Príspevok na zvýšenú splátku úveru od 1. 6. 2024

Aké sú podmienky a postup žiadania podľa novely zákona účinnej od 1.6.2024? Nárok na príspevok má viac ľudí, niektorí oň môžu žiadať len do konca júla.

Národná rada v apríli 2024 schválila úpravu podmienok štátnej pomoci so zvýšenými splátkami hypoték. Na príspevok má od júna nárok viac ľudí, podľa novely zákona o správcoch úverov a nákupcoch úverov sa bude príspevok týkať už aj ľudí, ktorí refinancovali úver na bývanie uzavretý pred 1.6.2024. Fyzické osoby, ktorým nevznikol nárok na príspevok z dôvodu refinancovania úveru za obdobie od 01.01.2024 do 31.05.2024 si môžu nárok uplatniť aj spätne, a to najneskôr do 31.07.2024.

Kto má nárok na príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie od 1. 6. 2024?

Príspevok je určený obyvateľom, ktorí majú problém splácať úver z dôvodu nárastu ich úrokovej sadzby. Od 1.6.2024 môže byť žiadateľom fyzická osoba, ktorá spĺňa nasledovné podmienky:

 • má trvalý alebo prechodný pobyt na území SR,
 • výška mesačnej splátky poskytovaného úveru na bývanie sa z dôvodu zvýšenia úrokovej sadzby po 31.12.2022 zvýšila v porovnaní s referenčnou splátkou,
 • ide o dlžníka alebo spoludlžníka z oprávnenej zmluvy o úvere.

Oprávnenou zmluvou o úvere sa rozumie:

 • zmluva s účelom úveru: „nadobudnutie tuzemskej nehnuteľnosti, výstavba tuzemskej nehnuteľnosti alebo zmena dokončenej stavby“, ktorá bola uzatvorená pred 1.1.2024 a k zvýšeniu úrokovej sadzby úveru došlo po 31.12.2022;
 • zmluva „refinancovaný úver s refixom“, ktorá bola uzatvorená pred 1.6.2024 a k zvýšeniu úrokovej sadzby úveru došlo po 31.12.2022, pričom úver bol poskytnutý na splatenie jedného alebo viacerých úverov a aspoň jeden z nich bol poskytnutý na nadobudnutie alebo výstavbu tuzemskej nehnuteľnosti alebo zmenu dokončenej stavby (rekonštrukciu). Pôvodný (splatený) úver bol poskytnutý na základe zmluvy o úvere uzatvorenej pred 1.1.2024;
 • zmluva „refinancovaný úver bez refixu“, uzatvorená od 1.1.2023 do 31.5.2024, pričom úver bol poskytnutý na splatenie jedného alebo viacerých úverov a aspoň jeden z nich bol poskytnutý na nadobudnutie/výstavbu tuzemskej nehnuteľnosti či rekonštrukciu hotovej stavby. Podmienkou je, aby splatený úver bol poskytnutý na základe zmluvy uzatvorenej pred rokom 2024. „V prípade tohto typu úverovej zmluvy nedochádza k zvýšeniu splátky úveru v banke, ktorá v súčasnosti poskytuje úver, ale mesačná splátka úveru sa zvýšila v porovnaní s priemernou mesačnou splátkou posledného splateného pôvodného úveru na bývanie za šesť kalendárnych mesiacov, predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, v ktorom bola zaplatená posledná splátka tohto úveru na bývanie,“ uvádza Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR na svojej web stránke.

Medzi ďalšie podmienky, ktoré musí žiadateľ splniť, patrí:

 • priemerný hrubý príjem oprávnenej osoby, teda dlžníka a spoludlžníka je najviac vo výške 1,6-násobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR,
 • úver musel byť poskytnutý na tuzemskú nehnuteľnosť a slúži len na vlastné trvalé bývanie dlžníka alebo spoludlžníka a ich blízkych osôb alebo fyzickej osoby, ktorá je manželom, dieťaťom či rodičom dlžníka/spoludlžníka,
 • úver musí byť riadne splácaný v plnej výške, lehote a spôsobom dohodnutým v úverovej zmluve. Prihliada sa na omeškanie úhrady mesačnej splátky najviac do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom nastala splatnosť mesačnej splátky.

Zároveň platí, že príspevok možno poskytnúť len na úver poskytnutý bankou, zahraničnou bankou či pobočkou zahraničnej banky. Na úvery napríklad zo stavebnej sporiteľne sa príspevok neposkytuje.

Článok pokračuje pod reklamou

Ako o príspevok na bývanie od 1.6.2024 žiadať?

V prvom rade je potrebné podať písomnú žiadosť o poskytnutie príspevku na zvýšenú splátku úveru na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, a to v územnom obvode, v ktorom má žiadateľ trvalý pobyt. Možno ju tiež podať elektronicky cez slovensko.sk podpísaním zaručeným kvalifikovaným elektronickým podpisom. Avšak, treba mať na pamäti, že ak:

 • ide o refinancovaný úver a žiadosť o príspevok sa podá najneskôr do 31.7.2024, je žiadateľovi možné poskytnúť príspevok aj spätne od 1.1.2024 za obdobie, v ktorom boli splnené podmienky,
 • ide o ostatné typy oprávnených zmlúv, je možné nárok na príspevok uplatniť jeden mesiac spätne.

Zabudnúť netreba na povinné prílohy, ktoré závisia od toho, o aký typ oprávnenej zmluvy ide:

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe žiadosti
Typ zmluvy Povinné prílohy
Zmluva o úvere uzatvorená pred 01.01.2024, pričom účelom poskytnutého úveru je nadobudnutie tuzemskej nehnuteľnosti, výstavba tuzemskej nehnuteľnosti alebo zmena dokončenej stavby a k zvýšeniu mesačnej splátky úveru z dôvodu zvýšenia úrokovej sadzby úveru došlo po 31. decembri 2022.
 • Fotokópia zmluvy o úvere na bývanie k úveru, ktorý sa v súčasnosti poskytuje;
 • dodatok k zmluve o úvere na bývanie k zvýšeniu úrokovej sadzby alebo oznámenie o zvýšení splátky úveru na bývanie z dôvodu zvýšenia úrokovej sadzby.
 • Zmluva o úvere (s účelom refinancovania úverov) uzatvorená pred 01.06.2024, pri ktorej došlo k zvýšeniu mesačnej splátky úveru z dôvodu zvýšenia úrokovej sadzby po 31. decembri 2022, pričom tento úver bol aspoň z časti poskytnutý na splatenie pôvodného úveru na bývanie.
 • Fotokópia zmluvy o úvere na bývanie k úveru, ktorý sa v súčasnosti poskytuje;
 • fotokópie zmlúv o pôvodnom úvere/úveroch na bývanie:
  - v prípade, že viaceré pôvodné úverové zmluvy majú účel nadobudnutie/výstavba tuzemskej nehnuteľnosti či zmena dokončenej stavby, je postačujúce, ak žiadateľ predloží fotokópiu poslednej, najnovšej úverovej zmluvy s týmto účelom (ak to nie je možné, predkladá iný doklad – napr. kúpnu zmluvu na nadobudnutie nehnuteľnosti);
  - fotokópie ďalších úverových zmlúv, uzatvorené po zmluve uvedenej v predošlej odrážke, ktoré predchádzajú súčasne poskytovanému úveru;
 • dodatok k zmluve o úvere na bývanie k zvýšeniu úrokovej sadzby alebo oznámenie o zvýšení splátky úveru na bývanie pre zvýšenie úrokovej sadzby.
 • Zmluva o úvere (s účelom refinancovania úverov) uzatvorená v období od 01.01.2023 do 31.05.2024, pričom úver bol aspoň čiastočne poskytnutý na splatenie pôvodného úveru na bývanie a pri poskytnutom úvere nenastalo zvýšenie splátky v banke, ktorá v súčasnosti poskytuje úver.
 • Fotokópia zmluvy o úvere na bývanie k úveru, ktorý sa v súčasnosti poskytuje;
 • fotokópie zmlúv o pôvodnom úvere/úveroch na bývanie:
  - v prípade, že viaceré pôvodné úverové zmluvy majú účel nadobudnutie/výstavba tuzemskej nehnuteľnosti či zmena dokončenej stavby, je postačujúce, ak žiadateľ predloží fotokópiu poslednej, najnovšej úverovej zmluvy s týmto účelom (ak to nie je možné, predkladá iný doklad – napr. kúpnu zmluvu na nadobudnutie nehnuteľnosti);
  - fotokópie ďalších úverových zmlúv, uzatvorené po zmluve uvedenej v predošlej odrážke, ktoré predchádzajú súčasne poskytovanému úveru;
 • potvrdenie o výške splátok z banky posledného pôvodného (splateného) úveru na bývanie v rozsahu istiny a úroku za 6 kalendárnych mesiacov, predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, v ktorom bola zaplatená posledná splátka tohto úveru na bývanie.
 • Tí žiadatelia, ktorí si žiadosť o príspevok na refinancovanú hypotéku podali pred schválením novely zákona a bola im bola odmietnutá, si musia podať novú žiadosť o poskytnutie príspevku aj s potrebnými prílohami. Pokiaľ im ale neprišlo ešte rozhodnutie vo veci ani nebol príspevok vyplatený, o nič žiadať nemusia, posúdenie nároku už prebieha podľa nového znenia zákona. Úrad však vyzve k predloženiu potrebných podkladov.

  Výška príspevku na zvýšené splátky úverov od 1.6.2024

  Príspevok možno získať v maximálnej výške 150 eur mesačne. Konkrétne sa určuje ako 75 % z navýšenej sumy splátky. Ak sa napríklad mesačná splátka zvýši z 200 eur na 500 eur (teda vzrastie o 300 eur), 75 % z 300 je 225 eur a v takomto prípade dlžník dostane maximálnu sumu 150 eur.

  Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


  Rozvod manželstva a vyporiadanie hypotéky

  Patrí hypotéka manželov vždy do bezpodielového spoluvlastníctva? Aké sú možnosti riešenia spoločnej hypotéky po rozvode manželstva?

  Daňový bonus zo zvýšenia splátky úveru v daňovom priznaní a ročnom zúčtovaní za rok 2023

  Ako správne vyplniť daňové priznanie, ročné zúčtovanie či prehľad a hlásenie zamestnávateľa v súvislosti s uplatnením nového daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky úveru na bývanie za rok 2023?

  Dôležité čísla pre zamestnávateľa v roku 2024

  Praktická pomôcka – dôležité mzdové veličiny pre zamestnávateľov a zamestnancov v roku 2024, ako sú napríklad minimálna mzda, odvody, daňový bonus či stravné.

  Príspevok na zvýšenú splátku úveru: postup a podmienky

  Od 2. 1. 2024 možno žiadať o príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie. Čo treba vedieť? Podrobnosti aj žiadosť na stiahnutie.
  To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky