé a stredné podniky. Jedinou bankou na Slovensku, ktorá aktuálne financovanie so zárukou FLPG poskytuje, je Unicredit Bank.

Oprávnený žiadateľ:

 • začínajúci alebo rozvíjajúci sa podnik s obratom do 50 mil. eur alebo aktívami do 43 mil. eur,
 • počet zamestnancov menej ako 250,
 • sídlo a pôsobnosť na území SR mimo bratislavského kraja (výnimkou je spoločnosť, ktorá síce má sídlo v bratislavskom kraji, ale financovaný projekt sa nachádza na ostatnom území SR).

Typ úveru:

 • investičný úver - určený na investície do hmotného alebo nehmotného majetku, vrátane prevodu vlastníckych práv,
 • prevádzkový úver - určený na investície do prevádzkového kapitálu v súvislosti s rozvojom podniku alebo rozširovaním jeho činnosti.

Parametre úveru:

 • výška úveru – do 1 mil. eur,
 • splatnosť úveru – 1 až 10 rokov.

Aké ďalšie možnosti má začínajúci podnikaťel pri získavaní financií na štart podnikania približujeme v článku Peniaze na rozbeh podnikania - aké má začínajúci podnikateľ možnosti?

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Štáty EÚ, ktoré nemajú euro: meny, kurzy a na čo myslieť pri zmene/výbere hotovosti

Ktoré krajiny nepatria do eurozóny a na čo sa pripraviť pred ich návštevou? Zoznam a praktické informácie, ako sa vyhnúť zbytočným poplatkom na dovolenke alebo pracovnej ceste.

Slovenskí europoslanci 2024 – 2029

Kto bude zastupovať Slovensko v Europarlamente počas 10. volebného obdobia? Zoznam zvolených slovenských europoslancov.

Digitalizácia a technológie vo firmách: inovácie vs regulácie

Ako politiky Európskej únie ovplyvňujú technologický pokrok vo firmách? A ako môže zvrátiť zaostávanie využívania potenciálu technológií štát či samotní podnikatelia?

Český expremiér Mirek Topolánek: pre investorov nie sme "sexi", naše krajiny za ostatnými v EÚ zaostávajú

Prečo sme najzraniteľnejšími krajinami v EÚ, akým výzvam čelí naša ekonomika a ako dobehnúť iné štáty? 20 rokov Slovenska a Česka v Únii zhodnotil bývalý predseda českej vlády a Rady EÚ.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky