Správne poplatky finančnej správe od 1.4.2024

Od 1.4.2024 sa okrem iných mení aj výška správnych poplatkov za vybrané služby poskytované Finančnou správou SR. O koľko stúpnu a ako ich uhrádzať?

Novelou zákona o správnych poplatkoch sa s účinnosťou od 1. apríla 2024 menia aj sadzby vybraných služieb poskytovaných finančnou správou. Stručný prehľad zmien vo vzťahu k iným inštitúciám a úkonom nájdete v článku Zvýšenie súdnych a správnych poplatkov pre podnikateľov od 1. 4. 2024.

Správne poplatky určené pevnou sumou sa platia bez výzvy a sú splatné pri podaní podania. V prípade neuhradenia spoplatneného podania do 31. marca 2024, daňový subjekt  takéto podanie už nebude platiť v sume poplatku platného do uvedeného dátumu. Finančná správa mu po 1. apríli 2024 zašle výzvu na zaplatenie správneho poplatku s novou sumou.

Zmena sadzieb správnych poplatkov finančnej správe od 1.4.2024

Sadzby poplatkov upravuje sadzobník správnych poplatkov v zákone č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Niektoré zmeny poplatkov za vybrané služby poskytované finančnou správou uvádzame v tabuľke.

Zdroj: Vlastné spracovanie
Agenda Colných a Daňových úradov
19.1.1. Vydanie rozhodnutia - položka 143a (o delegovaní miestnej príslušnosti, o predĺžení, odpustení lehoty, o povolení odkladu platenia dane, úľavy dane)
ID služby Názov Cena od 1.4.2024 Cena do 31.3.2024 Položka (zákon 145/1995)
1051 19.1.1.1. Vydanie rozhodnutia o delegovaní miestnej príslušnosti na iného správcu dane na návrh daň. subjektu (DS) - z. č. 563/2009 Z. z. 14,00 € 9,50 € Položka 143a)
1054 19.1.1.2. Vydanie rozhodnutia o predĺžení lehoty - z. č. 563/2009 Z. z. 14,00 € 9,50 € Položka 143a)
1055 19.1.1.3. Vydanie rozhodnutia o odpustení zmeškanej lehoty - z. č. 563/2009 Z. z. 14,00 € 9,50 € Položka 143a)
1060 19.1.1.4. Vydanie rozhodnutia o povolení odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach na žiadosť DS - z. č. 563/2009 Z. z. 14,00 € 9,50 € Položka 143a)
1063 19.1.1.5. Vydanie rozhodnutia o povolení úľavy na dani alebo odpustení daňového nedoplatku v daňovom konaní - z. č. 563/2009 Z. z. 14,00 € 9,50 € Položka 143a)
19.1.2. Vydanie potvrdenia - položka 143b (o stave osobného účtu, o stave nedoplatkov, o úhrade daň. záväzkov, neexistencii pohľadávok)
1058 19.1.2.1. Vydanie potvrdenia o stave osobného účtu na žiadosť DS - z. č. 563/2009 Z. z. 5,00 € 3,00 € Položka 143b)
1070 19.1.2.2. Vydanie potvrdenia orgánom finančnej správy podľa osobitného predpisu na žiadosť DS - z. č. 563/2009 Z. z., z.č. 71/1967 Z. z. 5,00 € 3,00 € Položka 143b)
1086 19.1.2.4. Vydanie potvrdenia o úhrade daň. záväzkov pre účely žiadosti o obnov. povolenia na prechodný pobyt podľa zákona č. 404/2011 Z.z. 5,00 € 3,00 € Položka 143b)
19.1.3. Doplnenie údajov na predtlačenom tlačive - položka 143c
1088 19.1.3.1. Doplnenie údajov na predtlačenom tlačive, ktoré predloží žiadateľ - podľa osobitného predpisu 2,00 € 1,50 € Položka 143c)
19.1.4. Súhlas s nakladaním záložného práva, prerušenie daňového konania - položka 144 e, f
1068 19.1.4.3. Udelenie súhlasu s nakladaním s predmetom záložného práva - z. č. 563/2009 Z. z. 14,00 € 9,50 € Položka 144e)
1061 19.1.4.4. Žiadosť o prerušenie daňového konania - z. č. 563/2009 Z. z. 14,00 € 9,50 € Položka 144f)
19.1.5. Povolenie úľavy zo sankcie alebo jej odpustenie - položka 144 c
1069 19.1.5.2. Povolenie úľavy zo sankcie alebo odpustenie sankcie podľa osobitného predpisu - z. č. 563/2009 Z. z. 25,00 € 16,50 € Položka 144c)
19.2.1. Návrh na obnovu konania, podnet na preskúmanie rozhodnutia zákona č. 563/2009 Z.z. - položka 1 bod. 1 a 2
1064 19.2.1.1. Návrh na obnovu konania - ak návrh podáva FO - z. č. 563/2009 Z. z. 25,00 € 16,50 € Položka 1, 1. bod
1065 19.2.1.2. Návrh na obnovu konania - ak návrh podáva PO alebo FO oprávnená na podnikanie - z. č. 563/2009 Z. z. 250,00 € 165,50 € Položka 1, 2. bod
1066 19.2.1.3. Podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania, ak tento podáva FO - z. č. 563/2009 Z. z. 25,00 € 16,50 € Položka 1, 1. bod
1067 19.2.1.4. Podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania, ak tento podáva PO alebo FO opráv. na podnikanie - z. č. 563/2009 Z.z. 250,00 € 165,50 € Položka 1, 2. bod

Pri elektronickom podaní (ak zákon neustanovuje inak), je sadzba poplatku znížená o 50 % z poplatku určeného sadzobníkom. Od 1.4.2024 však platí nový limit, že v týchto prípadoch sa poplatok znižuje najviac o 50 eur. Ak sú súčasťou návrhu prílohy, uplatní sa znížená sadzba poplatkov len vtedy, ak sú tieto prílohy v elektronickej podobe.

Článok pokračuje pod reklamou

Úhrada správnych poplatkov finančnej správe – možné spôsoby

Spôsoby zaplatenia správneho poplatku uvádza nasledujúca schéma:

Použité skratky: ÚPVS – Ústredný portál verejnej správy, PFS – portál finančnej správy, Zdroj: Finančná správa SR.
Použité skratky: ÚPVS – Ústredný portál verejnej správy, PFS – portál finančnej správy, Zdroj: Finančná správa SR.

Úhrada správnych poplatkov – ako na to

Finančná správa umožňuje poplatníkom komunikujúcim elektronicky vykonať úhradu za spoplatnené služby platobnou kartou priamo zo svojej elektronickej schránky na Ústrednom portáli verejnej správy (ďalej len „ÚPVS“). Platba kartou je najrýchlejším a najefektívnejším spôsobom ako zaplatiť správny poplatok.

Prečítajte si tiež

Na využitie tohto spôsobu je potrebné, aby mal poplatník aktivovanú schránku na ÚPVS. Celkovo sa to týka 32 poskytovaných služieb. Poplatník ich nájde na ÚPVS cez ponuku „Nájsť službu“:

  • Všeobecné podanie - Colný úrad (CÚ)
  • Všeobecné podanie - Daňový úrad (DÚ)
  • Všeobecné podanie - Finančné riaditeľstvo SR (FR SR)
  • Všeobecné podanie - Vybrané hospodárske subjekty (VHS)

Cez ponuku „Nájsť službu“ je možné vyhľadať konkrétnu službu podliehajúcu správnemu poplatku, a to podľa ID správneho poplatku. Funkčnosť ePlatby umožňuje  poplatníkom zaplatiť správny poplatok aj platobnou kartou. Po odoslaní podania k vybranej spoplatnenej elektronickej službe dochádza k spracovaniu podania a následne je poplatníkovi  do elektronickej schránky na ÚPVS doručená správa, ktorej prílohou je príkaz na úhradu správneho poplatku. V tejto správe sú všetky potrebné informácie k zaplateniu správneho poplatku: suma poplatku, číslo účtu v tvare IBAN a variabilný symbol. Platbu je možné zrealizovať jednoduchším spôsobom, a to kliknutím na tlačidlo „Zaplatiť“.

Prečítajte si tiež

Požiadať elektronicky o spoplatnenú službu je možné aj po prihlásení sa na portál finančnej správy (ďalej len „PFS“) prostredníctvom formulára „Všeobecné podanie pre finančnú správu“. Vo formulári je položka „Typ služby“, prostredníctvom ktorej sa určuje, či daná služba podlieha správnemu poplatku. Ak je podanie realizované z PFS, príkaz na úhradu sa vygeneruje aj do elektronickej schránky na PFS aj do schránky na ÚPVS. Ak je podanie realizované z ÚPVS, tak príkaz na úhradu sa vygeneruje len do elektronickej schránky na ÚPVS. Príkaz na úhradu obsahuje informáciu aj pre iné formy platby (prevodom z účtu v banke alebo PAY by square – zosnímaním QR kódu alebo poštovým poukazom na účet Slovenskej pošty).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Sadzby DPH v roku 2024

Na Slovensku je platná základná sadzba DPH vo výške 20 %. Na vybrané tovary a služby sa uplatňujú dve znížené sadzby, a to 10 % a 5 %. Kedy ktorú sadzbu použiť a čo sa mení od roku 2024?

Predaj obchodného podielu oslobodený od dane od roku 2024

Od roku 2024 nastávajú zmeny v zdaňovaní predaja spoločností, resp. obchodných podielov na spoločnostiach na strane fyzických osôb. Aké podmienky je potrebné splniť?

Štátna aplikácia ePeňaženka: na čo slúži a čo ponúka zákazníkom?

Na overovanie pravosti pokladničných dokladov možno využívať novú aplikáciu finančnej správy ePeňaženka. Pre používateľov má aj praktický zmysel.

Úhrada správneho poplatku finančnej správe: ako na to?

Aké sú možnosti úhrady správneho poplatku finančnej správe a kde nájsť platobné inštrukcie po odoslaní žiadosti, ktorá podlieha správnemu poplatku?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky