Živnostník a dôchodok - ako si zabezpečiť slušnú penziu?

Aký dôchodok môže živnostník očakávať od štátu a ako sa vypočíta? Čo má spraviť preto, aby v starobe neživoril?

Na budúcnosť mnohí z nás nemyslia. Tešíme sa zo života tu a teraz. Dôchodok predstavuje imaginárny čas kdesi ďaleko za obzorom našej predstavivosti. Takýto prístup má istú logiku - je naozaj veľmi náročné predpovedať, čo sa stane o 10, 20 alebo v prípade absolventov o 40 rokov. Napriek všetkej neistote však platí jedno zlaté pravidlo. Čím skôr sa začnete nad svojím dôchodkom zamýšľať a realizovať aj potrebné kroky, tým lepšie.

V článku sa budeme venovať predovšetkým dôchodku u živnostníkov, no tejto téme by sa mali venovať aj majitelia jednosobových s.r.o.. Ideálne je, keď podnikateľ zarobí počas svojho pracovného života značný finančný majetok, alebo môže na dôchodku žiť z firemných dividend či z predaja svojej firmy. No objektívne, takýto trhový úspech nedosiahne ani zďaleka každý podnikateľ. V realite iba menšina. Z čoho teda bude v starobe žiť bývalý živnostník?

Živnostník dostane od štátu veľmi nízky dôchodok

Ak sa živnostník pri výške dôchodku spolieha na štát, nie je to práve najšťastnejšia situácia. Môže totiž zostať nemilo prekvapený a nakoniec bude nútený upustiť zo svojich životných štandardov. Prečo je to tak?

Ako sa počíta dôchodok (nielen u živnostníka)?

Tradične sa Slováci spoliehajú na dôchodok od štátu. Starobný dôchodok je dôchodková dávka, ktorá sa za podmienok ustanovených zákonom č. 461/2003 Z.z. poskytuje so starobného poistenia. Účelom starobného dôchodku je zabezpečiť poistencovi príjem v starobe.

Starobný dôchodok, samozrejme, môžu očakávať aj podnikatelia. Na dosiahnutie nároku je potrebné splniť dve základné podmienky:

  • získanie najmenej 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia,
  • dovŕšenie dôchodkového veku.

Aj podnikatelia teda podmienky na udelenie starobného dôchodku môžu ľahko splniť, stačí platiť dôchodkové poistenie aspoň 15 rokov. Kľúčová je však otázka výšky dôchodku. Pre výpočet starobného dôchodku používa Sociálna poisťovňa v zmysle zákona vzorec, ktorým sa určí suma dôchodku ku dňu vzniku nároku na starobný dôchodok:

Dôchodok = POMB x ODB x ADH

POMD = priemerný osobný mzdový bod

OBD = obdobie dôchodkového poistenia

ADH = aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky (12,6657 eur k roku 2019)

Výška starobného dôchodku závisí od troch parametrov. ADH podnikateľ nemôže ovplyvniť, je určená zákonom. OBD už ovplyvniť dokáže, pochopiteľne platí, že čím dlhšie platíte dôchodkové poistenie, tým vyšší dôchodok môžete čakať.

Najdôležitejším faktorom je ale POMB. Ten hovorí o tom, aký bol váš vymeriavací základ vo vzťahu k priemernej mzde. Inak povedané, z akej sumy ste platili odvody. Dôchodkový systém v Slovenskej republike je pritom solidárny, čiže ak bol váš priemerný príjem podpriemerný, do výpočtu bude zohľadnená trochu vyššia suma, naopak, nadpriemerne zarábajúcim sa nebude počítať ich celý príjem. Každý odpracovaný rok má pritom úplne rovnakú váhu. Už teda neplatí ľudovo zaužívané tvrdenie, že pri výpočte dôchodku najviac zaváži príjem počas posledných odpracovaných rokov.

Keď abstrahujeme od možnosti pracovania aj počas poberania dôchodku, takto vypočítaný dôchodok sa už bude každoročne meniť iba podľa podmienok stanovených v zákone č. 461/2003. Dôchodok sa zvýši o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, najmenej však o pevnú sumu zvýšenia určenú ako 2 % z priemernej mesačnej sumy starobného dôchodku vykázanej k 30. júnu daného roku. Zjednodušene povedané dôchodok vám bude nepatrne rásť v súlade s infláciou.

Netreba zabúdať, že súčasné parametre môže vláda kedykoľvek zmeniť novelou existujúcich zákonov. Vzhľadom na rastúci počet dôchodcov v pomere k počtu pracujúceho obyvateľstva sa však na žiadnu vládu v tomto smere spoliehať nemožno. Skôr naopak, treba sa obávať toho, aby v budúcnosti neboli starobné dôchodky vyplácané štátom znižované.

Aký dôchodok čaká živnostníkov?

Problémom živnostníkov je práve priemerný osobný mzdový bod, ktorý ťahá ich dôchodok výrazne nadol. Podľa štatistík Sociálnej poisťovne vyše 80 % živnostníkov platí odvody z minimálneho vymeriavacieho základu (477 eur v roku 2019). Minimálny vymeriavací základ je pritom určený ako polovica priemernej mzdy. POMB teda bude mať hodnotu 0,5, po solidárnej korekcii 0,6. Ak by v roku 2019 išiel na dôchodok živnostník platiaci 40 rokov minimálne odvody, jeho dôchodok by sa počítal vzorcom:

0,6 x 40 x 12,6657 = 304 eur

V skutočnosti by však bol dôchodok predsalen o niečo vyšší. V roku 2015 bol do slovenskej legislatívy zakomponovaný inštitút minimálneho dôchodku, ktorého výška závisí podľa počtu rokov dôchodkového poistenia a životného minima.

Počet rokov poistenia Násobok životného minima Minimálny dôchodok (rok 2019, životné minimum 205,07 €)
30 1,36 278,90 €
31 1,38 283,00 €
32 1,4 287,10 €
33 1,42 291,20 €
34 1,44 295,30 €
35 1,46 299,40 €
36 1,48 303,50 €
37 1,5 307,61 €
38 1,52 311,71 €
39 1,54 315,80 €
40 1,57 322,00 €
41 1,6 328,11 €
42 1,63 334,26 €
43 1,66 340,42 €
44 1,69 346,57 €
45 1,72 352,72 €
46 1,75 358,87 €
47 1,78 365,02 €

V našom hypotetickom príklade by tak po 40 odpracovaných rokoch dostal živnostník minimálny dôchodok vo výške 322 eur.

Pre úplnosť je potrebné si definovať odpracované roky. Za účelom získania minimálneho dôchodku sa do úvahy berú iba tzv. kvalifikované roky dôchodkového poistenia, čo sú roky, v ktorých žiadateľ o dôchodok získal osobný mzdový bod najmenej 0,241, čiže mal vymeriavací základ aspoň na úrovni životného minima. Ak napríklad podnikateľ v niektorom roku prerušil živnosť, a pracoval iba na dohodu s mesačným príjmom 150 eur, takýto rok sa mu do nároku na minimálny dôchodok nebude započítavať. Na túto skutočnosť by mali pamätať nielen živnostníci, ale tiež majitelia jednoosobových s.r.o., ktorí majú veľmi nízko nastavený príjem, z ktorého platia odvody.

Suma minimálneho dôchodku by len ťažko postačovala na slušný život, už ani nehovoriac o zabezpečení rovnakej životnej úrovne ako pred odchodom do dôchodku. Aktuálne vychádzajú čerstvým dôchodcom, bývalým živnostníkom, o trochu vyššie dôchodku, no len vďaka tomu, že počas socializmu boli zamestnancami. Keď začnú odchádzať do dôchodku populačné ročníky, ktoré celý svoj pracovný život strávili ako živnostníci platiaci minimálne odvody, čaká na nich krutá realita s minimálnymi dôchodkami.,

Aké zmeny čakajú dôchodky v roku 2020 a aká bude jeho výška nájdete v článku Dôchodky od 1.1.2020 – zvýšenie minimálneho dôchodku.

Článok pokračuje pod reklamou

Dobrovoľné platenie odvodov sa živnostníkovi neoplatí

Príčinou nízkych dôchodkov živnostníkov je fakt, že platia nízke odvody. Táto úmera je neúprosná. Vhodným riešením však nie je ani zvýšenie odvodov dobrovoľným poistením. Človek, ktorý sa chce v Sociálnej poisťovni dobrovoľne poistiť, si sám zvolí vymeriavací základ, z ktorého bude platiť odvody. Tento krok však robí nevýhodným najmä skutočnosť, že nie je možné si dobrovoľne pripoistiť iba starobné poistenie.

Dobrovoľné pripoistenie sa oplatí iba na získanie minimálneho dôchodku

Sociálna poisťovňa umožňuje pripoistenie iba v balíkoch. Kto by chcel dobrovoľné starobné poistenie, musí platiť aj invalidné poistenie a odvod do rezervného fondu, čo dostáva celkovú sadzbu až na úroveň 28,75 %. Navyše, pri zvýšení vymeriavacieho základu po úroveň okolo 550 - 650 eur mesačne (v závislosti od odpracovaných rokov) by sa podnikateľ so svojím vypočítaným dôchodkom stále nachádzal pod úrovňou minimálneho dôchodku.

V konečnom dôsledku tak dobrovoľne pripoistená osoba dostane pravdepodobne celkovo vo forme dôchodku nižšiu sumu, ako zaplatí na dobrovoľných platbách, hoci to, samozrejme, závisí aj na dobe poberania dôchodku.

Napriek tomu však existuje jedna životná situácia, kedy sa dobrovoľne starobné poistenie oplatí. Ide o prípad, keď poistencovi chýba iba niekoľko rokov do získania nároku na minimálny dôchodok. Ak napríklad živnostník odchádza do dôchodku, a získal iba 28 rokov kvalifikovaného dôchodkového poistenia, je pre neho výhodné si dva chýbajúce roky doplatiť v Sociálnej poisťovni. Týmto krokom dokáže podstatne zvýšiť svoj dôchodok.

Druhý pilier živnostníkovi príliš nepomôže

Riešením nízkeho dôchodku pre živnostníka pravdepodobne nebude ani presmerovanie časti odvodov do súkromnej dôchodkovej schémy. Vo všeobecnosti je podľa názoru väčšiny ekonómov II. pilier výhodný pre mladých ľudí so slušným príjmom. Hoci živnostník môže spĺňať prvú podmienku, ak bude celý život platiť iba minimálne odvody, pre výpočet dôchodku zarába akoby iba polovicu priemernej mzdy.

Prečítajte si tiež

Pri účasti v II. pilieri mu bude aj minimálny dôchodok adekvátne krátený. Ak by v roku 2019 chcel ísť na dôchodok živnostník podnikajúci 35 rokov, počas ktorých  odvádzal 6 % z odvodov do II. pilieru a 12 % do Sociálnej poisťovne (hypotetický príklad), dostal by minimálny dôchodok vo výške:

299,40 / 18 x 12 = 199,6 eur

Môže sa tak stať, že jeho minimálny dôchodok zo Sociálnej poisťovne bude znížený o vyššiu sumu, ako mu dokážu priniesť nasporené prostriedky v II. pilieri, za ktoré si kúpi súkromný anuitný dôchodok. Celkovo by tak bol na účasti v II. pilieri stratový. Je to z toho dôvodu, že podnikatelia s minimálnymi odvodmi sú pri aktuálnom systéme neúmerne zvýhodňovaní, dostanú minimálny dôchodok, ktorý reálne nezodpovedá výške nimi zaplatených odvodov.

Podnikatelia nemôžu čakať vysoký dôchodok z II. piliera

Je však mimoriadne ťažké rozhodnúť, či sa mladému živnostníkovi II. pilier naozaj oplatí alebo nie. Nikdy nie je isté, že bude podnikať celý život, netreba ani zabudnúť na možnosť dedenia prostriedkov či množstvo iných faktorov. Je ale takmer isté, že ani II. pilier dôchodkovú situáciu podnikateľa nezachráni.

Súkromné sporenie zabezpečí živnostníkovi slušný dôchodok

Jediný spôsob, ako sa môžu živnostníci vyhnúť živoreniu v starobe, je ak zoberú svoj osud do vlastných rúk. Tak, ako sa spoliehajú sami na seba pri podnikaní, musia si sami zabezpečiť vlastný dôchodok. Aktuálne neexistuje iná cesta.

Živnostník platí nižšie odvody ako je celkové odvodové zaťaženie v prípade zamestnanca, vďaka čomu je jeho čistý príjem vyšší. Je veľmi dôležité, aby celý tento rozdiel „neprejedol“, neminul na spotrebu, ale časť si odložil. Ideálne vo forme dlhodobého investičného sporenia s nízkymi poplatkami, ktorého cieľom bude práve zabezpečenie dôchodku. Čím skôr podnikateľ s takýmto sporením začne, tým lepšie, v jeho prospech bude hrať aj efekt zloženého úročenia.

Prečítajte si tiež

Ak by si podnikateľ dokázal odkladať napríklad 100 € mesačne počas obdobia 40 rokov, pri priemernom výnose 6 %, čo je reálne dosiahnuteľné zhodnotenie akciových investícií, by si nasporil viac ako 200 000 eur. Za túto sumu by bol následne schopný si kúpiť doživotný dôchodok približne vo výške 1 000 eur. Pri predpokladanej inflácii 2 % by sa táto suma rovnala súčasnej hodnote okolo 450 eur. A to sme ešte nezobrali do úvahy skutočnosť, že podnikateľ môže v priebehu sporenia svoje vklady zvyšovať.

Dôchodok od štátu pokryje väčšine živnostníkov len tie úplne základné životné potreby. No v kombinácii so súkromným sporením si môže aj celoživotný živnostník zabezpečiť slušný život v starobe.

V oblasti sporenia a investícii sa môžete inšpirovať aj naším článkom Kam investovať v roku 2019.    

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ako sa vyhnúť neuhradeným faktúram? Firmy môžu zabojovať proti dlžníkom

Nielen v ťažkých časoch je vhodné zamyslieť sa nad poistením pohľadávok. V akej výške môže firma v prípade škody získať plnenie a aké sú ďalšie výhody?

Opatrenia na konsolidáciu štátneho dlhu: inšpirácia pre novú vládu

Úradnícka vláda vypracovala materiál s opatreniami na záchranu nášho rozpočtu. Rátať treba so škrtmi v dotáciách, zdvihnutím daní aj zmenami v dôchodkoch. Čo ďalšie navrhuje?

Umelecké diela a obrazy do kancelárie v účtovníctve

Akým spôsobom si môže firma zaobstarať umelecké dielo a ako obstaranie zaznamená vo svojom účtovníctve? Je možné uznať výdavky súvisiace s obstaraním umeleckého diela za daňový výdavok?

Tvorba cien a zľavy: kedy a v akej výške ich dávať

Kedy využívať zľavy, o koľko je potrebné navýšiť predaj pri zľave z cien, ak nechce firma prerobiť a aké sú alternatívy k poskytnutiu zľavy?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky