Na čo si dávať pozor pri telefonickom uzatváraní zmlúv?

Kedy ide o nezáväznú ponuku, kedy dochádza k uzavretiu platnej zmluvy cez telefón a na čo by ste si pri telefonickej komunikácii mali dávať pozor?

Podnikatelia i spotrebitelia sa dnes pravidelne stretávajú s rôznymi telefonickými ponukami alebo si sami objednávajú tovar či služby cez telefón. Nie je pritom ojedinelé, že aj po telefonickom rozhovore, ktorý sa javí len ako nezáväzná ponuka, obdrží zákazník výzvu na prevzatie tovaru a zaplatenie jeho ceny. Na druhej strane, mnohí podnikatelia by cez telefón radi oslovili viac potencionálnych obchodných partnerov, avšak záväznosťou telefonickej objednávky si nie sú istí. V nasledujúcom článku vás upozorníme na najdôležitejšie aspekty a riziká spojené s uzatváraním zmlúv cez telefón.

Aké zmluvy môžu byť uzavreté cez telefón?

Obchodný a občiansky zákonník pri niektorých typoch zmlúv stanovia povinnú písomnú formu, pri iných postačuje aj ústna dohoda. Pokiaľ nie je povinná písomná forma zachovaná, zmluva bude neplatná.

Príklad: Ak podnikateľ zavolá svojmu dodávateľovi a objedná si nový tovar, dôjde k platnému uzavretiu kúpnej zmluvy, nakoľko písomná forma u tohto typu zmluvy nie je zo zákona povinná.

Ak sa však podnikatelia na osobnom stretnutí dohodnú na obchodnom zastúpení bez toho, aby medzi sebou uzavreli písomnú zmluvu, bude ich dohoda neplatná.

Okrem typizovaných zmlúv (kúpna zmluva, zmluva o dielo, sprostredkovateľská zmluva atď.) existuje tiež množstvo takých, ktoré obchodný ani občiansky zákonník neupravujú. Pokiaľ máte v úmysle uzavrieť tzv. nepomenovaný typ zmluvy, ktorej predmetom bude špecifické plnenie, písomná forma nie je potrebná, vyžaduje sa však dostatočné určenie jej obsahu.

Príklad: Ak podnikateľ zavolá inému podnikateľovi a dohodne si s ním dodanie reklamných služieb (napr. zaradenie do katalógu firiem), pôjde o nepomenovaný typ zmluvy, ktorá môže byť uzavretá aj cez telefón.

Stávajú sa súčasťou telefonicky uzavretej zmluvy obchodné podmienky?

Obvyklou praxou niektorých podnikateľov je postup, pri ktorom so zákazníkom najskôr uzatvoria zmluvu cez telefón, následne mu zašlú tovar spolu s faktúrou a obchodnými podmienkami, ktoré stanovia vysokú zmluvnú pokutu pre prípad omeškania s platbou. Stanú sa takéto podmienky, teda aj ustanovenie o zmluvnej pokute, súčasťou telefonicky uzavretej zmluvy?

K tomu, aby sa podmienky stali súčasťou zmluvy, zákon vyžaduje, aby:

a) boli takéto podmienky zmluvným stranám v čase uzavretia zmluvy známe,

b) boli k návrhu na uzavretie zmluvy priložené (toto pri telefonicky uzavretej zmluve nie je fakticky možné).

Ak teda v rámci telefonického rozhovoru nepadne žiadna zmienka o obchodných podmienkach niektorého z podnikateľov a ani na ne nikto neskôr neodkáže, nemôžu sa stať súčasťou telefonicky uzatvorenej zmluvy. Priloženie obchodných podmienok k tovaru (teda ani prípadné dojednanie o zmluvnej pokute) nebude mať preto žiadnu právnu záväznosť.

Ako ukončiť telefonicky uzatvorenú zmluvu?

Postup pri ukončení zmluvy uzavretej telefonicky sa neodlišuje od postupu ukončenia písomnej zmluvy. Pokiaľ sa strany na ukončení zmluvy vzájomne nedohodnú, zmluvu možno vypovedať, ak nejde o zmluvu na dobu určitú alebo zmluvu s jednorazovým plnením, alebo od nej možno odstúpiť v prípade závažného porušenia zmluvných povinností. Dôvodom na odstúpenie od zmluvy nemôže byť skutočnosť, že podnikateľ si svoju telefonickú objednávku rozmyslel. Zároveň platí, že ak telefonická ponuka nie je dostatočne určitá a zrozumiteľná (volanému napr. nie je oznámená cena), k uzavretiu zmluvy vôbec nedôjde, a preto nie je od čoho odstúpiť.

Poznámka: Na rozdiel od zmlúv medzi podnikateľmi, od spotrebiteľskej zmluvy uzavretej po telefóne môže spotrebiteľ odstúpiť bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru či uzavretia zmluvy o poskytnutí služby .

Čo musí podnikateľ oznámiť spotrebiteľovi v rámci telefonickej ponuky?

Pri zmluvách uzatváraných so spotrebiteľmi platí, že podnikateľ musí spotrebiteľovi na začiatku každého telefonického rozhovoru povinne oznámiť svoje identifikačné údaje, obchodný zámer telefonickej komunikácie a napokon informáciu o povinnosti zaplatiť za tovar alebo službu alebo uhradiť iné náklady a poplatky. Po uzavretí zmluvy po telefóne musí podnikateľ zákazníkovi oznámiť navyše rovnaké informácie o ochrane spotrebiteľa , akú poskytuje napríklad prevádzkovateľ eshopu.

Článok pokračuje pod reklamou

Ako získať potvrdenie o uzavretí zmluvy cez telefón?

Ak dôjde k telefonickému uzavretiu zmluvy medzi podnikateľom a spotrebiteľom, podnikateľ musí spotrebiteľovi vždy vydať potvrdenie o uzavretí zmluvy na diaľku. Pokiaľ je však uzavretá zmluva medzi podnikateľmi, zákon takúto povinnosť neukladá.

V prípade, kedy podnikateľ v rámci telefonickej ponuky vyjadrí svoj súhlas s určitým plnením, avšak s odstupom času už si na obsah rozhovoru nepamätá, nemá nárok na to, aby mu protistrana vydala písomné potvrdenie.

Je možné nahrávať telefonický rozhovor bez súhlasu volaného?

Na úvod je potrebné poznamenať, že nahrávka v rámci obchodnej komunikácie bude odlišná od nahrávky rozhovoru so spotrebiteľom. To, kedy je súhlas volaného s nahrávkou rozhovoru a spracovaním jeho osobných údajov potrebný, si vysvetlíme na niekoľkých nasledujúcich príkladoch:

1. Volaným bude živnostník, konateľ alebo pracovník kontaktnej linky sro, pričom obsahom rozhovoru bude rokovanie o obchodnej záležitosti (obchodná ponuka, plnenie objednávky, reklamácia tovaru atď.) - súhlas so spracovaním firemných údajov nebude potrebný, nakoľko ide o obchodnú komunikáciu a údaje o podnikateľovi nie sú chránené ako osobné údaje fyzickej osoby.

Zároveň nie je rozhodné, kto bude iniciátorom hovoru, nakoľko aj nevyžiadaná telefonická ponuka nie je v súčasnosti považovaná za SPAM.

2. Volaným bude osoba, ktorá vystupuje ako spotrebiteľ, pričom obsahom rozhovoru bude uzavretie, zmena či plnenie zmluvy na jeho vlastnú žiadosť - súhlas so spracovaním osobných údajov nebude potrebný. Ak bude takýto hovor uskutočnený z podnetu volajúceho (telemarketing), súhlas volaného so spracovaním osobných údajov sa vyžaduje.

3. Volaným bude akákoľvek fyzická osoba, pričom obsahom rozhovoru nebude obchodná záležitosť ani rokovanie o uzavretí, zmene či plnení zmluvy, ale napríklad prieskum trhu - k tomu, aby mohli byť spracované osobné údaje o volajúcom, bude tak ako v predošlom prípade potrebný jeho výslovný súhlas.

Obyčajné oznámenie, že hovor bude monitorovaný, v druhom ani treťom prípade nestačí.

Zdroje, ktoré problematiku uzatvárania zmlúv po telefóne upravujú

  • § 40 zákona č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník
  • § 273 zákona č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník
  • § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
  • §§ 5, 6 zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Diskvalifikácia (vylúčenie) konateľa

Fyzické osoby, ktoré nespolupracujú s finančnou správou, môžu byť vylúčené z pozície štatutára (napr. konateľa s .r. o.), a to až na 3 roky. Za akých podmienok možno použiť tento inštitút?

Projekt premeny obchodných spoločností a družstiev od 1. 3. 2024

Čo je projekt premeny spoločností a aké náležitosti a formu musí mať podľa nového zákona o premenách obchodných spoločností a družstiev od marca 2024?

Zmluva o výkone funkcie konateľa vs mandátna zmluva

Aký rozdiel je medzi mandátnou zmluvou a zmluvou o výkone funkcie? Môže konateľ svoju funkciu vykonávať aj bez zmluvy? Kedy musí mať odmenu a čo v prípade, ak ju poberať nechce?

Zjednodušenie zakladania s.r.o. má priniesť novela Obchodného zákonníka od 1.1.2023

Pripravovaná novela Obchodného zákonníka predpokladá zjednodušenie a zrýchlenie založenia obchodných spoločností. Kedy a ktorých spoločností sa táto zmena má dotknúť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky